WMS služby v ČR


Tato stránka uvádí pouze WMS servery, WMTS servery mají
samostatný seznam

.Aktualizace 29. května 2019.

Společnost GEPRO spol. s r.o. dále uvádí seznam dostupných WMS služeb poskytovaných řadou úřadů a institucí v celé ČR. Nemůže však garantovat úplnost seznamu, ani funkčnost odkazů.

Za funkčnost služeb odpovídá provozovatel dané služby. Společnost GEPRO spol. s r.o. nenese odpovědnost za obsah a případné škody vzniklé používáním níže uvedených služeb.

Pro otevření následujících WMS služeb stačí zkopírovat níže uvedené adresy do políčka URL ve funkci Soubor/Mapové služby/Otevřít WMS/WMTS server. S kopírováním adresy může pomoci odkaz za adresou, pokud to nastavení Vašeho prohlížeče dovolí.

Významní poskytovatelé:

Další témata:

 

 • Český úřad zeměmeřický a katastrální
  • ČÚZK – přehledky, mapy KN, definiční body, věcná břemena,   mapy PK

   http://wms.cuzk.cz/wms.asp Kopírovat adresu

   • Ortofoto barevné

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Základní mapa 1:50 000

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Základní mapa 1:10 000

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Státní mapa 1:5 000 vektor

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Státní mapa 1:5 000 rastr

    Kopírovat adresu

   • Správní hranice

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • ZABAGED

    http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Geonames

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEONAMES_PUB/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Bodové pole

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_BODPOLE/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Přehledové mapy ČR

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_PREHLEDKY/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Klady mapových listů

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_KLADY/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Geografická síť WGS84

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEOGRSIT/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Stav aktualizace produktu

    http://geoportal.cuzk.cz/WMS_METADATA/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Pokud je třeba specifikovat verzi WMS, lze na konec url dopsat ?service=WMS& verze=1.1.1(toto se týká např. sw KOKEŠ, MISYS do verze 10.56).
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • Oblastní plány rozvoje lesa (OPRL)

   http://geoportal.uhul.cz/wms_oprl/service.svc/get Kopírovat adresu

  • Honitby

   http://geoportal.uhul.cz/wms_mysl/service.svc/get Kopírovat adresu

  • Biomasa

   http://geoportal.uhul.cz/wms_biomasa/service.svc/get Kopírovat adresu

  • Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků v rekonstrukci
 • Krajské úřady
  • Jihočeský kraj
   • Doprava – zastávky veřejné dopravy 

    http://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/zastavky/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Kanalizace http://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/prvk/kanal/MapServer/WMSServer?
    Kopírovat adresu
   • Krajské volby 2012 a 2016 

    http://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/volby_krajske/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Školství a sociální služby zřizivané krajem 

    http://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/zrizovane/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Účelová katastrální mapa 

    http://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/ukm/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Územní plán  Pro každou obec samostatná služba
   • Vodovody 

    http://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/prvk/voda/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Zásady územního rozvoje 

    ‚http://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/arcgis/services/DMVS/ZUR_vykresy/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Znečištění ovzduší 

    http://gis.kraj-jihocesky.gov.cz/gis/services/zivotni_pr/imise_chmu/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

  • Jihomoravský kraj
   • Katastrální mapy
    • Účelová katastrální mapa JMK

     http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UKM/service.svc/get? Kopírovat adresu

   • Územní plánování
    • Zásady územního rozvoje
     • I.1. Výkres uspořádání území kraje

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_I1/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • I.2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_I2/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • I.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_I3/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_I4/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_I5/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • II.1. Výkres širších vztahů

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_II1/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • II.2/ II.3. Koordinační výkres

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_II2/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • II.4. Výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_II4/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • II.5. Výkres ploch a koridorů technické infrastruktury

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_II5/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • II.6. Výkres ploch a koridorů územního systému ekologické stability

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_II6/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • A.1. až A. 5. Výkresy vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_A/service.svc/get? Kopírovat adresu

    • Územně analytické podklady
     • A.1. – Výkres limitů využití území

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP_A1/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • A.2. – Výkres hodnot území

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP_A2/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • A.3. – Výkres záměrů na provedení změn v území

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP_A3/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • B.1. – Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_UAP_B1/service.svc/get? Kopírovat adresu

    • Územní studie
     • Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22319/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 KV Sokolnice

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22318/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22320/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22317/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22316/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22315/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie prověření variant Křenovické spojky

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_20133/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_20132/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_20131/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22311/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2231/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Prověřovací územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2232/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2233/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2234/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2236/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Urbanistická studie Lednicko-valtický areál

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2237/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2238/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – hranice JMK

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_2239/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Studie jihovýchodní tangenty města Brna

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_US_22310/service.svc/get? Kopírovat adresu

    • Územní plány
     • Rastrové územní plány obcí (2005, 2006)

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_RASUP/service.svc/get? Kopírovat adresu

     • Územní plány pořízené na základě dotace Jihomoravského kraje (od roku 2009)

      http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_DOTACE/service.svc/get? Kopírovat adresu

   • Ochrana přírody
    • Zvláště chráněná území, území soustavy NATURA 2000, obecná ochrana krajiny, ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová území aj.

     http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/ozp/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody)

     http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_USES/service.svc/get? Kopírovat adresu

    • 5 leté průměry hodnot ovzduší

     http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_OVZDUSI_F/service.svc/get? Kopírovat adresu

    • Digitální povodňový plán

     http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/dpp/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities& service=WMS Kopírovat adresu

   • Kulturní památky
    • Památky UNESCO, Národní kulturní památky, Kulturní památky, Památkové zóny a rezervace, Krajinné památkové zóny, Muzea a galerie aj.

     http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_KULT/WMService.aspx Kopírovat adresu

   • Podkladová data
    • Podkladové rastry a mapy administrativního členění (ortofotomapy, ZM10 a ZM50, správní hranice…)

     http://up.kr-jihomoravsky.cz/WMS_PODKLADY_F/wmservice.aspx Kopírovat adresu

    • Ortofoto 2012 (GEODIS)

     http://up.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ORTO2012_F/wmservice.aspx Kopírovat adresu

    • Správní členění

     Kopírovat adresu

   • Zdravotnictví
    • Přehled zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje a jejich specializovaných pracovišť

     http://geo.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/JMK/zdravotnictvi/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

  • Karlovarský kraj

   http://gis.kr-karlovarsky.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap Kopírovat adresu

  • Královehradecký kraj
   • Administrativní členění

    http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/wms/isapi.dll Kopírovat adresu

   • Územně plánovací dokumentace

    http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/_mapy/updwms/wms? Kopírovat adresu

  • Liberecký kraj
   • Ochrana přírody

    http://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/priroda?SERVICE=WMS Kopírovat adresu

   • Protipovodňová opatření

    http://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/povoden?SERVICE=WMS Kopírovat adresu

  • Moravskoslezský kraj
   • Zásady územního rozvoje MSK

    http://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_ZUR_2010/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • INSPIRE data o využití území (odvozeno ze ZÚR MSK)

    http://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/ups_ZUR_INSPIRE/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Územní plány měst a obcí

    http://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_uzemni_plany/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje (ÚAP ORP MSK)

    http://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/podklad_UAP_ORP_Vykresy/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

    http://mapy.msk.cz/arcgis/services/public/zpz_wms_prvkuk/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Povinné císařské otisky map stabilního katastru

    http://mapy.msk.cz/arcgis/services/public2/podklad_cis_otisky/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

  • Olomoucký kraj
   • Územně analytické podklady – problémový výkres

    http://uap.kr-olomoucky.cz/lids_publ/WebMapService/problemy Kopírovat adresu

   • Územně plánovací dokumentace – koordinační výkres

    http://uap.kr-olomoucky.cz/lids_publ/WebMapService/uzemni_plany Kopírovat adresu jméno/heslo WMS služby: wms/wms

   • Zásady územního rozvoje – koordinační výkres

    http://uap.kr-olomoucky.cz/lids_publ/WebMapService/ZUR Kopírovat adresu jméno/heslo WMS služby: wms/wms

  • Pardubický kraj
   • Územně analytické podklady a Zásady územního rozvoje Prardubického kraje

    http://195.113.178.19/html/wms_uap.dll? Kopírovat adresu

   • Tématická data Pardubického kraje (administrativní členění, územní plánování, životní prostředí, doprava, památková péče, organizace zřizované krajem)

    http://195.113.178.19/html/WMS_tema.dll? Kopírovat adresu

  • Plzeňský kraj
   • Podkladové mapy
    • Adresní body a názvy ulic

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/adresy/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Vektorová katastrální mapa

     http://mapy.kr-plzensky.cz/arcgis/services/PODKLAD/katastr_vektor/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Využití území dle využití parcel

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/katastr_vyuziti_uzemi/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Klady ortofotomap

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/klady_ortofoto/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Letecké snímky 1947

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/ortofoto1947/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Letecké snímky 1998

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/ortofoto1998/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Letecké snímky 2002

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/ortofoto2002/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Letecké snímky 2005

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/ortofoto2005/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Letecké snímky 2008

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/ortofoto2008/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Letecké snímky 2011

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/ortofoto2011/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Letecké snímky 2013

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/ortofoto2013/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Letecké snímky 2015

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/ortofoto2015/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Hranice správního členění

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/spravni_cleneni/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Topografická mapa

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/topomapa/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Topografická mapa do měřítka 1:5000

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/zabaged/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Základní vodohospodářská mapa 1:50 000

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/PODKLAD/ZVM50/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Tematické služby
    • Archeologická naleziště a zóny

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/archeologie/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Velkoplošná i maloplošná chráněná území

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/ochrana_prirody/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Přehled zpracování pozemkových úprav

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/pozemkove_upravy/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Střediska SÚS a jejich působnost

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/SUS_strediska/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Značené turistické trasy a cyklotrasy

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/turistika_trasy/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Velkochovy drůbeže, skotu a vepřů

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/velkochovy/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Vlakové a autobusové zastávky

     http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/zastavky/mapserver/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Svislé dopravní značení na silnicích II. a III. třídy

     http://mapy.kr-plzensky.cz/arcgis/services/dopravni_znacky/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Územně analytické podklady
    • Základní výkresy územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností PK
     • Výkres hodnot

      http://ags.kr-plzensky.cz/arcgis/services/UAP/UAP_ORP_hodnoty/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

     • Výkres limitů

      http://ags.kr-plzensky.cz/arcgis/services/UAP/UAP_ORP_limity/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

     • Výkres záměrů

      http://ags.kr-plzensky.cz/arcgis/services/UAP/UAP_ORP_zamery/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

     • Výkres problémů

      http://ags.kr-plzensky.cz/arcgis/services/UAP/UAP_ORP_problemy/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Souhrnná dynamická mapová služba zobrazující všechny jevy ÚAP ORP (lze zapínat/vypínat jednotlivé vrstvy)

     http://ags.kr-plzensky.cz/arcgis/services/UAP/UAP_ORP_vse/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Technická infrastruktura pro potřeby DTM

     http://ags.kr-plzensky.cz/arcgis/services/DTM/DTM_UAP/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Souhrnná dlaždicová mapová služba zobrazující všechny jevy ÚAP ORP (nelze zapínat/vypínat jednotlivé vrstvy)

     http://ags.kr-plzensky.cz/arcgis/services/UAP/UAP_ORP_vse_cache/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

    • Jevy územně analytických podkladů ORP dle vyhlášky

     http://ags.kr-plzensky.cz/arcgis/services/UAP/UAP_ORP_jevy/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

    http://mapy.kr-plzensky.cz/ArcGIS/services/ZUR/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • Územní plány obcí
  • Středočeský kraj
   • Referenční mapy SčK

    http://geoportal.kr-stredocesky.cz/WMS_SCK_REF/Request.aspx? Kopírovat adresu

   • Obraz katastrální mapy SčK

    http://geoportal.kr-stredocesky.cz/WMS_SCK_KM/Request.aspx? Kopírovat adresu

   • Územní plány MINIS SčK

    http://geoportal.kr-stredocesky.cz/WMS_SCK_MINIS/Request.aspx? Kopírovat adresu

   • Územní plány obcí MINIS SčK

    http://geoportal.kr-stredocesky.cz/WMS_SCK_OMINIS/Request.aspx? Kopírovat adresu

   • Územně plánovací dokumentace rastry SčK

    http://geoportal.kr-stredocesky.cz/WMS_SCK_RAS/Request.aspx? Kopírovat adresu

   • Zásady územního rozvoje SčK (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.)

    http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje/mapy?MU=WMS Kopírovat adresu

   • Rozbor udržitelného rozvoje území SčK (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.)

    http://uap.webmap.cz/stredocesky/ruru/mapy?MU=WMS Kopírovat adresu

  • Ústecký kraj
   • zásady územního rozvoje

    http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje/mapy? Kopírovat adresu

   • územní plány

    http://gis.kr-stredocesky.cz/webmap/updobci_wms/updobci_wms.dll? Kopírovat adresu

  • Kraj Vysočina
   • Životní prostředí

    https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/services/OZP/Priroda_public/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • ZÚR INSPIRE – využití území

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/ZUR_INSPIRE/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Staničení silniční sítě

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Staniceni/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • Polohopis CEDA

    https://arcgis.kr-vysocina.cz/ArcGIS/services/Polohopis_CEDA/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Ortofoto ČÚZK (aktuální)

    https://arcgis.kr-vysocina.cz/ArcGIS/services/Ortofoto/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Ortofoto ČÚZK 2007

    https://arcgis.kr-vysocina.cz/ArcGIS/services/Ortofoto_2006_2007/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Ortofoto ČÚZK 2010

    https://arcgis.kr-vysocina.cz/ArcGIS/services/Ortofoto_2009_2010/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

    https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/services/PRVK/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities& service=WMS Kopírovat adresu

   • Metropolitiky – optické telekomunikační sítě

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Metropolitky/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ÚAP – záměry

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Zamery/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ÚAP – problémy

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Problemy/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ÚAP – limity

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Limity/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ÚAP – hodnoty

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UAP/Hodnoty/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilitie Kopírovat adresu

   • Hipostezky

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Hipostezky/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • Dopravní nehody

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/DatovySklad/SilnicniNehody/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • Digitální model terénu

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/DMT/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • Biochory

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Biochory/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • Dopravní události – převzato z JSDI

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/DopravniUdalosti/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • Integrovaný záchranný systém

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/IZS/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • Památkově chráněná území

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Pamatky/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ÚKM – účelová katastrální mapa

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UKM/ukm/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ÚPD podle metodiky MINIS

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/UPD/upd/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • Územně správní členění

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/SpravniCleneni/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ZÚR – krajinné typy

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/KrajinneTypy/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ZÚR – plochy a koridory

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/PlochyKoridory/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ZÚR – rozvojové oblasti a osy

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/RozvojoveOblasti/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ZÚR – Územní studie

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/UzemniStudie/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

   • ZÚR – Veřejně prospěšné stavby a opatření

    http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/VPS_VPO/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS& REQUEST=GetCapabilities Kopírovat adresu

  • Zlínský kraj
   • Záplavová území

    http://mapy.kr-zlinsky.cz/arcgis/services/zaplavy/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Protipovodňová opatření

    http://mapy.kr-zlinsky.cz/arcgis/services/protipov_opatreni/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Brownfieldy

    http://mapy.kr-zlinsky.cz/arcgis/services/brownfields_ZK/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

  • Hlavní město Praha
   • Archiv cenových map

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/SED/Cenova_mapa_archiv/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ARCH/Uzemni_plany_archiv/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Archiv ortofotomap

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/MAP/Ortofotomapa_archiv/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Archiv ÚAP hl. m. Prahy – výkresy

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/UAP/UAP_vykresy/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Budovy

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DTMP/budovy/MapServer/WMSServer/ Kopírovat adresu

   • Cenová mapa

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/SED/Cenova_mapa/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Cyklistická mapa

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DOP/Cyklisticka_mapa/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Dětská hřiště

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/FS/detska_hriste_sportoviste/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Digitální stínovaný model povrchu

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/MAP/DSM_HLS_cache/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities& service=WMS Kopírovat adresu

   • Druhy pozemků

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/SED/Druhy_pozemku/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • DTMP – Digitální technická mapa Prahy

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DTMP/DTMP/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities& service=WMS Kopírovat adresu

   • DTMP – výšky podrobných bodů

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DTMP/vysky_podr_bodu/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Elektronické komunikace

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/TI/El_komunikace/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Elektřina

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/TI/Elektrina/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Emise z dopravy

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_OVZ/emise_liniovezdroje/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Emise ze stacionárních zdrojů

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_OVZ/emise_staczdroje/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. m. Prahy

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DOP/Cyklogenerel/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Historické povodně

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/TI/Historicke_povodne/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Hluková mapa

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_HM/hluk/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • ÚAP – Hodnoty

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/UAP/hodnoty/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Imise – pětileté průměry v síti 1 x 1 km

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_OVZ/imise_5leteprumery/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Imise v referenčních bodech

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_OVZ/imise_model_refbody/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Informativní mapa inženýrských sítí

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DTMP/informativni_mapa_siti/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Integrovaný záchranný systém

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/FS/Integrovany_zachranny_system/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Inženýrskogeologické mapy

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/GEO/IG_mapy/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • IPPC – zařízení podléhající zákonu č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_ZPA/IPPC/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Kanalizace

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/TI/Kanalizace/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Klady mapových listů

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/MAP/klad_listu/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Klasifikace vlastníků parcel

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/SED/Klasifikace_vlastniku/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Knihovny

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/FS/knihovny/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Kolektory

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/TI/Kolektory/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Komunální odpad

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_ZPK/sberodpadu/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Komunikační síť

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DOP/Komunikacni_sit/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Letecké snímky mimovegetační snímkování

    http://mpp.praha.eu/arcgis/rest/services/MAP/mimovegetacni_snimkovani_cache/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Letecké snímky poslední snímkování

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/MAP/letecke_snimky_posledni_snimkovani_cache/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Linky MHD dnes

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/DOP/Linky_MHD_dnes/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Lokality

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/UAP/lokality/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Majetek Hl. m. Prahy – parcely

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/SED/Majetek/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Mapa bonity klimatu

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_OVZ/klima_bonita/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Mapa Stabilního katastru 1842

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ARCH/Cisarske_otisky_1440/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Mapa Stabilního katastru 1842 – hranice katastrálních území

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ARCH/Cisarske_otisky_hranice_ku/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Modelová pole koncentrací

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_OVZ/imise_model_polekoncentraci/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Ochrana přírody a krajiny

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_OPK/ochrana_prirody_krajiny/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Ochrana ZPF

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/SED/Ochrana_ZPF/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Památky

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/PAM/Pamatky/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Pěší síť

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/DOP/Pesi_sit/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Plány Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920 – 1939)

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ARCH/SRK_plany_dilci/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Platný územní plán

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/PUP/Uzemni_plan_platny/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Plyn

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/TI/Plyn/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Počet a věková struktura obyvatel v městských částech

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/SED/Pocet_a_vekova_struktura_obyvatel_MC/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Podněty na změny a úpravy ÚP

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/PUP/Podnety_UP/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Radonové riziko

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_GEO/radonove_riziko/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Současný stav využití území

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/UAP/Soucasny_stav_vyuziti_uzemi/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Stacionární zdroje znečišťování – palivo, výkon

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/ZP_OVZ/staczdroje_palivo_vykon/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Stavební uzávěry

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/URK/StavebniUzavery/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Školy

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/FS/skoly/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Tarifní pásma PID

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/DOP/Tarifni_pasma_PID/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Teplo

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/TI/Teplo/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Turistické trasy

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/FS/turisticke_trasy/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • ÚAP 2014 – výkresy

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/UAP/UAP_2014/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Ukrytí, varování, objekty s toxickými látkami

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/FS/ukryti_varovani_objekty_s_toxickymi_latkami/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Urbanistické studie

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/URK/UrbanistickeStudie/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Veřejně přístupné plochy

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/UAP/verejne_pristupne_plochy/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Veřejné toalety

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/FS/verejne_toalety/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Vnitřní zóna města

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/URK/VnitrniZonaMesta/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Vodovody

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/TI/Vodovody/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Vodstvo

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/TI/Vodstvo/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

   • Vrstevnice

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/D3M/Vrstevnice/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Výšky

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/UAP/vysky/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Vývoj zástavby v Praze 1840- 2010

    http://mpp.iprpraha.eu/arcgis/services/URK/vyvoj_prahy/MapServer/WmsServer? Kopírovat adresu

   • Základní mapa hranic

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/MAP/Zakladni_mapa/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Základní mapa MTVU

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DTMP/MTVU/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Základní mapa MTVU – černobílá

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DTMP/MTVU_bw/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Základní mapa MTVU – stínovaná

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DTMP/MTVU_3D/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Záplavy

    hthttp://mpp.praha.eu/arcgis/services/TI/Zaplavy/MapServer/WMSServertp Kopírovat adresu

   • Zimní údržba komunikací (TSK)

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DOP/Zimni_udrzba/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Změny ÚP

    http://mpp.iprpraha.cz/arcgis/services/PUP/Zmeny_UP/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Zóny města – parkovací stání

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DOP/PSP_zony_parkovani/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Zóny placeného stání

    http://mpp.praha.eu/arcgis/services/DOP/Zony_placeneho_stani/MapServer/WmsServer Kopírovat adresu

Další témata:

 • Doprava
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR
   • vybrané atributy vrstev dálnice, rychlostní silnice, silnice I.třídy, silnice II.třídy, silnice III.třídy, uzlové body uzlového lokalizačního systému z území ČR

    http://geoportal.rsd.cz/arcgis/services/WMS_ULS/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

   • vybrané atributy vrstev mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody, kilometráž silnic I. – III. třídy, kilometrovníky dálnic a rychlostních silnic, sčítání dopravy 2010 z území ČR

    http://geoportal.rsd.cz/arcgis/services/WMS_objekty/MapServer/WMSServer? Kopírovat adresu

 • Geologie
  • Česká Geologická služba – seznam služeb
   http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms
   • Hydrogeological map of Czechoslovakia 1: 1 000 000

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG1mil/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Map of water-bearing characteristics 1: 2 000 000

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG2mil/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1: 200 000 (z let 1980-1990)

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG200K/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Geologická mapa České republiky 1: 500 000 (anglická verze)

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/GM500K/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Regionálně geologické schéma České republiky (1: 2 500 000, anglická verze)

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/GM2_5mil/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Mapa kvartérního pokryvu 1: 500 000

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/kvarter/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Radiometrická mapa 1: 2 000 000

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radiometric_field/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Geomagnetická mapa 1: 2 000 000

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/geomagnetic_field/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Půdní mapa 1: 1 000 000

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Nerostné suroviny 1: 1 000 000

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Mapa radonového rizika 1: 500 000

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radon500/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Hydrogeologické rajony ČGS 1: 1 000 000

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG_rajony/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • Inženýrskogeologické rajony 1: 1 000 000

    http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/IG_rajony/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

 • Historické mapy
  • VÚGTK – Müllerova mapa Čech (1720), Müllerova mapa Moravy (1716), Speciální mapy III. vojenského mapování (1923-1928)

   http://mapy.vugtk.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map_data/wms.map& Kopírovat adresu

  • CENIA – II. vojenské mapování

   http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

  • CENIA – III. vojenské mapování

   http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

 • Hydrologie a vodohospodářství
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. (HEIS VÚV): Corine Land Cover 2000, AOPK atd.

   http://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll Kopírovat adresu

  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP)
   • vodní a větrná eroze půd

    http://geoportal.vumop.cz/wms_vumop/eroze.asp Kopírovat adresu

  • FLOREO – landuse, monitoring sněhové pokrývky, monitoring odtoku, vodní toky a plochy, záplavová území, meteostanice

   http://mapserver.floreo.cz/wms.ashx?LANG=cs Kopírovat adresu

 • Ochrana přírody
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)
   • přírodní biotopy, habitaty N2000 http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_biotopy_wms

    http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_biotopy_wms Kopírovat adresu

   • kritická místa tahu obojživelníků & rybí přechody

    http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_druhochr Kopírovat adresu

   • území soustavy Natura 2000

    http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_natura Kopírovat adresu

   • pole síťového mapování 0. – 3. řádu

    http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_sitmap Kopírovat adresu

   • zvláště chráněná území včetně soustavy Natura 2000

    http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_chu Kopírovat adresu

   • přírodní lesy v České republice

    http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/vukoz_prirles Kopírovat adresu

  • Krkonošský národní park
   • ochrana přírody http://arcgis.krnap.cz/arcgis/services/public/OchranaPrirody/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu
   • turismus

    http://arcgis.krnap.cz/arcgis/services/public/Turismus/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • území

    http://arcgis.krnap.cz/arcgis/services/public/Uzemi/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • voda

    http://arcgis.krnap.cz/arcgis/services/public/Voda/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

   • živá příroda

    http://arcgis.krnap.cz/arcgis/services/public/ZivaPriroda/MapServer/WMSServer Kopírovat adresu

  • Hlavní město Praha
   • Atlas životního prostředí v Praze http://www.premis.cz/atlaszp/isapi.dll?MU=CZ

    http://www.premis.cz/atlaszp/isapi.dll?MU=CZ Kopírovat adresu

 • Ostatní
  • Národní geoportál INSPIRE http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/
   < nazev_sluzby>

   /mapserver/WMSServer
   (
   < nazev_sluzby>

   dohledáte dle potřeby na stránkách
   Národního geoportálu INSPIRE)

  • TopoCR – základní topografická mapa od Help Desk Remote Sensing s.r.o. http://bnhelp.netart.cz/cgi-bin/crtopo Kopírovat adresu

  • LPIS – evidence využití půdy

   http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi Kopírovat adresu

  • Město Ostrava: letecký snímek, využití území, uliční síť, městská zeleň, lesy, průmyslové areály, řeky, komunikace, železnice

   http://gisova.ostrava.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=wms Kopírovat adresu

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter