Nové verze 16.52

Připravili jsme pro vás nové verze 16.52 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru.


KOKEŠ

Práce s daty

 • Tisk mapy: doplněna možnost exportovat výkresy do PDF/A.
 • Nová funkce Práce s výškami 3D rastru, umožňuje přenést výšky na body výkresů.
 • Nová funkce 3D okno, umožňuje prostorový pohled na výkresy.
 • Hromadná aproximace kruhových oblouků: pokud mají body oblouků nadmořské výšky, dostanou výšku i body aproximace.
 • Atributová tabulka: doplněny výběr objektů obdélníkem a možnost hledat duplicity, atributy typu text lze volitelně třídit číselně.
 • Topologické překrytí: zrušení omezení na 1 aktivní plochu.
 • WFS: doplněna podpora dat AOPK, dále polygony ZPMZ a správních hranic obcí, okresů a krajů

Geodetické funkce

 • Nová funkce Vztah bod kružnice.

Geometrické plány

 • Doplnění polohy k bodu – pro případy, kdy je vzdálenost bodů polohy a obrazy výrazně menší než přesnost měření, je nově možné variantně opravit souřadnice polohy na souřadnice obrazu. Nevzniknou tak dvojí souřadnice.
 • Technologie tvorby GP23: doplněny stavební objekty, které jsou součástí náčrtu a budoucího stavu, ale nekreslí se v grafickém znázornění GP, a doplněn nový bodový prvek „další část hlavní budovy“.
 • Založení zakázky GP – Import VFK: opraveno spojování více souborů VFK, pokud se grafické výřezy zčásti překrývají.
 • Nová funkce Zpřístupnění souborů ZPMZ.
 • Detail řízení PM: doplněna možnost stáhnout výpis LV nebo částečný výpis LV k dotčeným parcelám.
 • Aktualizován formulář Žádost o potvrzení GP.
MISYS

Katastr

 • Podpora VFK verze 6.1
 • Možnost zapnout neblokovací okno pasportu – okno pasportu katastru neblokuje hlavní grafické okno

Pasporty

 • TOP pasporty:
   • možnost vyhledávání objektů pasportu podle vlastností dokumentů přiřazených k objektům pasportu
   • přidání možnosti zakládat nový objekt pasportu jako kopii aktuálního objektu pasportu, který je zobrazen na svém podrobném výpise ve formuláři (přebírají se i přídavné kresby) – nově zprovozněno v těchto pasportech: pasport dřevin, pasport studní, pasport vodorovného dopravního značení, pasport vpustí, pasport svozu odpadu, pasport veřejného osvětlení – kabely, pasport nájmů
   • přidání možnosti přebírat do editačního formuláře objektu pasportu a nebo do formuláře pro hromadnou editaci objektů pasportu údaje ze vzorového objektu, který se identifikuje v grafice pasportu – nově zprovozněno v těchto pasportech: pasport dřevin, pasport studní, pasport vodorovného dopravního značení, pasport vpustí
   • třídění seznamu operací na objektech pasportu a třídění seznamu operací na elementech pasportu na všech sloupcích seznamu
   • po editaci operace vyvolané ze seznamu operací se vrací pasport do seznamu operací 
   • možnost volit na desktopu číselník, podle kterého se vykresluje grafika pasportu přes combobox na toolbaru pasportu v desktopovém MISYSu
   • možnost nastavit na desktopu pro grafiku tloušťku symbolů, pro popis tloušťku fontu a font
   • možnost zvýrazňovat vybrané objekty pasportu v grafice na desktopu rozsvícením
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – započítání OO objektů ve výkresech s přídavnou kresbou do výsledku funkce ‚Přehledka všech dat‘ – klíčem v refu je možné zadat, že se u objektů výkresů s přídavnou kresbou nemají zjišťovat opsané obdélníky pro funkci ‚Přehledka všech dat‘ (z důvodů časové prodlevy)
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – zavedení možnosti identifikovat kresbu pasportu i uvnitř polygonu
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – přidání funkce pro výpis přídavné kresby na desktopový toolbar pasportu
Geoportál GEPRO (16.60)
 • možnost hromadného přidání parcel vybraných v modulu Katastr v pasportech
 • hlášení o používání cookies při startu
 • přidání doplňkových informací o parcele v pasportech (např. výměra, druh pozemku, využití pozemku)
 • zvýraznění parcel plochou v pasportech
 • dialog pasportů si pamatuje poslední stav při zavření
 • vyplochování parcel přiřazených k objektu pasportu
 • možnost volby formátu pro výpis informací
 • pasport hřbitova – zobrazení více fotek k jednomu objektu, upravený výpis
 • možnost zobrazovat zprávy pouze přihlášeným uživatelům, nastavení nadpisu zpráv
 • přidání bodových ikon pro vkládání v poznámkové kresbě
 • zobrazení délek úseků u měření délek a u hranic v měření ploch
 • pasport závad – možnost rozesílat emaily na různé adresy podle typu závady
 • interaktivní ovládání grafů v modulu pro příjem dat ze senzorů
 • možnost omezit poznámkovou kresbu jen pro přihlášené uživatele
 • zjišťování seznamu kreseb je rozšířené o automatické stránkování
 • kontrola max. počtu povolených objektů včetně již vybraných v modulu pasportů
 • mazání vybraných objektů v modulu pasportů již maže pouze objekty daného pasportu nebo modulu Katastr (a ne vše jako doposud)
 • modul pro nahrávání souborů – přenos přídavných souborů k rastrům
 • modul územních plánů – zvýrazňování plochou, možnost předdefinovat barvy
 • automatické generování legendy při změně zobrazované hodnoty v grafech
 • modul tisk – úprava logiky ovládání
 • administrace uživatelů – doplnění zobrazení zpráv ze serveru
 • centrování otevřené kresby v poznámkových kresbách
 • data GeoJSON – rozšíření zobrazení o natočení textů
 • modul územních plánů – možnost pracovat nad bodovými vektorovými daty (texty)
 • modul pro otevření externí aplikace na zadané souřadnici – možnost prokliku do Mapy.cz Panorama
 • pasport hřbitova – rozšíření nastavení povolení duplicit (celý projekt, v rámci hřbitova, v rámci oddílu)
 • pasport dřevin – přidání nastavení Zobrazit průmět koruny
 • v modulu Katastr lze při hromadném výběru parcel Z klávesnice zadat i typ evidence parcely
 • možnost vyhledávání objektů pasportu podle vlastností dokumentů přiřazených k objektům pasportu
 • vybrané pasporty – možnost převzetí údajů ze vzoru pomocí identifikace existujícího objektu
 • zprávy uživatelům – průběžná aktualizace zpráv za běhu
 • grafy v modulu pro příjem dat ze senzorů – možnost nastavení gradientu barev, načítání nastavení z inicializačního souboru
 • chytání se na body výkresu i pro vrstvy ze vzdálených serverů
 • webové pasporty – nové zobrazení seznamu objektů do tabulky, doplnění odkazu do mapy a možnosti tisku seznamu objektů
PROLAND
 • Kontroly dat: nová kontrola, zda vybrané důvody zařazení parcely do režimu §3 odst. 3 zákona o PÚ odpovídají údajům SPI KN.
 • Přehled stávajících břemen: doplněna možnost exportovat zobrazené údaje do souboru ve formátu CSV, XLS nebo HTML.
 • Soupis nových pozemků: opraven výpočet nezaokrouhleného nároku pro LV 10002 hlavního k.ú., pokud je zadáno zvýšení nároku státu.
 • Průnik map, Definice parcel: do změn parcel doplněny změny způsobů ochrany.
 • Kontrola VFP – Manažer chyb: doplněny možnosti procházet pouze chyby nebo jen nerozhodnutá varování.
 • Manažer chyb: u chyby nepřevedení jiného právního vztahu nebo jeho převedení na pozemky jiného vlastníka doplněna možnost spustit Převod JPV a v něm zobrazit aktuální břemeno (právo).
 • Oprava navržené parcely: při změně k.ú. se aktualizuje nabídka pracovních parcelních čísel.
 • Vlastnická mapa: opraveno nerušení kresby v cílové vrstvě (chyba verze 16.16).