Územně analytické podklady

Po dva roky pracovaly obce s rozšířenou působností (ORP) na zpracování územně analytických podkladů (ÚAP), aby splnily povinnost vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu – zpracovat do konce roku 2008 ÚAP na území celé ČR. Firma GEPRO v úzkém kontaktu s řadou těchto obcí a za podpory svých partnerů, poskytovatelů dat a urbanistů během této doby pokračovala ve vývoji programových nástrojů a technologií pro zpracování ÚAP na platformě vlastního GIS systému MISYS. Nabyté poznatky a zkušenosti získané i vlastní aktivní účastí na komplexním zpracování několika ÚAP ORP popisujeme v následujícím textu.

Spolupráce je základ

Situace kolem ÚAP byla a i nadále bude z technického i organizačního hlediska dost složitá. Protože jde o problematiku výrazně multidisciplinárního charakteru, je v postupu činností kolem ÚAP nutné v první řadě vyřešit vztahy mezi subjekty, které se celého procesu účastní a celý postup standardizovat. Cílem je získat, dlouhodobě udržovat a využívat kvalitní územně analytické podklady. V praxi se ukázalo, že odborníků v potřebných disciplínách je konečné množství. Naše firma i z těchto důvodů nakonec nemohla vyhovět všem poptávkám po zpracování dat ÚAP, protože by to rozhodně mělo nepříznivý vliv na kvalitu výsledného díla.

Rozšíření spektra činností

Naše společnost je především tvůrcem programového vybavení. V souvislosti s aktivitami v oblasti územně analytických podkladů se rozhodla rozšířit spektrum svých služeb o zpracování dat ve větším rozsahu, než tomu bylo doposud. Ukázalo se, že to bylo moudré rozhodnutí, protože se tím zkvalitnila jak podpora koncových uživatelů, tak se zlepšila úroveň školení pro naše dealery. V neposlední řadě to mělo zpětně dopad na i na vývoj programového vybavení. Seznámili jsme se rovněž s kvalitou podkladů převzatých od poskytovatelů, s řadou z nich jsme navázali užitečné kontakty.

Rozšíření spektra spolupracovníků

Na jednom konci pomyslného řetězu zpracovatelů ÚAP se nacházejí poskytovatelé dat, tedy datové zdroje. Na druhém konci tohoto řetězu se nacházejí urbanisté a projektanti, tedy ti, kdo s daty budou dále v rámci zpracování územních plánů pracovat. Domníváme se, že naše firma je schopna těmto pracovníkům na obou koncích řetězce poskytnout patřičné odborné zázemí. Úspěšné vyřešení zakázek v oblasti ÚAP v roce 2008 je toho jen důkazem.

Základní strategie

Při přípravě produktů pro podporu práce na ÚAP jsme vycházeli z myšlenky, že potřebujeme řešit problém na základě legislativního podkladu, nikoliv že naším cílem je problematiku „vtěsnat“ do mantinelů stanovených našimi dosavadními produkty. Tudíž bylo třeba vyvinout produkty další. Výhodou je to, že naše společnost „vládne“ nad vývojem všech produktů řady KOKEŠ, MISYS, PROLAND. ÚAP jsou natolik specifický národní fenomén, že podpora zahraničních korporací není velkou výhodou.

Produkty

S ohledem na již řečené skutečnosti jsme vyvinuli zcela nové moduly, určené zejména pro práci s tak rozsáhlým spektrem dat, jakým právě ÚAP jsou. Z našich letitých zkušeností vyplývá, že při takovéto rozsáhlé činnosti je třeba zejména udržovat v podkladech pořádek, netvořit jen jakýsi „ad hoc“ projekt, ale myslet na to, že data o území bude třeba průběžně aktualizovat. Zákon sice hovoří o dvouletém cyklu obnovy ÚAP, ale data o území je třeba aktualizovat průběžně, mají-li být pro zpracování územně plánovací dokumentace použitelná. Nakonec – o tom hovoří i legislativa. Pro práci s daty jsme vyvinuli tyto základní moduly:

  • Modul pro evidenci převzatých dat o území, nazvaný Pasport mapových a územně analytických podkladů. Již z názvu je patrno, že jeho použití může být univerzální, tedy může sloužit jako evidenční modul veškeré přijaté a vydané dokumentace. Jeho součástí je i datové úložiště, datový sklad, elektronické dokumentace. Tam je možné ukládat nejen obdržená data, ale i data vydávaná a provádět tisky předávacích protokolů.
  • Moduly pro zpracování a kontrolu dat. Jedná se o práci s technologiemi, práci s atributy, nástroje pro kontrolu čistoty dat a jejich topologie.
  • Modul pro výdej dat. Data je třeba nejen shromáždit, zpracovat, ale i vydávat v různých formátech. K tomu slouží výdejový modul, který ze zvolené množiny dat umožní provést export do běžných formátů. Na standardní výdej navazuje tzv. postproces, který umožňuje „roztřídit“ data do zákazníkem stanovených adresářů a výstupní soubory přejmenovat.

Praktické zkušenosti

Naše vlastní práce s daty i ohlasy od zpracovatelů a obchodních zástupců ukázaly, že legislativa a metodiky byly dobrým vodítkem, přesto však se prakticky u každého projektu, se kterým jsme se setkali, vyskytly další jevy a skutečnosti se kterými ani legislativa, ani metodiky nepočítaly. Tyto jevy a skutečnosti nad rámec metodik a legislativy byly významné pro zpracování ÚAP. S takovými daty je třeba se nějak vyrovnat a dost možná v budoucnosti se do vyhlášky případně metodik dostanou. Učinili jsme proto rozhodnutí, že jedna věc je naše interní uložení dat, druhá věc jsou metodiky a vyhláška. Proto je export dat možné ukončit tzv. postprocesem (jak je uvedeno výše), který umožňuje „roztřídit“ data do zákazníkem stanovených adresářů a výstupní soubory přejmenovat. Data, která jdou nad rámec metodik (např. často se vyskytující hranice lesa zpracovaná dle map katastru nemovitostí), jsou potom směřována do složky, založené pro tento účel.

Vlastní práce s daty

Během prací na ÚAP pro konkrétní zákazníky se sešla spousta nejrůznějších dat, které bylo třeba utřídit, rozhodnout o jejich využitelnosti a způsobu zpracování. Zdaleka ne všechna data mají charakter GIS dat. Kromě čistoty dat a definovaného datového modelu (některá data žádný datový model neměla) je důležitá i topologie. Řekněme rovnou, že zejména data technických sítí prostě často žádnou topologii neměla a jednalo se tedy o klasická CAD data se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Máme na mysli zejména náročnost zpracování, aby bylo možné tato data v GIS produktech vůbec využít. Je třeba si zároveň uvědomit, že proti sobě stojí dva požadavky:

  • Do geometrie dodaných dat není možné zasahovat
  • Nad daty by mělo být možné řešit analytické úlohy

Dále připomeňme fakt, že data o území je třeba průběžně aktualizovat tak, jak to ostatně legislativa předepisuje. Územní plán s dvěma roky starými daty jistě nikdo nebude chtít tvořit. Je absurdní domyslet, že opakované dodávky dat budeme vždy a znovu z pohledu čistoty dat upravovat. V tomto směru jsme získali opravdu rozsáhlé zkušenosti a telefony se v naší firmě opravdu netrhly. Je patrno, kolik práce nás ještě čeká. Jak na poli legislativy, tak na poli standardizace a v oblasti práce s daty.

Publikace dat na webu

Zákon nám ukládá ÚAP publikovat prostředky umožňujícími dálkový přístup. I s tím jsme se vyrovnali a v současné době provozujeme na našich serverech řadu projektů pro naše zákazníky. Jedná se o dva základní pohledy na problém:

  • Aplikace pro veřejnost, která umožňuje pracovat s výsledky ÚAP tak, jak tyto výsledky definuje legislativa
  • Aplikace pro specialisty, která umožňuje na základě autorizace přístup k datům až na úrovni atributů jednotlivých objektů. Tato aplikace umožňuje rovněž objednávat zvolenou množinu dat pro využití v dalších produktech.

Je třeba připomenout, že z námi provozovaných serverů není možné publikovaná data nelegálně stahovat. Připomeňme na tomto místě, že jsme se setkali s tím, že na webu byla data ÚAP ke stažení ve formátu pdf. Průměrně schopný počítačový odborník je schopen taková data docela dobře využít, zejména bylo-li pdf generováno z vektorové kresby.

Vztahy mezi subjekty

Procesu se účastní velké množství subjektů na všech úrovních. V rámci jedné ORP jsou to stovky. I přes to, že se podařilo ÚAP vytvořit, určitě nejsou vztahy mezi nimi zcela dořešeny, ale byly vytvořeny žádoucí tlaky na tyto subjekty, aby nad tím pracovaly. Máme tím na mysli zejména vztahy mezi poskytovateli dat a pořizovateli ÚAP. Na druhou stranu konstatujeme, že i na tomto poli se hodně udělalo a situace je výrazně lepší než v období před vstoupením legislativy v platnost a právě legislativa kolem ÚAP se na tomto zlepšení výrazně podílí. Zejména velcí poskytovatelé (plyn, energetika, spoje) se k problému postavili čelem a pořizovatelé si vše potřebné mohli stáhnout z portálů těchto poskytovatelů. Horší situace byla u regionálních a lokálních poskytovatelů.

Standardizace

Na území České republiky se 14 kraji existuje pro zpracování ÚAP minimálně 5 datových modelů na úrovni krajů. Česká republika sice není tak bohatá, aby si mohla dovolit takový luxus, přesto je nyní dobře, že je modelů tolik. Až praxe zhodnotí jejich silné a slabé stránky –v blízké budoucnosti by mělo dojít k úpravám modelů a jejich konvergenci možná až k modelu jedinému. Firma GEPRO spolu se svými partnery působí na celém území republiky a musí se přizpůsobit aktuálnímu stavu. S ohledem na existující rozmanitost datových modelů proto navrhla a prakticky uplatnila takovou technologii pro zpracování ÚAP, která vychází z datového rámce jako průniku dosud známých metodik. Protože se krajské metodiky liší hlavně v tematickém členění jevů a v atributových sadách, je takový průnik možný, i když přináší práci navíc. Obecně vidíme snahy o standardizaci. Není ale možné požadovat neustálé, periodické „překopávání“ obdržených dat. Kromě snahy o standardizaci územního plánování, což lze jen pochválit, je třeba vyvinout legislativní tlak na poskytovatele dat, jak bylo zmíněno výše.

Komplexní GIS

Snahou naší firmy je, aby systém MISYS byl komplexním informačním systémem o území. To neznamená jen integraci nejrůznějších dat ORP, ale zejména rozšíření využití známého GIS systému MISYS o příslušné moduly, od evidence a zpracování, přes publikování, až po výdej dat, ať už lokálně nebo na internetu. Pořizovatelé ÚAP a územně plánovací dokumentace využívají služeb firmy GEPRO a jejích partnerů při řešení problematiky ÚAP v nejrůznějších podobách: od dodávky SW, dílčí pomoci ve spolupráci s urbanisty, až po komplexní outsourcing.

Vojtěch Zvěřina, 2008

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter