MISYS – přehled změn

14.13

 • Oprava chyby v pasportu inventarizace pozemků (db3)
 • WSDP: přechod na verzi 2.8.

14.12

Katastr

 • Import VFK bez osobních údajů dle GDPR – pseudonymizovaná data.

14.10

Obecně

 • Vyhledávání adres a parcel s využitím webové služby nad daty RÚIAN.
 • GDPR: vytvoření podmínek pro zabezpečení uživatelských dat a osobních údajů
 • GDPR: logování, logování na licenční server
 • Podpora zaheslované databáze MDB
 • Podpora zaheslované databáze DB3 (nástrojem GEPRO)
 • Podpora VFK 5.3
 • Rušení hromadně: doplněna původní volba „linie“ rozdělena na „linie“ (bez informace P) a „plochy“ (s informací P na prvním bodě).
 • Fotodokumentace: urychlení zobrazení poloh snímků při opakovaném zapnutí fotodokumentace.
 • PspZavStan (pasport závazných stanovisek) – nový pasport s možností přídavné kresby na desktopu

NOVINKY VERZE 14:
Novinky zapracované v průběhu roku 2018:

Katastr (příprava dat a práce s SPI KN)

 • GDPR: Vytvoření podmínek pro zabezpečení uživatelských dat a osobních údajů
 • GDPR: logování, logování na licenční server.
 • Podpora zaheslované databáze MDB.
 • Podpora zaheslované databáze DB3 (nástrojem GEPRO).
 • Vzhled HTML, BOOTSTRAP, sjednocení ikon.
 • Přepracování sestavení JPV na LV.
 • Prepracování a oprava UHDP.
 • Systémové podmínky pro JPV.
 • Podpora pseudonymizovaných dat VFK 5.3
 • WSDP – podpora služby verze 2.7
 • WSDP – stažení informací o řízení.
 • WSDP – stažení snímku katastrální mapy.
 • WSDP – nastavení platnosti výpisu.

Importy VFK

 • Podpora VFK 5.3
 • SQLITE, PostgreSQL – tvorba kompletní grafiky z VFK.

Výdej

 • Vyskladnění podle IČ nebo RČ v zadaných KÚ.
 • Vyskladnění podle OPSUB%ID v zadaných KÚ.
 • Nástroj pro konverzi db3 do VFK.
 • ástroj pro zaheslování DB3 a MDB.

Novinky pasporty

 • PspPozemky (pasport pozemků)
  • Body pasportu zobrazuje MAPNIK přímo z databáze.
  • Podpora databáze SQLite.
  • Podpora zaheslované databáze SPI KN.
  • Podpora zaheslované databáze pasportu.
  • Seznam operací v setřiditelné a filtrovací tabulce.
 • PspDpZn (pasport dopravního značení)
  • Připraveno zobrazení tabulí vyřazených z evidence v grafice.
 • PspDreviny (pasport dřevin)
  • Doplněna možnost přidat poškození k dřevině hromadně.
 • PspHrbit (pasport hřbitovů)
  • Možnost zadávat sazbu za m2 ke každému typu platby (dosud jen k nájemnému).
 • PspNajmy (pasport nájmů)
  • Důsledná kontrola zadaného parcelního čísla a katastrálního území
 • PspUlice (pasport komunikací)
  • Doskinování pasportu – možnost použít pasport i pro komunikace mimo obec.
  • Přidána možnost zadávat parcely k úsekům komunikací.
  • Možnost přidat dokumenty k operaci (i hromadně).
  • P5ipravena podpora pro kresbu ulic tvořených více liniemi.
 • PspZavStan (pasport závazných stanovisek)
  • Nový pasport s možností přídavné kresby na desktopu
 • TOP Pasporty (obecné novinky)
  • Změna v identifikaci prvků pasportu – pokud se v grafice nachází více objektů pasportu nad sebou, dá se uživateli při identifikaci v dialogu na výběr, který objekt pasportu se má vypsat.
  • Přidání možnosti vyhledat parcelu (pouze pasport nájmů, dokumentace, údržby zeleně, rozvaděčů, veřejného osvětlení, závazných stanovisek).

  13.74

  Obecně

  • Opravy výkresu – linie: oprava změny vrsvy při výběru z nabízených prvků.
  • Nativní podpora WSDP ISKN verze 2.7
  • Drobné úpravy a vylepšení

  13.72

  Obecně

  • Drobné úpravy a vylepšení
  • Podpora WMS a WMTS služeb ČÚZK, které budou poskytovány dle standardu OGC WMS 1.3.0

  13.71, 13.70

  Obecně

  • Vnitřní úpravy systému v souladu s požadavky GDPR.

  13.52, 13.53

  Katastr

  • Nahrazení ikon v HTML výpisu z modulu KATASTR unifikovanými fonty.
  • Identifikace přihlášeného uživatele v okně aplikace.
  • Identifikace přihlášeného uživatele ve vyhotoveném HTML výpisu.
  • Podpora WSDP ISKN verze 2.7:
   • Stažení informace o řízení.

  Pasporty obecně

  • Nový design.
  • Export do CSV ve všech nejběžnějíšch pasportech.
  • Hromadná editace elementů.
  • Možnost identifikovat prvek pasportu i přes plochu do funkce pro společnou identifikaci přes všechny pasporty.
  • Automatické generování textu k liniím.

  Pasport komunikací

  • Rozšíření tabulky pruhů – lze rozšířit atributy v tabulce pruhů (ulice, chodníky,parkovací pruhy). Obce hodnotí povrch na základě parametrů daných vyhláškou.
  • Možnost přizpůsobit pasport, zda-li rozlišovat chodník levý a pravý, či nerozlišovat. Totéž i v případě parkovacích pruhů.
  • K pruhům úseků komunikací přidány rezervní položky.
  • Přidána hromadná editace vozovek.
  • Převzetí délky z grafiky i do editačního formuláře chodníku.

  Pasport dopravního značení

  • Přidání seznamu tabulí.
  • Doplněno hromadné rušení tabulí.
  • V případě více tabulí na jednom sloupku se tabule vyřazené z evidence, na rozdíl od platných tabulí, kreslí v grafice šedě.
  • Aktualizace dopravního značení dle platné vyhlášky.

  Pasport hřbitovů

  • Skinování položek u pohřbeného – všechny položky u pohřbeného lze nyní zobrazovat ve výpisu hrobového místa.
  • Tiskové šablony hřbitov – rozšíření položek: rozšíření na základě rozdělení ceny na služby a pronájem.
  • Možnost jiného skinu pro administrátora a jiného pro standardního uživatele.
  • Přidána možnost zobrazovat některé dokumenty pasportu jen uživateli s oprávněním ADMIN.
  • Rozšíření o tisky pro položky plateb.
  • Rozšíření tisků o seznam položek při tisku z hlavičky platby.

  Pasport pozemků

  • Databáze pasportu v SQLite, automatická konverze stávajícího pasportu.
  • Grafické znázornění prvků pasportu pomocí mapniku.
  • Ocenění pozemků pomocí aktuální BPEJ.
  • Informace o existenci JPV u parcely.

  Pasport nájmů

  • Rozšíření poznámky na 2000 znaků.
  • Seznam parcel na podrobném výpise objektů pasportu řazen podle k.ú. a parc. čísla.
  • Zvýrazňování parcel přes modul ‚Katastr‘ i na webu.
  • Přidání sestavy nájemného (výpočet celkové sumy pronajatých pozemků).
  • Přidána možnost vyhledat parcelu v mapě.

  Pasport veřejného osvětlení

  • Přidání seznamu podružných rozvaděčů.
  • Doplněno hromadné rušení podružných rozvaděčů.
  • Doplněno hromadné přidání operací k podružným rozvaděčům.
  • K objektům pasportu přidána položka ‚délka‘.
  • Lze přidat délku z grafiky, jednotlivě i hromadně.
  • Sestava délek grafiky.

  Pasport výkopových prací

  • Doplněna návaznost na pasport subjektů

  Pasport vodovodů a kanalizací

  • Rozšíření skinu – je možné oskinovat všechny položky v menu.

  Pasport mobiliáře

  • Doplněna možnost přidat součást jinému předmětu.

  13.28

  Práce s daty

  • Převod prvků objektů do technologie: Volitelně lze převádět i plochy na linie nebo uzavřené linie na plochy.
  • Selekce objektů – přidat/ubrat atributy: Opravena možnost zadat více atributů a hodnot.
  • Doplnění čísel popisných k parcelnímu číslu, Doplnění symbolů k parcelnímu číslu, Doplnění čísel LV k parcelnímu číslu, Doplnění informací k parcelnímu číslu: U výkresů obsahujících parcely z více k.ú. se testuje číslo k.ú. v informaci X u textu parcelního čísla.
  • Doplnění informací k parcelnímu číslu: Přidán nový druh informace „typ budovy zkratkou“ a „typ budovy zkratkou [mimo čp/če]“.
  • Nová technologie tvorby ZVB (zákres věcných břemen) pro výkresy s plochami věcných břemen.
  • Importní moduly pro PostgreSQL a SQLite vytvářejí i jednočarové výkresy, hranové indexy nad jednočarovou KM, refy a objektové mapy KM, BPEJ a VB

  13.25

  Práce s daty

  • Podpora VFK verze 5.2
  • Načtení dat SPI KN ve verzi VFK nižší než 2.8
  • Tvorba objektové mapy, obecné zadání plochy – topologicky: Vnitřní plochy (díry) dotýkající se 1 bodem vnějšího obvodu se nezahrnou do vnějšího obvodu, ale jsou chápány jako vnitřní plochy.
  • Nová funkce: Nahlížení do externích map (mapy.cz, google.cz/maps)

  13.21

  Práce s daty

  • Vlastnosti, Uložit, Zavřít: Pamatují se rozměry a poloha dialogu a šířky sloupců tabulky.
  • Atributová tabulka: Zrušen export XLS z důvodu ukončení podpory příslušného ODBC ovladače firmou Microsoft. Lze využít export do formátů CSV, DBF nebo MDB.
  • Import VFK:
   • Doplněna podpora komprese 7z.
   • Podpora zaheslovaného 7z.
  • Výdej: Podpora dat SPI KN v SQLite (db3)
  • Podpora WSDP KN 2.6:
   • Stažení digitalizované listiny.
   • Stažení otisku katastrální mapy.
   • Nastaveni datumu platnosti výpisu.
  • Přidán název (alias) služeb WMS/WMTS.
  • Nová funkce: Uložení SHP.

  13.14

  Práce s daty

  • Odvolání změn (znovunačtení z disku) zachová přiřazení výkresu k tématům projektu.
  • Oprava výkresu – text: Opraveno nezobrazování ostatních informací (chyba verzí 13.10 až 13.13).

  13.11

  Novinky verze 13:

  • nová funkce Uložení DGN
  • nová funkce Výdej dat (do formátů SHP a VYK standardně, do formátů DGN a DXF je nutné mít moduly DGNOUT a DXFOUT)
  • nová funkce Kartogramy a kartodiagramy

  Novinky zapracované v průběhu letošního roku:

  • do funkce Otevření WFS doplněny datové sady „ČÚZK-katastr-budovy“ a „ČÚZK-adresní body“
  • podpora služby WMTS (varianta webové mapové služby, server poskytuje data formou dlaždicových rastrů)

  Katastr (příprava dat a práce s SPI KN)

  • nativní připojení k SPI v databázích:
   • SQLite (DB3) – souborová databáze (náhrada za MS Access)
   • PostgreSQL – databáze klient-server
  • import VFK do databáze SQLite (DB3) včetně grafiky 
   • využití nadstavby SpatiaLite 
   • objem importovaného VFK není omezen
   • souběžné zpracování více VFK zároveň
  • import VFK do PostgreSQL včetně grafiky
   • využití nadstavby PostGIS
   • objem importovaného VFK není omezen
  • poznámka: SpatiaLite, PostGIS jsou nadstavby umožňující práci s geodaty v prostředí databázových systémů
  • KATASTR
   • právo stavby ve výpisech
   • pro XLS export nastavení způsobu výpisu duplicitních hodnot řádků při více vlastnících 
   • XLS export nahrazen exportem CSV, odpadá omezení počtu záznamů
   • výpis informace o břemeni identfikovaném v grafice, zvýraznění dotčených parcel v grafice
   • podpora uživatelských rozšíření (provádíme pro více zákazníků)
   • podpora WSDP 2.3
   • cena u nabývacího titulu ve výpisu SPI KN
   • oceňovací vyhláška 441/2013 (ocenění zemědělských pozemků dle BPEJ) – ceny se automaticky nastaví podle platnosti dat (vyhláška platí od 1.1.2014)
   • nové systémové podmínky
  • výdej dat SPI
   • výběr bloku VFK k exportu
   • rozdělení výsledných souborů MDB v závislosti na jejich velikosti
  • PspPozemky (pasport inventarizace pozemků)
   • propojeni s PspNajmy2
   • nativni podpora SQLite
   • prezentace bodů pasportu pomoci Mapnik
   • podpora uzivatelskych rozšíření

  Novinky pasporty

  • TOP pasporty
   • XML export/import
   • přidání rezervních položek u pasportů dřevin, komunikací, svislého a vodorovného dopravního značení, vpustí, mobiliáře, veřejného osvětlení, hřbitovů, vodovodů, kanalizací a nájmů
   • urychlení vykreslování pomocným výkresem
   • možnost rozblikání velkého množství objektů
  • úpravy u jednotlivých pasportů
   • pasport plošné údržby – přidání rezervních položek, možnost vyhledávat podle všech položek
   • pasport mobiliáře – přidáno sčítání cen u součástí objektu pasportu
   • pasport dřevin – formulář pro pokácení dřevin
   • pasport dřevin, pasport hřbitovů – výstup údajů pasportu do formátu JSON (připravuje se)
   • pasport veřejného osvětlení, pasport mobiliáře – rozšíření sestav a sumáře operací
   • pasport nájmů – možnost pracovat v režimu, kdy jednotlivé nájemní smlouvy mají položky
   • přidán číselník pro periodu úhrady
   • rozšířeno propojení s PspPozemky (v PspPozemky je možné zjistit, na které parcely jsou nájemní smlouvy)
   • pasport mapových a územně analytických podkladů – zrychlení práce s pasportem (u příloh se nekontroluje, že se nezměnily)
   • pasport dopravního značení – přidána možnost vytvořit nový objekt pasportu kopírováním jiného objektu pasportu
   • pasport veřejného osvětlení, pasport rozvaděčů – vyhledávání podle více inventárních čísel

  12.64

  Práce s daty

  • Import DGN, Import DXF: lze importovat i soubory z adresářů, do kterých nelze zapisovat.
  • Přímé čtení VFP verze 4.0.

  12.63

  Práce s daty

  • Načtení programu-technologie: opraveno ukončení definice pomocí Esc.
  • Fotodokumentace: opraveno zobrazování připojených fotografií (chyba verze 12.61).
  • Import VFK: nový import pomocí SQLite3

  12.61

  Obecné funkce

  • Funkce Snímek mapy přejmenována na Tisk mapy, méně využívané tiskové funkce přesunuty do menu Soubor/Tisk/Další.
  • Uložení jako VTX nebo STX: způsob zaokrouhlování souřadnic sjednocen se zaokrouhlováním souřadnic v záznamu výpočtu.

  Práce s daty

  • Otevřít WFS server: doplněny datové sady ČÚZK-katastr-budovy a ČÚZK-adresní body.
  • Otevřít WMS server: doplněna podpora služby WMTS
  • Import VFK: opraveno rozřezávání výkresů katastrální mapy u podkladů VFK, které obsahují jen výřez území

  12.53, 12.50

  Práce s daty

  • Podpora WSDP KN verze 2.3*. /*od v. 12.53
  • Prodloužení a zkrácení linie: i při nepřebírání informací zůstanou zachovány informace, které se dědí (kreslicí klíč, výplň plochy, výška vrstevnice)

  12.42

  Práce s daty

  • Názvy vrstev můžou obsahovat malá i velká písmena (názvy jsou case sensitive).
  • Expert: zjednodušeno překreslování dat při editaci (počet překreslování, omezení je na nejnutnější oblast), při editaci průhledných ploch nedochází k překrytí kresby plnou barvou (zachovává se průhlednost), při změně polohy textů je text tahán v jeho reálné podobě i s ochranným okolím.

  Katastr

  • Informace o parcelách zjednodušených evidencí: opraveno současné zobrazení parcel EN a pozemkových PK do mapy

  Pasporty

  • WMS výstupy pasportů pro Geoportál
  • Zrychlení startu pasportů
  • Zrušení povinné vazby na pasport komunikací pro pasporty, které s pasportem komunikací pracují.

  12.33

  Práce s daty

  • Import VFK – seznam souřadnic: opraven import nezplatněných bodů (budoucnost), k bodům zaměřeným (vytyčeným) s přesností 0.14 m v jiném ZPMZ než jsou číslovány doplněn kód s číslem ZPMZ zaměření.
  • Statistika – změna vztažného měřítka: opraveno překreslení šrafování s vyříznutými texty.

  Katastr

  • Informace o parcelách v mapě: opraven výpis 1 parcely zjednodušené evidence v územích se společnou číselnou řadou v KN.

  12.31, 12.30

  Práce s daty

  • Podpora WSDP KN verze 2.2*. /*od v. 12.31
  • Import VFR – doplněn import UKM.
  • Oprava výkresu – text: doplněna podpora bezměřítkových textů (lze zadat nulovou nebo zápornou výšku textu).
  • Rozpuštění složených prvků – šrafování plochy: nekreslený obvod plochy je zcela zrušen.
  • Kótování: lze potlačit kresbu kótovací čáry.

  Desktop

  • Rozšířené možnosti logování činnosti modulu katastr:
   • Potlačení uchovávání HTML.
   • Potlačení uchovávání PDF.
   • Logovací soubor je otevírán jen při zápisu. Souběžné instance MISYS logují do téhož souboru.
  • Zobrazení informace o počtu řad v číslování parcel ve vybraném k.ú.
  • Modul otevírá pouze stavová data SPI, změnová data nepoužije.
  • Sjednocení funkčnosti dialogů pro zadání stavby po k.ú. a částech obcí.
  • Systémové podmínky:
   • optimalizace (urychlení) složitých podmínek.
   • nové podmínky pro břemena k tíži a ve prospěch.
   • povinné parcely k vlastnictví zadaného oprávněného subjektu.
  • Urychlení práce s daty mdb na síťovém disku.

  WEB

  • podpora gzip komprese HTML.
  • podpora HTML5.
  • oprava exportu XLS a MDB.

  Pasporty

  • Vzájemné odkazy mezi pasporty se nabízejí pouze v případě, kdy je možné je vykonat. Platí pro pasporty ve verzi desktop.
  • Úpravy základních pasportů – počet typů operací vstupujících do vyhledávání může být vyšší než 32.

  12.21

  • Šrafování plochy: opraveno šrafování lemovkou (chyba verze 12.20).

  Práce s daty

  • Export souřadnic: doplněn formát pro Topcon GRS
  • Import VFK – rozřezání KN mapy po katastrálních území: doplněna podpora dat VFK s neúplnou informací o přiřazení prvků mapy do k.ú.

  Katastr

  • Plná podpora VFK 5.1.

  12.20

  • Šrafování plochy: přidána volba na vyřezávání textů ze šrafování.

  Práce s daty

  • Nová analytická funkce Topologické překrytí: průnik, sjednocení, rozdíl nebo symetrický rozdíl ploch.
  • Informace hromadně: přidána volba pro mazání alternativního vzhledu.
  • Import VFK: doplněn test existence tabulek pro nezplatněné geometrické plány (jsou-li při importu požadovány).

  Katastr

  • Doplněn výpočet ceny parcely podle prováděcí vyhlášky č. 199/2014 Sb. (oceňovací vyhláška).

  Pasporty

  • Vyhledávací a editační formuláře všech webových editačních pasportů lze odesílat i stiskem klávesy ENTER. Funguje v IE10, IE11, Firefoxu, Chrome.
  • Pasport inventarizace pozemků – věcná břemena: evidujeme příznak, že existují břemena k tíži či ve prospěch.

  12.11

  • Podpora formátu VFK verze 5.1

  11.80

  Obecně

  • Úprava INI: doplněno přenášení rozmístění ikon, úprav menu a přiřazení horkých kláves.
  • Čtení SS v obecném formátu: oprava načítání souřadnic, které neměly tvar čísla, např. WGS souřadnice ve tvaru DDD MM SS.
  • Nová technologie tvorby „B2″ pro dokumentaci skutečného provedení stavby dálnice.

  Pasporty

  • Zobrazení atributů do grafiky u vybrané množiny nejpoužívanějších pasportů.
  • Přidání sestav do pasportu veřejného osvětlení – lampy

  11.75

  Obecně

  • Symboly dle CELL MS: opraveno kreslení ve funkci Expert.
  • Kontroly dat-totožnost: body SS nepoužité ve výkresu jsou setříděny tak, aby je bylo možné v Manažeru chyb zrušit.

  Katastr

  • Import VFK: opraveno rozřezání výkresů po k.ú. (chyba verze 11.73).
  • Oprava výpisu LV s právem stavby.

  11.73

  Obecně

  • Undo: oprava vrácení změn v případě rušení celého objektu.

  Práce s daty

  • Šrafování plochy: lze spojit více zadaných ploch (vhodné např. pro šrafování věcných břemen).
  • Čtení STX: oprava automatického číslování při nahrazování prefixů (chyba verzí 11.65 až 11.70).
  • Most, propustek: opraveno kreslení (možnost zadat krajní body číslem bodu nebo dvojicí souřadnic), stočení symbolů na krajích mostu přizpůsobena formátům VKM a VFK.

  11.70

  Katastr

  • Podpora VFK verze 5.0,
  • Aktuální ceník BPEJ dle nové vyhlášky (441/2013 Sb.),
  • automatické nastavení ceníku BPEJ podle vyhlášky odpovídající platnosti dat SPI KN.

  11.57

  • Verze řeší chybu Internet Exploreru 11, která způsobovala nenačítání výpisu z SPI KN, případně pasportního listu.
  • Podpora WSDP KN verze 2.1.
  • Patch
   • podpora VFK verze 5.0
   • aktuální ceník BPEJ dle nové vyhlášky (441/2013 Sb.)
   • automatické nastavení ceníku BPEJ podle vyhlášky odpovídající platnosti dat SPI KN

  11.55

  Obecně (všechny produkty)

  • Podpora přímého načítání tras z formátu GPX.
  • Přímé čtení výměnného formátu pozemkových úprav VFP (výkresy a vybrané popisné informace).
  • Práce se zeměpisnými souřadnicemi (trasové body import i export do/ze seznamu souřadnic, trasy otevření gpx jako nativního formátu).
  • Práce s daty

   • Atributová tabulka zachovává pořadí uložení atributů v objektu.
   • Podpora dlouhých názvů atributů, rozlišování velikosti písmen v názvu atributu.
   • Práce s atributy a Atributová tabulka umožnují v obsahu atributu vytvořit a otevřít odkaz
   • Atributová tabulka podporuje v rámci kalkulačky atributů výpočty výměry a obvodu plochy a délky linií v objektu.

  MISYS

  • Komunikace se službou WSDP KN verze 2.
  • Přidán ukázkový projekt pro práci s webovou službou dálkového přístupu ISKN.

  Pasporty

  • Všechny TOP pasporty jsou editovatelné na WEBu.
  • Všechny TOP pasporty umožňují v grafice vícenásobnou identifikaci, identifikaci obdélníkem a polygonem.
  • Všechny TOP pasporty umožňují hromadnou editaci.
  • Všechny TOP pasporty mají sjednocený způsob vyhledávání prvků pasportu (hvězdičková konvence).

  11.48, 11.46

  Katastr

  • Přidán ukázkový projekt pro práci s webovou službou dálkového přístupu ISKN (využívá bezplatnou testovací verzi).

  Práce s daty

  • Legenda výkresu – přidána možnost uložení předdefinovaných nastavení a jejich použití pro novou legendu nebo v opravách.
  • Výplň ploch dle atributů – zjednodušena tvorba legendy.
  • Atributová tabulka – do kalkulačky přidána funkce round a přidáno zaokrouhlování výsledné číselné hodnoty při ukládání do atributu typu text.
  • Nová technologie tvorby RUIAN.
  • Opravy exportů dgn a dxf na základě testování a připomínek uživatelů.

  11.35

  Práce s daty

  • Tisk do rastru – opraven výstup do rastru ve formátu JPG (chyba verze 11.31).
  • Výplň plochy, Oprava výkresu – nově podporován kód výplně -1 pro nekreslené výplně ploch.
  • Vylepšení a opravy exportů dgn a dxf – oprava převodu pozadí u textů..

  Pasporty

  • Pasport vodních zdrojů, umožněna editace pod webem.
  • Pasport schodišť, umožněna editace pod webem.
  • Pasport mobiliáře, umožněna editace pod webem.

  11.31

  Katastr

  • Prezentace dotazů – opraveno ukládání symbolů zvýraznění parcely do poznámkového výkresu.
  • Prezentace dotazů – doplněna možnost nerušit zapamatovaná zvýraznění při načtení seznamu zvýraznění ze souboru (viz Nastavení katastru).

  Pasporty

  • Přidány hromadné identifikace v pasportech.

  Práce s daty

  • Nová funkce Rozšířený vstup bodu – nabízí další možnosti pro zadání polohy.
  • Obalová zóna (buffer zóna), výrazné zrychlení funkce zejména při větších šířkách zóny.
  • Export DGN – doplněna podpora formátu DGN verze 8, dialogy pro nastavení konverzí linií, ploch, symbolů a textů jsou propojeny s grafikou.
  • Export DXF – dialogy pro nastavení konverzí linií, ploch, symbolů a textů jsou propojeny s grafikou.
  • Import DGN – oprava přebírání výšky a šířky textu tabulky systému Expert.
  • Import VFK – opraven pád při nesouladu přípony souboru (VFK, ZIP, GZ) s vlastním obsahem souboru.
  • Informace hromadně – možnost nerušit osamocené body bez jakékoliv informace po provedených opravách.
  • Informace a rušení hromadně – oprava výpisu spojení na následující bod v protokolu.
  • Test přilehlosti bodů k přímce – oprava špatného výpisu do protokolu.
  • Snímek mapy – opravena aktualizace velikosti taženého výřezu při změně okrajů papíru.

  11.22

  Obecně

  • Tisk kladu listů (zahrnuje definici kladů, rušení nepokreslených listů, popis listů a vlastní tisk do BMP).
  • Podpora zobrazování dat poskytovaných službou WFS (aktuálně služby CP:CadastralParcel a CP:CadastralBoundary poskytované ČÚZK).
  • Certifikovaná transformace mezi ETRS a JTSK.
  • Zobrazení popisu elementů – výpis údajů (atributů) ploch není omezen jen na jednu plochu; nově lze zadat maximální počet řádků (v nastavení programu) a potlačit omezení na měřítko okna. Bloky atributů jsou odděleny mezerou.

  Katastr

  • UHDP – doplněn export do XLS.
  • Přehledné sestavy – rozšířeny o rejstřík vlastníků (volba „osoby“).
  • Import VFK – opraveno rozřezání definičních bodů po k.ú. při zapnuté indexaci katastrálních map (chyba verze 10.76), opraveno neukládání definice technologií při importu pouze definičních bodů parcel.

  Práce s daty

  • Nová funkce Atribut do textu podél linie.
  • Při opravě výplně plochy funkcí Oprava výkresu opraveno rušení díry.
  • Import DGN: do funkce doplněna možnost nastavení implicitních hodnot dialogem pro prvky nenalezené v technologii konverze.
  • Zjištění názvu rastru: opraveno zjišťování názvu rastru pro rst soubory = nyní se názvy rastrů negenerují pro vypnuté rst v misys projektu, ale pouze pro zapnuté.
  • Selekce – opravena chyba v zadávání číselných podmínek pro atributy z klávesnice.
  • Informace hromadně – možnost nerušit osamocené body bez jakékoliv informace po provedených opravách.

  Pasporty

  • UIR-ADR – modul nově podporuje data z RÚIAN.
  • PspDpZn na webu – opraveno nezobrazování dopravních značek v kartě pasportu.
  • PspVodRad, PspVodRadNew, PspVod, PspVodNew, PspKanRad, PspKanRadNew, PspKan, PspKanNew, PspDocUz6, PspMobil, PspUlice, PspDpZn, PspPokos – zvýšen počet objektů, které je možné najednou zobrazit v grafice.
  • PspOdpKose – ve filtru opraveno vyhledávání podle typů koše – nyní je možné správně vyhledávat i pokud je počet typů odpadkových košů větší než 32.
  • PspPokos – k plochám pokosu přidán nový údaj o sklonu, položky v číselníku lokalizace jsou řazeny abecedně.
  • PspHrbit – doplněna šablona pro složenku, doplnění tisku podle šablon.
  • PspRO2 – v grafice je možné zobrazit čísla hlavního a podružného rozvaděče, pro desktopovou verzi přidána možnost zobrazovat v grafice pouze vybrané záznamy.
  • PspVpusti, PspVodZn – výběr podle druhu objektu pasportu funguje i pokud počet druhů objektů přesáhne 32.
  • PspVO2 – pro desktopovou verzi přidána možnost zobrazovat v grafice pouze vybrané záznamy, filtr pro výpis lamp a filtr pro výpis součástí lamp zobrazují v nabídce ulic pouze ulice, které patří do zvolené obce.
  • PspPozemky – filtr doplněn o vyhledání podle způsobu vlastnictví, pasport je plně funkční i na webu.

  10.76

  Obecně

  • Ovládání výřezu pomocí kolečka myši – úprava i pro citlivější myši.
  • Funkce Přehledka všech dat a Přehledka s volbou ignorují RST rastry a WMS v nezapnutých tématech projektu (ref).
  • Funkce Zobrazení popisu elementů není při výpisu údajů (atributů) ploch omezena jen na jednu plochu; nově lze zadat v nastavení maximální počet řádků a potlačit omezení na měřítko okna.

  Katastr

  • Ve funkci Import VFK opraven import katastrálních map z více vstupních VFK.
  • Opravena animace mapičky s proklikem do mapy v HTML seznamu budov.
  • Moduly IMPORTVF, VYDEJ i KATASTR pracují s VFK ve verzi 4.2. To zejména znamená, že jsou vypisována správná čísla řízení.
  • Zadání parcelního čísla korektně reaguje na kombinaci zástupných znaků *, */* a */?.
  • Výpis čísla budovy již neobsahuje zdvojený zápis názvu části obce. Budovy bez čísla popisného/evidenčního jsou v HTML výpisu seznamu budov řazeny podle kmenového čísla parcely pod budovou.
  • Modul IMPORTVF podporuje kompresní formát GZ.
  • Modul VYDEJ umí nově v dávce vyřezat data na základě seznamu TELESA.ID nebo H_OPRAV_SUBJEKTY.ID nebo H_OPRAV_SUBJEKTY.ICO.

  Práce s daty

  • Funkce Import DGN nově podporuje také formát DGN verze 8, umožňuje prohlížet importované prvky v grafice a spolupracuje s tabulkou funkce Expert.
  • Při zakládání výkresu lze technologii tvorby vybrat v dialogu, který umožňuje vyhledávat technologie i podle popisu.
  • Ve funkcích Export DXF a Uložení DXF opraven export víceřádkového textu
  • Výplň ploch dle atributů: doplněna možnost práce s bloky v tabulce.
  • Funkce Oprava výkresu při opravě výplně plochy automaticky opraví i typ spojení na spojnicích vnějšího obvodu s vnitřní plochou.
  • Interpolace bodů vrstevnic – oprava interpolované výšky při zadání bodem, jehož staničení od prvního bodu je záporné. Při hledání interpolovaného bodu o zadané výšce je nově možno zadat i výšku vně intervalu výšek koncových bodů.
  • Do funkce Kontroly dat doplněn test, zda z prostředního bodu kruhového oblouku nevychází jiná linie.
  • Nápověda funkcí Kontrola dat a Manažer chyb rozšířena o popis jednotlivých chyb a dostupných akcí při procházení chyb.
  • Opraveno kreslení DGN multičáry při přímém čtení (DGN7).
  • Ve funkci Kružnice opraveno nepřebírání čísel bodů při zadání třemi body.
  • Ve funkci Připojení vzoru opraveno používání znaku & v doplňovaných textech.
  • Funkce Rozpuštění složených prvků podporuje také prvek „propustek, most, lávka“.
  • Funkce Export REF podporuje volitelný export fotodokumentace.

  Pasporty

  • Oprava kalendáře tak, aby posuny v kalendáři na jiný měsíc nebo rok fungovaly i v jiných prohlížečích než IE.
  • PspDreviny – pasport dřevin
   • Oprava zobrazení záznamů v grafice – zrušení zobrazení průhlednou barvou.
  • PspVO2 – pasport veřejného osvětlení
   • Zobrazování fotografií součástí podporováno i na webu.
  • Jednoúrovňové pasporty (např. PspDreviny – pasport dřevin) – řádové urychlení zobrazení více položek v mapě.
  • PspPokos
   • Položky v číselníku lokalizace jsou řazeny abecedně.

  10.56

  Obecně

  • Poznámkový výkres – oprava plochy – opravena chyba, kdy se špatně opravovala plocha s původně jednobarevnou výplní na plochu se šrafami a bez výplní, pod šrafami zůstávala původní výplň.

  Katastr

  • Katastr – přidána systémová podmínka pro vyhledání parcely (budovy, jednotky), na které je zapsáno břemeno ve prospěch zadaného oprávněného subjektu.

  10.55

  Obecně

  • Tisk – podpora pro Win7 64bit občas hlásí, že „systém nemůže tisknout“.
   • Chyba se nyní oznámí s detailnějším výpisem „Nepodařilo se zahájit tisk: jméno, tiskárny název funkce(kód chyby)“. V tomto případě je nutné do inicializačního souboru přidat:
    • [printers]
    • WIN7-64=1
   • Tímto se ošetří všechny dosud známé tiskárny, bohužel to nemusí být zcela obecné řešení. Pro případ, že se problém objevuje jen na určitých tiskárnách, lze v inicializačním souboru ošetřit jen tuto tiskárnu:
    • [printers]
    • jmeno_tiskarny=
   • Podrobnější informace dotazem v naší firmě.
  • Provedena úprava eliminující chybné kreslení průhledných rastrů na některých Win7 64bit
  • Ve funkci Poznámkový výkres doplněna možnost osazovat značky a texty i identifikací na stávající body. Dosud bylo možné pouze graficky.

  Práce s daty

  • Import měřených dat z formátu Nikon RAW doplněn o další používané kódy (způsoby zápisu), a to bod kontrolně zaměřený při vytyčení (SO) a orientace v 1. a 2. poloze (F1, F2)

  Pasporty a aplikace

  • PspVO2 (pasport veřejného osvětlení varianta 2)
   • Oprava vyhledávání podle typu lamp – nyní vyhledává správně lampy i pokud je počet typů lamp větší než 32.
  • PspUlice (pasport komunikací)
   • Opraveno vyvolání seznamu ulic z nástrojové lišty Misysu a MISYS WEBu (v předchozí verzi se seznam vyvolaný přes tuto ikonu neobjevil, zobrazila se pouze prázdná stránka pasportu)

  10.53

  Obecné vlastnosti

  • Úprava seznamu WMS serverů – aktualizovace odkazů
  • Ve vzorové šabloně pro Prezetační tisk upraveno grafické měřítko

  Práce s daty

  • Tvorba objektové mapy je doplněna o výběr technologie tvorby dialogem

  Pasporty

   

  • Pasport výměníkových stanic a odběrů

    

   • do datového skladu jde zařadit též zástupce (*.lnk) a tím je umožněno použití sdílených dokumentů
  • Pasport veřejného osvětlení – rozvaděče
   • úprava zobrazování číselníku typů lamp

   Fotodokumentace

   • upravena práce s fotodokumentací při vypnutých smíšených technologiích

   10.52

   Katastr

   • Vyhledávací služba pracuje nad daty verze VFK4 výměnného formátu.
   • Upraven přístup na webovou službu dálkového přístupu (po změně rozhraní na ČÚZK)

   Práce s daty

   • V atributové tabulce lze pracovat s hromadnými operacemi (pokročilá funkcionalita – používá se skriptovací jazyk)
   • Možnost připojení atributů z csv souboru do atributivé tabulky.
   • Hromadný převod prvků objektů do technologie (u výkresů, které nemají technologii, lze převádět hromadně identifikované prvky nebo objekty nebo celé vrstvy do výkresu zvolené technologie)
   • Atribut do informace na bodech. Funkce převede vybraný atribut objektu do informace na bodě
   • Expert – přiřazení technologie tvorby: zobrazují se i popisy technologií, seznam nabízených technologií lze omezit filtrem (dle názvu či popisu). Využití u projektů s mnoha technologiemi. Typickým příkladem je ÚAP.
   • Vytváření legendy – určeno zejména pro technologické výkresy, struktura legendy se vytváří analýzou dat výkresů (generování legendy, úprava textů a přeskupení řádků legendy )
   • Statistika výdeje a zpracování dat. Nová funkčnost v modulu výdeje dat. Výsledkem je txt soubor se statistikou po souborech, jevech a položkách datového skladu
   • Kontroly dat – doplněny kontroly GIS a kontroly konzistence s datovým skladem.

   Pasporty

  • Obecné vlastnosti pasportů
   • Rozšíření exportu atributů do výkresu u víceúrovňových pasportů
   • Přidána možnost generovat PDF výstupy pomocí XML
   • Stránkování výpisů. Pokud se zobrazuje ve formuláři pasportu příliš mnoho objektů, je vhodné výpis stránkovat. Implementováno v PspDreviny a PspDulDila
   • Hromadné přiřazování operaci – implementováno v PspPokos, PspPloUdr, PspDreviny
  • Pasport inventarizace pozemků
   • podpora vfk4
   • pasport je plně skinován
   • podpora sledování majetku více oprávněných subjektů (OS)
   • k parcele lze evidovat více OS
   • parcely evidované k OS lze omezit SQL podmínkou
   • evidence operací k parcele
   • rozšířené možnosti vyhledávání parcel v pasportu
   • dohledání majetku převedeného mezi subjekty po aktualizaci SPI
   • zplatnění změn SPI bez nutnosti výpisu dotčených parcel
   • automatická i ruční záloha databáze pasportu
   • datum vzniku a datum změny a datum zaniku je vyplnovano platnosti dat SPI
   • zobrazení parcel v grafice lze provest pomoci aplikace KATASTR
   • pasportní vykres s evidovanymi objekty může být uložen na disku pro rychlejší start
   • ovlivnění vzhledu výpisu pasportu pomocí externího CSS stylu
   • automatické srovnání s SPI a SGI při startu lze potlačit a spustit manuálně
   • srovnání s SPI a SGI může provést pouze administrátor pasportu
  • Pasport komunikací
   • Umožňuje dodatečně změnit část obce u úseku komunikace. Použití v případech, kdy objekty po stranách úseku komunikace jsou v různých městských částech
  • Pasport hřbitovů
   • Tisky smluv a složenek na základě rtf šablony
   • Hlídání nezaplacených faktur
  • Pasport rozvaděčů
   • Plná skinovatelnost
  • Pasport veřejného osvětlení
   • Podpora možnost zobrazení fotek u typů lamp a typů součástí (fotografie v rámci číselníkovýchch položek)
  • Pasport mapových a územně analytických podkladů
   • Operace u editační podoby pasportu. Umožňuje zpracovateli dat chronologicky zaznamenávat postup prací při zpracování dat
  • Pasport dřevin
   • Skinovatelný
   • Možnost zobrazení jen vybraných záznamů v mapě
   • Možnost označení vybraných záznamů odlišnou barvou (přitom se zobrazují všechny záznamy)
   • Další pokročilé možnosti nastavení prezentace (bezměřítkové texty, nastavení odstupu a velikosti popisů)
   • Rozšíření počtu číselníků
   • Rozšířené vyhledávání podle operací
  • Pasport výkopů
   • Import, export externích dat ve formátu xml

   Fotodokumentace

   • nově umožňuje zobrazování datumu pořízení fotky

   10.27

   Katastr

   • Oprava funkce Import VFK (týká se definičních bodů parcel a také pracovní databáze zakázky GP)
   • Opravy katastru (výpis parcel nenalezených v SPI, formátování adres vlastníků)

   Pasporty

   • Opravy pasportu inventarizace majetku (PspPozemky) i v souvislosti s novou verzí VFK
   • Opravy nestability pasportů v Internet Exploreru 9
   • Zaslepení komprimace mdb v pasportech (možná příčina problémů s databází v síťových instalacích)

   10.24

   MISYS

   • Připojení fotodokumentace
   • Uložení DXF

   10.13

   MISYS

   • Možnost instalace se softwarovým lic. klíčem – pro zjednodušení a urychlení na všech OS
   • Propojení s MARBES pomocí socketu
   • Podpora helpu ve formátu *.CHM
   • Podpora jazykových mutací dle potřeb zákazníka
   • Možnost práce s atributovou tabulkou a vylepšeno vyplnění ploch dle atributů
   • Vylepšení Prezentačního tisku
   • Grafické měřítko – nový složený prvek
   • Vylepšení Doplňování čísel popisných a symbolů druhu pozemku (CPCE)
   • Možnost čtení SS v obecném formátu, včetně hlídání duplicit
   • Funkce Přeskupení vrstev byla přepracována. Je možno rozdělit výkres po vrstvách, výkresy po technologiích atd. Nově je implementována funkce přeskupení objektů.
   • Možnost Sloučení ploch – analytická funkce Dissolve
   • Oprava výplně plochy – možnost přidat nebo odebrat vnitřní plochu
   • Vylepšeno Šrafování plochy – upraven přepočet rozestupu při změně vztažného měřítka
   • Možnost vytvoření legendy k výkresu

   Katastr

   • Napojení na WS ISKN
   • Přidána uživatelská podmínka pro tělesa s církevním majetkem a další pro parcely, budovy, jednotky, k jejichž tíži je evidován jiný právní vztah
   • Přemapování velikosti písma při tisku výpisu tak, aby odpovídalo nastavení aktuálního okna
   • Vyhledávací služba (desktop verze) umožní prohledat konkrétní načtený časový snímek dat nebo všechny načtené snímky.

   Pasporty

   • Plánovací kalendář
   • Nový pasport kanalizací a vodovodů
   • Nový pasport zimní údržby
   • Nový pasport údržby ploch

   9.69

   MISYS

   • funkce Nahlížení do katastru rozšířena o zadání KN parcely bodem

   Pasporty

   • Vylepšení
   • hromadné plnění dokumentů pasportu – zejména fotografií. Používá se zejména v případě, kdy se plní nově zakládaný pasport (např. hřbitovů, komunikací, dopravního značení apod.). Tato aplikace není určena pro průběžnou údržbu provozovaného pasportu.
   • Budov
   • skinovatelnost pasportu
   • ÚAP
   • Zvýšení komfortu exportu shp. Při exportu shp výdejovým modulem je nyní možné zvolit export buď označených atributů dle technologie, všech atributů, označených atributů bez vrstvy
   • Statistika ÚAP při výdeji dat ÚAP. Doplněna funkce, která vyčíslí, které jevy byly vydány a kolik vydaná data obsahují objektů.
   • Přidány kontroly GIS – ÚAP
   • Územní plán
   • úprava zobrazování legend územního plánu – drží pozice posledně zobrazené legendy

   9.52

   MISYS

   • V projektu systému MISYS je možné vyhledávat jak v případě projektu umístěného v panelu, tak v případě projektu umístěného v dialogu.
   • Ve výkrese (výkresech) je možné provádět řadu statistik.
   • Výkres – linie – statistika linií: Provede sumarizaci délek s ohledem na kreslicí klíče a selekci objektů (např. součet délek trasy liniové stavby).
   • Výkres – text – statistika textů: Provede sumarizaci počtu shodných textů s ohledem na selekci objektů příp. omezení oblastí.
   • Výkres – symbol – statistika symbolů: Provede sumarizaci počtu shodných symbolů s ohledemna selekci objektů příp. omezení oblastí.
   • Výkres – plocha – statistika výplní ploch: Provede sumarizaci výměr s ohledem na kreslicí klíč plochy a na selekci objektů.
   • Výkres – atributy objektů – statistika atributů: Provede sumarizaci atributů podle názvů a shodných hodnot s ohledem na selekci objektů.
   • Funkce obalová zóna je komplexní nástroj pro generování standardní obalové zóny nad základními geoprvky (body, linie, plochy). Podrobnější informace jsou v nápovědě k této funkci.

   Pasporty

   • Katastr
   • Částečný výpis listu vlastnictví zatrháváním vybraných parcel v již vytvořeném výpisu LV.
   • Hřbitovy
   • Úprava grafické prezentace – je nastavitelný rozestup mezi značkou a textem (číslo hrobu). Je možné zadat i bezměřítkový text. U textu je tedy možné zadat velikost, bezměřítkovost a rozestup od značky. Filtr pro testování volných hrobů je rozšířen o možnost zadání datumu nebo intervalu datumu jako podmínky pro výpis volných hrobů. U položek, kde se zadává datum, je umožněn výběr datumu z kalendáře.
   • Přidání platby – formulář se předvyplní posledním plátcem, včetně částky nájemného, počátku a konce nájmu. Rozlišuje se pronájem a služby, podle toho se formulář přidání platby předvyplní. Datumy jsou přednastaveny tak, aby navazovaly na datumy předchozích plateb.
   • Nájmy, verze 2
   • Vyhledání nájemní smlouvy, filtr rozšířen o zadání intervalů účinnosti smlouvy: „účinnost od” je určena nikoliv fixním datumem, ale intervalem, totéž platí pro „účinnost do”. Datumové položky se zadávají z kalendářů.
   • Reklamy, verze 2
   • Vyhledávání – položky adresa reklamy, název majitele reklamy, adresa majitele reklamy, identifikátor majitele je možné zadat do vyhledávacího formuláře libovolným podřetězcem. Výsledek hledání je setříděn podle kritéria číslo jednací/rok. Datumové položky se zadávají z kalendářů.
   • Územně analytických podkladů
   • Doplněno propojení grafiky a datového skladu pomocí atributu PASP_ID, doplněno statistikou a tributůÚAP (UAP_ID, PASP_ID) podle výkresů.
   • Dopravní značení
   • Změna a vylepšení filtru pro vyhledáni dopravního značení (přidáno vyhledávání podle typu tabulky). Dále bylo opraveno třídění podle ulice ve formuláři seznamu dopravního značení. Výstup do *.xls je podle úchytů i s tabulkami. Počet položek vystupujících do *.xls není již omezen dovolenou délkou řetězce URL. Dosud v případě rozsáhlých výstupů (řádově stovky značení) způsobovalo omezení délky řetězce URL to, že v *.xls bylo méně záznamů, než kolik bylo vybráno.
   • Doplněno vyhledávání podle operací na značení (na úchytu dopravních značek). Sestavy umožňují statistické vyhodnocení dopravního značení s ohledem na plánování údržby, obměny apod. Součástí sestavy je i sumarizace.
   • Komunikací
   • Opraven export úseků komunikací do xls. Výstup do xls proběhne i v případě, že úsek komunikace nemážádnou součást (vozovku, chodník, parkovací pruh). Počet položek vystupujících do xls není již omezen dovolenou délkou řetězce URL. Při výstupu se respektuje aktuální setřídění položek.
   • Oprava prezentace úseku komunikace do mapy. Pokud nemá úsek komunikace grafiku, nebude přítomna ve formuláři ikona pro prezentaci (mapka), dosud tam byla.
   • Možnost změny ulice přiřazené k úseku, automatizované plnění liniovou grafikou z předem připraveného síťového grafu. Hromadné operace spojené s přebíráním délek komunikací z grafiky drátového modelu.
   • Dokumentace o území 6
   • Skinovatelný. Pasport vychází z principu ze známého pasportu Dokumentace o území 2. Je koncipován pro použití v celorepublikových aplikacích (doplněn číselník krajů) a upraven pro použití rozšiřitelné symbolové sady s odpovídajícím číselníkem druhů předmětů.
   • Důlních děl
   • Pasport důlních děl byl na základě pořadavků zákazníků rozšířen na skinovatelný a některé jeho vlastnosti byly vylepšeny, např. nové možnosti zobrazování atributů do textů v grafice.
   • Zimní údržba
   • Skinovatelný pasport zimní údržby komunikací.
   • Skiny
   • Skiny slouží k modifikaci vzhledu pasportů, tedy popisů položek ve formulářích a zobrazování či ne zobrazování těchto položek, případně celých bloků (typicky např. operací). Hlavní výhoda je, že není třeba z důvodu takovýchto modifikací pasport přeprogramovat a efektu je dosaženo „zvenku”. Skiny se tvoří a udržují podle zákazníků resp. podle projektů. Každý projekt může mít právě jeden skin, který obsahuje nastavení pro všechny skinovatelné pasporty.

   9.36

   • podporuje novou variantu vfk

   9.33

   • panel Výběr obsahu mapy – doplněn výběr území graficky, blokové zapínání témat a území v panelu.
   • implicitně vypnuto ukládání stavu programu při ukončení (tj. tvorba misys.ref), při práci s projekty je zbytečné a u větších projektů může citelně zdržovat při ukončení programu
   • vyhledávání v projektu – v rozsáhlých projektech se uplatní funkce vyhledávání v projektu. Funguje na principu hvězdičkové konvence: např. *bod* vyhledá postupně všechny položky, obsahující slovo bod, body, bodové, bodový, vícebodový apod.
   • funkce Tisk do rastru, Snímek mapy, Přerastrování umožňují vytvářet rastry ve formátu JPG
   • nové funkce Statistika linií a Statistika symbolů. Dosavadní nástroje pro statistiku (statistika textů, statistika atributů, statistika výplní ploch) doplněny o statistiku linií (zjistí se počet výskytů a sečtou se délky linií s členěním podle kreslicích klíčů a se zohledněním selekce) a statistika symbolů (zjistí se počet výskytů jednotlivých symbolů).
   • přímé čtení formátů DWG a DXF
   • nová verze funkce Přerastrování, dovoluje přerastrovat více rastrů, zadat přesný výřez pro vytvářené rastry, zadat velikost pixlu procentem stávající velikosti, tvořit masky dle masek a dle obrysů rastrů
   • funkce Import VFK nově importuje definiční body ZE parcel a seznamy souřadnic
   • ve funkcích Linie a Text v rámci KK hromadně lze zadat pro hledání prvku libovolnou informaci, kreslicí klíč se vyplňovat nemusí
   • ve funkci Atributy hromadně opraveno implicitního naplnění po startu funkce, chování tlačítek Atr. a Hodn. a zrychleno počítání průniku společných atributů po zatržení volby „společně”
   • ve funkci Statistika textů opraveno uložení výsledků do formátu CSV (vytvářel se prázdný soubor)
   • do funkce Tisk do rastru přidány volby pro vypnutí výplně ploch a sítě křížků, opraven výpis rozměrů rastru při tisku po mapových listech
   • panel nástrojů Obsah oken byl rošířen o ikonu pro přepínání platnosti tabulek dle obrazovky/tiskárny/obou
   • funkce Otevřít WMS server vyžaduje vybrat některou z nabízených vrstev, do URL lze zadat verzi WMS a v inicializačním soubor lze změnit název klienta
   • v základních kontrolách (funkce Kontroly dat) opravena kontrola spojení P na linii pro předpis plochy (nehlásí se „samostaný bod bez symbolu” ani „chybně umístěný k.klíč”)

   Pasporty

   • pasport dopravního značení – doplněny značky podle novely vyhlášky, jedná se o značky C15a, C15b, IP30, IP15c, IP15d, IP28a, IS12c, IS12d, E11a, E11b. U stávajících projektů je třeba vyměnit v databázi tabulku PspDpZn_Znacky a při prvním startu systému po této výměně vymazat složku ..Misys.htmlPspDpZn v programovém adresáři.
   • pasport komunikací – možnost převzetí délky vozovky z grafiky, buď jednotlivě, nebo dávkově, jak globálně, tak jenom pro úseky vozovek, které délku vůbec nemají. Pro vybrané úseky je rovněž možné hromadně založit vozovky a hromadně jim přidat délku z grafiky.
   • pasport komunikací – v grafice se mohou zobrazovat spolu s názvem ulice i inventární čísla úseků komunikací.

   9.14

   • nový tisk do rastru s možností více výstupních rastrů (např. podle mapových listů)
   • hromadné operace – linie v rozsahu kreslicího klíče hromadně a texty v rozsahu kreslicího klíče hromadně – pokud jsou kopírovány či přesunovány celé objekty, kopírují či přesouvají se i atributy objektů.
   • jednoduchý export katastrální mapy do SHP
   • statistika výplní ploch – vyčíslení počtu výskytů a sumarizace výměr ploch se stejnou infomací P (kreslicím klíčem plochy) s možností rozčlenění výsledku po vrstvách.
   • atributy objektů se zobrazují v odstavci i u výkresů bez technologie
   • statistika atributů – sumarizuje se i počet objektů s nenaplněnou hodnotou atributu
   • úpravy funkce přejmenování atributů – do kopie výkresu se přenáší všechny atributy
   • export projektu (jeho části) včetně dat podle aktuálního zatržení položek projektu
   • úprava propojení se systémem MARBES – nyní jako pasport
   • další úpravy panelu Výběr obsahu mapy
   • expedice dat ÚAP – úpravy technologické linky dle připomínek uživatelů. Název souboru a technologie se již nemusí shodovat

   9.00

   Upozornění

   • ukončení podpory operačních systémů WINDOWS 98, ME, NT
   • ukončení úplné DOS kompatibility

   Novinky

   • sjednocení designu ovládání (menu) mezi produkty KOKEŠ, MISYS a PROLAND
   • panel Výběr obsahu mapy (treeview) MISYS – úprava způsobu chování zatržených položek (témata, území, pasporty) a položek podřízených v souladu se současnými zvyklostmi
   • úprava propojení na novou verzi Nahlížení do KN (ČÚZK)
   • zlepšená práce s technologiemi
   • statistika atributů (výpis atributů s vybranými názvy, jejich hodnot a četnosti výskytu) na konzoli, do textového souboru nebo souboru *.csv
   • nové pojetí identifikace prvků ve výkrese – funkce Informace o prvku
   • nové pojetí přímého čtení formátu shp (obarvování výkresů podle interního algoritmu)
   • tisk – novinky v metodice tisku velkých výkresů
   • změna funkce kolečka myši podle současných zvyklostí (zoom místo posunu okna)
   • při technologickém exportu atributů do shp je možné exportovat pouze vybrané atributy
   • při technologickém exportu atributů do shp se vytváří *.dbf atributová tabulka pro všechny atributy, které jsou definovány v předpisu technologie
   • základní práce s atributy (prohlížení) v needitačních verzích systému MISYS
   • RASKONV standardní součástí systému MISYS (s omezením pro needitační verze)

   Pasporty

   • pasport vedení veřejného osvětlení
   • sestavy v pasportu komunikací
   • procházení výběrů v evidenčním modulu ÚAP

   8.61

   • vylepšená práce s atributy (výběr ze stávajících hodnot v comboboxu)
   • výdej dat ÚAP (postproces), výdej celých ploch – objektů
   • upozorňujeme na ukončení podpory OS W98 s příchodem verze 9 na konciletošního roku

   8.56

   • pro MISYS WEB byly zavedeny tiskové formáty A4, A3, A2, A1 a A0. V 300 dpiFirefox zvládne všechny tiskové formáty ve všech grafickýchformátech. IE zvládne všechny tiskové formáty v JPG a PNG, veformátu GIF zvládne A4-A2. A1 a A0 v GIFu je již nad jehomožnosti.
   • upozorňujeme na ukončení podpory OS W98 s příchodem verze 9 na konciletošního roku
   • v poznámkovém výkrese je možnost nastavit počet barev a ploch
   • možnost neresetovat vzor čáry na lomových bodech linie
   • systém Expert doplněn o uzavření plochy
   • ukončení podpory IE 5.5
   • vylepšení čtení DWG

   Katastr

   • rozšíření výpisů do xls o údaje o kraji, okresu a obci
   • rozlišení parcel PK a JPK v ÚHDP
   • úprava propojení na novou verzi Nahlížení do KN (ČÚZK)
   • vylepšení importu VFK

   Pasporty

   • nové sestavy pro pasport komunikací, délky úseků počítány z grafiky
   • pasport dřevin – nové možnosti ve filtru
   • příručka pro zpracovatele dat (zejména ÚAP) je v instalaci systému
   • pro výdejový modul ÚAP je přídána možnost ořezání na celé objekty a současněvýdej po výkresech
   • umožněn výstup pasportního listu v pasportu evidence ÚAP do formátu rtf i vewebové verzi
   • aktualizace technologií ÚAP

   8.52

   • přímé čtení formátů dgn8 a dwg
   • nástroje pro práci s atributy objektu v rámci technologií – možnost zadávat hodnoty atributů výčtem (seznamem) povolených hodnot.
   • ukončení podpory úplné kompatibility DOS – data uložená v DOS formátu je možné číst, ale již ne v tomto formátu zapisovat

   Katastr

   • uložení parcel vybraných v mapě do HTML s možností nastavit si v refu záhlaví stránky
   • uložení nabývacích titulů k objektům při exportu do mdb
   • ošetření běhu modulu nad ‘neúplnými’ daty vydanými jako podklady pro GP
   • zpracování nového ceníku BPEJ a možnost nastavení aktuálního v refu

   Pasporty

   • vylepšení pasportu územně analytických podkladů – tisky pasportního listu, stručný přehled dokumentace
   • nový pasport svozu domovního odpadu
   • vylepšená varianta pasportu věcných břemen (PspBremena2)

   8.17

   • možnost zoomu v legendě (např. územní plán, cenová mapa)
   • vzorový projekt pro pořízení dat o území v rámci územně analytických podkladů, s rozšířením umožňujícím tvorbu tech. sítí na úrovni technické mapy.
   • každý jev může mít svoji atributovou sadu a má vlastní tabulku Expert (dodává se na požádání).
   • nástroje pro práci s atributy objektu v rámci technologií – definice, práce s atributy, atributy hromadně.
   • modul pro práci se síťovým grafem komunikací (drátovým modelem). Tento modul může být použit tam, kde je třeba pracovat např. s pasportem veřejného osvětlení, pasportem zeleně, aniž by zákazník vlastnil plnohodnotný modul pasportu komunikací.
   • přepínání tooltipů – zobrazení informace o bodě /atributu objektu/- název typu grafického elementu se volí přímo na nástrojové liště.