Technologie tvorby výkresu

Úvod

Společně s rozvojem výpočetní techniky se také zvětšuje množství využívaných dat – v našem případě map s různou tématikou. Jednotlivé mapy se (v lepším případě) zpracovávají podle různých předpisů a směrnic, které (obecně) nejsou nijak koordinovány, a často ani známy. Mapy, u kterých tato pravidla nejsou známa, nemají dostatečnou vypovídací schopnost. Řečeno selskou řečí, lze se pouze domnívat (na základě předcházejících zkušeností) co je co. Např. zelená čára by mohla znázorňovat vodovod, ale nemusí tomu tak být, může to být např. kraj lesa. Je tedy zřejmé, že „správná“ mapa musí být vybavena legendou, aby uživatel mohl kresbu správně interpretovat. U digitálních map není obecným zvykem připojení legendy a tiše se předpokládá, že tak jak „čte“ mapu tvůrce, tak ji budou číst i ostatní. To je velký omyl. Tvůrcům map jednoho druhu se toto může zdát zbytečné a složité, ale pro řádné využívání map v informačních systémech je naprosto nezbytné zakreslené prvky bezchybně interpretovat. K tomu by měly sloužit právě technologie tvorby výkresu.

Co je to?

Obecně je to souhrn pravidel, podle kterých se tvoří, udržují a zobrazují výkresy. Je-li výkres zpracován podle těchto pravidel, je pak možno prvky výkresu popsat (vysvětlit logický význam prvku, tedy co znamená ve skutečnosti – tzv. popis prvku) a provádět kontroly vnitřní skladby dat. Cílem zavedení technologií je minimalizovat chyby ve výkresu, maximalizovat jeho vypovídací schopnost a umožnit bezproblémové převody do jiných struktur. Používání technologií výkresu umožní správně zobrazovat společně načtené výkresy vytvořené podle různých pravidel (=technologií). Umožní tedy, aby např. stejná hodnota kreslicího klíče měla rozdílný vzhled.

Co tvoří technologii tvorby výkresu

Každá technologie tvorby výkresu má v systému KOKEŠ jedinečný název a je tvořena tabulkou, která definuje povolené prvky mapy a jejich parametry (pro funkci Expert), a tabulkami, které řídí vzhled prvků. Je to tedy zdánlivě jednoduché, ale …

Pravidla zobrazování výkresů

Pro zobrazení výkresů jsou v systému KOKEŠ používány tabulky definující barvy a šířky (COL), jež jsou dále použity v dalších tabulkách, které definují vzhled vrstev (LRS), čar (CAR), symbolů (SYM), fontů (FON) a plošných výplní (ARE). Systém umožňuje náhled na výkres podle tabulky vrstev nebo tabulky čar. Dále se vzhled může měnit podle toho, zda budou použity definice pro obrazovku nebo výstupní zařízení (tiskárnu) a případně i podle barvy pozadí na obrazovce (bílé nebo černé). Výše jmenované tabulky, které definují vzhled výkresu, lze ještě použít třemi způsoby – jako tabulky globální, privátní a technologické.

Globální tabulky

jsou tabulky, které jsou přístupny funkcí „Nástroje – Tabulky“. Tyto tabulky jsou používány pro zobrazení výkresů, které nemají technologii nebo mají technologii „neznámou“, t.j. takovou, která není v daném systému definována.

Technologické tabulky

jsou uvedeny v definici technologie. Technologie se definuje v „Nástroje – Nastavení programu / Technologie“. V definici technologie se zadává její název a přiřazují tabulky, které pak řídí zobrazení. Mohou se samozřejmě od globálních tabulek lišit a pro různé technologie bývají různé. Technologické tabulky lze zobrazit pomocí funkce „Soubor – Vlastnosti“. (Kliknout pravým tlačítkem myši nad příslušným souborem, vybrat volbu „Technologické tabulky“. Tato volba je možná pouze u výkresů, které mají známou technologii.)

Privátní tabulky

vzniknou připojením příslušných tabulek (globálních nebo technologických, podle situace) přímo do výkresu (funkce „Soubor – Připojení tabulek k výkresu“). Tyto tabulky již nelze editovat a umožňují dosažení původního vzhledu výkresu i u uživatele, který tyto tabulky nevlastní. Privátní tabulky lze z výkresu opět odstranit (Soubor – Smazání tabulek z výkresu), nelze je však „restaurovat“ do původní podoby.

Jak jsou tabulky aplikovány

Je nutné si uvědomit, že v samotných datech výkresu v systému KOKEŠ nejsou uloženy žádné definice vzhledu. Jinak řečeno, změnit vzhled výkresu lze pouhou výměnou tabulek, aniž by se změnily jakékoliv hodnoty uvnitř výkresu. Ve výkresu jsou uvedeny pouze odkazy (=čísla udávající kreslicí klíč, symbol, plochu, font) a vlastní vzhled takového prvku je uveden v tabulkách. Podle které tabulky se tedy kreslí? Při vykreslování ze zjistí, zda výkres neobsahuje privátní tabulky. Pokud ano, je vykreslení řízeno těmito tabulkami. Nejsou-li k dispozici privátní tabulky, zjistí se, zda je výkresu přidělena technologie. Pokud výkres technologii má a je právě v KOKEŠi definovaná, pak se použijí tabulky podle definice technologie. Pokud není zjištěná technologie v definici uvedena, nebo výkres technologii nemá, jsou používány tabulky globální. Pokud nelze zjistit, jak má být prvek vykreslen, je vykreslen tenkou černou nebo bílou barvou (dle pozadí). Pokud se nenalezne definice tvaru symbolu či fontu, pak vykresleny nejsou. Zobrazovací tabulky zpravidla nemají vliv na použití dat v dalších aplikacích (např. export VFK).

Postup při opravě vzhledu výkresu pomocí tabulek

Logika postupu vyplývá z dosavadního popisu. Zde popíšeme jeden příklad. Například se rozhodnete, že vzhled určité čáry neodpovídá vašim požadavkům a budete chtít změnit barvu a šířku.

  1. U daného výkresu zjistěte, zda nemá připojeny privátní tabulky – pokud ano, pak je musíte zrušit (tato operace již může mít za následek změnu vzhledu) a pokračovat následujícím bodem. Výkres, který má privátní tabulky, má v dialogu vlastností souboru ve sloupci „T“ (2. sloupec) symbol tabulek.
  2. Zjistěte hodnotu kreslicího klíče, který chcete změnit (např. 33).
  3. Zjistěte, zda má výkres technologii. Toto lze zjistit ve vlastnostech souboru ve sloupci „attributy“ – položka „$TEMPLATE=“, nebo v „Soubor – Statistika“, položka „tech.tvorby:“
  4. Pokud výkres technologii tvorby má, pak zvolte „Soubor – Vlastnosti“ a klikem pravým tlačítkem myši vyvolejte místní nabídku, zvolte „Technologické tabulky“. Pokud technologii tvorby nemá, zvolte Nástroje – Tabulky.
  5. U daného kreslicího klíče (33) zjistěte v tabulce čar stávající číslo barvy (15) a šířky (5). V tabulce barev a šířek zkontrolujte podle čísel, zda jsou hodnoty správně definovány. Barva je dobře – zjistíte si tedy, jaké číslo má červená, kterou chcete použít. Šířka č. 5 se zdá být špatně (jen 2 pixly) – opravte na 7 pixlů.
  6. Vraťte se do tabulky čar a barvu u KK 33 změňte na 12 (červená dle tabulky barev), šířku ponechte 5 (změna šířky byla provedena v tabulce barev a šířek).
  7. Změny potvrďte stiskem OK.

Poznámka: Celý postup je „obrázkově“ zdokumentován v souboru Úprava technologických tabulek (PPS).

Tabulka barev a šířek

V této tabulce jsou definovány barvy (max. 255), které lze použít. Barvy jsou číslovány (od 1) a jedno číslo obsahuje definici pro obrazovku s bílým pozadím, s černým pozadím a pro tiskárnu (tedy 3 barvy, mohou být i různé). Pro definování barvy se používá model RGB (červená, zelená, modrá), kde hodnoty základních barev jsou celá čísla v intervalu <0..255>. Hodnota RGB=[0,0,0] znamená černou barvu, RGB=[255,255,255] bílou. Šířky čar jsou také číslovány (šířka číslo 0 je určena pro nespecifikovanou šířku) a definovány v pixlech pro obrazovku a v milimetrech pro výstupní zařízení (tisk). Hodnoty barev a šířek použité v dalších tabulkách se berou odtud.

Tabulka čar

Zde se definují tzv. kreslicí klíče (KK – jsou číslovány od 1). Definice jednoho KK se skládá z barvy, šířky, stylu a případně i symbolu a jeho způsobu vykreslování. Barvu a sílu KK lze stanovit různou pro obrazovku a pro tiskárnu. V tabulce je však viditelná pouze definice pro obrazovku a její barva se řídí dle pozadí obrazovky. Tvar symbolu, který je na čáru připojen, se bere z tabulky symbolů, barva a šířka podle definice KK. Styl čáry se definuje zápisem párů reálných čísel (mm). Jednotlivá čísla se oddělují čárkou, první číslo znamená kresbu, druhé mezeru (1.00,2.00 – 1mm čára, 2mm mezera a to se stále opakuje).

Tabulka vrstev

Zde se definují názvy vrstev a jejich vzhled (barva a šířka) opět odděleně pro obrazovku (barva závisí na pozadí) a pro výstupní zařízení (tisk). Pokud je v systému KOKEŠ zvolen vzhled podle vrstev, pak se jednotlivé prvky výkresu zbarví dle definice z této tabulky a pokud je v Nastavení programu zapnuto „tabulka vrstev určuje i sílu čar“, pak je aplikována i definice šířky. Styl čáry zůstává dle defince uvedené v tabulce čar.

Tabulka symbolů

Symboly jsou v systému KOKEŠ opět číslovány (od 1). V definici se zadává soubor, který obsahuje tvar symbolu (přípona KSH), jeho pořadové číslo v tomto souboru. Opět se zde definuje barva pro obrazovku (opět závislé na pozadí) a pro výstupní zařízení (tisk).

Tabulka fontů

Fonty jsou číslovány od 1. Definuje se soubor (přípona KSH) určující tvar fontů, sklon písma a mezera mezi jednotlivými písmeny.

Tabulka plošných výplní

Plošné výplně jsou číslovány od 1. Zadává se barva plochy, lemovky, jejich „průhlednost“ a případné vzorkování.

Stanislav Tomeš, duben 2007

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter