FAQ

Geodézie a projektování | Tipy a triky | Archív

Geodetické výpočty

Je možné v KOKEŠi spočítat tachymetr příp. polární metodu při znalosti šikmých délek?

Ano je to možné, typ délek použitých při výpočtu polární metody, případně současný výpočet výšky (tzv. výpočet tachymetru), lze nastavit ve funkci Nastavení programu, záložka Výpočty  a volby implicitní typ délky a výpočet výšek. Tuto funkci lze spustit i transparentně během již spuštěné polární metody.

Jak změnit nastavení mezních odchylek?

Ke změně mezních odchylek je nutné provést následující kroky:

 1. Spustit KOKEŠe a následně funkci BASIC (otevře se nové okno editoru BASICu).
 2. Do BASICu načíst z podadresáře MAKRA soubor LIM_DEV.BAS.
 3. V tomto souboru najít část týkající se zvolené mezní odchylky, je to ta část souboru, která je uvozená na začátku řádku slovy case:…. (např.: case LD_MEP, case LD_OME atd.). Navíc každý takový řádek má na konci poznámku se slovním popisem mezní odchylky. Následující řádky až do dalšího výskytu case … obsahují konstanty (pro dílčí třídy přesnosti a měřítka mapy) a vzorec pro výpočet mezní odchylky.
 4. Editovat konstanty, případně vzorec pro výpočet odchylky.
 5. Soubor přeložit (spustitelné z menu nebo popup-menu).
 6. Ukončit BASIC a restartovat KOKEŠe.

Od nového spuštění KOKEŠe budou odchylky nastaveny tak, jak je uvedeno v opraveném souboru LIM_DEV.BAS.

Práce s výkresy

Při změně hodnot v tabulkách se tyto neprojeví ve výkresu. Co s tím?

Od verze 8.14 se pracuje s tzv. technologií výkresu. Pokud výkres obsahuje definici technologie, je vykreslován podle technologických tabulek a úprava tabulek globálních t.j. těch, které řídily zobrazování do verze 8.14, se na výkresu s technologií neprojeví. Podrobněji o této problematice pojednává článek Technologie tvorby výkresu.

Je možné vypnout zobrazování detailních informací (výška, kód kvality, kód) při výpisech bodů SS?

Ano je to možné. K nastavení, které informace se mají vypisovat či zobrazovat a které ne, slouží funkce Nastavení úloh, záložka Další.

Práce s rastry

Při naskenování rastru na bílém podkladu a následném načtení do KOKEŠe není vidět bílé čáry a značky vektorové kresby.

Přepněte si v nástroje/nastavení programu/grafika na bílé pozadí.

Lze natransformované rastry z KOKEŠe uložit tak, aby je stejně zobrazily (již ve správné poloze a velikosti) i jiné programy (např. AutoCAD, MicroStation)?

Ano, je to možné. Rastr je nutné přerastrovat.

Více info viz příspěvky:

Geometrický plán a nový výměnný formát ISKN

Zpracovávám GP v území, kde není DKM, a na katastrálním pracovišti jsem dostal VFK soubor. Mohu udělat změnové věty v tomto formátu?

Do verze 7.53 systému KOKEŠ
Ne, to není možné. VFK soubor s největší pravděpodobností neobsahuje grafická data, ale pouze popisné informace o parcelách, příp. registr souřadnic. Při importu dat z VFK (při založení zakázky GP) o tomto stavu budete informováni. V adresáři zakázky GP se vytvoří pouze databáze s popisnými informacemi, výkres platného stavu vytvořen nebude. Databázi budete moci využít při výpočtu geometrického plánu nadstavbou GEPLAN. Do této nadstavby ji připojíte přes volbu Geplan -> Nástroje -> Nastavení -> databáze parcel.

Od verze 7.54 systému KOKEŠ
Ano, je to možné. Jedinou podmínkou je, aby zdrojový VFK soubor obsahoval alespoň registr souřadnic (pokud tedy neobsahuje přímo grafická data). Při importu dat z VFK se v adresáři zakázky GP vytvoří pomocná databáze s popisnými informacemi a seznam souřadnic reprezentující registr souřadnic. Jméno seznamu souřadnic je vždy NAZEV_ZAKAZKYPS.STX. Tento seznam souřadnic se prozatím automaticky nestává součástí zakázky GP, ale je nutné jej do zakázky přidat ručně (ve funkci Nastavení GP, příp. ho stačí jen načíst a zakázku GP uložit). Měřický náčrt, případně výkres budoucího stavu, pak vzniká přímo nad tímto seznamem souřadnic.

Od verze 7.60 systému KOKEŠ
Ano, je to možné. Od této verze navíc není nutné, aby zdrojový VFK soubor obsahoval registr souřadnic.

Zpracovávám GP v území, kde není DKM, a na katastrálním pracovišti jsem dostal VFK soubor. Mohu tento soubor využít i při zpracování grafického typu GP bez změnových vět?

Do verze 7.53 systému KOKEŠ
Ano, je to částečně možné, i když postup je poněkud pracný. Zdrojový VFK soubor s největší pravděpodobností neobsahuje grafická data, ale pouze popisné informace o parcelách, příp. registr souřadnic. Je nutné „jakoby” založit zakázku GP se změnovými větami ve formátu VFK a provést import dat z VFK. Ten v tomto případě skončí chybou, ale pokud je to možné a popisná data jsou k dispozici, vytvoří se v adresáří zakázky GP pomocná databáze s popisnými informacemi. Ostatní podklady, jako např. registr souřadnic, importována nebudou. Poté již stačí založit správnou zakázku GP a databázi budete moci využít při výpočtu geometrického plánu nadstavbou GEPLAN. Do této nadstavby ji připojíte přes volbu Geplan -> Nástroje -> Nastavení -> databáze parcel.

Od verze 7.54 systému KOKEŠ
Ano, je to možné. Zdrojový VFK soubor s největší pravděpodobností neobsahuje grafická data, ale pouze popisné informace o parcelách příp. registr souřadnic. Založíte novou zákázku GP s volbou grafický typ GP bez změnových vět a jako vstup zadáte i VFK soubor. Při importu dat z VFK se automaticky naimportují veškeré dostupné podklady, tj. popisné informace a registr souřadnic, jsou-li k dispozici. Registr souřadnic se naimportuje jako seznam souřadnic platného stavu se jménem NAZEV_ZAKAZKYPS.STX a automaticky se stane součástí zakázky GP. Tento seznam souřadnic je podkladem pro kresbu měřického náčrtu. Pomocná databáze s popisnými informacemi je pak automaticky využívána při vyplňování údajů o parcelách v nadstavbě GEPLAN (databázi není nutno připojovat).

Změnové věty – v dialogu pro tvorbu nemohu najít potřebný způsob využití pozemku pro druh pozemku zastavěná plocha.

Toto není chyba. Součástí změnových vět pro geometrický plán ve VFK nesmí být informace o budově (druh budovy, způsob využití budovy), proto se tyto údaje pro druh pozemku zastavěná plocha nenabízejí. Pro druh pozemku zastavěná plocha lze použít pouze způsob využití zbořeniště, společný dvůr, nebo musí zůstat způsob využití prázdný.

Při importu dat se objevilo hlášení „[Microsoft][Ovladač ODBC pro Microsoft Access]Obecná chyba. Nelze otevřít klíč registru Temporary (volatile) Jet DSN for process 0×6bc Thread 0×300 DBC 0×1896744 Jet.” nebo jiné obdobné hlášení

Pokud aplikaci provozujete na počítačích s operačním systémem Windows 2000 a Windows XP, je nutné, abyste měli v temporálním adresáři Windows (obvykle C:WINNTTEMP) oprávnění vytvářet a měnit soubory (standardně mají toto oprávnění Administrátor a Power Users).

Můj VFK neprošel importem na KP.

Při importu souboru VFK do ISKN jsou progamem prováděny různé operace včetně kontrol a o celém průběhu importu je vygenerován protokol tzv. žurnál. Pokud vámi vytvořený soubor *im.vfk neprojde importem zpět do ISKN, je vám pracovník katastrálního pracoviště povinen sdělit, na základě onoho žurnálu, důvod tohoto nezdaru. Mnohdy však ani tito (údajně) proškolení pracovníci nejsou schopni objasnit příčinu chyby. Popis nejčastěji se vyskytujících hlášení ze žurnálu viz Hlášení při importu VFK do ISKN.

Mohu změnit třídu přesnosti (kód kvality) bodu, který byl znova zaměřen a je součástí stávajícího platného stavu katastrální mapy?

Ano, je to možné, a to s jedinou podmínkou – že dojde i ke změně čísla bodu. Pokud se číslo bodu nemění, musí změnu třídy přesnosti udělat manuálně pracovník katastrálního pracoviště.

Mohu tvořit změnové věty, když mi kontroly hlásí chyby?

Ano i ne. Zaleží, zda chyby obsahuje i zdrojový výkres (výkres s platným stavem katastrální mapy) nebo zda vznikly v důsledku zákresu geometrického plánu. Vždy záleží na přesném posouzení situace. Mnoho chyb lze z pohledu tvorby změnových vět zanedbat, příp. se vyskytují již ve zdrojovém souboru, a proto je lze také ignorovat. Mezi nejčastěji objevující se chyby patří:

 • Chyba volných linií – tato chyba, která porušuje topologickou čistotu dat, může vzniknout při zákresu geometrického plánu (a pak se skutečně jedná o chybu), nicméně v současné době se hojně objevuje v důsledku toho, že zdrojové VFK soubory obsahují výřez mapy s neuzavřenými parcelami. Z pohledu tvorby změnových vět se tedy nejedná o chybu a na generování změnových vět nemá vliv.
 • Chyba nesouladu s tabulkou Experta – tato chyba upozorňuje na to, že se ve výkrese s budoucím stavem objevil prvek, který není definován v tabulce Experta a tudíž může být chybný (neodpovídající dané technologii). Je-li pro editaci budoucího stavu využívána nadstavba Expert, nemělo by k dané chybě vůbec dojít. Je-li tato chyba přesto při kontrolách nalezena, jedná se patrně opět o chybu vyskytující se již ve zdrojovém výkrese, která nemá na zpracování vliv. Mezi takové chyby patří např. chybně definovaný vztažný bod u parcelních čísel importovaných z VFK, kdy se přebírá vztažný bod 1, ačkoliv vyhláškou jsou definovány pouze vztažné body 2, 5 a 8. Další problematickým prvkem jsou šipky k parcelním číslům, které existují ve VFK ve dvou variantách. Systém KOKEŠ používá při zákresu šipky Expertem pouze jednu variantu šipky (jak je požadováno), proto je i v tabulce Experta definována pouze jedna šipka. Objeví-li se ve zdrojových datech i druhý typ šipky, může se objevit i tato chyba, která ale na další zpracování ani na tvorbu změnových vět nemá žádný vliv.
Mohu editovat i oblasti platného stavu, které nejsou přímo dotčeny GP?

Ano i ne. Je potřeba si uvědomit, že veškeré rozdíly nalezené porovnáním výkresů platného a budoucího stavu katastrální mapy se zapisují do změnových vět. Proto pokud dochází k editaci v části mapy, která s geometrickým plánem přímo nesouvisí, mohou se do změnových vět zapsat i změny z této oblasti, což je samozřejmě chyba. Typickým příkladem je ořezání měřického náčrtu, příp. posunutí parcelních čísel tak, aby se vešla do tiskového výstupu. Při porovnání výkresu budoucího stavu (který vznikne automaticky z tohoto měřického náčrtu) s platným stavem tak vznikne velké množství chybných změn. Může ale nastat i druhá situace, kdy je naopak nutné např. posunout parcelní čísla se šipkou, aby bylo možné umístit do kresby nová parcelní čísla. V tomto případě se sice edituje oblast mimo vlastní geometrický plán, nicméně je žadoucí, aby se provedená změna zapsala do změnových vět.

V případě, kdy je skutečně nutné provést ve výkresu s měřickým náčrtem takové editace, které by měly nechtěný dopad na generování výkresu s budoucím stavem a následně na změnové věty, je lepší tuto editaci provádět až po vygenerování změnových vět. V případě, kdy jsou hotové změnové věty, již měřický náčrt není podkladem pro jejich tvorbu a lze v něm libovolně editovat.

Lze vytvořit změnové věty i pro zpracování věcného břemene?

Do verze 8.13 systému KOKEŠ
Nelze. V současné době není zákres věcného břemene součástí katastrální mapy, není tedy ani možné vytvořit změnové věty pro věcné břemeno. V nové verzi VFK se již se zákresem věcných břemen do katastrální mapy počítá.

Od verze 8.14 systému KOKEŠ
Ano je to možné. Podle nové Vyhlášky 26/2007 je zákres věcného břemene součástí katastrální mapy. Při jeho tvorbě je nutné splnit několik podmínek. Pokud je věcné břemeno kresleno do měřického náčrtu je nutné jej vždy vyšrafovat. Pokud je kresleno až do budoucího stavu nešrafuje se a kreslí se jen uzavřená linie definující hranici věcného břemena vždy ve směru hodinových ručiček. Všechny lomové body musejí mít číslo bodu a všechny průsečíky se stávajícími hranicemi či vnitřní kresbou musí být uložené do hranice věcného břemene. Naopak tyto průsečíky nesmějí být v původních hranicích či vnitřní kresbě.

Lze editovat výkresy zakázky GP libovolným editačním nástrojem KOKEŠe?

Nelze. Teoreticky to sice možné je, ale pouze za předpokladu, že zpracovatel velmi dobře zná strukturu výměnného formátu tak, jak je definována v KOKEŠi, a zároveň je podrobně obeznámen se základními grafickými elementy (vrstva, kreslicí klíč, symbol atd.) pro zakázku GP. Tato problematika je natolik složitá, že na veškerou editaci je lepší použít nadstavbu EXPERT (staré grafické rozhraní).

Když budu zpracovávat zakázku GP, dostanu stejné výsledky při použití úplného i zkráceného zpracování?

Ano. Výsledkem obou typů zpracování je výkres s budoucím stavem katastrální mapy (v prvém případě generovaný automaticky, v druhém případě tvořen „ručně”). Existence tohoto výkresu je nutnou podmínkou pro generování změnových vět, při kterém dochází k porovnávání tohoto výkresu s výkresem obsahujícím platný stav. Změnové věty by v obou případech měly obsahovat totožné změny. Jediný rozdíl může nastat v pořadí zapisovaných změn do změnových vět.

Je povoleno editovat automaticky generované výkresy při úplném zpracovaní GP?

Ano, je to možné. Pokud výkresy vytvářené automaticky (geometrický plán, vytyčovací náčrt, budoucí stav katastrální mapy) neobsahují výslednou kresbu tak, jak bylo požadováno, je možné je doeditovat. Tento postup se použije zejména v případech, kdy automatické generování souboru neproběhlo korektně nebo když je potřeba „doladit” kresbu v okolí zákresu geometrického plánu (ve výkresu měřického náčrtu, geometrického plánu) nebo zákresu nového stavu (ve výkresu s budoucím stavem).

Je nutné pro tvorbu změnových vět instalovat nějaké další programy?

Ve většině případů nebude nutné žádné další programy instalovat a vystačíte s KOKEŠem verze 7.42 a vyšším (nová Vyhláška 26/2007 je zapracována až do verze 8.13 nebo vyšší). Výjimečně se mohou objevit problémy při použití databázového rozhraní ODBC pro databázi MS Access. Toto rozhraní se využívá k vytvoření pomocné databáze s popisnými informacemi získanými z VFK a také k přístupu k těmto popisným informacím. Pokud toto rozhraní v systému Windows chybí, případně se jedná o jeho starší verzi, nepůjde vygenerovat zdrojovou databázi s popisnými informacemi a import dat při zakládání zakázky GP skončí chybou. V tomto případě je nutné ovladač doinstalovat, příp. aktualizovat.

Odkazy směřují na anglické verze opravných balíčků. Pokud je instalovaný operační systém lokalizován, je třeba vybrat ke stažení odpovídající jazykovou verzi.

Je možné získat o parcelách podrobnější informace, např. informace o věcných břemenech?

Ano, od verze KOKEŠe 7.53 je to možné. Podmínkou ale je, aby tyto informace byly obsaženy i ve zdrojovém souboru VFK. Při importu dat z VFK se tyto informace zkopírují do pomocné databáze s popisnými informacemi. Funkce pracující s popisnými informacemi se jmenují Informace o parcelách v mapě a Písemný operát KN a od verze KOKEŠe 7.53 jsou standardní součástí linky pro zpracování GP. Od verze 8.13 je navíc součástí KOKEŠe tzv. KATASTR, což je skupina více jak deseti funkcí pro detailní práci s popisnými informacemi včetně oboustranného propojení mapy a výpisu popisných informací.

Je možné při zpracování zakázky GP používat stejnou tabulku Experta jako při práci s katastrální mapou?

Není to možné. Protože výkresy se zákresem geometrického plánu (měřický náčrt, geometrický plán příp. vytyčovací náčrt) obsahují více kresby než je povoleno pro katastrální mapu, obsahuje i příslušná tabulka Experta více položek než tabulka Experta pro katastrální mapu. Pro editovaní měřického načrtu, geometrického plánu a vytyčovacího náčrtu je nutné použít tabulku GEPLAN.TAB, pro editovaní budoucího stavu katastrální mapy je nutné použít tabulku DKM1_3.TAB. V současné verzi KOKEŠe je pro celou zakázku implicitně nastavena expertní tabulka GEPLAN.TAB. Proto pokud editujete budoucí stav, je nutné změnit expertní tabulku na DKM1_3.TAB (Expert – tlačítko Tech. – v novém dialogu v levém dolním rohu vybrat DKM1_3 a potvrdit OK). V novějších verzích KOKEŠe je tato změna automatická.

Jaké číslo listu mapy KN mám zadat při zadávání parcel v GEPLANu příp. v dialogu pro tvorbu změnových vět?

V současné době je nutné jako číslo listu mapy KN zadat konstantu DKM. V novějších instalacích KOKEŠe by již tato konstanta měla být vyplněna automaticky.


Geodézie a projektování
| Tipy a triky | Archív

Geometrický plán

Zpracování geometrického plánu

Zde je možné si stáhnout Zpracování geometrického plánu ve formátu pdf. Jedná se o výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha.

Adéla Hrubešová, březen 2010

 

Práce s formuláři souřadnic při zpracování geometrických plánů

Tento text by měl přiblížit praktické zkušenosti při plnění formulářů a neklade si za cíl nahradit stávající help či dokumentaci.

Vzhled formulářů vychází z aktualizované katastrální vyhlášky. Lze je rozdělit na dva základní druhy - formulář seznamů souřadnic pro náčrt a pro geometrický plán, které se liší jak vzhledem, tak obsahem.

Formulář náčrtu obsahuje seznam nově určených bodů a jednotlivé body se zapisují ve tvaru číslo bodu, souřadnice a kód kvality obrazu, souřadnice a kód kvality polohy a poznámka. Souřadnice a kód kvality obrazu se vždy vyhledávají pouze v datech obrazu a souřadnice a kód kvality polohy pouze v datech polohy.

Formulář pro geometrický plán obsahuje seznam bodů nové hranice a kontrolních bodů a jednotlivé body se zapisují ve tvaru číslo bodu, souřadnice a kód kvality bodů pro zápis do KN, případně i souřadnice určené měřením a poznámka. Souřadnice a kód kvality bodů pro zápis do KN se primárně hledají v datech obrazu a k nim se pak v datech polohy dohledávají souřadnice určené měřením. Pokud jsou oboje souřadnice totožné, vyplňuje se jen sloupec se souřadnicemi pro zápis do KN.

Data obrazu jsou při zpracování geometrického plánu reprezentována otevřenými výkresy, konkrétně vrstvami 1, 4, 6, 8, 13, 28, 99, 101, 104 a 130, a také body seznamů souřadnic s kódem kvality horším než 3 (typicky seznam souřadnic obrazu). Data polohy reprezentují body otevřených seznamů souřadnic s výjimkou seznamu souřadnic obrazu a pouze body s kódem kvality 1 až 3.

Tabulku formulářů lze vyplňovat několika způsoby:

 • prostým vyplňováním údajů
 • identifikací bodů v grafice
 • zadáním množiny bodů
 • importem bodů o daném čísle ZPMZ (pouze pro náčrt)
 • importem bodů získaných z textových popisů bodů (čísla hledaných bodů se generují na základě textového popisu bodu a implicitního skupinového čísla bodu pro danou zakázku)

Formulář náčrtu

S výjimkou prvého typu vstupu dochází vždy k automatickému vyplnění celého páru body – obrazu a polohy. Tzn., že se vždy dohledává v datech obrazu či polohy druhý bod k bodu identifikovanému/zadanému. Zda systém bude hledat v datech obrazu či polohy záleží na tom, zda byl první identifikovaný/zadaný bod z páru bodem obrazu či polohy. Pro formulář náčrtu nemusí existovat k bodu polohy bod obrazu: ne všechny zaměřené a vypočtené body se použijí k zákresu geometrického plánu (např. se jedná o měřické body). Takové body zůstanou v tabulce zapsané samostatně, pouze v části pro body polohy a bez uvedení kódu kvality (nicméně pro vyhledání takového bodu v seznamu souřadnic musí být u bodu uveden kód kvality 1 až 3). Funkce nehlídá, zda stanoviska a pomocné body jsou či nejsou použity pro zákres geometrického plánu, takže může nastat situace, že i pro tyto body budou kompletně vyplněny souřadnice obrazu, i když by tomu být nemělo.

Souřadnice obrazu a polohy pro jeden bod nemusí být totožné a mohou se lišit. Kód kvality bodu se uvádí pouze jednou a pouze u těch souřadnic, které tvoří geometrické a polohové určení (GPU) nemovitosti. Běžně mohou nastat tyto situace:

souřadnice obrazu kód kvality souřadnice polohy kód kvality poznámka
    Y1,X1   spočtený bod se nepoužije pro zákres GP, pomocný bod, stanovisko
Y1,X1   Y1,X1 3 spočtený bod se použije pro zákres GP a tento bod (polohy) bude tvořit GPU
Y1,X1 8 Y1,X1   spočtený bod se použije pro zákres GP, ale protože není souhlasné prohlášení změní se bodu obrazu kód kvality na 8 a tento bod (obrazu) bude tvořit GPU
Y2,X2 8 Y1,X1   pro zákres GP se použije bod obrazu, který vznikne z bodu polohy přizpůsobením mapě, GPU bude tvořit bod obrazu
Y2,X2   Y1,X1 3 pro zákres GP se použije bod obrazu, který vznikne z bodu polohy přizpůsobením mapě tak, že je bod posunut, aby nedošlo k narušení logických vazeb v mapě (jeho kód kvality je 0), GPU bude tvořit bod polohy
Y1,X1 8     bod nebyl měřen, neexistují souřadnice polohy (např. hranice věcného břemene odvozená od hranice parcely s kódem kvality 8)

Formulář pro GP

S výjimkou prvého typu vstupu dochází vždy k automatickému vyplnění části formuláře věnované bodům určeným pro zápis do KN. Při idenfikaci/zadání bodů se nejdříve testuje, zda nalezený bod patří k datům obrazu určeným pro zápis do KN nebo datům polohy (měřené body). V případě, že byl nalezen bod určený pro zápis do KN (bod obrazu), zapíše se přímo do formuláře. V případě nalezení bodu polohy dojde nejdřív k vyhledání stejně očíslovaného bodu v datech obrazu a teprve tento bod bude zapsán do formuláře. Každý nalezený bod obrazu se do formuláře zapisuje kompletně včetně čísla bodu, souřadnic a kódu kvality. Výjimku tvoří případ, kdy bod obrazu nemá kód kvality (má informaci T=0): v tom případě se do formuláře uvedou souřadnice a kód kvality bodu polohy, který musí v seznamu souřadnic existovat a musí mít kód kvality 1 až 3. Do části formuláře pro body měřené se zapisují souřadnice bodu pouze tehdy, jsou-li odlišné od souřadnic obrazu. Běžně mohou nastat tyto situace:

souřadnice pro zápis do KN kód kvality souřadnice měřené poznámka
Y1,X1 3   měřené souřadnice totožné se souřadnicemi obrazu určenými pro zákres GP a zápis do KN, anebo je u souřadnice obrazu kód kvality 0 (vznikly posunutím měřených souřadnic na mapě tak, aby nedošlo k narušení logických vazeb v mapě), GPU tvoří měřené souřadnice
Y1,X1 8   souřadnice měřené totožné se souřadnicemi obrazu určenými pro zákres GP a zápis do KN, protože neexistuje souhlasné prohlášení mění se u bodu obrazu kód kvality na hodnotu 8, anebo měřené souřadnice neexistují (např. hranice věcného břemene odvozená od hranice parcely s kódem kvality 8), GPU tvoří souřadnice určené pro zápis do KN
Y2,X2 8 Y1,X1 souřadnice obrazu vznikly přizpůsobením měřených souřadnic mapě, GPU tvoří souřadnice určené pro zápis do KN

Oba formuláře obsahují ještě tzv. expertní způsob vyplňovaní při identifikaci bodů v grafice. Vstupuje-li bod do formuláře identifikací v grafice a současně je stisknutá klávesa <SHIFT>, vyplní se příslušná část formuláře všemi zjištěnými údaji o bodu bez jakýchkoli kontrol či testování vzájemných vazeb mezi body obrazu/polohy či bodu pro zápis do KN/měřené.

Jan Jurka, červenec 2010

 

Hlášení při importu VFK do ISKN

V následujícím dokumentu jsme popsali hlášení, se kterými se setkáváme při odevzdávání VFK s geometrickým plánem (GP) nebo pozemkovou úpravou (PÚ) na katastrálním úřadě (úřad).

Pokud nenaleznete odpověď v tomto článku, nevíte si rady a rozhodnete se zaslat nám podklady k posouzení, máme na Vás následující prosby:

1) V e-mailech se nestačí odvolat se na předchozí telefonní rozhovor, protože e-mail nemusí přijít okamžitě a někdy řešíme povícero dalších telefonátů. Do mailu připište alespoň krátké připomenutí, o co jde.

2) Není na závadu, pokud je v e-mailu uveden i telefon na uživatele.

3) Pro posouzení GP je vhodné mít všechny soubory zakázky včetně podkladů z katastru; minimum jsou podklady z katastru, soubor REF (obsahuje nastavení zakázky a zadané údaje o změnách SPI) a výkres návrhu budoucího stavu; pokud je problém při importu na katastru, potřebujeme též vytvořené změnové věty a protokolu z katastru („výpis žurnálu“). Nejšikovnější je celou takovou zakázku zabalit do jednoho komprimovaného souboru (např. zazipovat).

4) Od verze 9 lze pro zkopírování nastavení a souborů zakázky GP (výkresy, seznamy souřadnic, protokol, REF, soubory pro GEPLAN) využít funkci Soubor/Seznam referencí/Export REF.

Seznam nejčastějších hlášení

Bod nelze vytvořit – k řízení není přiřazeno ZPMZ

Bod se ZPMZ 0 nebo s vazbou na TL nesmí být lomovým bodem kresby

Chyba při importu do transportních tabulek

Chyba hlavičky – &HZMENY smí být 1

Chybný typ prvku

Instance je v přítomnosti

Instance je v řízení

Kód BPEJ neexistuje v číselníku

Kód typu prvku neexistuje v číselníku

K.ú. není přiřazeno

Liniový prvek s opakujícími se body

Liniový prvek má méně než 2 vrcholy a Porušení povinnosti geometrie

Není rezervováno číslo parcely

Neplatná hodnota XXX pro sloupec AK_OBRAZY_PARCEL.OPAR_TYPE

Nepřípustná změna kódu kvality pro bod

Nesoulad vět pro UPD

ORA-01400: nelze vložit hodnotu NULL

Porušení povinnosti geometrie (pokud je uvedeno samostatně)

Pro hranici parcely je použit chybný kód prvku

Souřadnice bodu mimo limity k.ú.

V databázi ISKN jiná souřadnice bodu

V databázi ISKN nenalezeno spojení bodu polohopisu

V databázi ISKN nenalezena hranice parcely

V databázi ISKN nenalezen bonitní díl parcely

V databázi ISKN nenalezen další prvek mapy

Ve VFK souboru je bod polohopisu duplicitní

Značka bez souřadnice

Varování – Importovaný soubor neobsahuje data v bloku SOBR

Varování – Importovaný soubor neobsahuje data v bloku PAR

Informace – Návrh změny obrazů bodů BP nevytvořen – změny je nutno provést pomocí aplikace BP

Informace – Parcela nemá přiřazen m.l. přípustný v k.ú.

Informace – Parcela není v objektech řízení

Informace – Prvek navržený ke zrušení již byl zrušen jiným řízením

Informace – Výměnný formát obsahuje jednu nebo více parcel, které nemají přiřazen mapový list DKM

Informace – Výměnný formát obsahuje jednu nebo více parcel KN, které nemají přiřazen mapový list

(zpět na seznam chyb)

Bod nelze vytvořit – k řízení není přiřazeno ZPMZ

 1. Chybné číslo bodu (použito neexistující ZPMZ apod.).
 2. Číslo bodu je správné (odpovídá aktuálnímu ZPMZ, anebo staršímu ZPMZ, jehož body z nějakého důvodu nejsou v ISKN) a příslušné ZPMZ pracovníci katastru zapoměli před importem přiřadit k řízení na potvrzení GP.
 1. Opravte čísla bodů ve výkresu změnových vět. Budete-li napřed opravovat seznam souřadnic, můžete pro opravu výkresu použít funkci Výkres/Hromadné operace/Oprava bodů podle SS, varianta ztotožnění podle polohy, oprava čísla bodu.
 2. Požádejte pracovníka katastru, aby před importem správně přiřadil čísla ZPMZ a import zopakoval.

(zpět na seznam chyb)

Bod se ZPMZ 0 nebo s vazbou na TL nesmí být lomovým bodem kresby

U některého z bodů nových nebo měněných prvků výkresu změnových vět je uvedeno číslo bodu bodového pole (např. 000943010250 nebo 2000000501).

Od listopadu 2007 nesmí být kresba vázána na body bodových polí a změny bodů bodových polí není od té doby možné předávat do ISKN pomocí změnových vět VFK. Zkontrolujte a případně opravte čísla bodů a zopakujte export změnových vět. Stávající body bodových polí se při založení zakázky ukládají do zvláštního seznamu souřadnic, který je vhodné před kontrolami a opravami čísel bodů vypnout. Pro hromadnou opravu čísel bodů výkresu lze použít funkci Oprava bodů podle SS.

(zpět na seznam chyb)

Chyba při importu do transportních tabulek

 1. Naprosto špatné pojmenování souboru (nejčastěji znak mezera v názvu souboru nebo v cestě k souboru).
 2. Soubor vůbec neobsahuje změnové věty s výsledkem GP či PÚ (např. pokus zpětně importovat podklady z katastru).
 3. Chybná struktura předávaných dat.
 4. Na konec souboru byla doplněna informace o kontrole antivirovým programem (může nastat při poslání e-mailem).
 1. Zkontrolujte cestu a název importovaného souboru ve Výpisu žurnálu (druhý řádek v části „Parametry běhu”). Pokud je v názvu znak mezera, použijte jiný název. Pokud je znak mezera v cestě k souboru, požádejte pracovníka úřadu, ať data nekopíruje do adresářů, kde se v cestě vyskytují mezery.
 2. Soubor, který odnášíte na úřad, by měl z linky pro GP mít na konci názvu znaky im.vfk.
 3. Překontrolujte a případně odstraňte vlastní zásahy do souboru určeného k importu na úřadě.
 4. Posílejte soubor zabalený do formátu ZIP (anebo požádejte pracovníka katastru, aby všechny řádky za řádek „&K” ručně zrušil).

(zpět na seznam chyb)

Chyba hlavičky – &HZMENY smí být 1

Pracovník katastru nejspíše omylem importoval soubor s podklady pro zpracování GP namísto Vašeho souboru změnových vět.

Zkontrolujte název importovaného souboru a řádek „PUVOD:” ve Výpisu žurnálu. Pokud název souboru neodpovídá názvu, který jste použili, anebo pokud je na řádku „PUVOD” uvedeno „ISKN”, požádejte pracovníka úřadu, ať import zopakuje, ale tentokrát se správným souborem.

(zpět na seznam chyb)

Chybný typ prvku

V linii hranice parcel (HP) máte použitý typ spojení C nebo NC (křivka)

Zkontrolujte typy spojení ve vrstvě 1 (např. funkcí Hledání prvků, typ spojení „Cc”).

(zpět na seznam chyb)

Instance je v přítomnosti

Mohlo dojít k situaci, kdy nový záznam již v databázi ISKN je (např. je k původně nebonitované parcele je přidáván bonitní díl, který se ale mezitím dostal do ISKN, třeba zplatněním digitalizované mapy aj.).

Požádejte o nové podklady, anebo zkuste vyhledat příslušný řádek ve vytvořeném souboru změnových vět VFK a tento řádek smažte. (Řádek s údaji bonitního dílu parcely začíná na &DBDP.)

(zpět na seznam chyb)

Instance je v řízení

Téměř jistě se jedná o opakovaný import téhož souboru (nebo téže zakázky) a pracovník katastru nezrušil předchozí import (anebo při rušení došlo k chybě).

Nezbývá než nalézt prostředek, kterým přesvědčíte pracovníka úřadu, aby zajistil zrušení předchozího nedokončeného importu a teprve poté zkusil import znovu.

(zpět na seznam chyb)

Kód BPEJ neexistuje v číselníku

Text s kódem BPEJ obsahuje tečky mezi číslicemi (např. 7.50.11) nebo jeho obsah neodpovídá žádnému kódu BPEJ ani „neBPEJ” (např. 99).

Opravte text s kódem BPEJ (zrušte tečky, nebo zadejte platný kód BPEJ či náhradní kód pro nebonitovanou plochu).

(zpět na seznam chyb)

Kód typu prvku neexistuje v číselníku

Může se jednat o převzatou hranici (kódy prvku: 20130, 20132, 20133, 20134, 20135, 20330, 20332, 20333, 20334, 20335, 20430, 20432, 20433, 20434, 20435, 20530, 20532, 20533, 20534, 20535, 20630, 20632, 20633, 20634, 20635, 21830 a 21930), která byla v létě 2009 zrušena.

Vyexportujte změnové věty VFK ve verzi 9.35 nebo novější, anebo opravte výkres budoucího stavu (převzatou hranici nahraďte hranicí plnou) a zopakujte tvorbu změnových vět a export VFK.

(zpět na seznam chyb)

K.ú. není přiřazeno

Zakázka byla založena ve verzi 8.17 nebo vyšší a pro export změnových vět VFK byla použita verze 8.14 nebo starší, čímž se do VFK dostaly i tabulky, které se v rámci zakázky nemění, např. TELESA.

Vyexportujte změnové věty VFK ve verzi 8.17 nebo novější.

(zpět na seznam chyb)

Liniový prvek s opakujícími se body

 1. Ve výkrese budoucího stavu se vyskytuje linie hranice parcel (HP), obvodu věcného břemene (ZVB), vnitřní kresby nebo jiná linie, ve které se nějaký bod vyskytuje vícekrát (v případě linie ve tvaru písmene „P” to může být druhý a poslední bod atd.) a zároveň se nejedná o první a poslední bod linie. První a poslední bod linie mohou být totožné, tj. linie může být uzavřená (např. obdélník apod.).
 2. Ve výkrese budoucího stavu se na některé z výše uvedených linií vyskytuje úsečka spojující body se stejným číslem bodu (nebo je stejné číslo bodu na druhém a posledním bodě uzavřené linie).
 1. Od verze 10.13 je při exportu VFK hlídán tvar linií a nevyhovující linie jsou ve VFK automaticky rozděleny. Ve starších verzích lze buďto funkcí Připojení a rozpojení linie ručně rozdělit nevyhovující linie na více linií (např. z linie tvaru písmene „P”, kde je totožný druhý a poslední bod, oddělit úsečku spojující první a druhý bod), nebo ve funkci Export VFK zaškrtnout volbu „rozbít linie” na úsečky (tato volba je k dispozici od verze 8.52).
 2. Od verze 10.18 je při exportu VFK ověřována jedinečnost čísel bodů (zvlášť pro souřadnice obrazu a souřadnice polohy). Ve starších verzích funkcí Kontroly dat (záložka totožnost, ztotožnění podle polohy, kontrola CB a kódu kvality) ověřte, zda ve výkresu budoucího stavu nejsou body téhož čísla na různých souřadnicích. (Po opravě chybných čísel bodů zopakujte tvorbu změnových vět a export VFK.)

(zpět na seznam chyb)

Liniový prvek má méně než 2 vrcholy a Porušení povinnosti geometrie

Nejspíše jsou ve výkresu návrhu budoucího stavu na hranici parcel, vnitřní kresbě nebo na hranici věcného břemene body bez čísla bodu (od verze 8.13 Kokeše skončí export chybou a soubor VFK se nevytvoří, ve starších verzích se objevovalo pouze varování).

Dočíslovat správným způsobem body výkresu. Pro nalezení takových bodů lze použít funkci Hledání prvků, zvolit vrstvy 1,4,6,8,13 a do položky číslo bodu dát – (mínus). Správný postup: dočíslovat v náčrtu a provést celou linku. V nouzi postačí doplnit čísla bodu do výkresu budoucího stavu a provést znovu Tvorbu změnových vět a Export VFK.

(zpět na seznam chyb)

Není rezervováno číslo parcely

 1. V tabulce nových parcel jsou uvedeny již existující parcely, které nebyly součástí podkladů.
 2. Chybně nastavené číslo katastrálního území, do kterého jsou nové parcely přiřazovány.
 3. Pracovníci katastru přiřadili v ISKN tomuto GP jiná rezervovaná parcelní čísla pro nové parcely.
 4. Chybně nastavený typ parcely (stavební x pozemková; týká se území, kde jsou dvě číselné řady).
 1. Zkontrolujte tabulku nových parcel, může obsahovat pouze parcely, které v daném GP nově vznikají, a zopakujte Export VFK.
 2. V nastavení zakázky GP zvolte správné katastrální území a zopakujte Export VFK.
 3. Dohodněte se s pracovníky katastru, která parcelní čísla nových parcel jsou správná.
 4. Ověřte ve výkresech, zda parcelní čísla nových stavebních i pozemkových parcel mají správný kreslicí klíč, a zkontrolujte v tabulce nových parcel, zda stavební parcely mají před číslem parcely mínus (musí dojít k souběhu chyby ve výkrese i tabulce, neboť při nesouladu výkresu s tabulkou se soubor VFK nevytvoří).

(zpět na seznam chyb)

Neplatná hodnota XXX pro sloupec AK_OBRAZY_PARCEL.OPAR_TYPE

Zřejmě se jedná o značku zbořeniště-společný dvůr (TYPPPD_KOD=319), která se do VFK ukládá odlišně od ostatních značek druhu a využití pozemku

Vytvořte změnově věty VFK ve verzi 9.53 nebo novější.

(zpět na seznam chyb)

Nepřípustná změna kódu kvality pro bod

V souboru VFK se vyskytuje bod s jiným kódem kvality než v ISKN.

 1. Je-li rozdíl způsoben změnou údajů ISKN v období mezi získáním podkladů z ISKN a importem výsledku do ISKN, bude nutné vyžádat si nové podklady a zakázku jim přizpůsobit (nebo ručně upravit hodnoty ve VFK).
 2. Jedná-li se o nový bod, který byl původně importován do ISKN s kódem kvality 4 až 8, ale následně byl geometrický plán vrácen s požadavkem na změnu kódu kvality na 3, je nutné v ISKN zrušit předchozí import a teprve poté lze importovat VFK znovu.

(zpět na seznam chyb)

Nesoulad vět pro UPD

V souboru VFK se některý měněný údaj vyskytuje duplicitně. Např. pro měněnou parcelu mohou být zadány dva bonitní díly (ve výpisu chyb naznačeno zkratkou BDP) se stejným ozačením (kódem) bonity, tj. tabulce měněných parcel by byl zápis typu „72213-7566,72213-3438”.

Pokuste se podle zkratky uvedené před popisem chyby odhadnout, čeho se chyba týká. V případě bonit zkontrolujte údaje v tabulce měněných parcel, zda u nějaké z parcel není zadána totožná bonita víckrát.

(zpět na seznam chyb)

ORA-01400: nelze vložit hodnotu NULL

V databázi ISKN je jiná souřadnice polohy u některého bodu, nebo u nějakého bodu nebyl zadán kód kvality, nebo je uveden ve špatné tabulce (nastane v případě nepovedeného ručního zásahu do souboru změnových vět).

Pokuste se vyvarovat ručních zásahů do VFK, případně si vyžádejte aktuální podklady z katastru a zkontrolujte shodu souřadnic polohy.

(zpět na seznam chyb)

Porušení povinnosti geometrie (pokud je uvedeno samostatně)

 1. V souboru VFK se vyskytuje hranice parcely (HP), vnitřní kresby (DPM) či hranice věcného břemene (ZVB), ke které není definován její průběh, tj. body, přes které vede, a typy spojení (linie, kruhový oblouk, kružnice daná středem a poloměrem, kružnice daná třemi body).
 2. Zakázka geometrického plánu byla založena v KOKEŠi verze 7.60 nebo starší a tato chyba je hlášena pro tabulku hranice věcných břemen (ZVB).
 1. V lince pro GP vyberte výkres budoucího stavu a proveďte kontroly dat – především v záložce základ „osamělé body bez symbolu”, „chybné typy spojení”, „totožné body kromě PxC” (na závadu není ani „příliš vzdálené body”, „příliš blízké body”).
 2. Zpracujte zakázku novější verzí (včetně importu podkladů), anebo ve vytvořeném souboru změnových vět VFK ručně smažte řádky začínající na &DZVB.

(zpět na seznam chyb)

Pro hranici parcely je použit chybný kód prvku

 1. Hranice parcely je nakreslena jiným kreslicím klíčem (tj. není nakreslena v souladu s tabulkou funkce Expert).
 2. Linie vnitřní kresby (kreslicí klíč 400) je omylem umístěna do vrstvy 1.

Zkontrolujte výkres budoucího stavu (Nástroje/Kontrola/Kontroly dat, záložka Expert, položka „nesoulad s tabulkou Experta”) a chyby opravte. Po zjištění chybné kombinace (např. vrstva 1, kreslicí klíč 400) lze využít i hromadnou opravu funkcí Linie v rozsahu kreslicího klíče hromadně, která umí jak přesunout linie do správné vrstvy (pokud se jedná o vnitřní kresbu, je správná vrstva 4) nebo opravit hodnotu kreslicího klíče (pokud se jedná o hranici parcel, lze nastavit kreslicí klíč 1). Po opravě výkresu budoucího stavu znovu vytvořte výkres změnových vět a exportujte změnové věty. (Od verze 10.13 by tato chyba neměla nastat, funkce Export VFK důsledně ověřuje kombinaci vrstvy a kreslicího klíče.)

(zpět na seznam chyb)

Souřadnice bodu mimo limity k.ú.

 1. Nějaký bod výkresu změnových vět má chybné číslo (týká se prvního trojčíslí úplného čísla bodu, tedy pracovního čísla k.ú.), anebo při exportu VFK bylo v dialogu pro převod trojmístného pracovního čísla k.ú. na šestimístné číslo k.ú. zadanáno špatné číslo k.ú.
 2. V ISKN jsou chybně nastaveny limity pro dané katastrálního území (může se projevit, pokud v území není KMD či DKM nebo pokud se v rámci zakázky navrhuje změna hranic k.ú.).
 1. Zkontrolujte a případně opravte čísla bodů a zopakujte export změnových vět. Pokud se při exportu zobrazí dialog pro převod třímístného čísla k.ú. na šestimístné, znamená to, že v podkladech z ISKN nebyly žádné body z uvedených katastrálních území (může nastat, ale stává se velmi výjimečně). V tomto případě je vhodné pečlivě zvážit, zda uvedená první trojčíslí úplných čísel bodů jsou v pořádku a tedy zda skutečně mají být v rámci dané zakázky do ISKN přidány body z jiných katastrálních území.
 2. Požádejte pracovníka KP aby zkontroloval limity k.ú. a případně zařídil jejich opravu.

(zpět na seznam chyb)

V databázi ISKN jiná souřadnice bodu

 1. Daný bod nebyl součástí podkladů z katastru.
 2. Mezi vydáním podkladů a importem souboru došlo v ISKN ke změně souřadnic bodu.
 3. Nastala i situace, kdy se jednalo o nový bod, který měl v Kokeši souřadnice v milimetrech s poslední číslicí 5 a který se při importu zaokrouhloval různě (podle operačního systému a verze ovladače ODBC) a tato chyba se pak objevila při opakovaném importu.
 1. Pokud na tomto bodu trváte, budete muset požádat o nové podklady, anebo ručně opravit jeho souřadnice ve vytvořeném souboru změnových vět VFK (nejlépe vyhledat číslo bodu bez úvodních nul, řádek s údaji o bodu musí začínat na &DSOBR).
 2. Tento problém si musí vyřešit úřad sám.
 3. Zjistit správnou souřadnici, bod opravit (zaokrouhlit) a zopakovat Tvorbu změnových vět a Export VFK.

(zpět na seznam chyb)

V databázi ISKN nenalezeno spojení bodu polohopisu V databázi ISKN nenalezena hranice parcely
V databázi ISKN nenalezen bonitní díl parcely
V databázi ISKN nenalezen další prvek mapy

Nejčastěji došlo v době mezi vytvořením podkladů a importem v ISKN ke změně grafiky (např. zplatnění GP).

Problém musí řešit pracovníci úřadu.

(zpět na seznam chyb)

Ve VFK souboru je bod polohopisu duplicitní

Při založení zakázky byly jako podklady použity dva soubory VFK z ISKN, jejichž obsah se překrýval. (Od verze 8.17 to nevadí, importní modul počítá s případnými duplicitními záznamy.)

Založte zakázku znova: buďto ve verzi 8.17 či novější s možností načíst oba vstupní soubory, anebo ve starší verzi použít pouze jeden soubor VFK z ISKN (na katastru by neměl být problém takové podklady připravit).

(zpět na seznam chyb)

Značka bez souřadnice.

Může být způsobeno umístěním symbolu 54 „předmět malého rozsahu” do vrstvy 6. (Od verze 9.01 to nevadí, funkce Export VFK počítá i s touto možností.)

Přesuňte tento symbol do vrstvy 3 (např. funkcí Výkres/Hromadné operace/Kopie a přesuny symbolů) nebo pro export VFK použijte verzi 9.01 nebo novější.

(zpět na seznam chyb)

Varování – Importovaný soubor neobsahuje data v bloku SOBR

Soubor zřejmě neobsahuje žádnou grafiku (výjimečně může být žádoucí, např. při rebonitaci). Ve verzích 8.12 až 8.14 to mohlo být způsobeno tím, že uživatel správně vytvořil výkres s grafickým náhledem změnových vět, tento ale neuložil a vlastní export spustil až po příštím otevření zakázky, tedy s prázdným výkresem ZV.

Pokud se jedná např. o rebonitaci, trvejte na tom, že je to tak v pořádku. V opačném případě znovu spusťte Tvorbu změnových vět a následně Export VFK.

(zpět na seznam chyb)

Varování – Importovaný soubor neobsahuje data v bloku PAR

Soubor zřejmě neobsahuje žádné změny popisných údajů parcel, k čemuž může zcela korektně dojít u GP pro vyznačení průběhu věcného břemene.

Pokud GP opravdu nemění popisné údaje parcel, trvejte na tom, že je to tak v pořádku. V opačném případě spusťte znovu Export VFK a v dialogu „Údaje pro změnové věty ve formátu VFK” zadejte rušené, změněné a nové parcely včetně údajů SPI měněných a nových parcel.

(zpět na seznam chyb)

Informace – Návrh změny obrazů bodů BP nevytvořen – změny je nutno provést pomocí aplikace BP

Soubor obsahuje změnu značky bodu bodového pole nebo změnu textu s jeho číslem, případně vytvoření nové značky bodu BP (nového textu s číslem BP) nebo zrušení značky bodu (textu s číslem BP).

Změny kresby bodového pole nelze od VFK verze 3.2 předávat formou změnových vět, případné změny kresby bodového pole musí vyřešit pracovník katastru. Toto hlášení by nemělo být překážkou odevzdání GP (nebo PÚ).

(zpět na seznam chyb)

Informace – Parcela nemá přiřazen m.l. přípustný v k.ú.

Patrně se jedná o mapový list DKM (MAPLIS_KOD=6780) a pracovník katastru nepožádal o změnu v číselníku k.ú. (pokud má v daném k.ú. vzniknout DKM, např. jako výsledek pozemkové úpravy).

Nemělo by být překážkou odevzdání GP nebo PÚ, pracovník katastru může před importem případně zařídit úpravu číselníku k.ú.

(zpět na seznam chyb)

Informace – Parcela není v objektech řízení

Pracovník katastru uvedenou parcelu nezahrnul do seznamu parcel dotčených danou akcí (geometrický plán, pozemková úprava, rebonitace).

Nemělo by být překážkou odevzdání GP, PÚ nebo rebonitace, pracovník katastru může uvedenou parcelu doplnit do seznamu parcel dodatečně.

(zpět na seznam chyb)

Informace – Prvek navržený ke zrušení již byl zrušen jiným řízením

V období mezi poskytnutím podkladů VFK z katastru pro zpracování geom. plánu (resp. pozemkové úpravy) a importem změnových vět VFK s výsledkem GP (resp. PÚ) do ISKN došlo díky zplatnění nějakého geom. plánu (resp. PÚ) ke zrušení nějakého prvku, který je rušen i v aktuální zakázce. (Například mohl předchozí GP vložit na hranici parcel nové trojmezí, které je v aktuální zakázce využito, ale protože v podkladech ještě trojmezí nebylo, je předáváno jako změna hranice parcel.)

Rušený prvek bude importem ignorován a pracovník katastru by měl pokračovat kontrolami grafiky (topologie). Tyto kontroly mohou odhalit nějaké duplicitní linie nebo průsečíky, které by měl pracovník katastru opravit. Pokud by nebylo možné chyby opravit (pro extrémě vysoký počet chyb, nebo pro naprosto zásadní nesoulad mezi kresbou GP a katastrální mapou), nezbyde než požádat o nové podklady pro geometrický plán a GP vyhotovit znovu.

(zpět na seznam chyb)

Informace – Výměnný formát obsahuje jednu nebo více parcel, které nemají přiřazen mapový list DKM

Buď se jedná o zakázku z lokality mimo DKM, anebo mapový list DKM nebyl součástí číselníku mapových listů v podkladech z katastru.

Nemělo by být překážkou odevzdání GP (nebo PÚ).

(zpět na seznam chyb)

Informace – Výměnný formát obsahuje jednu nebo více parcel KN, které nemají přiřazen mapový list

Požadovaný mapový list zřejmě nebyl součástí číselníku mapových listů v podkladech z katastru.

Pokud požadovaný mapový list nebyl součástí podkladů, musí jej po naimportování souboru změnových vět dodatečně přiřadit pracovník katastru.

Michal Votoček, květen 2007 (aktualizováno prosinec 2012)


Geometrický plán v novém výměnném formátu

Popis vyhotovení změnových vět VFK při vyhotovování GP pomocí NVF naleznete v tomto článku. Článek se nezabývá podrobnostmi, které nemají vztah k exportovaným změnovým větám. K dispozici jsou také testovací data na kterých je popis vyhotovení změnových vět popsán krok po kroku. Data jsou připravena v souboru Testovací data pro GP (ZIP). Vyvolání potřebných funkcí je(pro jednoduchost) popisováno z hlavní textové nabídky. Celý postup je také dokumentován v obrazové formě v souboru Ukázka zpracování GP (PPS).

Dvojí souřadnice (Novela 164/2009 Sb. katastrální vyhlášky 26/2007 Sb)

Novela 164/2009 Sb. katastrální vyhlášky 26/2007 Sb. rozšířila používání dvojích souřadnic podrobných bodů polohopisu. Cílem bylo sjednotit
postupy při zaměřování změn a při vedení katastrální mapy ve všech typech lokalit. Dosud se dvojí souřadnice používaly téměř výhradně jen v
územích, kde je katastrální mapa v jiném souřadnicovém systému než S-JTSK (tyto mapy se označují jako KM-D a jsou vedeny mimo informační systém katastru nemovitostí – ISKN). Od 1.7.2009 se dvojí souřadnice mohou používat i v území, kde je digitální nebo digitalizovaná katastrální mapa (DKM resp. KMD) a dokonce i v území, kde je mapa v analogové (papírové) podobě a součástí ISKN je pouze „registr souřadnic“ (RES).

Dvojí souřadnice umožňují:

 • zakreslit změnu do mapy odlišně od její polohy, což se využívá, pokud by přesné zakreslení změny vedlo k lokálním deformacím okolní (méně přesně určené) kresby (např. neúměrné zúžení komunikace nebo vodního toku aj.) a vyřešení celé takto deformované lokality by bylo velmi komplikované (po technické i právní stránce),
 • vést souřadnice podrobných bodů hranic parcel určených se střední souřadnicovou chybou 0.14 m (a tedy využitelných pro připojení dalších měření) i v případech, kdy právní režim na hranici parcel neumožňuje nahradit dosavadní méně přesné body na hranici (pro zpřesnění průběhu hranice parcel je až na výjimky vyžadováno souhlasné prohlášení všech vlastníků všech dotčených parcel, ze kterého vyplývá, že se zpřesněním hranice souhlasí).V souvislosti se změnou vyhlášky byl upraven výměnný formát VFK.

Podrobnější informace k tématu obsahují následující dva texty:

WMS

WMTS služby v ČR

 

Aktuální seznam dostupných WMTS služeb poskytovaných úřady a institucemi v ČR, o kterých máme vědomost, je k dispozici v aktuálních verzích našich produktů. Nemůžeme však garantovat úplnost seznamu, ani funkčnost odkazů

Za funkčnost služeb odpovídá provozovatel dané služby.

WMS služby v ČR

 

Aktuální seznam dostupných WMS služeb poskytovaných úřady a institucemi v ČR, o kterých máme vědomost, je k dispozici v aktuálních verzích našich produktů. Nemůžeme však garantovat úplnost seznamu, ani funkčnost odkazů

Za funkčnost služeb odpovídá provozovatel dané služby.

WMS – základní informace

 

Odkazy na informace o WMS:

Článek WMS služby a jejich používání v systémech KOKEŠ a MISYS na tomto webu, který popisuje možnosti a vlastnosti WMS a zodpovídá na dotazy:

 • Proč v tisku není totéž co na obrazovce?
 • Jak řešit problém s tiskem?
 • Nezobrazují se změny, co s tím?

Externí zdroje:

 

 

Klíče

Softwarový klíč (SW klíč)

Softwarový klíč je jedním ze způsobů ochrany našich produktů. Je vázán na konkrétní počítač/server, na jiné počítače/servery je nepřenosný. K získání SW klíče je nutné zaslat do společnosti GEPRO „otisk“ počítače/serveru na kterém budou aplikace využívány.

Instalační soubory našich produktů pro softwarový klíč jsou uznačeny „softwarový klíč, flash klíč“ a lze je stáhnout na http://stahuj.gepro.cz

Podrobnější informace o získání a instalaci sw klíče si můžete přečíst v tomto článku.

Síťová verze aplikací (SW-key, Flash-key)

Instalace licenčního serveru | Instalace aplikací na jednotlivých počítačích | Statistiky licenčního serveru

Instalace síťové verze aplikací (SW-key, Flash-key)

Tento postup je určen pro síťové instalace se softwarovým nebo flash klíčem. Postup získání síťového softwarového klíče je shodný s postupem získání lokálního klíče a je popsán zde.

Instalace se skládá ze dvou kroků:

 1. instalace licenčního serveru
 2. instalace aplikací na jednotlivých počítačích
 1. Instalace licenčního serveru MISYS-WEB

  1. V sekci Download si stáhněte aktuální instalační soubor licenčního serveru MISYS-WEB (do sekce Download je nutné se zaregistrovat/přihlásit). Je označen jako „softwarový klíč, flash klíč“.
  2. Stažený instalační soubor „HaspWebxx.xx_SW.zip“ (kde xx.xx je označení verze, např. HaspWeb11.73_SW.zip) rozbalte do libovolného adresáře a spusťte instalaci („Disk_001Setup.exe“).
  3. Instalací vás provede instalační průvodce.
  4. V nabídce Start se objeví aplikace MISYS-WEB služby.
  5. Spusťte tuto aplikaci, která umožňuje přidat funkci licenčního serveru do služeb operačního systému. V případě vyššího zabezpečení operačního systému je nutné spouštět konfigurační nástroj „MISYS-WEB služby“ přes kontextové menu „Spustit jako administrátor“.
  6. Nastavte tyto položky:
   • [bind:]port – číslo portu, na kterém licenční server bude spuštěn (doporučujeme port 8020)
   • exe – cesta k souboru „wwwkokes.exe“
   • ini – cesta k souboru „wwwkey.ini“
   • ref – je bez vyplněné hodnoty
  7. Tlačítkem Přidat vytvoříte novou službu Licenčního serveru. Např. MISYS web na portu 8020
  8. Funkcí Spustit nastartujete licenční server jako systémovou službu.

Ukázka možného nastavení služby

Ukázka možného nastavení služby

Poznámky:    

 • Jestliže je operační systém chráněn firewallem, je nutné povolit přístup z pracovních stanic lokální sítě na spuštěný port.
 • Funkce „Test“ umožňuje spustit licenční server v testovacím režimu, ve kterém můžete sledovat informace o spuštění služby, číslu licenčního klíče, počtu licencí a logování jednotlivých činností.
 • Pokud použijete na serveru zároveň Softwarový i Flash klíč má přednost licence načtená z Flash klíče.
 1. Instalace aplikací na jednotlivých počítačích

  1. Instalace síťových verzí aplikací se shoduje s instalacemi lokálních verzí se softwarovým nebo flash klíčem a je popsána v příslušných článcích.
  2. K propojení lokální nainstalované aplikace s licenčním serverem MISYS-WEB dochází přes konfigurační soubor „HARDLOCK.INI“ Tento soubor je obsažen v programovém adresáři a jsou v něm tyto řádky:
[system]
dis_loc_key=0
ls_addr=http://server:port/OUT/TXT/KEY
 1. Tento soubor zeditujte např. v programu Poznámkový blok tak, že v klíči „ls_addr=http://server:port/OUT/TXT/KEY“ nastavte IP adresu nebo jméno serveru a příslušný port pod kterým jste službu spustili.
 2. Další možností nastavení vazby na licenční server je doplnění údaje „ls_addr=http://server:port/OUT/TXT/KEY“ do příslušného inicializačního souboru jako je WKOKES32.INI pro aplikaci KOKEŠ nebo IS.INI pro aplikaci MISYS. Tento údaj se zapisuje do sekce [system]. Do verze programů 11.70 byla tato možnou jedinou podporovanou. Nastavení v INI souboru má přednost před nastavením ve souboru „HARDLOCK.INI.

Poznámky:    

 • Řetězec „/OUT/TXT/KEY“ je nutné zapsat velkými písmeny.
 • Klíčem  „dis_loc_key=1“ můžete zamezit načítání lokální licence a to v případě, že máte současně nainstalován i druhý, lokální softwarový nebo flash klíč.
 •  V menu našich programů je v položce O aplikaci vidět číslo načteného klíče např. „Licence: 123456“

Statistiky licenčního serveru

Činnost licenčního serveru je logována a umožňuje administrátorům zobrazovat statistiky přístupů.

Server je obvykle spuštěn na dvou portech. Na jednom poskytuje licence lokálním aplikacím MISYS a na druhém poskytuje statistické informace získávané logováním. První port pro poskytování licencí odpovídá nastavení v Správě služeb MISYS-WEB (obvykle 8020). Druhý port statistiky je obvykle spuštěn na portu 8021.

Před prvním spuštění statistik je nutné nastavit příslušná oprávnění dle následujícího postupu:

 1. V Internetovém prohlížeči libovolného počítače v síti zadejte adresu s portem statistiky (obvykle 8021)  http://server:8021/ADDUSER např.: http://192.168.1.1:8021/ADDUSER (řetězec ADDUSER zadat velkými písmeny).  
 2. Přihlaste se pod jménem „admin“ bez hesla
 3. Zadejte nové heslo a povolte všechna oprávnění. Nastavení potvrďte tlačítkem Přidat/Upravit

Správa uživatelů MISYS-WEB

Správa uživatelů MISYS-WEB

 1. Statistiky spustíte v Internetovém prohlížeči na adrese http://server:8021/STAT např.: http://192.168.1.1:8021/STAT (řetězec STAT je nutno zadat velkými písmeny).
 2. Volbou „využití licencí“ v menu statistik (levý sloupec) se zobrazí aktuální využití licencí.

Aktuální využití licencí

Aktuální využití licencí

Poznámka: Číslo portu, na kterém jsou přístupné statistiky je defaultně nastaveno na hodnotu 8021. Jak tento port změnit se dozvíte v nápovědě licenčního serveru

Zpět na začátek

Hardwarový klíč (hardlock)

Hardwarový klíč (hardlock, HW klíč) je jedním ze způsobů ochrany našich produktů.

Instalační soubory našich produktů pro HW klíč jsou uznačeny „hardwarový klíč (hardlock)“ a lze je stáhnout na http://stahuj.gepro.cz

Více informací k HW klíči najdete zde.

Flash licenční klíč

Flash licenční klíč je jedním ze způsobů ochrany našich produktů. Tento klíč je možné používat od verze 11.35. Je přenositelný mezi počítačí i různými operačními systémy a není k němu nutná instalace speciálních ovladačů.

Instalační soubory našich produktů pro flash licenční klíč jsou označeny „softwarový klíč, flash klíč“ a lze je stáhnout na http://stahuj.gepro.cz

Více informací najdete zde.

 

Technické rady

Prohlížeč Google Chrome nabízí uložení souboru typu pdf, místo aby ho otevřel.

Příznaky:

Po kliknutí na odkaz mířící na pdf soubor se tento soubor neotevře, místo toho Google Chrome zobrazí pouze možnost soubor uložit.

Řešení:

1. Kontrola nastavení Google Chrome:

Obrázek 1 a 2 – nastavení Google Chrome

Obrázek 1 - nastavení Google ChromeObrázek 2 - nastavení Google Chrome

Pokud problém s otvíráním PDF souborů dále přetrvává, přejděte k druhému kroku:

2. Nastavení pluginu PDF Viewer

Obrázek 3 – nastavení pluginu PDFViewer

Obrázek 3 - nastavení pluginu PDFViewer

3. Dokončení

 • zkuste znovu otevřít PDF soubor
 • pokud se vám v spodní části okna prohlížeče zobrazí jméno otvíraného souboru, klikněte na šipku vpravo do něj, pro rozbalení menu. (Obrázek 4 – nastavení otevírání souboru – 1 a 2)
 • z menu vyberte: Vždy otevírat soubory tohoto typu resp. Vždy otevřít v aplikaci Adobe Reader (Obrázek 5  a obrázek 6 – nastavení otevírání souboru – 1)
 • nyní by se vám po kliknutí na PDF soubor měl soubor otevřít vámi zvoleným způsobem
Obrázek 4, 5 a 6 – nastavení otevírání souboru

Obrázek 4 - nastavení otevírání souboruObrázek 5 - nastavení otevírání souboruObrázek 6 - nastavení otevírání souboru

 

Ovladače ODBC

Pokud by se při práci s aplikací PROLAND nebo při zpracování geometrických plánů objevily problémy s ODBC ovladačem pro Access (např. chybové hlášení ODBC ‚Microsoft Access Driver (*.mdb)‘ – vadná verze nebo ODBC ‚Microsoft Access Driver (*.mdb)‘ – stará verze.), je třeba nainstalovat nový ODBC ovladač. Pro jednotlivé operační systémy je lze stáhnout přímo z webu Microsoftu:

Odkazy jsou na anglické verze service packu. Pokud máte lokalizovaný systém (česky), musíte si na stránce navolit jazyk, pro jaký chcete soubor stáhnout.

Jak zachránit poškozená vektorová data?

Možná jste se již také někdy setkali s poškozenými vektorovými daty. Výkres se po načtení zobrazuje podivně, neúplně, při práci s ním jsou hlášeny neobvyklé chyby, systém dokonce občas havaruje. Často se tak děje po nějaké havárii disku nebo systému, někdy se taková zvláštnost doslova vynoří najednou, zdánlivě bez důvodu.

Uživatelé, kteří pravidelně zálohují data, zpravidla jen vyhledají předchozí verzi dat. Pokud ale tento postup z jakýchkoli důvodů selže, je třeba poškozené části výkresu opravit. Horší situace může nastat po havárii disku, kdy se podaří zachránit buď jen část výkresu, anebo se do výkresu přimíchají nějaká úplně jiná data. Takový výkres zpravidla nelze vůbec načíst.

V minulosti se nám již v řadě případů podařilo zachránit i zdánlivě úplně ztracená data a obnovit z nich podstatné části. Tak jsme postupně vyvinuli postupy a nástroje, které takovou činnost usnadňují. Do verze 7.14 jsme je upravili do uživatelsky vlídnější podoby.

V menu sice nejsou tyto funkce běžně přístupné (však je také většina uživatelů nebude nikdy potřebovat), dají se ale snadno načíst funkcí „Načtení makra“ (předposlední volba v menu „Nástroje“) pod jménem CNR_REP. V každém případě pracujte na kopii problémových dat a mezivýsledky ukládejte pod jiným jménem. K původním datům se možná budete chtít ještě vrátit. Pro jistotu vypněte zpracování dat na disku a čtení indexu. Viz funkce „Nastavení programu“, stránka „Soubory“.

I. Data je možno načíst do systému

Pokud lze soubor otevřít, tedy objeví se v protokolu alespoň hlášení „otevření výkresu ..“, a problémy (včetně kolapsu) nastanou až např. při vykreslení na obrazovku, lze použít k záchraně dat uživatelsky jednodušší funkci „RepairData“.

Nejlépe je začít novým startem Kokeše. Po načtení makra a volbě funkce (přibyde v menu „Nástroje“, úplně dole) je pouze třeba vybrat název souboru, který chceme opravit. Dále je třeba jen chvíli počkat. Vše, co by mohlo při další práci systému, tedy zobrazování dat, výpisech a editaci činit zásadní potíže, je touto funkcí upraveno a údaje o úpravách jsou uloženy do protokolu. Samozřejmě se předpokládá, že uživatel si protokol projde a upravená data si případně dále opraví. Data je vhodné uložit (samozřejmě pod jiným jménem) a zkusit zobrazit volbou funkce „Přehledka všech dat“.

Tato funkce by měla podchytit všechny chybové stavy, se kterými jsme se již setkali anebo jsme na ně dokázali pomyslet. Předpokládá ale, že poškození dat ve výkresu je poměrně malé, tedy alespoň lze přímo z disku číst jednotlivé objekty. Na druhou stranu ale tato funkce neopravuje některé drobnější chyby, které lze vyhledat a opravit funkcí „Kontroly dat“ v menu „Nástroje“, záložka „základ“. Mezi takové chyby patří některé menší nesrovnalosti v uložení informací, lichý počet spojení R apod.

II. Data nelze ani načíst

V takovém případě jsou poškozeny bloky, ve kterých jsou uloženy jednotlivé části výkresu a samozřejmě také objekty. Pokud se do výkresu jen přimíchaly nějaké části jiných souborů, bude možná po jejich odstranění podstatná část výkresu zachráněna. V opačném případě se lze pokusit o záchranu alespoň nějaké části dat. Úvodní bloky výkresu nesou informace společné pro celý výkres. Objekty pak následují v dalších blocích, co objekt, to blok. Prostým vyloučením poškozených bloků lze výkres učinit alespoň čitelným a dále pokračovat, jako v předchozím případě. Nutno ještě upozornit, že takto pojmenované a identifikovatelné bloky byly zavedeny až v kompatibilitě Windows a tedy na data uložená v kompatibilitě DOS nelze dále popsaný postup použít.

Opět je nejlépe začít čerstvě nastartovaným Kokešem. Opět je třeba načíst modul maker CNR_REP. Tentokrát se ale použije makro „RescueFile“. Pokud se po výběru souboru objeví dotaz:

„Soubor asi není výkres ve formátu WIN, pokračovat ?

jedná se asi o výkres v kompatibilitě DOS. V takovém případě nemá smysl pokračovat. Pokud jste si jisti, že výkres byl ukládán v kompatibilitě Windows, může se jednat o soubor s poškozeným začátkem a pak pokračovat může mít smysl. Na dokončení načítání si tentokrát opravdu počkáte. Makro nespoléhá na zapsané délky bloků (protože pak by jej nebylo potřeba), ale prochází postupně celý soubor tak, aby mohlo nabídnout vše, co alespoň zvenku nějaký rozumný blok připomíná. Využívá přitom i znalosti názvů bloků.

Po této fázi čtení souboru se objeví velká tabulka s popisem nalezených bloků. Úvodní bloky určují typ dat. Rozhodně by měly v souboru zůstat. Na druhou stranu blok DIR1@ je nutné vždy vyřadit. (Je to jen index používaný k urychlení čtení a bude jistě špatně). Poté následují objekty uložené v blocích se jménem OBJ1@. Obecně jich může být velmi mnoho. Některé z nich můžeme vyřadit z uložení ťuknutím na tlačítko v prvním sloupci tabulky. Pokud při ukládání použijeme tlačítko „UložOK“ místo tlačítka „Ulož“, pak je blok uložen pouze tehdy, je-li kromě volby ve sloupci „uložit“ zaškrtnuta i volba ve sloupci „OK“. Tu nastavují automaticky tlačítka na kontrolu konzistence dat „Test délek“ a „Test obj.“, které doporučujeme v každém případě zkusit. Stiskem druhého tlačítka se vyplní i čísla objektů a počty uložených bodů. I těchto hodnot můžeme využít pro určení, který blok ponechat a který vyřadit. Tlačítkem „VšeOK“, můžeme volbu ve sloupci „OK“ nastavit zpět na zaškrtnuto na všech blocích. Může se hodit, pokud oba testy konzistence hlásí chybu. Tlačítkem „Otoč ulož“ lze změnit stav volby ve sloupci „uložit“. To je výhodné tehdy, když chceme zkusit uložit pouze určitý počet objektů a poté i zbytek.

S trochou štěstí tedy navolíme správnou kombinaci ukládaných bloků, uložíme pod jiným jménem (v žádném případě nepřepisujeme původní soubor), případně můžeme rovnou uložit více různých kombinací bloků. Potom funkci ukončíme a zkusíme nově vytvořené soubory načíst, nejlépe předchozím postupem, aby se ještě eliminovaly případné chyby uvnitř objektů. Zkušenosti ukazují, že tímto způsobem se obvykle podaří zachránit podstatné části poškozených dat.

V každém případě vám ale přejeme, abyste tato makra nemuseli nikdy použít. Nezapomínejte proto na zálohování a to v různých časech a na různá místa a také nezapomínejte na kontrolní funkce (v menu „Nástroje“).

Vít Trnka, duben 2005

Jak na vlastní funkce?

KOKEŠ Basic je vývojové prostředí pro systémy KOKEŠ, MISYS a PROLAND, které umožňuje zkušenějším uživatelům tyto systémy podle svých potřeb rozšiřovat a upravovat. Standardní nápověda je součástí instalace sytému, K dispozici k nahlédnutí je také zde – pro ty, kteří systém zatím nemají k dispozici.

HW a SW požadavky

 

Produkty pro desktop  | MISYS-WEB a Geoportál GEPRO


Produkty pro desktop:

 • Produkty (KOKEŠ, MISYS, PROLAND) jsou dodávány jak v samostatných instalacích, tak v síťové verzi.
 • Produkty lze provozovat v prostředí operačních systémů MS Windows v těchto verzích:
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2019
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2
 • Produkty vyžadují internetový prohlížeč IE 11

Podpora našich aktuálních verzí produktů na starších verzích operačního systému Windows končí současně s ukončením oficiální (rozšířené) podpory společnosti Microsoft.
(viz „Přehled informací o životním cyklu Windows“ http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/lifecycle)

 • Rychlost práce závisí rovněž na hardwarovém vybavení. Velmi doporučujeme, aby hardwarové vybavení pracovní stanice bylo lepší, než jsou minimální požadavky pro konkrétní operační systém. Bližší informace o těchto požadavcích naleznete na stránkách společnosti Microsoft.
 • Velikost a rozlišení monitoru volte s ohledem na úkoly, které potřebujete řešit s využitím našich produktů.

MISYS-WEB a Geoportál GEPRO

Serverová část 

 • Operační systém MS Windows v těchto verzích:
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2019
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2

Naše podpora starších verzí operačního systému Windows končí současně s ukončením oficiální (rozšířené) podpory společnosti Microsoft.
(viz „Přehled informací o životním cyklu Windows“ http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/lifecycle)

 • Procesor: Pro větší svižnost je výhodou dvou a víceprocesorová konfigurace, není však podmínkou. Lze říci, že hlavním limitujícím faktorem při kreslení vektorových dat je výkon procesoru.
 • Paměť: Minimální velikost paměti je 4 GB na jeden proces, využití paměti je limitováno množstvím dat.
 • Pevný disk: Disk s rychlostí čtení alespoň 100 MB/s (ustálené čtení).
 • Síťová karta: Síťová karta o rychlosti 1 Gb.
 • Doplňky: Rozhraní USB 2.0 a novější pro přenos dat, pokud se budou data přenášet přes externí disk, DVD apod.

Klientská část:

 • Podporujeme standardní internetové prohlížeče Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, Vivaldi apod. v aktuálních verzích. Na starších verzích nemusí aplikace fungovat stoprocentně.
 • Použitá technologie klientské aplikace zajišťuje nezávislost na používaném operačním systému, na straně klienta lze proto používat nejen Windows, ale také další operační systémy (např. Android, iOS, Linux apod.).

Aktualizace: leden 2021

 


 

Řešení problémů

WINDOWS NT Service Pack 4/5/6 a KOKEŠ/MISYS (problémy s HINSTALLem).

Ovladač HW klíče HINSTALL do verze 3.80 není kompatibilní s NT Service Pack 4.
Instalace SP bez následujících kroků může způsobit havárii Windows NT !!!
Verzi vašeho instalovaného ovladače zjistíte spuštěním programu HINSTALL.EXE (umístěného v adresáři systému MISYS/KOKEŠ) s parametrem /info:

 • C:WKOKESHINSTALL /INFO (pro systém nainstalovaný v adresáři C:WKOKES)

Před instalací SP 4 na stroj, kde je již nainstalován MISYS/KOKEŠ, je nutné odinstalovat ovladač HW klíče. Pozor, musíte mít administrátorská práva. Doporučeným postupem pro odinstalaci ovladače je spuštění programu HINSTALL.EXE s parametrem /R (remove):

 • C:WKOKESHINSTALL /R (/RS pro síťový HW klíč)

Zde je ke stažení nová verze 4.99 ovladače HW klíče, která je podle výrobce (http://www.aks.com) se Service Pack kompatibilní.

Po instalaci Service Packu je dále nutné nainstalovat nový ovladač HW klíče příkazem:

 • C:WKOKESHINSTALL /I (pro systém nainstalovaný v adresáři C:WKOKES do kterého je nakopírován nový ovladač HINSTALL.EXE)

Pro instalaci služby pro síťový HW klíč (červený) v této nové verzi již nelze použít volání programu HINSTALL.EXE s parametrem /IS jak tomu bylo ve starších verzích. Je třeba použít program LMSETUP.EXE.

V případě upgrade z SP4 na SP5/6 postupujte stejně.

Další informace o HASP získáte na adrese http://www.atlasltd.cz/hardware-klice-hasp-sentinel.html.

Systém nenalezl HW klíč, KOKEŠ nenastartoval. Co s tím?

Pokud používáte hardwarový klíč a objeví se hlášení “Klíč nenalezen …” nebo se aplikace vůbec nespustí, nainstalujte nejnovější ovladače klíče, které jsou ke stažení zde.

Prohlížeč Google Chrome nabízí uložení souboru typu pdf, místo aby ho otevřel.

Příznaky:

Po kliknutí na odkaz mířící na pdf soubor se tento soubor neotevře, místo toho Google Chrome zobrazí pouze možnost soubor uložit.

Řešení:

1. Kontrola nastavení Google Chrome:

Obrázek 1 a 2 – nastavení Google Chrome

Obrázek 1 - nastavení Google ChromeObrázek 2 - nastavení Google Chrome

Pokud problém s otvíráním PDF souborů dále přetrvává, přejděte k druhému kroku:

2. Nastavení pluginu PDF Viewer

Obrázek 3 – nastavení pluginu PDFViewer

Obrázek 3 - nastavení pluginu PDFViewer

3. Dokončení

 • zkuste znovu otevřít PDF soubor
 • pokud se vám v spodní části okna prohlížeče zobrazí jméno otvíraného souboru, klikněte na šipku vpravo do něj, pro rozbalení menu. (Obrázek 4 – nastavení otevírání souboru – 1 a 2)
 • z menu vyberte: Vždy otevírat soubory tohoto typu resp. Vždy otevřít v aplikaci Adobe Reader (Obrázek 5  a obrázek 6 – nastavení otevírání souboru – 1)
 • nyní by se vám po kliknutí na PDF soubor měl soubor otevřít vámi zvoleným způsobem
Obrázek 4, 5 a 6 – nastavení otevírání souboru

Obrázek 4 - nastavení otevírání souboruObrázek 5 - nastavení otevírání souboruObrázek 6 - nastavení otevírání souboru

 

Při delším používání se mi odpojí USB klíč (alias „flash“). Používám Windows XP. Co s tím?

Na většině počítačů s novějšími instalacemi Windows XP je zapnuto šetření spotřeby na USB portech. V praxi se to projeví tak, že klíč po určité době zhasne a nastávají problémy – klíč není vidět. Proto je nutno příslušnou volbu v nastavení Windows přestavět: Ve Správci zařízení si otevřete Kořenový rozbočovač USB (v anglických Windows je to Root Hub USB), na kartě Vlastnosti zvolte záložku Řízení spotřeby a zrušte zatržení u volby “Povolit počítači vypínat …”. Toto je třeba provést pro všechny kořenové rozbočovače.

Používám grafickou kartu ATI Wonder nebo S3 Trio s akcelerátorem a “zamrzá” mi KOKEŠ.

Tento problém souvisí s tzv. clippingem, což má za následek přepsání operační paměti. Clipping lze sice nastavit na straně KOKEŠe přidáním řádku clipping=2000 v sekci [graphics] v .ini souboru, lépe je však vypnout akceleraci.

Mám problémy s HW klíči na Windows XP se SP2.

Problémů se SP2 pro Windows XP je bohužel více a můžete se setkat s jedním i více současně:

 1. SP2 pro Win XP z bezpečnostních důvodů zakazuje používání portů, aniž by se staral, zda jsou používány a k čemu.
 2. Starší verze ovladačů (cca rok a půl) není možné použít s SP2, ač před jeho instalací uspokojivě fungovaly.
 3. Software sestavený se staršími verzemi knihoven HASP nebude pravděpodobně fungovat ani po instalaci aktuálního ovladače a povolení portu.
 4. Na některých rychlých PC může dojít k tomu, že po instalaci SP2 programy chráněné HW klíčem pracují (ovladač je novější), ale po instalaci novější verze programu anebo přeinstalaci přestanou pracovat. (Jinými slovy: Pokud při instalaci programu povolíte instalaci ovladače HW klíče, dojde k jeho odinstalování, ale instalace téhož či novějšího ovladače již neproběhne.)

  Jak tyto problémy řešit

  Body 2. a 4. nejlépe řeší instalace co nejnovějšího ovladače:

  • Stáhněte nový ovladač, nejlépe na stránkách firmy SafeNet, kde je k dispozici vždy nejnovější verze ovladače. (také ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases/driver/hinstall.zip)
  • Rozbalte hinstall.zip, čímž dostanete HINSTALL.EXE.
  • Ubezpečte se, že máte práva k instalaci ovladačů (nejlépe zda máte administrátorská práva).
  • Odinstalujte starý ovladač a všechny jeho pozůstatky spuštěním příkazu (např. přes Start -> Spustit, nalistujte program a připište přepínače nebo v okně aplikace Příkazový řádek či na příkazovém řádku některého manažeru souborů WinCommander, TotalCommander,..):
   • HINSTALL /R /KP /ALLDRV (Tento krok není bezpodmínečně nutný, ale zbavíte se tak s jistotou všech případných “zbytků” starých ovladačů.)
  • Nainstalujte nový ovladač příkazem:
   • HINSTALL /I
  • O tom, zda se instalace zdařila se raději přesvědčte příkazem HINSTALL /INFO.

  K bodu 1.
  V případě, že se Vám nepodaří ovladač „rozeběhnout” – zejména se to týká síťových instalací, postupujte následujícím způsobem:

  • V “Ovládacích panelech” vyberte “Síťová připojení”.
  • Vyberte připojení, které používáte (pravděpodobně se bude jmenovat “Připojení k místní síti”) a poklepejte na něj.
  • Klepněte na “Vlastnosti”.
  • Klepněte na záložku “Upřesnit”.
  • V rámečku “Brána Firewall systému Windows” klepněte na “Nastavení”.
  • V Panelu “Brána Firewall systému Windows” Vyberte záložku “Výjimky”.
  • Klepněte dole na pole “Přidat port”.
  • Zvolte libovolný “Název” (Např. HASP nebo MISYS), “Číslo portu” zadejte 475 a v přepínači TCP x UDP zvolte UDP (musí u něj být vybarvená tečka).
  • OK, OK, OK, Zavřít.

  V případě, že ani potom nebudou programy fungovat, budete pravděpodobně potřebovat novější verze programů, což lze ověřit např. zapůjčením novější verze. A to je vlastně jediné řešení problémů dle bodu 3.

  Tento text vznikl drobnými úpravami textu vystaveného na stránkách firmy Atlas s.r.o. a stejně jako oni i my se Vám za potíže s klíči omlouváme. 


Geodézie a projektování
| Tipy a triky | Archív

ÚAP

Územně analytické podklady

Po dva roky pracovaly obce s rozšířenou působností (ORP) na zpracování územně analytických podkladů (ÚAP), aby splnily povinnost vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu – zpracovat do konce roku 2008 ÚAP na území celé ČR. Firma GEPRO v úzkém kontaktu s řadou těchto obcí a za podpory svých partnerů, poskytovatelů dat a urbanistů během této doby pokračovala ve vývoji programových nástrojů a technologií pro zpracování ÚAP na platformě vlastního GIS systému MISYS. Nabyté poznatky a zkušenosti získané i vlastní aktivní účastí na komplexním zpracování několika ÚAP ORP popisujeme v následujícím textu.

Spolupráce je základ

Situace kolem ÚAP byla a i nadále bude z technického i organizačního hlediska dost složitá. Protože jde o problematiku výrazně multidisciplinárního charakteru, je v postupu činností kolem ÚAP nutné v první řadě vyřešit vztahy mezi subjekty, které se celého procesu účastní a celý postup standardizovat. Cílem je získat, dlouhodobě udržovat a využívat kvalitní územně analytické podklady. V praxi se ukázalo, že odborníků v potřebných disciplínách je konečné množství. Naše firma i z těchto důvodů nakonec nemohla vyhovět všem poptávkám po zpracování dat ÚAP, protože by to rozhodně mělo nepříznivý vliv na kvalitu výsledného díla.

Rozšíření spektra činností

Naše společnost je především tvůrcem programového vybavení. V souvislosti s aktivitami v oblasti územně analytických podkladů se rozhodla rozšířit spektrum svých služeb o zpracování dat ve větším rozsahu, než tomu bylo doposud. Ukázalo se, že to bylo moudré rozhodnutí, protože se tím zkvalitnila jak podpora koncových uživatelů, tak se zlepšila úroveň školení pro naše dealery. V neposlední řadě to mělo zpětně dopad na i na vývoj programového vybavení. Seznámili jsme se rovněž s kvalitou podkladů převzatých od poskytovatelů, s řadou z nich jsme navázali užitečné kontakty.

Rozšíření spektra spolupracovníků

Na jednom konci pomyslného řetězu zpracovatelů ÚAP se nacházejí poskytovatelé dat, tedy datové zdroje. Na druhém konci tohoto řetězu se nacházejí urbanisté a projektanti, tedy ti, kdo s daty budou dále v rámci zpracování územních plánů pracovat. Domníváme se, že naše firma je schopna těmto pracovníkům na obou koncích řetězce poskytnout patřičné odborné zázemí. Úspěšné vyřešení zakázek v oblasti ÚAP v roce 2008 je toho jen důkazem.

Základní strategie

Při přípravě produktů pro podporu práce na ÚAP jsme vycházeli z myšlenky, že potřebujeme řešit problém na základě legislativního podkladu, nikoliv že naším cílem je problematiku „vtěsnat“ do mantinelů stanovených našimi dosavadními produkty. Tudíž bylo třeba vyvinout produkty další. Výhodou je to, že naše společnost „vládne“ nad vývojem všech produktů řady KOKEŠ, MISYS, PROLAND. ÚAP jsou natolik specifický národní fenomén, že podpora zahraničních korporací není velkou výhodou.

Produkty

S ohledem na již řečené skutečnosti jsme vyvinuli zcela nové moduly, určené zejména pro práci s tak rozsáhlým spektrem dat, jakým právě ÚAP jsou. Z našich letitých zkušeností vyplývá, že při takovéto rozsáhlé činnosti je třeba zejména udržovat v podkladech pořádek, netvořit jen jakýsi „ad hoc“ projekt, ale myslet na to, že data o území bude třeba průběžně aktualizovat. Zákon sice hovoří o dvouletém cyklu obnovy ÚAP, ale data o území je třeba aktualizovat průběžně, mají-li být pro zpracování územně plánovací dokumentace použitelná. Nakonec – o tom hovoří i legislativa. Pro práci s daty jsme vyvinuli tyto základní moduly:

 • Modul pro evidenci převzatých dat o území, nazvaný Pasport mapových a územně analytických podkladů. Již z názvu je patrno, že jeho použití může být univerzální, tedy může sloužit jako evidenční modul veškeré přijaté a vydané dokumentace. Jeho součástí je i datové úložiště, datový sklad, elektronické dokumentace. Tam je možné ukládat nejen obdržená data, ale i data vydávaná a provádět tisky předávacích protokolů.
 • Moduly pro zpracování a kontrolu dat. Jedná se o práci s technologiemi, práci s atributy, nástroje pro kontrolu čistoty dat a jejich topologie.
 • Modul pro výdej dat. Data je třeba nejen shromáždit, zpracovat, ale i vydávat v různých formátech. K tomu slouží výdejový modul, který ze zvolené množiny dat umožní provést export do běžných formátů. Na standardní výdej navazuje tzv. postproces, který umožňuje „roztřídit“ data do zákazníkem stanovených adresářů a výstupní soubory přejmenovat.

Praktické zkušenosti

Naše vlastní práce s daty i ohlasy od zpracovatelů a obchodních zástupců ukázaly, že legislativa a metodiky byly dobrým vodítkem, přesto však se prakticky u každého projektu, se kterým jsme se setkali, vyskytly další jevy a skutečnosti se kterými ani legislativa, ani metodiky nepočítaly. Tyto jevy a skutečnosti nad rámec metodik a legislativy byly významné pro zpracování ÚAP. S takovými daty je třeba se nějak vyrovnat a dost možná v budoucnosti se do vyhlášky případně metodik dostanou. Učinili jsme proto rozhodnutí, že jedna věc je naše interní uložení dat, druhá věc jsou metodiky a vyhláška. Proto je export dat možné ukončit tzv. postprocesem (jak je uvedeno výše), který umožňuje „roztřídit“ data do zákazníkem stanovených adresářů a výstupní soubory přejmenovat. Data, která jdou nad rámec metodik (např. často se vyskytující hranice lesa zpracovaná dle map katastru nemovitostí), jsou potom směřována do složky, založené pro tento účel.

Vlastní práce s daty

Během prací na ÚAP pro konkrétní zákazníky se sešla spousta nejrůznějších dat, které bylo třeba utřídit, rozhodnout o jejich využitelnosti a způsobu zpracování. Zdaleka ne všechna data mají charakter GIS dat. Kromě čistoty dat a definovaného datového modelu (některá data žádný datový model neměla) je důležitá i topologie. Řekněme rovnou, že zejména data technických sítí prostě často žádnou topologii neměla a jednalo se tedy o klasická CAD data se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Máme na mysli zejména náročnost zpracování, aby bylo možné tato data v GIS produktech vůbec využít. Je třeba si zároveň uvědomit, že proti sobě stojí dva požadavky:

 • Do geometrie dodaných dat není možné zasahovat
 • Nad daty by mělo být možné řešit analytické úlohy

Dále připomeňme fakt, že data o území je třeba průběžně aktualizovat tak, jak to ostatně legislativa předepisuje. Územní plán s dvěma roky starými daty jistě nikdo nebude chtít tvořit. Je absurdní domyslet, že opakované dodávky dat budeme vždy a znovu z pohledu čistoty dat upravovat. V tomto směru jsme získali opravdu rozsáhlé zkušenosti a telefony se v naší firmě opravdu netrhly. Je patrno, kolik práce nás ještě čeká. Jak na poli legislativy, tak na poli standardizace a v oblasti práce s daty.

Publikace dat na webu

Zákon nám ukládá ÚAP publikovat prostředky umožňujícími dálkový přístup. I s tím jsme se vyrovnali a v současné době provozujeme na našich serverech řadu projektů pro naše zákazníky. Jedná se o dva základní pohledy na problém:

 • Aplikace pro veřejnost, která umožňuje pracovat s výsledky ÚAP tak, jak tyto výsledky definuje legislativa
 • Aplikace pro specialisty, která umožňuje na základě autorizace přístup k datům až na úrovni atributů jednotlivých objektů. Tato aplikace umožňuje rovněž objednávat zvolenou množinu dat pro využití v dalších produktech.

Je třeba připomenout, že z námi provozovaných serverů není možné publikovaná data nelegálně stahovat. Připomeňme na tomto místě, že jsme se setkali s tím, že na webu byla data ÚAP ke stažení ve formátu pdf. Průměrně schopný počítačový odborník je schopen taková data docela dobře využít, zejména bylo-li pdf generováno z vektorové kresby.

Vztahy mezi subjekty

Procesu se účastní velké množství subjektů na všech úrovních. V rámci jedné ORP jsou to stovky. I přes to, že se podařilo ÚAP vytvořit, určitě nejsou vztahy mezi nimi zcela dořešeny, ale byly vytvořeny žádoucí tlaky na tyto subjekty, aby nad tím pracovaly. Máme tím na mysli zejména vztahy mezi poskytovateli dat a pořizovateli ÚAP. Na druhou stranu konstatujeme, že i na tomto poli se hodně udělalo a situace je výrazně lepší než v období před vstoupením legislativy v platnost a právě legislativa kolem ÚAP se na tomto zlepšení výrazně podílí. Zejména velcí poskytovatelé (plyn, energetika, spoje) se k problému postavili čelem a pořizovatelé si vše potřebné mohli stáhnout z portálů těchto poskytovatelů. Horší situace byla u regionálních a lokálních poskytovatelů.

Standardizace

Na území České republiky se 14 kraji existuje pro zpracování ÚAP minimálně 5 datových modelů na úrovni krajů. Česká republika sice není tak bohatá, aby si mohla dovolit takový luxus, přesto je nyní dobře, že je modelů tolik. Až praxe zhodnotí jejich silné a slabé stránky –v blízké budoucnosti by mělo dojít k úpravám modelů a jejich konvergenci možná až k modelu jedinému. Firma GEPRO spolu se svými partnery působí na celém území republiky a musí se přizpůsobit aktuálnímu stavu. S ohledem na existující rozmanitost datových modelů proto navrhla a prakticky uplatnila takovou technologii pro zpracování ÚAP, která vychází z datového rámce jako průniku dosud známých metodik. Protože se krajské metodiky liší hlavně v tematickém členění jevů a v atributových sadách, je takový průnik možný, i když přináší práci navíc. Obecně vidíme snahy o standardizaci. Není ale možné požadovat neustálé, periodické „překopávání“ obdržených dat. Kromě snahy o standardizaci územního plánování, což lze jen pochválit, je třeba vyvinout legislativní tlak na poskytovatele dat, jak bylo zmíněno výše.

Komplexní GIS

Snahou naší firmy je, aby systém MISYS byl komplexním informačním systémem o území. To neznamená jen integraci nejrůznějších dat ORP, ale zejména rozšíření využití známého GIS systému MISYS o příslušné moduly, od evidence a zpracování, přes publikování, až po výdej dat, ať už lokálně nebo na internetu. Pořizovatelé ÚAP a územně plánovací dokumentace využívají služeb firmy GEPRO a jejích partnerů při řešení problematiky ÚAP v nejrůznějších podobách: od dodávky SW, dílčí pomoci ve spolupráci s urbanisty, až po komplexní outsourcing.

Vojtěch Zvěřina, 2008

Návod na výdej dat z ÚAP

Zde je možné si stáhnout ÚAP-výdej dat ve formátu pps.

Stanislav Tomeš, duben 2008

 

Návody

Zpracování geometrického plánu

Zde je možné si stáhnout Zpracování geometrického plánu ve formátu pdf. Jedná se o výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha.

Adéla Hrubešová, březen 2010

 

Testovací aplikace pro transformaci rastrů při tvorbě DKM

Abstrakt

Článek přibližuje postupy použité při vývoji aplikace pro testování technologie převodu skenovaných map stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK navržené Ing. Václavem Čadou Csc. z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Tato technologie aplikuje postupy teorie ploch, známé z geometrie, pro vyjádření deformace jednotlivých analogových mapových listů a jejich vzájemné spojení pro tvorbu souvislého zobrazení pozemkových map a následný převod do S-JTSK. Podrobný popis technologie byl publikován v [1]. Jelikož implementace navržené technologie popsaná tamtéž nedává z důvodu potřeby cenově poměrně náročného programového vybavení možnost rozsáhlejšího testování, eventuelně nasazení této technologie při obnově souboru geodetických informací, rozhodli jsme se vytvořit testovací aplikaci, která by umožňila ověřit eventuelně aplikovat tuto technologii a vytvořit ucelenou technologickou linku. Jako programové prostředí této aplikace byl vybrán systém KOKEŠ – jádro systému přímo zobrazuje rozsáhlá rastrová data i složitěji souřadnicově připojená a jeho funkce lze dále snadno rozšiřovat.

Problematika transformace map stabilního katastru do S-JTSK

Problematiku transformace skenovaných sáhových map stabilního katastru (dále jen SK) do souvislého zobrazení v systému S-JTSK můžeme rozdělit do dvou kroků. Prvním krokem je umístění skenovaného rastru do sáhového souřadnicového systému, v němž byla mapa pořízena (pro území ČR systémy Gusterberg nebo sv. Štěpán), s odstraněním deformace vzniklé nepravidelnou srážkou papírových mapových podkladů. Dosud používaný způsob lokalizace rastrových map SK spočíval v použití afinní transformace na rohy mapového listu. Tento způsob byl v [1] označen jako nevhodný z důvodu zavedení jedné průměrné hodnoty srážky pro celý mapový list, čímž se nezohlední rozdílné lokální srážky v různých částech mapového listu. V [1] byl jako alternativa navržen postup, kterým se celý list aproximuje bikubickým Coonsovým plátem. Vhodnou parametrizací se na takto vytvořeném plátu určí souřadnice rohů dílčích částí plátu a tyto se pak po částech transformují do čtyřúhelníků vzniklých rozdělením mapového listu. Vzhledem k tomu, že dělení se provádí za použití palcových značek na rámu listu, jsou rozdíly ve srážce v různých částech mapového listu zohledněny mnohem lépe než v případě již zmíněné afinní transformace celého mapového listu. Druhým krokem je transformace sáhové mapy do S-JTSK. Jako identických bodů transformačního klíče je možné použít bodů geodetických základů stabilního katastru, u kterých známe souřadnice i v S-JTSK [6], případně další identické body vzniklé zaměřením identifikovatelných prvků polohopisu s využitím, jak je uvedeno v [1], některé z tzv. nereziduálních transformací. Použití mílových tabulek pro aplikace se zvýšenými požadavky na přesnost lokalizace v S-JTSK se nejeví vhodné. Podrobně je tato problematika řešena např. v [7] .

Testovací aplikace

Testovací aplikace sestává v praxi ze dvou funkcí. První z nich, nazvaná Příprava transformace rastru mapového listu, slouží k vytvoření bikubického plátu a výpočtu identických bodů pro projektivní transformaci po částech. Druhá funkce, nazvaná Transformace rastru mapového listu, pak provede vlastní transformaci podle souboru identických bodů. Kromě těchto dvou funkcí byla rozšířena již existující funkce pro transformaci o možnost použití Jungovy dotransformace i na rastrová data a o možnost ukládání a opětovného načítání zadaných identických bodů. Funkce pro maskování rastru byla rozšířena o volbu maskování obdélníkem nebo polygonem, funkce pro přerastrování pak o možnost oříznutí masky.

Příprava transformace rastru mapového listu

Coonsovy interpolační plochy jsou podle [2] určeny čtyřmi okrajovými křivkami p0(v)=p(0,v), p1(v)=p(1,v), p0(u)=p(u,0), p1(u)=p(u,1) viz. obr. 1. Bikubický Coonsův plát lze vyjádřit vektorovou rovnicí P(u,v)=[F0(u),-1,F1(u)].M.[F0(v),-1, F1(v)]T=0, pro u,v z intervalu <0,1> kde F0 a F1 jsou kubické funkce F0(t)=2.t3 – 3.t2 + 1, F1(t)=-2.t3 + 3.t2 a M je matice vektorů

[       ]
P(0,0) p0(v) P(0,1)
p0(u) P(u,v) p1(u)
P(1,0) p1(v) P(1,1)

obrázek 1 obr. 1

Praktický postup při vytvoření plátu je následující. Zobrazí se skenovaný rastr a provede se vizuální kontrola kresby rámu mapového listu. Pokud se zjistí, že některé z rohů nejsou zcela zřetelné, je vhodné je nejprve spočítat jako průsečíky přímek okrajů rámu. Potom se identifikují rohy rámu buď z kresby nebo dopočtené. Dalším krokem je postupná identifikace palcových značek na všech čtyřech stranách rámu listu. Tím jsou určeny okrajové křivky plátu. Pro grafické znázornění těchto křivek byly použity tzv. Catmull-Rom křivky [3]. Pro výpočet nemá volba křivek význam, neboť, jak bude patrno z dalšího postupu, se při výpočtu nepoužijí. Dalším krokem je výběr zdrojových identických bodů pro transformaci. Automaticky se vždy použijí rohy rámu. Z ostatních zadaných bodů je možné vybrat, které budou použity. Je pouze třeba dodržet podmínku, aby byly vybrány sobě odpovídající protilehlé body.Obrazem takto získaného plátu je pak obdélník teoretického mapového listu, obrazem bodů získaných identifikací palcových značek na rámu jsou odpovídající body v příslušných intervalech na stranách tohoto obdélníka. Dalším krokem je tedy zadání dvou protilehlých bodů obdélníka mapového listu. Souřadnice musí být v sáhových jednotkách, protože odpovídající body se automaticky dopočtou jako obrazy zdrojových identických bodů zaokrouhlené na násobky 40, což jsou možné polohy palcových značek. Zbývající cílové body uvnitř listu jsou pak průsečíky spojnic takto dopočtených bodů na protilehlých stranách rámu. Zbývající zdrojové body jsou body na bikubickém Coonsově plátu. Parametry u a v se vypočtou na obdélníku cílových bodů, ale za hodnoty okrajových křivek pro tyto parametry se vezmou identifikované body na rámu. Z toho plyne, že volba typu interpolačních okrajových křivek nemá vliv na výpočet polohy bodu uvnitř plátu.Výsledkem tohoto postupu je tedy c=(m+2).(n+2) identických bodů, kde m a n jsou počty vybraných bodů na okrajích rámu. Tyto body se uloží do zvoleného textového souboru ve tvaru, m n Y1‚ X1‚ Y1 X1 Y2‚ X2‚ Y2 X2 … Yc‚ Xc‚ Yc Xc kde Y’X‘ jsou zdrojové body, YX jsou cílové body.

Transformace rastru mapového listu

Tato funkce je z uživatelského hlediska poměrně jednoduchá. Uživatel vybere rastr, který se má transformovat a textový soubor identických bodů. Rastr je pak po částech vymezených identickými body projektivně ztransformován tím způsobem, že se vlastně změní pouze souřadnicové připojení rastru. Tuto vlastnost rastru lze uložit, nemění se však skutečný obsah rastrového souboru. Takto umístěný rastr se správně zobrazí pouze v systému Kokeš. Pro faktickou změnu tvaru rastru je třeba rastr takzvaně přerastrovat. Jelikož je přerastrování časově poměrně náročná operace, je vhodné ji provést až po zamaskování nebo ořezání okrajových částí rastru. Tuto operaci lze případně také využít ke spojení s navazujícími mapovými listy či novému rozřezání rastrů. Podrobněji je problematika práce s rastry v systému Kokeš vysvětlena v [4].

Závěr

Doufám, že tato aplikace umožní objektivní zhodnocení a vyzkoušení navržené technologie. V případě zájmu o využití nadstavby při obnově souboru geodetických informací se předpokládá zapracování všech konstruktivních námětů získaných při práci s testovací aplikací k vytvoření uživatelsky přívětivější aplikace pro praktické nasazení. Závěrem také děkuji Ing. Václavu Čadovi Csc. za spolupráci při vývoji aplikace. V součané době testují tuto aplikaci pracoviště KÚ Benešov u Prahy, KÚ Pardubice a KÚ Litoměřice. Další zájemci mají možnost bezplatného zapůjčení systému Kokeš s touto nadstavbou.

Literatura

[1] ČADA,V., BŘEHOVSKÝ, M.: Transformace rastrů při tvorbě DKM. In.GaKO -ISSN0016-7096, roč.46(88), č.12, str.247-251. Vesmír 2000.
[2] HUDEC,B.: Základy počítačové grafiky, VŠ skripta, ČVUT Praha, 2001
[3] ALEXANDR,L.: Výuka počítačové grafiky cestou WWW, diplomová práce, FEl, VUT Brno, 2000
[4] RÁBELOVÁ,L.: Rastry v programu Kokeš, Článek na webových stránkách firmy Gepro s.r.o.,2000
[5] JEŽEK,F.: Geometrické a počítačové modelování. (4. upravená verze). Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd 1999.
[6] ČADA,V.: Obnova katastrálního operátu v lokalitách souřadnicových systémů stabilního katastru. In. GaKO -ISSN0016-7096, roč.45(87), č.6, str.122-136. Vesmír 1999.
[7] ČADA,V.: Využití geodetických základů stabilního katastru, historie vzniku a užití mílových tabulek.. In. GaKO -ISSN0016-7096, roč.47(89), č.8, Vesmír 2001.

Petr Doubrava, červen 2001

 

Technologie tvorby výkresu

Úvod

Společně s rozvojem výpočetní techniky se také zvětšuje množství využívaných dat – v našem případě map s různou tématikou. Jednotlivé mapy se (v lepším případě) zpracovávají podle různých předpisů a směrnic, které (obecně) nejsou nijak koordinovány, a často ani známy. Mapy, u kterých tato pravidla nejsou známa, nemají dostatečnou vypovídací schopnost. Řečeno selskou řečí, lze se pouze domnívat (na základě předcházejících zkušeností) co je co. Např. zelená čára by mohla znázorňovat vodovod, ale nemusí tomu tak být, může to být např. kraj lesa. Je tedy zřejmé, že „správná“ mapa musí být vybavena legendou, aby uživatel mohl kresbu správně interpretovat. U digitálních map není obecným zvykem připojení legendy a tiše se předpokládá, že tak jak „čte“ mapu tvůrce, tak ji budou číst i ostatní. To je velký omyl. Tvůrcům map jednoho druhu se toto může zdát zbytečné a složité, ale pro řádné využívání map v informačních systémech je naprosto nezbytné zakreslené prvky bezchybně interpretovat. K tomu by měly sloužit právě technologie tvorby výkresu.

Co je to?

Obecně je to souhrn pravidel, podle kterých se tvoří, udržují a zobrazují výkresy. Je-li výkres zpracován podle těchto pravidel, je pak možno prvky výkresu popsat (vysvětlit logický význam prvku, tedy co znamená ve skutečnosti – tzv. popis prvku) a provádět kontroly vnitřní skladby dat. Cílem zavedení technologií je minimalizovat chyby ve výkresu, maximalizovat jeho vypovídací schopnost a umožnit bezproblémové převody do jiných struktur. Používání technologií výkresu umožní správně zobrazovat společně načtené výkresy vytvořené podle různých pravidel (=technologií). Umožní tedy, aby např. stejná hodnota kreslicího klíče měla rozdílný vzhled.

Co tvoří technologii tvorby výkresu

Každá technologie tvorby výkresu má v systému KOKEŠ jedinečný název a je tvořena tabulkou, která definuje povolené prvky mapy a jejich parametry (pro funkci Expert), a tabulkami, které řídí vzhled prvků. Je to tedy zdánlivě jednoduché, ale …

Pravidla zobrazování výkresů

Pro zobrazení výkresů jsou v systému KOKEŠ používány tabulky definující barvy a šířky (COL), jež jsou dále použity v dalších tabulkách, které definují vzhled vrstev (LRS), čar (CAR), symbolů (SYM), fontů (FON) a plošných výplní (ARE). Systém umožňuje náhled na výkres podle tabulky vrstev nebo tabulky čar. Dále se vzhled může měnit podle toho, zda budou použity definice pro obrazovku nebo výstupní zařízení (tiskárnu) a případně i podle barvy pozadí na obrazovce (bílé nebo černé). Výše jmenované tabulky, které definují vzhled výkresu, lze ještě použít třemi způsoby – jako tabulky globální, privátní a technologické.

Globální tabulky

jsou tabulky, které jsou přístupny funkcí „Nástroje – Tabulky“. Tyto tabulky jsou používány pro zobrazení výkresů, které nemají technologii nebo mají technologii „neznámou“, t.j. takovou, která není v daném systému definována.

Technologické tabulky

jsou uvedeny v definici technologie. Technologie se definuje v „Nástroje – Nastavení programu / Technologie“. V definici technologie se zadává její název a přiřazují tabulky, které pak řídí zobrazení. Mohou se samozřejmě od globálních tabulek lišit a pro různé technologie bývají různé. Technologické tabulky lze zobrazit pomocí funkce „Soubor – Vlastnosti“. (Kliknout pravým tlačítkem myši nad příslušným souborem, vybrat volbu „Technologické tabulky“. Tato volba je možná pouze u výkresů, které mají známou technologii.)

Privátní tabulky

vzniknou připojením příslušných tabulek (globálních nebo technologických, podle situace) přímo do výkresu (funkce „Soubor – Připojení tabulek k výkresu“). Tyto tabulky již nelze editovat a umožňují dosažení původního vzhledu výkresu i u uživatele, který tyto tabulky nevlastní. Privátní tabulky lze z výkresu opět odstranit (Soubor – Smazání tabulek z výkresu), nelze je však „restaurovat“ do původní podoby.

Jak jsou tabulky aplikovány

Je nutné si uvědomit, že v samotných datech výkresu v systému KOKEŠ nejsou uloženy žádné definice vzhledu. Jinak řečeno, změnit vzhled výkresu lze pouhou výměnou tabulek, aniž by se změnily jakékoliv hodnoty uvnitř výkresu. Ve výkresu jsou uvedeny pouze odkazy (=čísla udávající kreslicí klíč, symbol, plochu, font) a vlastní vzhled takového prvku je uveden v tabulkách. Podle které tabulky se tedy kreslí? Při vykreslování ze zjistí, zda výkres neobsahuje privátní tabulky. Pokud ano, je vykreslení řízeno těmito tabulkami. Nejsou-li k dispozici privátní tabulky, zjistí se, zda je výkresu přidělena technologie. Pokud výkres technologii má a je právě v KOKEŠi definovaná, pak se použijí tabulky podle definice technologie. Pokud není zjištěná technologie v definici uvedena, nebo výkres technologii nemá, jsou používány tabulky globální. Pokud nelze zjistit, jak má být prvek vykreslen, je vykreslen tenkou černou nebo bílou barvou (dle pozadí). Pokud se nenalezne definice tvaru symbolu či fontu, pak vykresleny nejsou. Zobrazovací tabulky zpravidla nemají vliv na použití dat v dalších aplikacích (např. export VFK).

Postup při opravě vzhledu výkresu pomocí tabulek

Logika postupu vyplývá z dosavadního popisu. Zde popíšeme jeden příklad. Například se rozhodnete, že vzhled určité čáry neodpovídá vašim požadavkům a budete chtít změnit barvu a šířku.

 1. U daného výkresu zjistěte, zda nemá připojeny privátní tabulky – pokud ano, pak je musíte zrušit (tato operace již může mít za následek změnu vzhledu) a pokračovat následujícím bodem. Výkres, který má privátní tabulky, má v dialogu vlastností souboru ve sloupci „T“ (2. sloupec) symbol tabulek.
 2. Zjistěte hodnotu kreslicího klíče, který chcete změnit (např. 33).
 3. Zjistěte, zda má výkres technologii. Toto lze zjistit ve vlastnostech souboru ve sloupci „attributy“ – položka „$TEMPLATE=“, nebo v „Soubor – Statistika“, položka „tech.tvorby:“
 4. Pokud výkres technologii tvorby má, pak zvolte „Soubor – Vlastnosti“ a klikem pravým tlačítkem myši vyvolejte místní nabídku, zvolte „Technologické tabulky“. Pokud technologii tvorby nemá, zvolte Nástroje – Tabulky.
 5. U daného kreslicího klíče (33) zjistěte v tabulce čar stávající číslo barvy (15) a šířky (5). V tabulce barev a šířek zkontrolujte podle čísel, zda jsou hodnoty správně definovány. Barva je dobře – zjistíte si tedy, jaké číslo má červená, kterou chcete použít. Šířka č. 5 se zdá být špatně (jen 2 pixly) – opravte na 7 pixlů.
 6. Vraťte se do tabulky čar a barvu u KK 33 změňte na 12 (červená dle tabulky barev), šířku ponechte 5 (změna šířky byla provedena v tabulce barev a šířek).
 7. Změny potvrďte stiskem OK.

Poznámka: Celý postup je „obrázkově“ zdokumentován v souboru Úprava technologických tabulek (PPS).

Tabulka barev a šířek

V této tabulce jsou definovány barvy (max. 255), které lze použít. Barvy jsou číslovány (od 1) a jedno číslo obsahuje definici pro obrazovku s bílým pozadím, s černým pozadím a pro tiskárnu (tedy 3 barvy, mohou být i různé). Pro definování barvy se používá model RGB (červená, zelená, modrá), kde hodnoty základních barev jsou celá čísla v intervalu <0..255>. Hodnota RGB=[0,0,0] znamená černou barvu, RGB=[255,255,255] bílou. Šířky čar jsou také číslovány (šířka číslo 0 je určena pro nespecifikovanou šířku) a definovány v pixlech pro obrazovku a v milimetrech pro výstupní zařízení (tisk). Hodnoty barev a šířek použité v dalších tabulkách se berou odtud.

Tabulka čar

Zde se definují tzv. kreslicí klíče (KK – jsou číslovány od 1). Definice jednoho KK se skládá z barvy, šířky, stylu a případně i symbolu a jeho způsobu vykreslování. Barvu a sílu KK lze stanovit různou pro obrazovku a pro tiskárnu. V tabulce je však viditelná pouze definice pro obrazovku a její barva se řídí dle pozadí obrazovky. Tvar symbolu, který je na čáru připojen, se bere z tabulky symbolů, barva a šířka podle definice KK. Styl čáry se definuje zápisem párů reálných čísel (mm). Jednotlivá čísla se oddělují čárkou, první číslo znamená kresbu, druhé mezeru (1.00,2.00 – 1mm čára, 2mm mezera a to se stále opakuje).

Tabulka vrstev

Zde se definují názvy vrstev a jejich vzhled (barva a šířka) opět odděleně pro obrazovku (barva závisí na pozadí) a pro výstupní zařízení (tisk). Pokud je v systému KOKEŠ zvolen vzhled podle vrstev, pak se jednotlivé prvky výkresu zbarví dle definice z této tabulky a pokud je v Nastavení programu zapnuto „tabulka vrstev určuje i sílu čar“, pak je aplikována i definice šířky. Styl čáry zůstává dle defince uvedené v tabulce čar.

Tabulka symbolů

Symboly jsou v systému KOKEŠ opět číslovány (od 1). V definici se zadává soubor, který obsahuje tvar symbolu (přípona KSH), jeho pořadové číslo v tomto souboru. Opět se zde definuje barva pro obrazovku (opět závislé na pozadí) a pro výstupní zařízení (tisk).

Tabulka fontů

Fonty jsou číslovány od 1. Definuje se soubor (přípona KSH) určující tvar fontů, sklon písma a mezera mezi jednotlivými písmeny.

Tabulka plošných výplní

Plošné výplně jsou číslovány od 1. Zadává se barva plochy, lemovky, jejich „průhlednost“ a případné vzorkování.

Stanislav Tomeš, duben 2007

 

Přehled nastavení programu (KOKEŠ, MISYS)

Zde je možné si stáhnout Popis tvorby výkresu pro funkci Připojení vzoru ve formátu pps, (plus ukázkový výkres).

Stanislav Tomeš, červen 2008

Práce s rastry v našich produktech

Článek z roku 2001 se po krátkém obecném úvodu o rastrech podrobně rozepisuje o způsobu, jak se s rastry dá pracovat v programu Kokeš.

 

Popis tvorby výkresu pro funkci Připojení vzoru

Zde je možné si stáhnout Popis tvorby výkresu pro funkci Připojení vzoru ve formátu pps, (plus ukázkový výkres).

Stanislav Tomeš, červen 2008

 

Popis struktury výkresu

Zde je možné si stáhnout Popis struktury výkresu ve formátu pps.

Stanislav Tomeš, březen 2008

 

Export rastrů z programu KOKEŠ

Soubor rastru obvykle obsahuje jen barvu kresby v jednotlivých pixlech, chybí u něho informace o poloze a velikosti (pixl nemá dán rozměr – je to jen „nějak barevný puntík“). Tyto informace jsou pro prosté prohlížení obrázku nepodstatné avšak při použití rastru např. jako mapového podkladu jsou nepostradatelné. Rastrových formátů je mnoho druhů a některé z nich mohou obsahovat i informace o souřadnicovém připojení, což mohou být třeba souřadnice levého dolního rohu a pravého horního rohu, nebo souřadnice středu a velikost pixlu ve směru osy X a Y.

Formáty rastrů, do kterých je systém Kokeš v této době (říjen 2005) provést export (přerastrování), jsou BMP, CIT, GIF, RAS. Souřadnicové připojení lze exportovat ve formátech BPW, JGW, JPW, TFW. Rastr ve formátu CIT může obsahovat souřadnicové připojení přímo v sobě a Microstation by ho měl zobrazit natrasnformovaný.

Rastr je v principu tvořen pixely (čtverečky) seřazenými rovnoběžně s osami Y a X. Pokud je rastr transformován z místní soustavy do JTSK, tak velmi pravděpodobně dojde k deformaci rastru a tim tedy i jeho pixelů. Po transformaci se tedy z pixelů (čtverečků) vlastně stanou (teoreticky) buď stočené čtverce (podobnostní transformace) nebo stočené odélníky (afinní transormace) nebo obecné čtyřúhelníky (projektivní transformace).

Kokeš umí tyto natransformované rastry nakreslit, aniž by musel zasahovat do původních dat (souborů) – prostě si jen zapamatuje jak a kam má rastr nakreslit. Tyto informace jsou pro export rastrů velice důležité a je nutné si zapamatovat – KOKEŠ PŘI TANSFORMACI RASTRŮ NEMĚNÍ PŮVODNÍ RASTR! Informace o připojení se ukládá ve vlastním formátu mimo původní soubor a Autocad ani Microstation (a i jiné programy) takto uložené informace nezpracovávaji (neví o nich). Z popsaného principu je tedy zřejmé, že pro úspěšný export do jiných programů je nutné rastr takzvaně přerastrovat, tedy vyrobit rastr nový, s novými pixely, které budou opět čtvercové se stranami rovnoběžnými s osami X a Y a zajistit i předání informací o umístění takového rastru.

K přerastrování rastru je zapotřebí modul nazývaný RASKONV. Tento modul pro práci s rastry není standardní součástí základních produktů (Kokeš-základ, Kokeš-vektor). Skutečnost, že ve „vašem“ Kokeši můžete rastry načítat a transformovat neznamená, že máte zakoupen modul pro práci s rastry – jak již bylo výše řečeno, tak ani při zobrazování ani při transformaci nedochází k zásahům do původniho rastru a ani se žádný nový rastr nevytváří! Teprve modul RASKONV umožňuje zásahy do původních rastrů nebo tvorbu rastrů nových.

Pokud je nutné exportovat transformovaný rastr do produktu jiné firmy, je vhodné se předem seznámit s tím, jaké typy rastrů je cílový program schopen zpracovat. Například při exportu černobílého rastru do Microstationu je vhodné použít formát CIT, který tento program zpracovává a formát sám může obsahovat informace o jeho umístění (uchová si polohu a velikost vzhledem k určité souřadné soustavě (např. S-JTSK)).

Dále se rozepisovat o jiných produktech a formátech nemá smysl, protože toto je zapotřebí řešit individuálně podle možností cílového programu. Za zmínku stojí pouze ještě velice často používaný formát TIFF, ale zde je situace poněkud složitější. Tento formát obvykle nenese informaci o umístění rastru v sobě, ale používá pro to další soubor s příponou TFW (souřadnicové připojení). Export souřadnicového připojení najdete v nabídce „Rastry“. Můžete tedy uložit pouze toto souřadnicové připojení pro formát rastru, který kokeš neumí exportovat a původní soubor přerastrovat (např. do formátu BMP). Nově vytvořený rastr pak lze převést do potřebného formátu (např. TIFF) nějakým jiným programem (např. Irfanview – jednoduchý freeware program – http://www.irfanview.com). Při konverzích formátů je zapotřebí zachovat velikost rastru.

Michal Votoček, říjen 2005

 

ATLAS – Digitální model terénu (DMT)

Práce s výškopisem v systému MISYS a KOKEŠ

Polohopisná data v systému MISYS a KOKEŠ mohou obsahovat i informace o nadmořské výšce (souřadnici Z), na jejichž základě je možné vytvořit digitální model terénu. Digitální model terénu umožňuje spustit celou řadu užitečných funkcí – výpočet a zobrazení vrstevnic požadovaných parametrů, vytvoření podélných a příčných profilů či barevné znázornění výškových a sklonových poměrů ve zvolené oblasti. Ve všech těchto funkcích lze podrobně volit různé parametry nebo naopak pracovat v režimu, který maximum činností vykonává automaticky a od uživatele vyžaduje zadání jen těch nejnutnějších údajů.

Digitální model terénu umožňuje vytvořit i prostorový pohled na zájmovou oblast z různé výšky. Tyto pohledy mohou být statické (pohledy ze stanoviště směrem k cílovému bodu) nebo se mohou dít v pohybu (plynule se mění stanoviště pozorovatele nebo cílový bod pohledu). Digitální model terénu je možné doplnit i o předpis budov a dalších objektů (stromy, lampy, kašny apod.). Prostorový pohled na zvolenou oblast (např. městskou zástavbu) je potom velmi plastický.

V oblasti zpracování výškopisu a tvorby digitálního modelu terénu spolupracují systémy MISYS a KOKEŠ s programem DMT ATLAS.

PROPOJENÍ PROGRAMOVÝCH SYSTÉMŮ MISYS (KOKEŠ) A DMT ATLAS

V oblasti zpracování výškopisu spolupracují systémy MISYS a KOKEŠ s programem DMT ATLAS.

Výsledkem měření geodeta v terénu je seznam souřadnic, který se načte do systému KOKEŠ. Pokud byla měřena i výška bodů, může takový seznam souřadnic tvořit základ pro tvorbu digitálního modelu terénu (DMT). V systému KOKEŠ se po načtení tohoto seznamu souřadnic mohou ještě zadat tzv. povinné spojnice (pomáhají vystihnout průběh terénu v místech jako jsou údolnice, hřbetnice, hrany svahů, příkopů apod.). Na základě těchto vstupních údajů spočítá program ATLAS digitální model terénu a určí průběh vrstevnic. Vrstevnice se poté převedou zpět do systému KOKEŠ – stanou se součástí výkresů (tj. souborů, ve kterých systém KOKEŠ uchovává vektorová data). Moduly programu DMT ATLAS se volají automaticky, uživatel stále pracuje pouze v grafickém prostředí systému KOKEŠ. V případě potřeby je možné spustit i editor trojúhelníkové sítě DMT. Uvedený postup je možné naprosto shodným způsobem realizovat i v systému MISYS.

Jako data pro tvorbu DMT mohou sloužit nejen seznamy souřadnic, ale i body výkresů, u kterých je uložena jejich výška.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA NOVÉHO PROPOJENÍ

Od verze 6 systému MISYS je k dispozici i další propojení s programem DMT ATLAS. Vedle tvorby vrstevnic mají uživatelé tyto nové možnosti:

 • tvorba podélných a příčných profilů programem DMT ATLAS a jejich zobrazení v systému MISYS
 • tvorba plošných zobrazení vystihujících průběh terénu v programu DMT ATLAS a převod těchto zobrazení do systému MISYS
 • možnost prostorových pohledů na terén ze systému MISYS

Nové propojení tedy nabízí prezentační funkce, které na základě digitálního modelu terénu mohou uživatelům grafického informačního systému MISYS znázornit výškové charakteristiky určitého území.

Uvedené možnosti byly realizovány pomocí sady několika nových funkcí. Aby tyto funkce mohly úspěšně vykonávat svou činnost, je třeba nejprve určit digitální model terénu, nad kterým budou pracovat. Zde bude situace různých uživatelů systému MISYS odlišná. Zeměměřič bude často zpracovávat zakázky v různých lokalitách. Digitální model terénu bude pro každou zakázku jiný a bude ho třeba vždy vytvořit (k tomu může dobře posloužit sada funkcí z prvního propojení KOKEŠe a ATLASu). Digitální model terénu tedy může být pro každé spuštění některé z nových prezentačních funkcí jiný a je třeba, aby ho bylo možné zadat. Na druhé straně řada jiných uživatelů bude nejčastěji pracovat v jednom zájmovém území, které bude pokryto stále stejným digitálním modelem terénu. Dodavatel systému MISYS zajistí vytvoření tohoto DMT a zapíše jeho název do projektu systému MISYS. Uživatel systému MISYS potom nemusí o DMT, kterým je jeho území pokryto, nic vědět, všechny prezentační funkce si jeho název samy zjistí.

Autoři propojení měli na zřeteli skutečnost, že uživatelé informačních systémů často nemusí být počítačoví odborníci. Funkce tedy pracují tak, aby jejich ovládání bylo přístupné i těm, kteří k počítači usedají jen občas. Obsluha je obtěžována co nejmenším počtem dotazů. Snahou také bylo, aby maximum parametrů, které je skutečně potřebné určit, uživatel zadával v systému MISYS – to znamená v prostředí, které dobře zná. V druhém programovém systému (DMT ATLAS) je tedy nutné zvládnout jen nezbytně nutné množství operací.

JEDNOTLIVÉ FUNKCE NOVÉHO PROPOJENÍ

První funkce přiblíží výškový průběh terénu pomocí podélných či příčných profilů. Uživatel MISYSu zadá lomové body, mezi kterými se má průběh terénu znázornit pomocí profilu. Protože pracuje nad digitálním modelem terénu, může lomové body zadávat kdekoliv. Výška každého zadaného bodu se určí z DMT. Geodet pracující v systému MISYS bude vedle této varianty častěji využívat i druhou možnost – výšky bodů se neurčují z modelu terénu, ale jsou dány souřadnicí Z zadávaných lomových bodů profilu. Další postup už je pro obě skupiny uživatelů stejný. Automaticky se spustí modul DMT ATLAS pro tvorbu profilů. Zadají se parametry vytvářených profilů (případně se jen potvrdí nabízené hodnoty) a profily se zobrazí v okně programu DMT ATLAS. Funkci lze v tomto okamžiku ukončit nebo je možné vytvořené profily přenést do některého výkresu otevřeného v systému MISYS.

Funkce pro tvorbu plošných zobrazení si nejprve vyžádá zadání oblasti, jejíž výškovou charakteristiku budeme chtít znázornit. Poté se spustí modul programu DMT ATLAS, v němž zadáme druh charakteristiky, který požadujeme, a jeho parametry. Můžeme volit mezi hypsometrií (barevné znázornění výškových intervalů) nebo znázorněním sklonových poměrů v terénu. Pro každou z obou možností je třeba nastavit barevnou stupnici a případné další parametry. Pro uživatele, kteří nebudou mít potřebu tyto parametry měnit, může opět veškeré nastavení připravit dodavatel informačního systému. Hypsometrii i znázornění sklonových poměrů lze doplnit volbou „Osvětlení“, kdy výsledný efekt vzbuzuje dojem osvětlení terénu z určité strany. Z barevného obrázku výškových či sklonových intervalů potom velmi názorně vystoupí plasticita terénu. Výsledný obrázek se nakonec přenese jako barevný rastr do systému MISYS, kde si ho můžeme prohlížet spolu s polohopisnými daty zobrazenými v tomto systému.

Funkce pro prostorové pohledy začíná opět zadáním oblasti, kterou chceme prohlížet. Z dat zobrazených v systému MISYS se vytvoří rastrový obraz. V systému MISYS se zadá stanoviště kamery (pozorovatele) a cílový bod pozorování. Spustí se modul programu DMT ATLAS, v jehož okně se objeví prostorový pohled zadaný v systému MISYS. Uzpůsobíme-li si v tento okamžik rozmístění oken na obrazovce tak, abychom současně viděli okno systému MISYS a okno s prostorovým pohledem, lze nejen lépe vnímat vazbu mezi oběma obrázky (polohopis v MISYSu se znázorněním směru zvoleného pohledu a samotný prostorový pohled), ale je také možné tento pohled modifikovat. V okně MISYSu je možné měnit polohu kamery i cílového bodu pozorování a odpovídající prostorový pohled se okamžitě objevuje v druhém okně. Tato změna může být i plynulá. Uchopením stanoviště kamery či cílového bodu pozorování v okně MISYSu a jejich tažením pomocí kurzoru se plynule mění prostorový pohled. Jinou variantu této funkce použijí geodeti, kteří v systému MISYS vytvářejí digitální modely terénu na základě svých měření. Ti jistě uvítají možnost prostorového pohledu na tyto modely. Nakonec ještě uveďme, že kterýkoliv vytvořený prostorový pohled lze uložit na disk jako rastrový soubor a později ho např. připojit jako statický obrázek k určité lokalitě v informačním systému MISYS.

DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Programové produkty MISYS a DMT ATLAS jsou nasazeny na mnoha různých pracovištích. Na každém z nich může propojení obou systémů přispět k řešení jiných úkolů. Že to mohou být i úkoly často netradiční, ilustruje např. použití tohoto propojení při dokumentaci znečištění ovzduší. V určitém území byla instalována síť měřících stanic, každá z nich zaznamenávala znečištění ve stejných časech. Při zpracování měření pro jeden časový okamžik byla pro každou měřící stanici známa její poloha (souřadnice X, Y) a naměřena hodnota znečištění, která byla zapsána do souřadnice Z. Do systému MISYS byly načteny seznamy souřadnic, které reprezentovaly naměřené hodnoty v dané lokalitě pro určované časy. Z těchto seznamů souřadnic byly vytvořeny digitální modely „terénu“. Použitím funkce umožňující znázornit hypsometrii vznikly obrázky dokumentující pomocí barevné škály míru znečištění ve sledované oblasti.

Všechny funkce, které se podílejí na propojení programových systémů KOKEŠ a DMT ATLAS, je možné podrobně předvést na pracovištích firem GEPRO a ATLAS nebo u dodavatelů jejich programových produktů.

Tomáš Mandys, 1. prosince 2004

 


Zpět na začátek