Ceník produktů

Ceník produktů GEPRO platný od 1.11.2020
MISYS – geografický informační systém (GIS), desktop, verze 15
- OBEC integrovaná aplikace pro obec 16.000
- MĚSTO integrovaná aplikace pro město 20.000
- PROFI integrovaná aplikace pro komerční užití 20.000
- KRAJ integrovaná aplikace pro kraj 25.000
- ČR integrovaná aplikace pro Českou republiku 30.000
   
- EDIT rozšíření systému MISYS na plně editační verzi MISYS-STANDARD 18.000
- STANDARD plně editační verze 38.000
- PROFI-SPRÁVCE MISYS-STANDARD + převody DGNIN/OUT, DXFIN/OUT, pro komerční užití 48.000
- MĚSTO-SPRÁVCE MISYS-STANDARD + převody DGNIN/OUT, DXFIN/OUT, pro město 40.000
   
- OBEC-PREMIUM komplexní aplikace pro obec dle dohody
- MĚSTO-PREMIUM komplexní aplikace pro město dle dohody
   
- VIEW prohlížečka rastrových a vektorových dat – pouze pro nekomerční užití 0
- VIEW-PROFI prohlížečka rastrových a vektorových dat – pro komerční užití 3.000
- ATLAS DMT prostorové prohlížení dat – řezy, pohledy, vizualizace, hypsometrie 15.000
- ATLAS DMB prostorové prohlížení dat DMT rozšířené o digitální model budov a fasád 25.000
   
MISYS – geografický informační systém (GIS) v prostředí intranet/internet, verze 15
- KMAPY poskytování základních grafických dat formou webhostingu např. katastr nemovitostí, ortofotomapy ČR, orient. plány měst, automapy ČR a další – měsíční paušál 400 – 5.000
   
Geoportál GEPRO – internetový portál
- STANDARD základní datová sada 0
- PREMIUM komplexní zabezpečení provozu a správy aplikace s dohodnutým datovým a funkčním obsahem – roční paušál dle dohody
   
PASPORTY – doplňkové moduly pro systémy MISYS, MISYS-WEB a Geoportál GEPRO
MISYS-PASPORT evidenční moduly pro správu majetku, technického vybavení apod. 0 – 48.000
   
KOKEŠ – komplexní geodetický systém, verze 15
- ZÁKLAD seznam souřadnic, výpočetní funkce, grafické vstupy a výstupy 10.000
- VEKTOR ZÁKLAD + vektorová kresba včetně topologických operací 26.000
- STANDARD VEKTOR + komplexní práce s rastrovými daty 30.000
- ROVER varianta systému pro tablety s MS Windows 7 a vyšší 15.000
   
PROLAND – komplexní systém pro zpracování pozemkových úprav, verze 15
PROLAND integrovaná aplikace pro projektování komplexních pozemkových úprav 48.000
PROJEKT rozšíření systému MISYS-STANDARD pro projektování komplexních pozemkových úprav 12.000
   
Doplňkové moduly k výše uvedeným systémům
GEPLAN zpracování tabulek geometrických plánů 6.000
KNET výpočet a vyrovnání prostorových geodetických sítí 7.500
ATLAS-VRST automatická tvorba vrstevnic s využitím systému ATLAS DMT – STANDARD 20.500
   
Převodníkové moduly k výše uvedeným systémům
DGNIN vstup z DGN formátu systému Microstation do produktů firmy GEPRO 4.000
DGNOUT výstup z produktů firmy GEPRO do DGN formátu Microstation 0 – 6.000
DXFIN vstup z DXF formátu systému AutoCAD do produktů firmy GEPRO 4.000
DXFOUT výstup z produktů firmy GEPRO do DXF formátu AutoCAD 6.000
SHPIN vstup z SHP formátu firmy ESRI do produktů firmy GEPRO 0
SHPOUT výstup z produktů firmy GEPRO do SHP formátu firmy ESRI 0
   
ATLAS DMT- digitální model terénu
- STANDARD vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém editoru (vrstevnice, hypsometrie, sklony, popisy, rastry, export DXF) 39.900
- ŘEZY podélné profily a příčné řezy podle trasy v situaci 24.900
- OBJEM výpočet kubatur mezi dvěma plochami 24.900
- CESTY projektování polních a lesních cest a místních komunikací, aplikace nad modulem ŘEZY 27.500
Ostatní položky jsou uvedeny v ceníku společnosti ATLAS spol. s r.o.
   
Samostatné licence
Uvedené ceny jsou platné pro nákup první licence. Při nákupu druhé licence je poskytována sleva 30 %, při třetí a dalších licencích sleva 50 % ze základních cen.
Při povýšení (upgrade) jednotlivých produktů na aktuální verzi je účtováno 20% z ceny produktu za každou celočíselnou verzi.
Příklad: Za povýšení např. z verze 13 na verzi 14 je platba 20% ze základní ceny, v případě verze 12 bude činit 40%, z verze 11 pak 60%.
Při povýšení licencí stejných produktů je uplatňován systém slev jako u nákupu nových instalací. Druhá povyšovaná instalace má slevu 30 %, třetí a další 50 %.
   
Příklady povýšení (upgrade)
KOKEŠ-STANDARD povýšení STANDARD/verze 14 na STANDARD/verze 15 6.000
  povýšení STANDARD/verze 13 na STANDARD/verze 15 12.000
   
PROLAND povýšení PROLAND/verze 14 na PROLAND/verze 15 9.600
  povýšení PROLAND/verze 13 na PROLAND/verze 15 19.200
   
Síťové licence
Síťové licence jsou výrazně cenově zvýhodněné. Každý uživatel síťové licence navyšuje cenu max. o 20%.
1 uživatel 1,2 x cena produktu
3 uživatelé 1,6 x cena produktu
5 uživatelů 2 x cena produktu
10 uživatelů 3 x cena produktu
20 uživatelů 5 x cena produktu
     
Technická podpora
Podpora nebude poskytována uživatelům verzí starších než 2 roky.
Podpora uživatelů bez předplatného nebo pronájmu bude zpoplatněna hodinovou sazbou.
   
Předplatné GEPRO na produkty KOKEŠ a PROLAND
Cena služby je 10% ze základní ceny programového vybavení ročně.
V této ceně je zahrnuto:
Právo používat vždy nejaktuálnější verze programového vybavení.
Právo využívat technickou podporu bezplatně.
Právo používat bezplatně modul DGNOUT.
Sleva na Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS ve výši 10% z vložného.
Nabídka platí pro vlastníky aktuálních verzí licencí.
Poznámka: Licence lze používat i po případném ukončení služby Předplatné GEPRO.
   
Pronájem GEPRO
Cena služby je 25% ze základní ceny programového vybavení ročně.
V této ceně je zahrnuto:
Časově omezená licence platící po dobu trvání pronájmu.
Sleva na Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS ve výši 10% z vložného.
Přístup k aktuálním verzím a bezplatné technické podpoře po celou dobu pronájmu.
Poznámka: Po ukončení služby Pronájem GEPRO licence nelze používat.
   
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Aktuální výše DPH je 21%.
   
Další informace o cenách Vám poskytnou pracovníci společnosti GEPRO spol. s r.o. nebo autorizovaní dealeři.