Export rastrů z programu KOKEŠ

Soubor rastru obvykle obsahuje jen barvu kresby v jednotlivých pixlech, chybí u něho informace o poloze a velikosti (pixl nemá dán rozměr – je to jen „nějak barevný puntík“). Tyto informace jsou pro prosté prohlížení obrázku nepodstatné avšak při použití rastru např. jako mapového podkladu jsou nepostradatelné. Rastrových formátů je mnoho druhů a některé z nich mohou obsahovat i informace o souřadnicovém připojení, což mohou být třeba souřadnice levého dolního rohu a pravého horního rohu, nebo souřadnice středu a velikost pixlu ve směru osy X a Y.

Formáty rastrů, do kterých je systém Kokeš v této době (říjen 2005) provést export (přerastrování), jsou BMP, CIT, GIF, RAS. Souřadnicové připojení lze exportovat ve formátech BPW, JGW, JPW, TFW. Rastr ve formátu CIT může obsahovat souřadnicové připojení přímo v sobě a Microstation by ho měl zobrazit natrasnformovaný.

Rastr je v principu tvořen pixely (čtverečky) seřazenými rovnoběžně s osami Y a X. Pokud je rastr transformován z místní soustavy do JTSK, tak velmi pravděpodobně dojde k deformaci rastru a tim tedy i jeho pixelů. Po transformaci se tedy z pixelů (čtverečků) vlastně stanou (teoreticky) buď stočené čtverce (podobnostní transformace) nebo stočené odélníky (afinní transormace) nebo obecné čtyřúhelníky (projektivní transformace).

Kokeš umí tyto natransformované rastry nakreslit, aniž by musel zasahovat do původních dat (souborů) – prostě si jen zapamatuje jak a kam má rastr nakreslit. Tyto informace jsou pro export rastrů velice důležité a je nutné si zapamatovat – KOKEŠ PŘI TANSFORMACI RASTRŮ NEMĚNÍ PŮVODNÍ RASTR! Informace o připojení se ukládá ve vlastním formátu mimo původní soubor a Autocad ani Microstation (a i jiné programy) takto uložené informace nezpracovávaji (neví o nich). Z popsaného principu je tedy zřejmé, že pro úspěšný export do jiných programů je nutné rastr takzvaně přerastrovat, tedy vyrobit rastr nový, s novými pixely, které budou opět čtvercové se stranami rovnoběžnými s osami X a Y a zajistit i předání informací o umístění takového rastru.

K přerastrování rastru je zapotřebí modul nazývaný RASKONV. Tento modul pro práci s rastry není standardní součástí základních produktů (Kokeš-základ, Kokeš-vektor). Skutečnost, že ve „vašem“ Kokeši můžete rastry načítat a transformovat neznamená, že máte zakoupen modul pro práci s rastry – jak již bylo výše řečeno, tak ani při zobrazování ani při transformaci nedochází k zásahům do původniho rastru a ani se žádný nový rastr nevytváří! Teprve modul RASKONV umožňuje zásahy do původních rastrů nebo tvorbu rastrů nových.

Pokud je nutné exportovat transformovaný rastr do produktu jiné firmy, je vhodné se předem seznámit s tím, jaké typy rastrů je cílový program schopen zpracovat. Například při exportu černobílého rastru do Microstationu je vhodné použít formát CIT, který tento program zpracovává a formát sám může obsahovat informace o jeho umístění (uchová si polohu a velikost vzhledem k určité souřadné soustavě (např. S-JTSK)).

Dále se rozepisovat o jiných produktech a formátech nemá smysl, protože toto je zapotřebí řešit individuálně podle možností cílového programu. Za zmínku stojí pouze ještě velice často používaný formát TIFF, ale zde je situace poněkud složitější. Tento formát obvykle nenese informaci o umístění rastru v sobě, ale používá pro to další soubor s příponou TFW (souřadnicové připojení). Export souřadnicového připojení najdete v nabídce „Rastry“. Můžete tedy uložit pouze toto souřadnicové připojení pro formát rastru, který kokeš neumí exportovat a původní soubor přerastrovat (např. do formátu BMP). Nově vytvořený rastr pak lze převést do potřebného formátu (např. TIFF) nějakým jiným programem (např. Irfanview – jednoduchý freeware program – http://www.irfanview.com). Při konverzích formátů je zapotřebí zachovat velikost rastru.

Michal Votoček, říjen 2005

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter