Nové verze 16.16

Připravili jsme pro vás nové verze 16.16 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru.


KOKEŠ

Práce s daty

 • Převod prvků objektů do technologie: varianta "vybrané objekty" převede jen kreslené editovatelné výkresy, stejně jako ostatní varianty.
 • Oprava pádu při kresbě v grafice, pokud byl v datech kruhový oblouk a symbol na čáře, který sice nezasahoval do zobrazovaného výřezu grafického okna, ale byl počítán.
 • Fotodokumentace: podpora zobrazování fotografií otočených o 180 stupňů.

Geodetické funkce

 • Ekvidistanta: doplněno editační pole pro zadání výšky, která se má přičíst či odečíst při převzetí výšek.
 • Výpočet výměry: opraveno zvýraznění počítané plochy a jejích vnitřních ploch.
 • Body profilu do SS: opraveno zjišťování délky trasy.
 • Podélný profil: doplněna možnost vypsání jen vlastního čísla bodu pro technologii číslování ZPMZ + číslo bodu lze volitelně expotovat do textového souboru.

Geometrické plány

 • GEPLAN - vytvoření z grafiky: opraveno doplňování průsečíků do grafiky, opraveno přebírání druhu pozemku z grafiky (orná půda, vodní plocha, vodní dílo).
 • GEPLAN - záznam podrobného měření změn: doplněna možnost vypsání informací o vyrozumění vlastníků pod razítko ZPMZ. Informace lze do dialogu zapsat ručně nebo se vyzvednou automaticky, pokud předcházelo vygenerování informací ve funkci Vyrozumění o označení bodu.

MISYS

Katastr

 • Podpora VFK verze 6.1
 • Výpisu jiného právního vztahu: u parcel, budov, jednotek a práv stavby doplněno katastrální území.

PROLAND

 • Převod jiných právních vztahů: doplněn podíl povinných osob, explicitně vynechána poznámka '166 zahájena obnova katastrálního operátu', volitelně lze roztřídit břemena na LV (část C a část D výpisu LV).
 • Spojení výstupů, Přehled souhlasů: doplněna podpora vlastnických celků.
 • Přehled souhlasů, Seznam vlastníků nad určité % výměry: doplněna podpora osob, které mají nadřízenou i podřízenou osobu.
 • Nároky a bilance: doplněn sloupec s číslem vlastnického celku.
 • Kontrola výskytu prvků polohopisu v záboru pro cestu: zvětšení tolerance z 1 cm na 14 cm.
 • Kontroly dat - existence LV navržené parcely v nárocích: doplněna podpora vlastnických celků.
 • Kontroly dat - atributy prvků PSZ: doplněna kontrola atributu nad (nadřízený prvek).
 • Kontroly VFP: součástí topologických chyb jsou opět "duplicitní body", do protoku ERR doplněny další sloupce (hodnota, souřadnice).
 • Manažer chyb: u nedodržení tolerance ceny u břemene doplněno zobrazení konkrétního břemene v dialogu Převod JPV a tlačítka Schválit a Zamítnout varování.
 • Soupis nemovitostí pro zjišťování průběhu hranic: doplněno přídatné spoluvlastnictví.
 • Technologie PU_ZADV: doplněn prvek "šetřené hranice porostů".
 • Technologie GP23, ZPH15: doplněny návrhy změn hranic správních celků.
 • Vlastnická mapa - návrh: opravena tvorba legendy (chyba verzí 16.12, 16.13 a 16.14).
 • Vlastníci a účastníci: u volitelného seznamu přibyla možnost omezit výpis na konkrétní typ adresy.
 • Průnik map, Definice parcel: doplněn test, zda v databázi SPI KN nechybí někdo z jiných oprávněných či povinných (např. vlastníci oprávněné či povinné nemovitosti z jiného k.ú.).
 • Soupis nároků: opraven výpis důvodů §3 odst. 3 u parcel zjednodušené evidence.
nahoru