Dvojí souřadnice (Novela 164/2009 Sb. katastrální vyhlášky 26/2007 Sb)

Novela 164/2009 Sb. katastrální vyhlášky 26/2007 Sb. rozšířila používání dvojích souřadnic podrobných bodů polohopisu. Cílem bylo sjednotit
postupy při zaměřování změn a při vedení katastrální mapy ve všech typech lokalit. Dosud se dvojí souřadnice používaly téměř výhradně jen v
územích, kde je katastrální mapa v jiném souřadnicovém systému než S-JTSK (tyto mapy se označují jako KM-D a jsou vedeny mimo informační systém katastru nemovitostí – ISKN). Od 1.7.2009 se dvojí souřadnice mohou používat i v území, kde je digitální nebo digitalizovaná katastrální mapa (DKM resp. KMD) a dokonce i v území, kde je mapa v analogové (papírové) podobě a součástí ISKN je pouze „registr souřadnic“ (RES).

Dvojí souřadnice umožňují:

  • zakreslit změnu do mapy odlišně od její polohy, což se využívá, pokud by přesné zakreslení změny vedlo k lokálním deformacím okolní (méně přesně určené) kresby (např. neúměrné zúžení komunikace nebo vodního toku aj.) a vyřešení celé takto deformované lokality by bylo velmi komplikované (po technické i právní stránce),
  • vést souřadnice podrobných bodů hranic parcel určených se střední souřadnicovou chybou 0.14 m (a tedy využitelných pro připojení dalších měření) i v případech, kdy právní režim na hranici parcel neumožňuje nahradit dosavadní méně přesné body na hranici (pro zpřesnění průběhu hranice parcel je až na výjimky vyžadováno souhlasné prohlášení všech vlastníků všech dotčených parcel, ze kterého vyplývá, že se zpřesněním hranice souhlasí).V souvislosti se změnou vyhlášky byl upraven výměnný formát VFK.

Podrobnější informace k tématu obsahují následující dva texty:

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter