WMS služby v ČR

Tato stránka uvádí pouze WMS servery, WMTS servery mají samostatný seznam.

Společnost GEPRO spol. s r.o. dále uvádí seznam dostupných WMS služeb poskytovaných řadou úřadů a institucí v celé ČR. Nemůže však garantovat úplnost seznamu, ani funkčnost odkazů.

Pro otevření následujících WMS služeb stačí zkopírovat níže uvedené adresy (zvýrazněné tučně) do políčka URL ve funkci Soubor/Mapové služby/Otevřít WMS/WMTS server:

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • vybrané atributy vrstev dálnice, rychlostní silnice, silnice I.třídy, silnice II.třídy, silnice III.třídy, uzlové body uzlového lokalizačního systému z území ČR http://geoportal.jsdi.cz/ArcGIS/services/geoportal_rsd_wms1/MapServer/WMSServer?
  • vybrané atributy vrstev mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody, kilometráž silnic I. – III. třídy, kilometrovníky dálnic a rychlostních silnic, sčítání dopravy 2010 z území ČR http://geoportal.jsdi.cz/ArcGIS/services/geoportal_rsd_wms2/MapServer/WMSServer?
 • VÚGTK – Müllerova mapa Čech (1720), Müllerova mapa Moravy (1716), Speciální mapy III. vojenského mapování (1923-1928) http://mapy.vugtk.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map_data/wms.map&
 • Krkonošský národní park
  • ochrana přírody http://arcgis.krnap.cz/arcgis/services/public/OchranaPrirody/MapServer/WMSServer
  • turismus http://arcgis.krnap.cz/arcgis/services/public/Turismus/MapServer/WMSServer
  • území http://arcgis.krnap.cz/arcgis/services/public/Uzemi/MapServer/WMSServer
  • voda http://arcgis.krnap.cz/arcgis/services/public/Voda/MapServer/WMSServer
  • živá příroda http://arcgis.krnap.cz/arcgis/services/public/ZivaPriroda/MapServer/WMSServer
 • FLOREO – landuse, monitoring sněhové pokrývky, monitoring odtoku, vodní toky a plochy, záplavová území, meteostanice http://mapserver.floreo.cz/wms.ashx?LANG=cs
 • II. vojenské mapování http://mapserver.fsv.cvut.cz/cgi-bin/wms? nebo http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer
 • III. vojenské mapování http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer
 • TopoCR – HSRS: reliéf, lesy, obce, města, kraje, řeky, nádrže, železnice, silnice, atd. http://bnhelp.netart.cz/cgi-bin/crtopo?
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. (HEIS VÚV): Corine Land Cover 2000, AOPK atd. http://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)
  • Oblastní plány rozvoje lesa (OPRL) http://geoportal.uhul.cz/wms_oprl/service.svc/get
  • Honitby http://geoportal.uhul.cz/wms_mysl/service.svc/get
  • Biomasa http://geoportal.uhul.cz/wms_biomasa/service.svc/get
  • Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků v rekonstrukci
 • LPIS – evidence využití půdy http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP)
  • vodní a větrná eroze půd http://geoportal.vumop.cz/wms_vumop/eroze.asp
 • Národní geoportál INSPIRE http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/<nazev_sluzby>/mapserver/WMSServer
  (<nazev_sluzby>dohledáte dle potřeby na stránkách Národního geoportálu INSPIRE)
 • ČÚZK – přehledky, mapy KN, definiční body, věcná břemena, mapy PK http://wms.cuzk.cz/wms.asp 
  • Ortofoto barevné http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx
  • Základní mapa 1:50 000 http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx
  • Základní mapa 1:10 000 http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx
  • Státní mapa 1:5 000 vektor http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/WMService.aspx
  • Státní mapa 1:5 000 rastr http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspx
  • Správní hranice http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspx
  • ZABAGED http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED/MapServer/WmsServer?
  • Geonames http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEONAMES_PUB/WMService.aspx
  • Bodové pole http://geoportal.cuzk.cz/WMS_BODPOLE/WMService.aspx
  • Přehledové mapy ČR http://geoportal.cuzk.cz/WMS_PREHLEDKY/WMService.aspx
  • Klady mapových listů http://geoportal.cuzk.cz/WMS_KLADY/WMService.aspx
  • Geografická síť WGS84 http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEOGRSIT/WMService.aspx
  • Stav aktualizace http://geoportal.cuzk.cz/WMS_METADATA/WMService.aspx
  • Pokud je třeba specifikovat verzi WMS, lze na konec url dopsat ?service=WMS&verze=1.1.1 (toto se týká např. sw KOKEŠ, MISYS do verze 10.56).
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)
  • přírodní biotopy, habitaty N2000 http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_biotopy_wms
  • kritická místa tahu obojživelníků & rybí přechody http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_druhochr
  • území soustavy Natura 2000 http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_natura
  • pole síťového mapování 0. – 3. řádu http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_sitmap
  • zvláště chráněná území včetně soustavy Natura 2000 http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_chu
  • přírodní lesy v České republice http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/vukoz_prirles
 • Geologie ČR http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms
  • Hydrogeological map of Czechoslovakia 1 : 1 000 000 http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG1mil/MapServer/WMSServer
  • Map of water-bearing characteristics 1 : 2 000 000 http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG2mil/MapServer/WMSServer
  • Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (z let 1980-1990) http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG200K/MapServer/WMSServer
  • Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 (anglická verze) http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/GM500K/MapServer/WMSServer
  • Regionálně geologické schéma České republiky (1 : 2 500 000, anglická verze)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/GM2_5mil/MapServer/WMSServer
  • Mapa kvartérního pokryvu 1 : 500 000 http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/kvarter/MapServer/WMSServer
  • Radiometrická mapa 1 : 2 000 000 http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radiometric_field/MapServer/WMSServer
  • Geomagnetická mapa 1 : 2 000 000 http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/geomagnetic_field/MapServer/WMSServer
  • Půdní mapa 1 : 1 000 000 http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/WMSServer
  • Nerostné suroviny 1 : 1 000 000 http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WMSServer
  • Mapa radonového rizika 1 : 500 000 http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radon500/MapServer/WMSServer
  • Hydrogeologické rajony ČGS 1 : 1 000 000 http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG_rajony/MapServer/WMSServer
  • Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000 http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/IG_rajony/MapServer/WMSServer
 • Liberecký kraj
  • příroda http://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/priroda?SERVICE=WMS
  • protipovodňová opatření http://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/povoden?SERVICE=WMS
 • Jihočeský kraj http://gis.kraj-jihocesky.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?SERVICE=WMS
 • Jihomoravský kraj
  • Územně analytické podklady – A.1. – Výkres hodnot území http://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_A1_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územně analytické podklady – A.2. – Výkres limitů využití území http://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_A2_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územně analytické podklady – A.3. – Výkres záměrů na provedení změn v území http://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_A3_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územně analytické podklady – B.1.1. – Územní závady, ohrožení http://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_B1_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územně analytické podklady – B.1.2. – Střety záměrů na provedení změn v území http://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_B2_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS]
  • Územně analytické podklady – B.1.3. – Podklady pro vymezení rozvojových a specifických území kraje http://195.113.158.114/WMS_JMK_UAP_B3_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní prognóza http://195.113.158.114/WMS_JMK_Uz_prog_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Rastrové územní plány http://195.113.158.114/WMS_JMK_Ras_UP_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie – Prověřovací územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna http://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2232_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie – Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice http://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2233_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie – Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice http://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2234_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie – Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí http://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2236_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie – Urbanistická studie Lednicko-valtický areál http://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2237_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie – Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK http://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2238_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie – Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – hranice JMK http://195.113.158.114/WMS_JMK_US_2239_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní studie – Studie jihovýchodní tangenty města Brna http://195.113.158.114/WMS_JMK_US_22310_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Územní prognóza JMK http://jmk.giportal.cz/JMKWMS/PROGNOZA/wms.asp
  • Účelová katastrální mapa JMK http://195.113.158.114/WMS_JMK_KN_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • Podkladové mapy http://195.113.158.114/WMS_PODKLADY_F/wmservice.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
  • ÚP VÚC Břeclavska http://jmk.giportal.cz/JMKWMS/VUCBRECLAV/wms.asp
 • Karlovarský kraj http://gis.kr-karlovarsky.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap
 • Královehradecký kraj http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/wms/isapi.dll
 • Středočeský kraj
  • zásady územního rozvoje
   http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje/mapy?
  • územní plány
   http://gis.kr-stredocesky.cz/webmap/updobci_wms/updobci_wms.dll?
 • Pardubický kraj
  • tematické http://195.113.178.19/html/wms_tema.dll?
  • topografické http://195.113.178.19/html/wms_topo.dll?
  • územní plány http://195.113.178.19/html/wms_up.dll?
  • ortofota http://195.113.178.19/html/wms_orto.dll?
 • Moravskoslezský kraj
  • Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) http://mapy.kr-moravskoslezsky.cz/tms/ows/WMS_MSK_ZUR/ows.php?
  • Územní plány obcí a kraje http://mapy.kr-moravskoslezsky.cz/tms/ows/WMS_MSK_UzemniPlanyObci/ows.php
 • Město Ostrava: letecký snímek, využití území, uliční síť, městská zeleň, lesy, průmyslové areály, řeky, komunikace, železnice http://gisova.ostrava.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=wms
 • Atlas životního prostředí v Praze http://www.premis.cz/atlaszp/isapi.dll?MU=CZ

 Vojtěch Honetschläger, 19. října 2016

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter