Práce s formuláři souřadnic při zpracování geometrických plánů

Tento text by měl přiblížit praktické zkušenosti při plnění formulářů a neklade si za cíl nahradit stávající help či dokumentaci.

Vzhled formulářů vychází z aktualizované katastrální vyhlášky. Lze je rozdělit na dva základní druhy - formulář seznamů souřadnic pro náčrt a pro geometrický plán, které se liší jak vzhledem, tak obsahem.

Formulář náčrtu obsahuje seznam nově určených bodů a jednotlivé body se zapisují ve tvaru číslo bodu, souřadnice a kód kvality obrazu, souřadnice a kód kvality polohy a poznámka. Souřadnice a kód kvality obrazu se vždy vyhledávají pouze v datech obrazu a souřadnice a kód kvality polohy pouze v datech polohy.

Formulář pro geometrický plán obsahuje seznam bodů nové hranice a kontrolních bodů a jednotlivé body se zapisují ve tvaru číslo bodu, souřadnice a kód kvality bodů pro zápis do KN, případně i souřadnice určené měřením a poznámka. Souřadnice a kód kvality bodů pro zápis do KN se primárně hledají v datech obrazu a k nim se pak v datech polohy dohledávají souřadnice určené měřením. Pokud jsou oboje souřadnice totožné, vyplňuje se jen sloupec se souřadnicemi pro zápis do KN.

Data obrazu jsou při zpracování geometrického plánu reprezentována otevřenými výkresy, konkrétně vrstvami 1, 4, 6, 8, 13, 28, 99, 101, 104 a 130, a také body seznamů souřadnic s kódem kvality horším než 3 (typicky seznam souřadnic obrazu). Data polohy reprezentují body otevřených seznamů souřadnic s výjimkou seznamu souřadnic obrazu a pouze body s kódem kvality 1 až 3.

Tabulku formulářů lze vyplňovat několika způsoby:

  • prostým vyplňováním údajů
  • identifikací bodů v grafice
  • zadáním množiny bodů
  • importem bodů o daném čísle ZPMZ (pouze pro náčrt)
  • importem bodů získaných z textových popisů bodů (čísla hledaných bodů se generují na základě textového popisu bodu a implicitního skupinového čísla bodu pro danou zakázku)

Formulář náčrtu

S výjimkou prvého typu vstupu dochází vždy k automatickému vyplnění celého páru body – obrazu a polohy. Tzn., že se vždy dohledává v datech obrazu či polohy druhý bod k bodu identifikovanému/zadanému. Zda systém bude hledat v datech obrazu či polohy záleží na tom, zda byl první identifikovaný/zadaný bod z páru bodem obrazu či polohy. Pro formulář náčrtu nemusí existovat k bodu polohy bod obrazu: ne všechny zaměřené a vypočtené body se použijí k zákresu geometrického plánu (např. se jedná o měřické body). Takové body zůstanou v tabulce zapsané samostatně, pouze v části pro body polohy a bez uvedení kódu kvality (nicméně pro vyhledání takového bodu v seznamu souřadnic musí být u bodu uveden kód kvality 1 až 3). Funkce nehlídá, zda stanoviska a pomocné body jsou či nejsou použity pro zákres geometrického plánu, takže může nastat situace, že i pro tyto body budou kompletně vyplněny souřadnice obrazu, i když by tomu být nemělo.

Souřadnice obrazu a polohy pro jeden bod nemusí být totožné a mohou se lišit. Kód kvality bodu se uvádí pouze jednou a pouze u těch souřadnic, které tvoří geometrické a polohové určení (GPU) nemovitosti. Běžně mohou nastat tyto situace:

souřadnice obrazu kód kvality souřadnice polohy kód kvality poznámka
    Y1,X1   spočtený bod se nepoužije pro zákres GP, pomocný bod, stanovisko
Y1,X1   Y1,X1 3 spočtený bod se použije pro zákres GP a tento bod (polohy) bude tvořit GPU
Y1,X1 8 Y1,X1   spočtený bod se použije pro zákres GP, ale protože není souhlasné prohlášení změní se bodu obrazu kód kvality na 8 a tento bod (obrazu) bude tvořit GPU
Y2,X2 8 Y1,X1   pro zákres GP se použije bod obrazu, který vznikne z bodu polohy přizpůsobením mapě, GPU bude tvořit bod obrazu
Y2,X2   Y1,X1 3 pro zákres GP se použije bod obrazu, který vznikne z bodu polohy přizpůsobením mapě tak, že je bod posunut, aby nedošlo k narušení logických vazeb v mapě (jeho kód kvality je 0), GPU bude tvořit bod polohy
Y1,X1 8     bod nebyl měřen, neexistují souřadnice polohy (např. hranice věcného břemene odvozená od hranice parcely s kódem kvality 8)

Formulář pro GP

S výjimkou prvého typu vstupu dochází vždy k automatickému vyplnění části formuláře věnované bodům určeným pro zápis do KN. Při idenfikaci/zadání bodů se nejdříve testuje, zda nalezený bod patří k datům obrazu určeným pro zápis do KN nebo datům polohy (měřené body). V případě, že byl nalezen bod určený pro zápis do KN (bod obrazu), zapíše se přímo do formuláře. V případě nalezení bodu polohy dojde nejdřív k vyhledání stejně očíslovaného bodu v datech obrazu a teprve tento bod bude zapsán do formuláře. Každý nalezený bod obrazu se do formuláře zapisuje kompletně včetně čísla bodu, souřadnic a kódu kvality. Výjimku tvoří případ, kdy bod obrazu nemá kód kvality (má informaci T=0): v tom případě se do formuláře uvedou souřadnice a kód kvality bodu polohy, který musí v seznamu souřadnic existovat a musí mít kód kvality 1 až 3. Do části formuláře pro body měřené se zapisují souřadnice bodu pouze tehdy, jsou-li odlišné od souřadnic obrazu. Běžně mohou nastat tyto situace:

souřadnice pro zápis do KN kód kvality souřadnice měřené poznámka
Y1,X1 3   měřené souřadnice totožné se souřadnicemi obrazu určenými pro zákres GP a zápis do KN, anebo je u souřadnice obrazu kód kvality 0 (vznikly posunutím měřených souřadnic na mapě tak, aby nedošlo k narušení logických vazeb v mapě), GPU tvoří měřené souřadnice
Y1,X1 8   souřadnice měřené totožné se souřadnicemi obrazu určenými pro zákres GP a zápis do KN, protože neexistuje souhlasné prohlášení mění se u bodu obrazu kód kvality na hodnotu 8, anebo měřené souřadnice neexistují (např. hranice věcného břemene odvozená od hranice parcely s kódem kvality 8), GPU tvoří souřadnice určené pro zápis do KN
Y2,X2 8 Y1,X1 souřadnice obrazu vznikly přizpůsobením měřených souřadnic mapě, GPU tvoří souřadnice určené pro zápis do KN

Oba formuláře obsahují ještě tzv. expertní způsob vyplňovaní při identifikaci bodů v grafice. Vstupuje-li bod do formuláře identifikací v grafice a současně je stisknutá klávesa <SHIFT>, vyplní se příslušná část formuláře všemi zjištěnými údaji o bodu bez jakýchkoli kontrol či testování vzájemných vazeb mezi body obrazu/polohy či bodu pro zápis do KN/měřené.

Jan Jurka, červenec 2010

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter