Vysvětlivky

Základní datové vrstvy Geoportálu GEPRO

Správní hranice

 • Téma obsahuje správní hranice okresů, obcí a hranice katastrálních území. Informace o datech viz zdroj ČÚZK

Katastrální mapa

 • Katastrální mapa může mít formu digitální (digitalizované) mapy nebo mapy analogové. Katastrální mapa je nyní vedena v digitální formě pouze na části území České republiky. Stav digitalizace naleznete zde. Pro potřeby Geoportálu jsou použity všechny dále zmíněné datové typy tak, aby pokud možno celé území zahrnuté v Geoportálu bylo pokryto některým z typů KM. Téma katastrální mapy v sobě zahrnuje tato data:

Mapa parcel RÚIAN

 • Mapa parcel RÚIAN existuje tam, kde jsou data vydávána ve výměnném formátu KN (VFK). Jedná se tedy o data Digitální katastrální mapy (DKM), katastrální mapy digitalizované (KMD) a definičních bodů parcel (DEBO). Mapa vždy zohledňuje a zobrazuje restituované vlastnické vztahy. V územích, pro něž je taková mapa platná, již není v zásadě třeba používat mapu bývalého pozemkového katastru. Informace o datech viz zdroj ČÚZK

Kat. mapa digitalizovaná

 • Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) je vektorová digitální mapa, která vznikala vektorizací analogových (papírových) map a je vedena v souřadnicových systémech stabilního katastru (tedy není v klasickém souřadnicovém systému S-JTSK).

Další prvky KM

 • Vrstva obsahuje prvky digitální katastrální mapy (DKM) a katastrální mapy digitalizované (KMD), které nejsou obsahem kresby Katastrální mapy RUIAN (kódy značek druhů pozemků a způsobu jejich využití, vnitřní kresba parcel, kódy značek budov, další prvky polohopisu, body bodových polí a hraniční znaky – jejich popis)

Rastrová kat. mapa

 • Kresba obrazu katastrální mapy (rastr) – naskenované katastrální mapy v rastru pro ta katastrální území, kde ještě neexistují digitální vektorové katastrální mapy (v sáhovém nebo v dekadickém měřítku)

Změny

 • V územích, ve kterých není digitální mapa ani digitalizovaná mapa v S-JTSK, se poskytuje orientační mapa parcel. Orientační mapa je do obnovy rastrového obrazu katastrální mapy doplňována informativním zobrazením ZMĚN v katastrální mapě.

Mapa PK

 • Mapy bývalého pozemkového katastru obsahují zákres hranic parcel jednotlivých vlastníků tak, jak platil do znárodnění a združstevňování po druhé světové válce. Mapy se postupně přestávaly používat začátkem padesátých let. Zákres novějších staveb a změn hranic pozemků se prováděl do nově pořízeného mapového operátu. Mapy PK byly kresleny jako ostrovní – tj. na sadě listů bylo kresleno jen jedno katastrální území. Data se zobrazují při měřítku 1 : 25 000 a větším. Informace o historii vývoje katastrálních map viz zdroj ČÚZK.

Topografická mapa

 • Obsahuje schématicky zjednodušené zobrazení silniční sítě se základním rozlišením porostu od Seznam.cz. Součástí jsou podrobné průjezdové plány měst, na kterých jsou vyznačeny jednosměrné ulice, semafory a jiná dopravní značení.

Turistická mapa

 • Obdoba klasické papírové turistické mapy s jedinečnou podrobností do úrovně 1 : 5 000 od Seznam.cz. Obsahuje základní topografické vrstvy, výškopis a stínovaný reliéf. Na mapách jsou znázorněny vrstevnice se základním odstupem 10 výškových metrů (v nejvyšším přiblížení i 5 výškových metrů).

Turistické trasy

Cyklotrasy a MTB trasy

Lyžařské trasy

Základní mapa ČR

 • Základní mapa České republiky (1 : 50 000 a 1 : 10 000) je základním státním mapovým dílem a je nejpodrobnější základní mapou středního měřítka. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů. Informace o datech viz zdroj ČÚZK

Historické mapy

II. vojenské mapování

 • Na celém území ČR se prostřednictvím WMS portálu CENIA zobrazí historická mapa tzv. II. vojenského mapování. Provozovatelem serveru je Česká informační agentura životního prostředí. Více informací o II. vojenském mapování najdete na stránkách české Wikipedie.

III. vojenského mapování

 • Na celém území ČR se prostřednictvím WMS portálu CENIA zobrazí tzv. Speciální mapy III. vojenského mapování. Provozovatelem serveru je Česká informační agentura životního prostředí. Více informací o III. vojenském mapování najdete na stránkách české Wikipedie .

Ortofoto

 • Ortofoto České republiky (Ortofoto ČR) je periodicky aktualizovaná sada barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5000. Na ortofotu je fotografický obraz zemského povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny posuny obrazu vznikající při pořízení leteckého měřického snímku. V rámci jednotlivých pásem zobrazují stav území ke stejnému roku. Je vytvářeno s velikostí pixelu 0,25 m. Letecké měřické snímkování území ČR a tvorba Ortofota ČR se provádí ve dvouleté periodě, kdy každý rok je snímkována cca 1/2 území ČR. Informace o datech viz zdroj zde.

Čísla popisná a orientační

 • Vrstva obsahuje čísla popisná, evidenční a orientační. Kresba mapy generovaná z dat RÚIAN. Informace o datech viz zdroj ČÚZK

Názvy ulic

 • Téma ulice obsahuje názvy ulic. Ulice jsou popsány svým názvem. Vrstva není obrazem stavu popisné evidence. Rozdíly v počtech prvků se odvíjejí od způsobu pořizování a generování názvů ulic a veřejných prostranství v případech delších komunikací, kde bylo pořízeno více definičních bodů se stejným názvem ulice či veřejného prostranství. Nebyly lokalizovány prázdné ulice a VP (bez evidovaného stavebního objektu).

  Záplavové území

Nahlížení do KN

 • Funkce umožňuje přistoupit k informacím z nahlížení do katastru nemovitostí České republiky, které bezplatně poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální.

Měření vzdáleností a ploch

 • Geoportál GEPRO Vám umožní měřit vzdálenosti a určit výměru nebo obvod plochy. Změřte si tak z grafiky výměru parcely nebo jen její část.

Odkaz na mapu

 • Umístěte do mapy značku, vytvořte si svůj vlastní popisek a sdílejte mapu pomocí zkráceného odkazu (např. http://geoportal.gepro.cz:8081/LINK?id=448 ). Odkaz vede na mapu přesně tak, jak ji nyní vidíte sami. Odkaz ve zkráceném tvaru je trvalý a jeho životnost tak není nijak omezena.

Tisky/exporty

 • Tiskněte a exportujte z Geportálu GEPRO na tiskárnu nebo do pdf či obrázku s nastavením parametrů jako je rámeček, popis mapy, měřítko apod.

Přístup pod heslem

 • Pro určené pracovníky obce a externí pracovníky využijte zabezpečený přístup. Po přihlášení se uživateli zpřístupní editační nástroje a přístup k neveřejným datům obce.

Vyhledání parcely v mapě

 • Funkce, která vyhledá parcelu nebo budovu v mapě pomocí speciálního dialogu.

Práce s SPI a SGI

 • V zabezpečeném přístupu můžete získat aktuální, plnohodnotný výpis SPI KN (informace o vlastníkovi, budově, parcele, jednotce, listu vlastnictví).

Rozšířené datové vrstvy

Tematické katastrální mapy

 • Tematické katastrální mapy jsou tematické vrstvy vytvořené nad katastrální mapou RÚIAN, které barevně odlišují parcely na základě těchto atributů.

Stavební objekty

 • Podrobné informace o stavebních objektech – včetně druhu stavební konstrukce, připojení ke kanalizaci, plynovodu, vodovodu, způsobu vytápění a způsobu využití, vybavenost výtahem apod.

Pokročilá práce s SPI a SGI

Funkce pro práci s SGI KN

 • Využívejte dostupných mapových podkladů naplno. Pomocí pokročilých funkcí máte možnost využívat hromadnou identifikaci parcel, výběr liniovou, plošnou stavbou, společným sousedem či omezení vašeho výběru oprávněným subjektem.

Funkce pro práci s SPI KN

 • Zvolte si způsob, jakým chcete dohledávat informace o parcele, budově, fyzické či právnické osobě. Vyhledávat můžete dle čísla parcely, budovy, jména, identifikačního čísla nebo čísla listu vlastnictví. Nadefinujte si vlastní vyhledávací kritérium, nebo dohledejte oprávněný subjekt přes celou územní působnost obce. Výsledkem jsou navzájem propojené výpisy, poskytující Vám komplexní přehled o majetku hledaného subjektu. Samozřejmostí je zobrazování výsledků vyhledávání do mapy.

WSDP

 • Webové Služby Dálkového Přístupu k údajům katastru nemovitostí ČR. Prostřednictvím aplikace WSDP je možné získat aktuální sestavy Výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a přehled vlastnictví ve formátu pdf prostřednictvím Vašeho Geoportálu GEPRO.

Vlastní vzhled

 • Nechte si upravit Váš Geoportál GEPRO podle Vašich představ. Zvolte si podobu a umístění ikon, vyberte barvu, nechte si přidat logo obce, zvolte si startovací nastavení a další.

Majetek obce

 • Datová vrstva majetku obce rozšiřuje základní datové vrstvy o mapový podklad, pomocí kterého budete mít přehled o majetku Vaší obce.

Vlastní data

 • Nechte si zdarma přidat do Geoportálu GEPRO data Vaší obce. Mějte tak technickou mapu, územní plán, pasporty a mnoho dalších podkladů online a ukažte ji nejen úředníkům, ale i občanům Vaší obce.

Vyhledání adres

 • Hledejte adresy, ulice, obce, katastrální území a využijte našeptávač k usnadnění hledání. Neučte se nic nového a hledejte Vaše místo určení, tak jak jste zvyklí z jiných služeb v prostředí internetu.

Pasporty

 • Připojte si do Geoportálu GEPRO specializované nadstavby systému. Více o pasportech a jejich funkcích se dozvíte zde.

ONLINE editace

 • Editujte pasporty přímo v prostředí Geoportálu GEPRO. Vkládejte online atributy k jednotlivým objektům a upravujte polohu v grafice.

3D vizualizace

 • Prostřednictvím Geoportálu GEPRO je Vám umožněna virtuální prohlídka realistického 3D modelu Vaší obce. Základem 3D modelu obce je digitální model terénu obsahující reálné budovy oplášťené reálnými fasádami. Do 3D modelu je možné vložit také stromy, lampy, lavičky nebo vizualizovat budovy, které ještě nejsou postaveny a posoudit tak jejich vliv na okolí z různých úhlů pohledu.

Mobilní aplikace

 • Mějte data z vašeho Geoportálu GEPRO stále při sobě – ve vašem mobilu, nebo tabletu. Navigujte se rychle dle Vaší aktuální polohy, zjistěte informace o parcele, územním plánu, technické mapě…

Poznámkový výkres

 • Pokud potřebujete zvýraznit parcelu, nakreslit do mapy nový průběh komunikace, doplnit do mapy textovou informaci, nebo jenom umístit symbol… Vytvořte si pomocí intuitivního a jednoduchého nástroje svoji vlastní grafickou vrstvu.

Prémiová podpora

 • Nebuďte v tom sami a využijte naší prémiové podpory. Bude Vám k dispozici telefonická hot-line v pracovních dnech od 8.00 h do 16.00 h, kde Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pro efektivnější komunikaci se náš pracovník připojí přímo k Vám na pracovní plochu počítače.

Propojení VITA

 • Z hlediska spolupráce s jinými systémy je MISYS plně otevřeným produktem. Na Geoportále GEPRO Premium tak můžete využít modulu pro propojení na Stavební úřad firmy VITA.

Jednoduchý pasport

 • Jednoduchý pasport je variantou ke specializovaným pasportům na Geoportále GEPRO Premium. Jde o programovou nadstavbu, která slouží zejména ke shromažďování údajů o různých objektech, nacházejících se v zájmovém území.
 • Slouží pro moderní zobrazování atributů jednotlivých objektů a zobrazení fotodokumentace. Umožňuje uživateli přímo editovat jednotlivé objekty – jejich hodnoty a dokonce určovat viditelnost a pořadí jednotlivých hodnot atributů.
 • Do Geoportálu GEPRO Premium lze přidat libovolný počet těchto vrstev a jsou v rámci projektu ZDARMA!!!
 • V případě potřeby lze z jednoduchého pasportu přejít na profesionálnější pasporty na Geoportále GEPRO Premium, ale i do systému MISYS.