MISYS - přehled změn

16.55

OBECNÉ FUNKCE

 • Nová funkce Uložení polygonu do WKT (Aplikace > Technická mapa)
 • Nové technologie tvorby pro JVF DTM verze 1.4.3.
 • Opravena chyba, kdy se JVF DTM importovalo v jiné verzi než, která byla v souboru JVF DTM uvedena.

MISYS

 • Katastr
  • Ceny BPEJ a SLT: doplněna novela 434/2023 Sb., přibylo 540 nových kódů BPEJ, které se dosud nepoužívaly.

16.53

OBECNÉ FUNKCE

 • Tisk mapy: doplněna možnost tisknout nebo exportovat do PDF a PDF/A více stránek.
 • Práce s výškami 3D rastru: doplněny další zdroje dat, funkce přejmenována na Práce s výškami z 3D modelů dat.
 • Práce s atributy: změna pořadí identifikace objektů – nejprve se identifikují linie a teprve po té plochy.
 • Export listů do BMP: doplněna možnost exportovat listy do PDF nebo PDF/A.

MISYS

 • Katastr

  • Drobné opravy a vylepšení.

  Pasporty

   • Přidány nové značky pro pasport veřejného osvětlení (PspVO2).
   • Pasport nájmů (PspNajmy2) – pokud se v pasportu vybírají nájemci z pasportu subjektů a u nájemní smlouvy je zadáno více nájemců, byla u takové smlouvy vylepšena signalizace více nájemců v seznamu nájemních smluv (v seznamu se u takové smlouvy uvede první nájemce a počet dalších nájemců).

16.52

MISYS

 • Katastr
  • Podpora VFK verze 6.1
  • Možnost zapnout neblokovací okno pasportu – okno pasportu katastru neblokuje hlavní grafické okno

  Pasporty

  • TOP pasporty:
   • možnost vyhledávání objektů pasportu podle vlastností dokumentů přiřazených k objektům pasportu
   • přidání možnosti zakládat nový objekt pasportu jako kopii aktuálního objektu pasportu, který je zobrazen na svém podrobném výpise ve formuláři (přebírají se i přídavné kresby) – nově zprovozněno v těchto pasportech: pasport dřevin, pasport studní, pasport vodorovného dopravního značení, pasport vpustí, pasport svozu odpadu, pasport veřejného osvětlení – kabely, pasport nájmů
   • přidání možnosti přebírat do editačního formuláře objektu pasportu a nebo do formuláře pro hromadnou editaci objektů pasportu údaje ze vzorového objektu, který se identifikuje v grafice pasportu – nově zprovozněno v těchto pasportech: pasport dřevin, pasport studní, pasport vodorovného dopravního značení, pasport vpustí
   • třídění seznamu operací na objektech pasportu a třídění seznamu operací na elementech pasportu na všech sloupcích seznamu
   • po editaci operace vyvolané ze seznamu operací se vrací pasport do seznamu operací
   • možnost volit na desktopu číselník, podle kterého se vykresluje grafika pasportu přes combobox na toolbaru pasportu v desktopovém MISYSu
   • možnost nastavit na desktopu pro grafiku tloušťku symbolů, pro popis tloušťku fontu a font
   • možnost zvýrazňovat vybrané objekty pasportu v grafice na desktopu rozsvícením
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – započítání OO objektů ve výkresech s přídavnou kresbou do výsledku funkce ‚Přehledka všech dat‘ – klíčem v refu je možné zadat, že se u objektů výkresů s přídavnou kresbou nemají zjišťovat opsané obdélníky pro funkci ‚Přehledka všech dat‘ (z důvodů časové prodlevy)
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – zavedení možnosti identifikovat kresbu pasportu i uvnitř polygonu
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – přidání funkce pro výpis přídavné kresby na desktopový toolbar pasportu
  • Pasport budov:
   • zavedení možnosti zadat první parcelu k budově v editačním formuláři budovy
  • Pasport dřevin:
   • přidání přídavné kresby k pasportu
   • kreslení kružnice o šířce dřeviny do grafiky pasportu – na desktopu přidána do funkce ‚Nastavení‘ volba, kterou lze kreslení kružnic vypnout nebo zapnout. Styl pro kružnice znázorňující průmět koruny se zadává v každém číselníku, podle něhož lze kreslit grafiku pasportu – kružnice se nakreslí stylem, který je zadán pro kružnice v právě používaném číselníku
   • seznam operací na dřevinách a seznam poškození na dřevinách – přidání ikon pro záběr do grafiky na objekty pasportu, ke kterým jsou přiřazená poškození v aktuálním seznamu poškození, nahoru do formuláře se seznamem (vedle nadpisu)
   • přidání možnosti hromadně editovat existující poškození zobrazená v aktuálním seznamu poškození
  • Pasport dešťové kanalizace, Pasport kanalizace, Pasport vodovodu:
   • zavedení standardních rezervních položek
  • Pasport hřbitova
   • možnost zobrazit sekce na podrobném výpise objektu pasportu v záložkách
   • možnost automatického přiřazení všech položek platby z číselníků položek platby k nově zakládané platbě – checkbox pro automatické vytvoření položek platby nemůže být označený současně s checkboxem pro převzetí položek ze vzorové platby
   • volba způsobu kontroly duplicit čísla hrobu – údaj o způsobu kontroly duplicity lze předepsat i do seznamu referencí
   • zprovozněno a odslepeno i třídění pro sestavu plátců a plateb
   • přidání stavu hrobu do sestavy plátců a plateb
   • přidání druhé sestavy plátců a plateb (možnost ovlivnit sestavu skinem?)
   • možnost zobrazit sestavy bez mezisoučtů
   • zavedení možnosti zrušit nepoužitý hřbitov a oddíl hřbitova – při rušení hřbitova se nejprve musí zrušit oddíly, které patří k rušenému hřbitovu
   • možnost opravit s plátcem i vlastníka a s vlastníkem i plátce
   • přidána možnost výběru plátců v editačním formuláři platby a výběru vlastníků hrobových zařízení v editačním formuláři hrobového zařízení našeptáváním
  • Pasport nájmů:
   • do podrobného výpisu objektu pasportu přidána možnost zobrazovat jednotlivé sekce (parcely, přídavné kresby, položky, úkony, dokumenty) i formou záložek
   • přidání možnosti mít více nájemců k jedné nájemní smlouvě – výstup údajů o nájemcích je možný i v tisku smlouvy
   • možnost vytvořit nový objekt pasportu podle existujícího objektu pasportu (přes odkaz na podrobném výpise existujícího objektu) – přidáno i převzetí přídavných kreseb
   • – přidání možnosti zobrazit v seznamu objektů pasportu pouze záznamy s ukončeným evidováním
  • Pasport odvodnění komunikací:
   • přidání rezervních položek REZERVA_STR6 až REZERVA_STR8
   • přidání rezervních číselníků
   • k operacím přidáno plánované datum
  • Pasport pokosu:
   • přidána možnost zobrazit jako popis objektu pasportu v grafice sumu výměr přídavných kreseb přiřazených k objektu pasportu – počet des. míst lze ovlivnit skinem
  • Pasport subjektů:
   • přidání položek OBEC a EMAIL k objektům pasportu – změna v sestavování údajů o subjektu – PSČ se zařadí do údajů o subjektu jen když je v nich zadaná také obec
  • Pasport komunikací:
   • podpora pro plošné provedení pasportu
  • Pasport výkopových prací:
   • přidání přídavné kresby
   • seznam operací na výkopech – přidání ikon pro záběr do grafiky na objekty pasportu, ke kterým jsou přiřazené operace v aktuálním seznamu operací, nahoru do formuláře se seznamem (vedle nadpisu)

16.16

MISYS

 • Práce s daty
  • Převod prvků objektů do technologie: varianta „vybrané objekty“ převede jen kreslené editovatelné výkresy, stejně jako ostatní varianty.
  • Oprava pádu při kresbě v grafice, pokud byl v datech kruhový oblouk a symbol na čáře, který sice nezasahoval do zobrazovaného výřezu grafického okna, ale byl počítán.
  • Fotodokumentace: podpora zobrazování fotografií otočených o 180 stupňů.
 • Katastr
  • Podpora VFK verze 6.1
  • Výpisu jiného právního vztahu: u parcel, budov, jednotek a práv stavby doplněno katastrální území.

