Pasporty

Pasport je programová nadstavba systému MISYS, Geoportálu GEPRO Premium, resp. MISYS-WEB. Slouží zejména ke shromažďování údajů o různých objektech, nacházejících se v zájmovém území.

Obecné vlastnosti pasportů:
 • Evidence objektů daného pasportu (graficky, atributově), vyňaté záznamy zůstávají v evidenci a zobrazují se dle nastavení
 • Evidence operací (průběžně prováděné činnosti)
 • Archiv a seznam dokumentace (písemné a grafické)
 • Číselníky – výčet hodnot, jakých mohou atributy objektů pasportu nabývat (uživatelsky editovatelné)
 • Filtry pro jednotlivé atributy objektů
 • Exporty do csv, mdb
 • Možnost rozšíření pasportu o další atributy dle specifikace potřeb uživatele
 
 • Zobrazení objektů pasportů podle vybraných atributů do grafiky
 • Hromadná editace objektů pasportu
 • Jednoduchá a vícenásobná identifikace v mapě (např. pomocí polygonu)
 • Možnost vyhotovení sestav a Sumářů filtrovaných objektů
 • Tisk sestav, případně možnost vytvoření sestavy na přání zákazníka
 • Lze přizpůsobit hromadně vzhled zobrazených objektů v grafice
 • Automatizovaný import a export prvků z definovaného xml

Hlavní pasporty

 • Evidence vozovek a chodníků, vpustí, dopravního značení (vodorovné, svislé), mostů, opěrných prvků, schodišť a odvodnění
 • Možnost přidání parcel k úsekům komunikací
 • Vodorovné dopravní značení umožňuje vkládat do grafiky symboly z vyhlášky o dopravním značení
 • Svislé dopravní značení obsahuje grafický číselník všech dopravních značek dle vyhlášky
 • Rozdělení úseků komunikací dle vyhlášky
 • Evidence hřbitovů, částí hřbitova
 • Evidence hrobových míst
 • Evidence plátců (nájemců hrobů), plateb
 • Informace vedeny v souladu se zákonem o pohřebnictví, Je veden seznam pohřbených, seznam plateb za pronájem. Z pasportu je možné tisknout smlouvy i pronájmu hrobu, složenky, faktury, hřbitovní knihu
 • Evidence dřevin
 • Číselník taxonů dřevin je možné nastavit dvojjazyčně
 • Evidence vlastnosti dřevin, poškození, zásahy, generování žádosti o pokácení
 • Evidence ploch zeleně (údržba ploch, plánování)
 • Sestavy a sumáře (jednotlivé i souhrnné výměry ploch)
 • Evidence odpadkových košů
 • Evidence světelných míst, kabelů a rozvaděčů
 • Jednotlivé evidované objekty jsou atributově provázány (je možné filtrovat, která světelná místa spadají pod daný rozvaděč a kterými kabely jsou propojeny)
 • Světelný bod je prezentován v grafice jako jeden objekt s možností navázat atributově více součástí (svítidel)
 • Sestavy a sumáře (celkový počet a příkon)
 • Evidence předmětů mobiliáře (odp. koše, lavičky, dětská hřiště, stojany na kola, nástěnky atd… ) .
 • Rozlišení materiálu, barvy typu dle číselníků
 • Sledování oprav
 • Seznam subjektů pro mobiliář a vyhledávání dle nich
 • Evidence vodovodních řádů (a přípojek)
 • Evidence bodových objektů (vodojemy, vodoměry, vrty, armatury a další objekty)
 • Evidence kanalizačních řadů
 • Evidence bodových objektů (nádrže, čističky, měrná místa a další objekty)
 • BIM řešení se zaměřením na provoz, údržbu, správu majetku apod.
 • Umožňuje pasportizovat inventář kanceláří, kontrolovat stav budov
 • Umožňuje plánovat renovace, optimalizovat náklady spojené se servisními službami a údržbou
 • Slouží jako evidence grafické a písemné dokumentace (např. ke stavebnímu řízení)
 • Ke každému řízení je možné připojit seznam dotčených parcel (i v různých KU), seznam dokumentace, vyhledávání dle různých kritérií a zobrazení v mapě
 • Stavební řízení je možné přerušit, obnovit, ukončit
 • Evidence nájemních smluv
 • Seznam dotčených parcel pro jednotlivé nájemní smlouvy
 • Parcely lze vkládat do pasportu jednotlivě i hromadně, kontrola duplicit přidávaných parcel
 • Vlastnosti pronajímaného pozemku či stavby
 • Vykreslení skutečně pronajaté části parcely
 • Umožňuje zobrazení jednotlivých informací k ploše či bodu (regulativy územního plánu)
 • Vyhledání ploch dle konkrétního regulativu
 • Zobrazení legendy v samostatném okně

Ostatní pasporty

 • Evidence majetku města a obce, automatické kontinuální sledování změn na základě dat SPI od ČÚZK
 • Sledování změn hodnot u pozemků a budov
 • Evidence nových a prodaných pozemků a budov
 • Možnost zapisovat k datům od ČÚZK vlastní atributové položky
 • Evidence zaznamenaných a nezaznamenaných změn
 • Porovnání 2 libovolných historických stavů dat SPI
 • Umožňuje zobrazení jednotlivých informací k ploše či bodu (regulativy územního plánu)
 • Vyhledání ploch dle konkrétního regulativu
 • Zobrazení legendy v samostatném okně
 • Vytvoření a vedení evidence zájmových bodů – připojení geograficky umístěné fotografie s popisem (například černá skládka, možnost umístění stánků na tržních místech, …)
 • Podrobné informace o objektech občanské vybavenosti v obci
 • Pro jednotlivé prvky možnost uživatelské editace včetně přidávání parametrů možnost přidání dokumentu či fotografie

Další pasporty:

 • Hlášení závad
 • Oprav
 • Optických sítí
 • Památek
 • Reklam
 • Studní
 • Subjektů
 • Svozu odpadu
 • Údržby ploch
 • Věcných břemen
 • Výkopových prací
 • Závazných stanovisek
 • Zimní údržby