16.14

MISYS

 • Práce s daty
  • Opraveno zobrazování rastrů typu GeoTIFF a 3D TIFF v jiném než souřadnicovém systému.
  • Export REF: podpora exportu WMS vložených jako celek do stromu témat.
  • Informace do atributu: opraveno zpracování výkresů se složeným prvek „šrafování plochy“.
  • Technologie tvorby DTM_DMVS_1_421: doplněny značky definičních bodů ploch základní prostorové situace a symboly pro liniové prvky sítí technické infrastruktury.
 • Katastr
  • Opraven výpis vlastníků u přídatného spoluvlastnictví (týká se např. Výpisu listu vlastnictví nebo Informace o parcelách).

16.13

MISYS

 • Katastr
  • nastavení cen a výstupů: doplněna novela 337/2022 Sb. oceňovací vyhlášky (dosavadní ceny BPEJ a SLT se nemění, přibyly nové kódy BPEJ).
  • oprava WSDP chyby: elektronický podpis není platný
  • ImportVflite: poradí si s chybějícím údajem o kraji
 • Pasporty
  • Pasport Dřevin (PspDreviny) a Veřeného osvětlení (PspVO2)
   • Přidány další symboly do číselníků.
  • Pasport inventarizace pozemků (PspPozemky)
   • Drobné opravy.

16.12

OBECNÉ FUNKCE

 • Práce s daty
  • Popis SS do textu a Body SS do výkresu: přidána možnost převzít parametry z expertní tabulky pomocí dialogu s definicí expertních prvků.
  • Expert: oprava pamatování nastavení (chyba verze 16.11).
  • Připojení vzoru, Tisk mapy: ošetření výskytu znaku ; v doplňovaných textech.
  • Export DXF: doplněna možnost exportovat ve formátu DWG.

MISYS

 • Katastr
  • opraven odkaz na LV na jiném k.ú.
  • oprava funkce Přehledné sestavy (chyba verze 16.11).
  • oprava funkce Úhrnné hodnoty druhů pozemků a počty objektů, export do XLS.
  • ImportVflite: doplňuje se případný chybějící záznam okresu 3100 Hlavní město Praha (týká se k.ú. z okresu 3100 a 3210)
 • Pasporty
  • Pasport veřejného osvětlení (PspVO2)
   • Zavedena možnost skrýt skinem sekce kabely, seznam součástí, operace a dokumenty na podrobném výpise objektu pasportu.

16.11

OBECNÉ FUNKCE

 • Nové funkce
  • Vyhledávání adres a parcel: doplněn slovní popis typů
   nalezených prvků, možnost nastavit počet prvků v našeptávači nebo
   měřítko zobrazení.
  • Otevřít WFS server: do dialogu doplněno tlačítko na hromadné odznačení služeb.
 • Práce s daty
  • Práce s atributy: do seznamu identifikovaných objektů doplněn popis prvku dle tabulky funkce Expert.
  • Tisk mapy – PDF-soubor: opraven export dočasné kresby při současném tisku rastru a mimorámových údajů.

MISYS

 • Katastr
  • Výchozí zvýrazňování parcel: plochou a znakem
  • Nastavení cen a výstupů: doplněna novela 337/2022 Sb. oceňovací vyhlášky (dosavadní ceny BPEJ a SLT se nemění, přibyly nové kódy BPEJ).
 • Pasporty
  • Obecné změny v TOP pasportech
   • Zachování uživatelem určené velikosti oken pasportů
  • Pasport inventarizace pozemků (PspPozemky)
   • Do CSV/XML je možné exportovat i zrušené parcely.
  • Pasport budov (PspBudovy) a Pasport veřejného osvětlení (PspVO2)
   • Drobné úpravy.

16.10

OBECNÉ FUNKCE

 • Nové funkce
  • Nyní si aplikace ukládá polohy a rozměry dialogových oken.
  • Nová funkce Registrace klíče je dostupná v menu Help.
 • Práce s daty
  • Nová funkce Připojení výkresu (v menu Kopie a přesuny).
  • Nové funkce Import JVF DTM a Export JVF DTM jsou dostupné v menu Aplikace > Technická mapa.
  • Nové technologie tvorby pro DTM-DMVS verze 1.4.2.1 (ZPS, TI, DI, souhrnná).
  • Atribut do textu v def. bodě: doplněna možnost zahrnout do zpracování liniové prvky (popis se dá do poloviny délky linie).
  • Opravy výkresu: ošetření vícenásobné identifikace téže části složeného prvku (kóta, šipka, legenda).
  • Kontroly dat – plochy: kontrola pokrytí území.
  • Expert, Tisk tabulky Expert: doplněna podpora nového XML-formátu definice technologie tvorby; podpora stávající definice TAB (plus případně SAT) zůstala zachována.
  • Připojení tabulek k výkresu, Smazání tabulek z výkresu, Selekce objektů, Přerastrování, Ořezání rastrů a Přehledky transformace: zjednodušen výběr více výkresů (rastrů, souborů) přidáním tlačítek Vše a Opak

MISYS

 • KatastrNastavení cen a výstupů: doplněna novela 337/2022 Sb. oceňovací vyhlášky (dosavadní ceny BPEJ a SLT se nemění, přibyly nové kódy BPEJ).
 • Pasporty
  • Obecné změny v TOP pasportech
   • Mezi TOP pasporty nově zařazeny: Pasport budov, Pasport věcných břemen, Pasport dokumentace, Pasport územně analytických podkladů, Pasport památkových objektů, Pasport výkopových prací
   • V pasportech s přídavnou kresbou byla k přídavné kresbě přidána položka ‚výměra přídavné kresby‘. Ta se automaticky spočítá po vytvoření či editaci přídavné kresby.
   • V Pasportu svislého dopravního značení (PspDpZn), Pasportu veřejného osvětlení (PspVO2) a Pasportu vpustí (PspVpusti) přidána možnost zadat úsek komunikace, ke kterému se má objekt přiřadit, identifikací v grafice i v hromadné editaci objektů pasportu.
   • Přidána možnost vyhledávat objekty pasportů, ke kterým jsou nebo naopak nejsou přiřazeny dokumenty.
   • Změna ve funkci ‚Uložení kresby pasportů‘ – do atributů výsledného výkresu se zapisují kódy i názvy položek pasportu.
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – oprava pořadí vykreslování (symbol se kreslí nad přídavnou kresbu).
   • U skinů doplněna možnost zadat počet des. míst (u reálných čísel) pro výstup položky do formulářů pasportu.
   • Přidána možnost předpisem v refu stanovit u každého pasportu, jak prohlížet dokumenty pasportu – do refu se může zadat seznam přípon souborů, které se prohlížejí jako fotografie. Soubory ostatních přípon se budou zobrazovat způsobem, který se používá pro dokumenty, které nejsou fotografiemi.
   • TOP pasporty typu DPS jejichž objekty mají souřadnice X, Y – souřadnice přidány do výstupu seznamu objektů pasportu do CSV formátu.
  • Pasport svislého dopravního značení, veřejného osvětlení a vpustí
   • Přidána možnost zadat úsek komunikace, ke kterému se má objekt přiřadit, identifikací v grafice i v hromadné editaci objektů pasportu.
  • Pasport svislého dopravního značení
   • Na Geoportálu přidána volba Zobrazovat značky v sestavě a seznamech tabulí.
  • Pasport hřbitovů
   • Přidána možnost přídavné kresby k objektům pasportu.
   • Přidání cen typu položek platby, možnost zaokrouhlování položek platby.
   • Rozšíření možností tisku platby o informace týkající se názvů položek platby a jejich cen.
   • Přepočet cen za m2 na pevné ceny podle aktuální plochy hrobu.
   • V editačním formuláři platby je možné místo začátku a konce období zadat začátek období a počet roků (podle toho se automaticky určí konec období).
   • Doplnění souřadnic X, Y do CSV výstupu seznamu objektů pasportu.
  • Pasport mobiliáře
   • Přidána možnost přídavné kresby k objektům pasportu.
   • Přidání rezervních textových položek u objektu pasportu.
  • Pasport nájmů
   • Přidání možnosti tisku nájemních smluv.
  • Pasport pokosu trávy
   • Přidání přídavné kresby včetně importu do přídavné kresby z výkresu a z pasportu plošné údržby.
  • Pasport rozvaděčů
   • Přidání možnosti popisovat podružný rozvaděč číslem a typem podružného rozvaděče. Předpis pro popis se zapíše do refu.
   • Editační formulář hlavního a podružného rozvaděče – zrušení kontroly, že v položce příští revize není rok menší než je aktuální rok.
  • Pasport ulic
   • Rozšíření údajů vedených u parcel a zavedení možnosti přidávat k úseku komunikace parcely hromadně.
  • Pasport vodorovného dopravního značení
   • Přidána možnost přeskinovat číselník stavů.

15.59

 • Řada drobných oprav a vylepšení před uvedením verze 16.

15.58

 • Atribut do textu v definičním bodu, Atribut do textu podél linie: v případně tvorby anotací lze jejich vzhled převzít z tabulky funkce Expert.
 • Export PDF: zvětšení max. počtu pixlů pro běžné výkresy, seznamy souřadnic a rastry (ostatní data mohou být exportována v polovičním nebo čtvrtinovém DPI).

15.57

 • Atributy hromadně – oprava v rušení atributů.

 • Katastr:
  • Drobné opravy v modulu katastru.
 • Pasporty:
  • Přidány další symboly do číselníku pasportů (PspSvoz,PspRo2,PspMobil).

15.56

 • Uložení DXF a DWG podporuje uložení i do 3D.

 • Katastr
  • Ocenění parcel podle BPEJ: doplněna novela 424/2021 Sb. oceňovací vyhlášky (ceny BPEJ se nemění).
  • WSDP: drobné opravy v nastavení
 • Pasport inventarizace pozemků
  • Přidáno vyhledání pozemků podle existence/neexistence dokumentů.
  • Nesestavení linku do KATASTRu, není-li zaveden.
  • Nesestavení linku do PspNajmy2, není-li zaveden.
  • Oprava nefunkčních odkazů do Katastru (chyba verze 15.55).

15.55

 • Podpora VFK verze 6.0
 • Export DGN: místo konkrétní barvy prvků v DGN lze nastavit použití implicitní barvy pro danou vrstvu.
 • Konstrukční kreslení: doplněna identifikace tečným bodem ke kružnici.
 • Export PDF: v definici vrstev doplněna možnost definovat název vrstvy pro mimorámové údaje, opraven export dočasné kresby a rastrů RTS při
  rozdělení podle témat projektu.

15.54

 • Převod prvků objektů do technologie: vstupní data lze zadat kombinací výkres+atribut.
 • Definice nové technologie ODKM (odvozena z DKM1_3) pro objektové katastrální mapy (parcely jsou zakresleny jako plošné prvky).
 • Import VFK – rozřezání po k.ú.: opraveno řezání hranicí ochranných pásem a chráněných území.
 • Import VFK do DB3 – opraven import objektové mapy.
 • Ořezání výkresu: opravena varianta pro ořezání celých objektů se zachováním hraničních prvků.

 • Katastr
  • Ceny BPEJ: aktualizace vyhlášky ocenění BPEJ, aktuálně 424/2021 Sb.
  • Opravy zobrazení uložených podmínek, sestavení částečných LV, výpis plomby u byt. jednotek.
 • Pasporty
  • TOP pasporty – ve skinu doplněna možnost zadat počet desetinných míst (u reálných čísel) pro výstup položky do formulářů pasportu.
  • Pasport mobiliáře (PspMobil) – přidání rezervních položek (typu string) objektu pasportu.
  • Pasport subjektů (PspSubj3), Pasport dřevin (PspDreviny), Pasport svislého dopravního značení (PspDpZn) – oprava zobrazování (orientace)
   fotografií v dokumentech pasportu (čte se z Exif).
  • Inventarizace pozemků (PspPozemky) – oprava zvýraznění modulem Katastr.
  • Pasport hřbitovů (PspHrbit) – oprava vyhledávání plátců v seznamu plátců.

15.52

 • Anotace prvku: opraveno ukládání pojmenovaných nastavení, opravena editace anotací prvku.
 • Kopie a přesuny vrstev: ošetřeno kopírování nebo přesun anotací prvků.
 • Posun prvků, Přines objekt: opraveno zpracování symbolů bez uvedeného měřítka symbolu (chyba verze 15.51).
 • Pasporty: opraven export do CSV.

15.51

 • Podpora VFK verze 5.6.
 • Nový složený prvek Anotace prvku.
 • Doplnění atributů do definičního bodu, Doplnění atributů podél linie: nově lze vytvářet anotace prvků.
 • Doplnění atributů do definičního bodu: lze omezit zpracování jen na plochy nebo jen na bodové značky.
 • Tisk do rastru, Tisk mapy: doplněna podpora formátu PNG (týká se také exportu do PDF).
 • Opravy výkresu: doplněn výběr konkrétního prvku, pokud jsou identifikovány text nebo spojnice více složených prvků.
 • Atributová tabulka: doplněna možnost výpisu objektu do protokolu.
 • TOP Pasporty
  • Přidání ikon pro zobrazení vybraných záznamů a všech záznamů v mapě na začátek seznamu objektů či elementů pasportu.
  • Pokud nastane situace, že verze pasportu bude nižší než verze databáze a pasport nebude možné spustit, vypíše se na konzolu, od které
   verze pasportu je možné s danou databází pasportu pracovat.
  • Vytvořeno makro pro výpis souborů, které jsou přiloženy jako dokumenty k prvkům pasportu.
 • PspDpZn
  • Do seznamu značení přidány odkazy pro hromadné ukončení a obnovení evidování.
 • PspDreviny
  • Přidán seznam poškození na dřevinách.
  • Do sestavy a sumáře operací přidána i možnost výstupu do CSV formátu.
  • Přidání sestavy a sumáře poškození do pasportu.
  • Do seznamu dřevin přidána možnost zařadit i poznámku k dřevině.
 • PspHrbit
  • Přidání klíčového slova pro kontaktní osobu i do hromadného tisku plateb v sestavě plátců a plateb.
  • Změna hromadného tisku plateb tak, aby umožňoval tisk složenky ve spodní části papíru A4.
  • Do filtru pro vyhledání hrobu přidána možnost vyhledávat podle čísla dokladu u platby na hrobě.
  • Založení nového plátce rozšířeno o možnost zařadit stejný subjekt i do vlastníků hrobových zařízení a založení nového vlastníka
   hrobového zařízení rozšířeno o možnost zařadit stejný subjekt i do plátců.
  • Do pasportu přidána možnost přiřazovat dokumenty k operacím na objektech pasportu a hromadně přiřazovat dokumenty k objektům pasportu.
  • K platbě na hrobě přidána sekce pověřených osob.
  • Do podrobného výpisu plátce doplněny i platby, u kterých plátce figuruje mezi nájemci a mezi pověřenými osobami.
  • V seznamu plátců je možné vypsat jen plátce, kteří jsou vedeni jako plátci některé platby, plátce, kteří jsou u nějakého hrobu mezi
   nájemci a plátce, kteří jsou u nějakého hrobu mezi pověřenými osobami.
  • Změna tisku hřbitovní knihy – není-li zadáno omezení tisku hřbitovní knihy datem úmrtí nebo datem pohřbu, tisknou se nově do hřbitovní
   knihy i ty hroby ze seznamu hrobů, které nemají žádné pohřbené (jak to předepisuje zákon).
 • PspKan
  • Do pasportu přidána možnost založit nový objekt pasportu podle vzoru již existujícího objektu pasportu.
 • PspKanRad
  • Do pasportu přidána možnost založit nový objekt pasportu podle vzoru již existujícího objektu pasportu.
  • Na desktopu přidána možnost přerušit kresbu u grafického průběhu linie objektu pasportu.
 • PspNajmy2
  • Doplnění sestavy parcel o další údaje.
  • V sestavě parcel jsou parcely u jednotlivých smluv setříděné podle názvu k.ú. a čísla parcely.
  • Do pasportu přidána možnost přiřazovat dokumenty k operacím na objektech pasportu a hromadně přiřazovat dokumenty k objektům pasportu.
  • Vkládání a editace přídavných kreseb je možná i při provozu pasportu pod webem.
 • PspOdpKose
  • Do pasportu přidána možnost přiřazovat dokumenty k operacím na objektech pasportu a hromadně přiřazovat dokumenty k objektům pasportu.
 • PspUlice
  • Při provozu pasportu na webu doplněno po editaci průběhu linie v grafice automatické rozmístění textů (popisů) této linie.
 • PspVod
  • Do pasportu přidána možnost založit nový objekt pasportu podle vzoru již existujícího objektu pasportu.
 • PspVodRad
  • Do pasportu přidána možnost založit nový objekt pasportu podle vzoru již existujícího objektu pasportu.

15.25

 • Selekce vrstev: nabízeny jsou pouze vrstvy kreslených (viditelných) výkresů.
 • Export PDF: úprava exportu šrafovaných ploch.

15.22

 • Propojení na Stavební úřad VITA.
 • Oprava chyb a vylepšení výkonu.

15.21

 • Nová funkce: Uložení DWG (součást modulu DXFOUT).
 • Nová funkce: Informace do atributů.
 • Nová funkce: Základní přehledka, nastaví výřez uložený v souboru REF.
 • Tisk mapy: doplněn přímý export do PDF, včetně VOLITELNÉ podpory vrstev v PDF.
 • Katastr
  • Podpora WSDP verze 2.9. Možnost zadání datumu platnosti snímku mapy.
  • Vyhledávací služba: oprava sjednocení vlastnictví Svěřenského fondu bez IČO.
  • Aktualizace vyhlášky ocenění BPEJ, aktuálně 488/2020.
  • KATASTR on-line: zadávací formulář doplněn o zadání řízení k výpisu informace o řízení nebo seznamu listin k řízení z WSDP.
  • Identifikace parcelního čísla z WFS Parcely-rozšíření.
  • Oprava zpomalení výběru většího množství parcel (>100) v mapě.
  • Oprava identifikace parcely a budovy v mapě.
  • Oprava výpisu sekce LV A – Vlastnictví, kdy týž OS zapsán 2x s podílem 1/2.
  • Oprava odeslání dotazu KATASTR 0n-line bez volby platnosti výpisu.
  • Oprava zpracování rodného čísla z formuláře KATASTR On-line.
  • Oprava náhodné chyby Neznámý typ odpovědi při komunikaci s WSDP ISKN.
  • Oprava Výpisu souvisejících JPV na LV.
  • Sjednocení výpisu datumů (Datum právního účinku zápisu atd.) u listiny se stavem na ČÚZK.
 • TOP Pasporty
  • Identifikace objektů pasportu v grafice na desktopu – přidána možnost identifikací objektů pasportu v grafice zase odebírat objekty,
   které byly předtím vybrány.
  • Přidána možnost hromadného připojování dokumentů (PspDpZn,PspMobil.PspSvoz,PspRo2,PspVO2)
  • Přidána možnost hromadného připojování dokumentů k operacím (PspDpZn,PspRo2,PspVO2
 • PspDocUz2
  • Doplnění podpory pro výpis informací přes GetFeatureInfo na Geoportále.
 • PspDreviny
  • Přidán seznam poškození, sestava poškození a sumář poškození.
  • Do seznamu dřevin přidána možnost zařadit i poznámku k dřevině.
 • PspHrbit
  • U platby přidána možnost zadávat vice nájemců hrobu.
  • Do tisku platby přidána možnost tisknout rezervní stringy hrobu, platby, plátce a nájemce.
  • Přidána sestava plátců a plateb.
  • Do sestavy plátců a plateb přidán odkaz pro hromadný tisk plateb.
  • Přidáno hlídání jednoznačnosti identifikátoru plátce či vlastníka.
  • Při přidávání nové platby je možnost přidat nově přidané platbě stejné položky, jaké má vzorová platba.
  • Do comboboxu pro výběr plátců, který se objeví v editačním formuláři platby při nejednoznačném zadání plátce, byla k plátcům v comboboxu
   přidána i jejich adresa, aby bylo možné lépe vybrat správného plátce.
  • Změna tisku hřbitovní knihy tak, aby se tiskly i hroby bez pohřbených.
  • Změna hromadného tisku plateb tak, aby bylo možné tisknout i na papír se složenkou dole.
  • Implementace možnosti přidat najednou nového plátce i vlastníka.
  • Do filtru pro vyhledání hrobu přidána možnost vyhledávat podle čísla dokladu u platby na hrobě.
  • Přidání klíčového slova pro kontaktní osobu do tisku platby a do hramdaného tisku plateb v sestavě plátců a plateb.
 • PspMobil
  • Do seznamu předmětů a do seznamu součástí předmětů přidána možnost zobrazit i poznámku k předmětu nebo poznámku k součásti.
 • PspNajmy2
  • Do pasportu přidáno zjištění výměry identifikované parcely z modulu Katastr.
  • Možnost zadat v editaci a v hromadné editaci objektů pasportu inflační koeficient a přenásobit jím ceny ve smlouvách.
  • Do sestavy parcel přidána možnost výstupu do CSV souboru.
  • Přidání funkce pro výpis nájemců použitých v pasportu na konzolu.
  • Napojení na pasport subjektů, aby z něho šlo zadávat nájemce.
  • Při odesílání editačního formuláře parcely a při hromadném přiřazování parcel se kontroluje, zda parcela není již přiřazena k aktuální
   či k jiné nájemní smlouvě.
 • PspUlice
  • Seznam úseků a jeho výstup do CSV doplněn o poznámku k úseku.
 • PspVO2
  • Do seznamu objektů pasportu přidána možnost zobrazit i datum, od kdy je objekt pasportu evidován, a datum jeho poslední editace. Podle
   obou položek je možné i třídit a tak např. zjistit, který objekt byl vložen nebo evidován naposled.
 • PspPozemky
  • Oprava konverze pasportní databáze starších verzí (MDB) na verzi aktuální.
  • Urychlení srovnání JPV a BPEJ při synchronizaci s SPI KN.

15.16

 • Zobrazování rastrů a dat WMS: opravena transformace z SRS:5514 do S-JTSK.
 • Oprava výkresu – text: opraveno stáčení textu po 90º při tahání.
 • Katastr
  • Informace o parcelách v mapě: opravena identickace jednoho parcelního čísla vzniklého vektorizací mapy KN nebo ZE.
  • Katastr On-line: aktualizována nápověda.

15.14

 • Oprava výkresu – text: opraven přesun textu do jiné vrstvy.
 • Propojení na Stavební úřad VITA: nově realizováno pomocí protokolu HTTP.
 • Katastr
  • Identifikace parcelního čísla z WFS Parcely-rozšíření.
  • Oprava zpomalení výběru většího množství parcel (>100) v mapě.
  • Oprava identifikace parcely a budovy v mapě.
  • Oprava výpisu sekce LV A – Vlastnictví, kdy týž OS zapsán 2× s podílem 1/2.
  • Identifikace parcelního čísla z WFS Parcely-rozšíření.
  • Sjednocení výpisu datumů (Datum právního účinku zápisu atd.) u listiny se stavem na ČÚZK.
  • Oprava odeslání dotazu KATASTR On-line bez volby platnosti výpisu.
  • Oprava zpracování rodného čísla z formuláře KATASTR On-line.
  • Oprava náhodné chyby Neznámý typ odpovědi při komunikaci s WSDP ISKN.
 • Pasport PspPozemky
  • Oprava konverze pasportní databáze starších verzí (MDB) na verzi aktuální.
  • Urychlení srovnání JPV a BPEJ při synchronizaci s SPI KN.

15.12

 • Povolení editace pasportu nájmů (PspNajmy2) na needitačním klíči.

15.11

 • Opravy výkresu: opravena editace textu (chyba verze 15.10).
 • Práce s daty WFS: opraveno kódování češtiny (např. názvy ulic v rozšířené katastrální mapě).
 • Prezentace dotazů: opraveno zobrazení výběru parcel (chyba verze 15.10).
 • Informace o parcelách dle WSDP – opraven výběr z kalendáře (chyba verze 15.10).

15.10

 • Katastr on-line
  • Nadstavba modulu KATASTR využívající on-line vyhledávací služby WSDP ČÚZK.
  • Vyhledávání a stahování aktuálních XML výpisů o parcele, stavbě, bytové jednotce a vlastnictví OS.
  • Výpis parcely identifikací parcelního čísla WFS parcelní mapy.
 • Rozšíření práce s řízením – doplnění možnosti stažení doskenované listiny.
 • Podpora VFK verze 5.5
 • Úprava modulu KATASTR pro práci bez lokálních dat SPI KN.
 • Mapové služby: doplněny vrstvy z tématu „Rozšířené parcely“ (poskytovatel ČÚZK).
 • Čtení formátu KML, KMZ včetně multimediálních příloh (zatím pro bodové vrstvy) s možností zapojení do standardního REF.
 • TOP pasporty
  • Zvýraznění položek s údaji o vyřazení objektu z evidence či zrušení objektu na podrobném výpise objektu. Text se u těchto položek
   zvýrazní červenou barvou, aby nezanikal mezi ostatními položkami.
  • Doplněno nabízení posledního inv. čísla při založení nového objektu či elementu pasportu. Při ukládání do databáze se kontroluje, že
   zadané inv. číslo je jedinečné. Tuto kontrolu lze na desktopu vypnout v Nastavení pasportu.
  • Pro desktop přidána možnost nechat automaticky zapnout režim editace a administrace pasportu.
  • Prohlížení dokumentů je možné i když je dokument přiřazen k objektu pasportu vyřazenému z evidence.
  • Do filtrů pro seznamy objektů a elementů pasportu a pro sestavy je přidána možnost vyhledávat podle poznámky k objektu či elementu
   pasportu.
  • Do číselníků přidána možnost rušit nepoužité položky. Rušení nepoužitých položek v číselníkách je možné jen při zatržení pro to určené
   volby ve funkci Nastavení.
  • Výpis parcely a editace parcely se dělá, jen když je zapnutý pro to určený skin.
  • Doplnění prokliků do sestav pasportů.
  • Vylepšeno odesílání filtrů. Nyní se hlídá, že byly do filtru zadány správné hodnoty.
  • Přidána možnost předepsat klíčem v REF třídění číselníků pasportu abecedně podle názvu položek v číselníku.
  • Přidána možnost klíčem v refu volit, jakou implicitní volbu nabízejí číselníky v editačních formulářích při založení nového objektu
   pasportu. Změna se netýká číselníků s našeptáváním, tam zůstává combobx s číselníkem vždy implictně prázdný.
 • Pasport dopravního značení
  • Do funkce pro nastavení vztažného měřítka kresby tabulí na stojanech byla přidána možnost ovlivnit i rozestup mezi tabulemi na stojanu
   (desktop).
 • Pasport dřevin
  • Do seznamu objektů pasportu přidána možnost zobrazit i datum, od kdy je objekt pasportu evidován, a datum jeho poslední editace. Podle
   obou položek je možné i třídit a tak např. zjistit, který objekt byl vložen nebo evidován naposled.
  • Přidání souřadnic Y a X do csv výstupu objektů pasportu.
 • Pasport hřbitova
  • Zavedeno znázorňování volných hrobů.
  • Přidána možnost popisovat hroby i plátcem poslední platby na hrobě (je možné skinem určit, jaké údaje se mají u plátce vypsat –
   příjmení,jméno, obch. jméno, identifikátor plátce).
  • Při zadávání fyzické osoby nového plátce či vlastníka se u tohoto plátce (vlastníka) může vyplnit datum narození podle zadaného rodného
   čísla (pokud je platné) stiskem tlačítka ‚Převzít datum narození z rodného čísla‘.
  • Editační formulář plátce a vlastníka – vylepšeno přepínání fyzické a právnické osoby (ve formuláři se objeví vždy jen položky, které se
   týkají aktuálně zvoleného typu plátce/vlastníka (včetně názvů položek).
  • Přidána možnost zadat k šabloně pro tisk platby a pro tisk hřbitovní knihy název souboru.
  • Do filtru pro vyhledání hrobu a pro sestavu smluv a plateb přidána položka ‚datum platby od – do‘.
  • Do tisku hřbitovní knihy přidána možnost omezit tisk podle data umrtí.
  • Vyvolání tisku hřbitovní knihy přidáno i do sestavy hrobů a pohřbených.
  • Do šablony pro tisk plateb doplněno klíčové slovo pro datum uzavření smlouvy.
  • Přidána možnost automatického zobrazení končících smluv.
  • Ke hrobu přidány položky ‚opuštěný‘ a ‚opuštěný od‘. V automatick0mu seznamu smluv s končícími smlouvami se zobrazují jen smlouvy na
   hrobech, které nejosu opuštěné.
 • Pasport mobiliáře
  • Přidána možnost třídit součásti předmětu na podrobném výpise předmětu.
  • Zlepšeno rozlišení položek týkajících se předmětu a položek týkajících se součástí předmětu ve filtrech a v seznamu součástí.
  • Přidán číselník stavů.
  • K součásti předmětu přidány položky ‚stav‘,’vlastník‘,’správce‘,’záruka‘ a ‚instalace‘.
  • Na desktopu byla přidána funkce pro zobrazení legendy pasportu.
 • Pasport nájmů 2
  • Na desktopu přidána legenda pasportu.
  • Na podrobný výpis nájemní smlouvy přidána možnost zobrazovat součet nájemného a služeb i v klasickém režimu pasportu (kdy pasport
   pracuje bez položek nájemného).
  • K parcele přidána položka „pronajatá plocha“. Ke smlouvě přidána položka „pronajatá plocha“, která je součtem pronajatých ploch u
   jednotlivých parcel přiřazených ke smlouvě.
  • Do editačního formuláře parcely přidána kontrola odesílaných hodnot.
  • Přidána možnost rozšířeného zadávání parcel z modulu ‚Katastr‘.
  • Možnost automatického zobrazení končících smluv přidána i při běhu pasportu na Geoportálu.
 • Pasport pokosu
  • Zavedení dalších symbolů pro znázornění objektů pasportu v grafice.
 • Pasport rozvaděčů 2
  • Přidána možnost třídit elementy pasportu na podrobném výpise objektu.
  • Do seznamu hlavních rozvaděčů byl přidán výstup poznámky k hlavnímu rozvaděči.
 • Pasport svozu
  • Přidání možnosti hromadného přiřazování dokumentů k objektům pasportu.
 • Pasport komunikací
  • Na desktopu přidána legenda pasportu.
  • Do seznamu useků komunikací přidána možnost hromadně editovat část obce, pokud jsou všechny úseky v seznamu z jedné obce.
 • Pasport veřejného osvětlení 2
  • Přidána možnost třídit součásti lampy na podrobném výpisu lampy.
  • Zlepšeno rozlišení položek týkajících se lamp a položek týkajících se součásti lamp ve filtrech a v seznamu součástí lamp.

14.75

 • Podpora HTTP 2.0 pro komunikaci se službami WSDP a CTIOS.
 • Zabezpečení TLS 1.3 pro http komunikaci se službami WSDP, WSGP a CTIOS.
 • Poznámkový výkres: doplněno nastavení umožňující současné vykreslování linií a ploch.
 • Upravena adresa pro WFS ČÚZK-Správní jednotky.
 • Konstrukční kreslení: drobné opravy a vylepšení.

14.74

 • Atributová tabulka: nové funkce (pro objekt) v hromadných operacích.
 • Atributová tabulka: nápověda všech funkcí v hromadných operacích součástí dialogu.
 • Pasport Břemena2: Do editačního formuláře parcely přidána možnost vyhledat parcelu (jen na desktopu).
 • Pasport Břemena2: K parcele přidána poznámka.
 • Pasport dřevin: Přidána možnost klíčem v refu volit, jakou implicitní volbu nabízejí číselníky v editačních formulářích při založení nového
  objektu pasportu. Změna se netýká číselníků s našeptáváním, tam zůstává combo box s číselníkem vždy implictně prázdný. Typ operace v editačním
  formuláři operace zůstává beze změny, tj. z refu nelze chování ovlivnit.
 • Pasport vodorovného značení: Přidána možnost natáčení a zvětšování značek.
 • Pasport vodorovného značení: Zavedení dalších symbolů pro znázornění objektů pasportu v grafice.

14.73

 • Statistika výplní ploch zahrne i nekreslené výplně (P=-1).
 • Plná podpora objektových katastrálních map.
 • Pasport Inventarizace majetku: Ve vyhledávacím formuláři je možnost zadat více parcel seznamem.
 • Pasport Inventarizace majetku: Možnost vyhledávání dokumentů v pasportu.
 • Pasport mobiliáře: přidány nové značky (číslo 34-68): obecné, dopravní infrastruktury, odpadového hospodářství, památek, segmenty dětských
  hřišť, atd.

14.52

 • Čtení DGN, Import DGN: doplněna podpora 3D buněk.
 • Export REF – výběr cílového adresáře: opravena možnost vytvořit nový adresář (chyba verzí 14.50 a 14.51).
 • Panel Výběr obsahu mapy – seznam projektů: doplněno tlačítko Odebrat.
 • Na lištu výdeje dat přidána funkce ‚Seznam jevů v územních celcích‘.
 • Katastr nemovitostí: datum právních účinků zápisu listiny se uvádí na sekundy.

14.51

 • Převzetí starého nastavení: doplněno volitelné přebírání nastavení WSDP, seznamu projektů a jejich nastavení do misys.ini.
 • Připojení vzoru: opravena práce s texty zadanými dle výběru, opravena možnost zadat výšku textu z dialogu.
 • Omezení překreslování toolbarů (upraveno blikání ikon v panelech).
 • Atributová tabulka – drobné opravy ve funkci hromadné operace z textového souboru.
 • Opravena podmínka pro dohledání jednotek zadáním oprávněného subjektu.
 • Export LV do CSV – potlačení výpisu záhlaví tabulky pro každé katastrální území.
 • ImportVFlite – opravena technologie pro objektovou KM v projekt. souboru.

14.50

 • Práce s atributy – atributová tabulka pracuje i nad daty WFS.
 • Práce s atributy – do atributové tabulky přidána funkčnost hromadných operací z textového souboru.
 • Práce s atributy – nová funkce Doplnění dalších informací k parcelnímu číslu identifikací.
 • Úpravy v souvislosti se změnami v poskytování dat ISKN.
 • TOP pasporty – kontrola verze pasportu a verze databáze.
 • TOP pasporty – u vybraných comboboxů lze zvolit našeptávání.
 • Pasport nájmů – externí kresba i na WEB (zatím bez možnosti přidávat novou).
 • Pasport nájmů – generování XML souborů pro přídavnou kresbu při startu pasportu.
 • Pasport vodovodů a kanalizací – možnost zobrazeni legendy.
 • Pasport komunikací – možnost uživatelsky třídit seznam úseků komunikací na podrobném výpisu ulice.
 • Pasport komunikací – možnost zadávat obce, části obce, ulice a úseky komunikací ve filtrech výhradně přes comboboxy (tj. stejně jako v
  pasportech, jejichž objekty se vážou na ulice a úseky).
 • Pasport hřbitovů – přidána položka „Zákaz zveřejňování“.
 • Pasport hřbitovů – tisk hřbitovní knihy.
 • Pasport hřbitovů – zrušení kontroly platebního období na celý počet roků.
 • Pasport hřbitovů – sjednocení třídění čísel hrobů v sestavách s tříděním podle čísel hrobů v seznamech.
 • Pasport hřbitovů – vylepšený filtr pro seznam hrobů a sestav – je-li v pasportu jediný hřbitov, nabízí se ve filtru rovnou, analogicky to platí
  i pro oddíl.
 • Pasport hřbitovů – do filtru pro seznam hrobů a pro základní sestavu přidána možnost zadat datum pohřbu. Zapíná se skinem
  ‚POHRBENY_DATUM_POHRBU_2′. Umožňuje tisk hrobů, kde došlo k pohřbení v určitém období.
 • Pasport hřbitovů – přidána možnost zadat do šablony pro tisk platby položky ‚příslušenství hrobu‘ (údaj o hrobu) a ‚rezerva string 1 u plátce‘
  (údaj o plátci).

14.32

 • Oceňovací vyhláška 188/2019 Sb. (ocenění zemědělských pozemků dle BPEJ) – ceny dle aktuální vyhlášky.
 • Oprava úplné deanonymizace SPI KN (převedení formátu databáze na formát s plnými osobními údaji). V předchozí verzi modulů mohlo dojít k
  porušení vazby mezi nabývacím titulem a listinou.
 • Podpora protokolu TLS 1.3 pro WSDP a WSGP
 • Další opravy a vylepšení.

14.31

 • Oprava chyby: výpis parcely ZE původem z jiného katastrálního území na LV.
 • Korektní řazení vlastníků (dle abecedy) na výpisech.
 • Další opravy a vylepšení.

14.30

 • Podpora zobrazování 3D TIF (rastry, jejichž pixely obsahují místo čísla barvy např. nadmořskou výšku nebo jinou hodnotu), včetně možnosti
  hodnotu odečítat (např. nadmořskou výšku) z rastru při zadání polohy bodu v grafice.
 • Kontroly dat: doplněna tlačítka pro hromadné zapnutí a vypnutí všech kontrol a oprav v aktuální záložce dialogu.

Pasport hřbitovů

 • Přidána hrobová zařízení.
 • Zpřístupnění položky „kontaktní osoba“ i pro plátce, kteří jsou fyzickou osobou (dosud se používalo jen u právnických osob).
 • U položky platby přidána možnost zadat, že cena je jen za 1 rok. Výsledná cena u položky platby se tedy přenásobí počtem let, na který je
  uzavřena nájemní smlouva na hrobové místo (počet let se zjistí z počátku a konce období u platby, ke které položka platby patří). Nově se při
  editaci platby kontroluje, že mezi datem počátku a konce období platby je celý počet roků.
 • K platbě přidáno datum uzavření nájemní smlouvy a datum upozornění na ukončení nájemní smlouvy.
 • K pohřbenému přidány položky ‚pohlaví‘, ‚prohlídka zemřelého‘, ‚číslo schrány‘, ‚souhlas s exhumací‘, ‚datum exhumace‘, ‚stav lidských ostatků
  po tlecí době‘, ‚typ vložky do rakve‘.
 • Do filtru pro vyhledání hrobových míst přidána možnost vyhledat podle položky ‚číslo schrány‘.
 • Na podrobný výpis plátce byl přidán seznam jeho plateb.
 • Do editačního formuláře hrobu byl dodělán automatický výpočet plochy – plocha se počítá z délky a šířky hrobu (plocha se automaticky přepočítává
  při editaci polí pro délku a šířku hrobu).

Pasport dopravního značení

 • Implementována možnost zadat k tabuli značku v různých grafických verzích její podoby.

Pasport nájmů 2

 • Na desktopu lze k nájemní smlouvě přidávat další kresby pasportu.

Pasport údržby ploch

 • Převod pasportu pod nový design.

Liniové pasporty

 • Do funkce pro automatický popis linií přidána volba umožňující vytvořit pro každou linii alespoň jeden popis a volba umožňující popsat u linií s
  větvemi každou větev zvlášť (jako by byla samostatnou linií).

14.23

 • Podpora VFK 5.4
 • Oprava chyb v práci s modulem katastru nemovitostí.

14.21

 • Doplnění osobních údajů do aktuálního výpisu z katastru nemovitostí:
  • Na vyžádání (tlačítkem).
  • V režimu automatického doplňování osobních údajů během sestavování výpisu.
 • Možnost hromadného doplnění osobních údajů do pseudonymizované databáze SPI KN v dialogovém okně nebo z příkazového řádku.
 • Možnost zaheslovat databáze db3.
 • Výsledné PDF se zobrazuje v asociovaném internetovém prohlížeči mimo MISYS.
 • Možnost načtení až 13.000 databází SPI KN po katastrálních územích (v adresářích po okresech).

Pasport inventarizace pozemků

 • Podpora SPI s pseudonymizovanými daty, srovnání s SPI pomocí ICO + DOPLNEK ICO.
 • Zvýraznění objektu v mapě pomocí Mapniku.
 • Uživatelské nastavení kolekce fontů ke zvýrazněni.

Pasport hřbitovů

 • Do sestav přidáno zobrazení součtů plateb.
 • Výstup sestav do formátu CSV.
 • Možnost zadat nového plátce přímo z editačního formuláře platby.
 • Nový číselník typů schrány pohřbeného.
 • Nový číselník umístění schrány pohřbeného.
 • Vyhledávání podle data narození a data úmrtí pohřbeného.
 • Filtr pro sestavu smluv a plateb – přidání položek Volný a Volný od.

Pasport dopravního značení

 • Do filtrů pro Seznam značení a Seznam tabulí přidána možnost zadávat více značek současně (nutno zapnout skinem).

Pasport dřevin

 • Do filtru pro Seznam dřevin doplněna možnost vyhledávat podle data vložení dřeviny do pasportu a podle data poslední editace dřeviny.

Pasport veřejného osvětlení

 • Do filtru pro Seznam lamp doplněna možnost vyhledávat podle data vložení lampy do pasportu a podle data poslední editace lampy.

14.20

 • Doplnění nástrojů pro práci s pseudonymizovanými daty SPI dle nových pravidel.
 • Vyhledávání adresních míst a parcel: doplněno zobrazení hranic budov/parcel, obcí, okresů.
 • Atributová tabulka – hromadné operace: doplněn výpočet těžiště plochy a definičního bodu plochy.
 • Čtení DWG – podpora verze 2018.

14.13

 • Oprava chyby v pasportu inventarizace pozemků (db3)
 • WSDP: přechod na verzi 2.8.

14.12

 • Import VFK bez osobních údajů dle GDPR – pseudonymizovaná data.

14.10

 • Vyhledávání adres a parcel s využitím webové služby nad daty RÚIAN.
 • GDPR: vytvoření podmínek pro zabezpečení uživatelských dat a osobních údajů
 • GDPR: logování, logování na licenční server
 • Podpora zaheslované databáze MDB
 • Podpora zaheslované databáze DB3 (nástrojem GEPRO)
 • Podpora VFK 5.3
 • Rušení hromadně: doplněna původní volba „linie“ rozdělena na „linie“ (bez informace P) a „plochy“ (s informací P na prvním bodě).
 • Fotodokumentace: urychlení zobrazení poloh snímků při opakovaném zapnutí fotodokumentace.
 • PspZavStan (pasport závazných stanovisek) – nový pasport s možností přídavné kresby na desktopu

14.00

Novinky zapracované v průběhu roku 2018:

Katastr (příprava dat a práce s SPI KN)

 • GDPR: Vytvoření podmínek pro zabezpečení uživatelských dat a osobních údajů
 • GDPR: logování, logování na licenční server.
 • Podpora zaheslované databáze MDB.
 • Podpora zaheslované databáze DB3 (nástrojem GEPRO).
 • Vzhled HTML, BOOTSTRAP, sjednocení ikon.
 • Přepracování sestavení JPV na LV.
 • Prepracování a oprava UHDP.
 • Systémové podmínky pro JPV.
 • Podpora pseudonymizovaných dat VFK 5.3
 • WSDP – podpora služby verze 2.7
 • WSDP – stažení informací o řízení.
 • WSDP – stažení snímku katastrální mapy.
 • WSDP – nastavení platnosti výpisu.

Importy VFK

 • Podpora VFK 5.3
 • SQLITE, PostgreSQL – tvorba kompletní grafiky z VFK.

Výdej

 • Vyskladnění podle IČ nebo RČ v zadaných KÚ.
 • Vyskladnění podle OPSUB%ID v zadaných KÚ.
 • Nástroj pro konverzi db3 do VFK.
 • ástroj pro zaheslování DB3 a MDB.

Novinky pasporty

 • PspPozemky (pasport pozemků)
  • Body pasportu zobrazuje MAPNIK přímo z databáze.
  • Podpora databáze SQLite.
  • Podpora zaheslované databáze SPI KN.
  • Podpora zaheslované databáze pasportu.
  • Seznam operací v setřiditelné a filtrovací tabulce.
 • PspDpZn (pasport dopravního značení)
  • Připraveno zobrazení tabulí vyřazených z evidence v grafice.
 • PspDreviny (pasport dřevin)
  • Doplněna možnost přidat poškození k dřevině hromadně.
 • PspHrbit (pasport hřbitovů)
  • Možnost zadávat sazbu za m2 ke každému typu platby (dosud jen k nájemnému).
 • PspNajmy (pasport nájmů)
  • Důsledná kontrola zadaného parcelního čísla a katastrálního území
 • PspUlice (pasport komunikací)
  • Doskinování pasportu – možnost použít pasport i pro komunikace mimo obec.
  • Přidána možnost zadávat parcely k úsekům komunikací.
  • Možnost přidat dokumenty k operaci (i hromadně).
  • P5ipravena podpora pro kresbu ulic tvořených více liniemi.
 • PspZavStan (pasport závazných stanovisek)
  • Nový pasport s možností přídavné kresby na desktopu
 • TOP Pasporty (obecné novinky)
  • Změna v identifikaci prvků pasportu – pokud se v grafice nachází více objektů pasportu nad sebou, dá se uživateli při identifikaci v
   dialogu na výběr, který objekt pasportu se má vypsat.
  • Přidání možnosti vyhledat parcelu (pouze pasport nájmů, dokumentace, údržby zeleně, rozvaděčů, veřejného osvětlení, závazných
   stanovisek).

13.74

 • Opravy výkresu – linie: oprava změny vrsvy při výběru z nabízených prvků.
 • Nativní podpora WSDP ISKN verze 2.7
 • Drobné úpravy a vylepšení

13.72

 • Drobné úpravy a vylepšení
 • Podpora WMS a WMTS služeb ČÚZK, které budou poskytovány dle standardu OGC WMS 1.3.0

13.71, 13.70

 • Vnitřní úpravy systému v souladu s požadavky GDPR.

13.52, 13.53

 • Nahrazení ikon v HTML výpisu z modulu KATASTR unifikovanými fonty.
 • Identifikace přihlášeného uživatele v okně aplikace.
 • Identifikace přihlášeného uživatele ve vyhotoveném HTML výpisu.
 • Podpora WSDP ISKN verze 2.7:
  • Stažení informace o řízení.

Pasporty obecně

 • Nový design.
 • Export do CSV ve všech nejběžnějíšch pasportech.
 • Hromadná editace elementů.
 • Možnost identifikovat prvek pasportu i přes plochu do funkce pro společnou identifikaci přes všechny pasporty.
 • Automatické generování textu k liniím.

Pasport komunikací

 • Rozšíření tabulky pruhů – lze rozšířit atributy v tabulce pruhů (ulice, chodníky,parkovací pruhy). Obce hodnotí povrch na základě parametrů
  daných vyhláškou.
 • Možnost přizpůsobit pasport, zda-li rozlišovat chodník levý a pravý, či nerozlišovat. Totéž i v případě parkovacích pruhů.
 • K pruhům úseků komunikací přidány rezervní položky.
 • Přidána hromadná editace vozovek.
 • Převzetí délky z grafiky i do editačního formuláře chodníku.

Pasport dopravního značení

 • Přidání seznamu tabulí.
 • Doplněno hromadné rušení tabulí.
 • V případě více tabulí na jednom sloupku se tabule vyřazené z evidence, na rozdíl od platných tabulí, kreslí v grafice šedě.
 • Aktualizace dopravního značení dle platné vyhlášky.

Pasport hřbitovů

 • Skinování položek u pohřbeného – všechny položky u pohřbeného lze nyní zobrazovat ve výpisu hrobového místa.
 • Tiskové šablony hřbitov – rozšíření položek: rozšíření na základě rozdělení ceny na služby a pronájem.
 • Možnost jiného skinu pro administrátora a jiného pro standardního uživatele.
 • Přidána možnost zobrazovat některé dokumenty pasportu jen uživateli s oprávněním ADMIN.
 • Rozšíření o tisky pro položky plateb.
 • Rozšíření tisků o seznam položek při tisku z hlavičky platby.

Pasport pozemků

 • Databáze pasportu v SQLite, automatická konverze stávajícího pasportu.
 • Grafické znázornění prvků pasportu pomocí mapniku.
 • Ocenění pozemků pomocí aktuální BPEJ.
 • Informace o existenci JPV u parcely.

Pasport nájmů

 • Rozšíření poznámky na 2000 znaků.
 • Seznam parcel na podrobném výpise objektů pasportu řazen podle k.ú. a parc. čísla.
 • Zvýrazňování parcel přes modul ‚Katastr‘ i na webu.
 • Přidání sestavy nájemného (výpočet celkové sumy pronajatých pozemků).
 • Přidána možnost vyhledat parcelu v mapě.

Pasport veřejného osvětlení

 • Přidání seznamu podružných rozvaděčů.
 • Doplněno hromadné rušení podružných rozvaděčů.
 • Doplněno hromadné přidání operací k podružným rozvaděčům.
 • K objektům pasportu přidána položka ‚délka‘.
 • Lze přidat délku z grafiky, jednotlivě i hromadně.
 • Sestava délek grafiky.

Pasport výkopových prací

 • Doplněna návaznost na pasport subjektů

Pasport vodovodů a kanalizací

 • Rozšíření skinu – je možné oskinovat všechny položky v menu.

Pasport mobiliáře

 • Doplněna možnost přidat součást jinému předmětu.

13.28

 • Převod prvků objektů do technologie: Volitelně lze převádět i plochy na linie nebo uzavřené linie na plochy.
 • Selekce objektů – přidat/ubrat atributy: Opravena možnost zadat více atributů a hodnot.
 • Doplnění čísel popisných k parcelnímu číslu, Doplnění symbolů k parcelnímu číslu, Doplnění čísel LV k parcelnímu číslu, Doplnění informací k
  parcelnímu číslu: U výkresů obsahujících parcely z více k.ú. se testuje číslo k.ú. v informaci X u textu parcelního čísla.
 • Doplnění informací k parcelnímu číslu: Přidán nový druh informace „typ budovy zkratkou“ a „typ budovy zkratkou [mimo čp/če]“.
 • Nová technologie tvorby ZVB (zákres věcných břemen) pro výkresy s plochami věcných břemen.
 • Importní moduly pro PostgreSQL a SQLite vytvářejí i jednočarové výkresy, hranové indexy nad jednočarovou KM, refy a objektové mapy KM, BPEJ a VB

13.25

 • Podpora VFK verze 5.2
 • Načtení dat SPI KN ve verzi VFK nižší než 2.8
 • Tvorba objektové mapy, obecné zadání plochy – topologicky: Vnitřní plochy (díry) dotýkající se 1 bodem vnějšího obvodu se nezahrnou do vnějšího
  obvodu, ale jsou chápány jako vnitřní plochy.
 • Nová funkce: Nahlížení do externích map (mapy.cz, google.cz/maps)

13.21

 • Vlastnosti, Uložit, Zavřít: Pamatují se rozměry a poloha dialogu a šířky sloupců tabulky.
 • Atributová tabulka: Zrušen export XLS z důvodu ukončení podpory příslušného ODBC ovladače firmou Microsoft. Lze využít export do formátů CSV,
  DBF nebo MDB.
 • Import VFK:
  • Doplněna podpora komprese 7z.
  • Podpora zaheslovaného 7z.
 • Výdej: Podpora dat SPI KN v SQLite (db3)
 • Podpora WSDP KN 2.6:
  • Stažení digitalizované listiny.
  • Stažení otisku katastrální mapy.
  • Nastaveni datumu platnosti výpisu.
 • Přidán název (alias) služeb WMS/WMTS.
 • Nová funkce: Uložení SHP.

13.14

 • Odvolání změn (znovunačtení z disku) zachová přiřazení výkresu k tématům projektu.
 • Oprava výkresu – text: Opraveno nezobrazování ostatních informací (chyba verzí 13.10 až 13.13).

13.11

Novinky verze 13:

 • nová funkce Uložení DGN
 • nová funkce Výdej dat (do formátů SHP a VYK standardně, do formátů DGN a DXF je nutné mít moduly DGNOUT a DXFOUT)
 • nová funkce Kartogramy a kartodiagramy

Novinky zapracované v průběhu letošního roku:

 • do funkce Otevření WFS doplněny datové sady „ČÚZK-katastr-budovy“ a „ČÚZK-adresní body“
 • podpora služby WMTS (varianta webové mapové služby, server poskytuje data formou dlaždicových rastrů)

Katastr (příprava dat a práce s SPI KN)

 • nativní připojení k SPI v databázích:
  • SQLite (DB3) – souborová databáze (náhrada za MS Access)
  • PostgreSQL – databáze klient-server
 • import VFK do databáze SQLite (DB3) včetně grafiky
  • využití nadstavby SpatiaLite
  • objem importovaného VFK není omezen
  • souběžné zpracování více VFK zároveň
 • import VFK do PostgreSQL včetně grafiky
  • využití nadstavby PostGIS
  • objem importovaného VFK není omezen
 • poznámka: SpatiaLite, PostGIS jsou nadstavby umožňující práci s geodaty v prostředí databázových systémů
 • KATASTR
  • právo stavby ve výpisech
  • pro XLS export nastavení způsobu výpisu duplicitních hodnot řádků při více vlastnících
  • XLS export nahrazen exportem CSV, odpadá omezení počtu záznamů
  • výpis informace o břemeni identfikovaném v grafice, zvýraznění dotčených parcel v grafice
  • podpora uživatelských rozšíření (provádíme pro více zákazníků)
  • podpora WSDP 2.3
  • cena u nabývacího titulu ve výpisu SPI KN
  • oceňovací vyhláška 441/2013 (ocenění zemědělských pozemků dle BPEJ) – ceny se automaticky nastaví podle platnosti dat (vyhláška platí od
   1.1.2014)
  • nové systémové podmínky
 • výdej dat SPI
  • výběr bloku VFK k exportu
  • rozdělení výsledných souborů MDB v závislosti na jejich velikosti
 • PspPozemky (pasport inventarizace pozemků)
  • propojeni s PspNajmy2
  • nativni podpora SQLite
  • prezentace bodů pasportu pomoci Mapnik
  • podpora uzivatelskych rozšíření

Novinky pasporty

 • TOP pasporty
  • XML export/import
  • přidání rezervních položek u pasportů dřevin, komunikací, svislého a vodorovného dopravního značení, vpustí, mobiliáře, veřejného
   osvětlení, hřbitovů, vodovodů, kanalizací a nájmů
  • urychlení vykreslování pomocným výkresem
  • možnost rozblikání velkého množství objektů
 • úpravy u jednotlivých pasportů
  • pasport plošné údržby – přidání rezervních položek, možnost vyhledávat podle všech položek
  • pasport mobiliáře – přidáno sčítání cen u součástí objektu pasportu
  • pasport dřevin – formulář pro pokácení dřevin
  • pasport dřevin, pasport hřbitovů – výstup údajů pasportu do formátu JSON (připravuje se)
  • pasport veřejného osvětlení, pasport mobiliáře – rozšíření sestav a sumáře operací
  • pasport nájmů – možnost pracovat v režimu, kdy jednotlivé nájemní smlouvy mají položky
  • přidán číselník pro periodu úhrady
  • rozšířeno propojení s PspPozemky (v PspPozemky je možné zjistit, na které parcely jsou nájemní smlouvy)
  • pasport mapových a územně analytických podkladů – zrychlení práce s pasportem (u příloh se nekontroluje, že se nezměnily)
  • pasport dopravního značení – přidána možnost vytvořit nový objekt pasportu kopírováním jiného objektu pasportu
  • pasport veřejného osvětlení, pasport rozvaděčů – vyhledávání podle více inventárních čísel

12.64

 • Import DGN, Import DXF: lze importovat i soubory z adresářů, do kterých nelze zapisovat.
 • Přímé čtení VFP verze 4.0.

12.63

 • Načtení programu-technologie: opraveno ukončení definice pomocí Esc.
 • Fotodokumentace: opraveno zobrazování připojených fotografií (chyba verze 12.61).
 • Import VFK: nový import pomocí SQLite3

12.61

 • Funkce Snímek mapy přejmenována na Tisk mapy, méně využívané tiskové funkce přesunuty do menu Soubor/Tisk/Další.
 • Uložení jako VTX nebo STX: způsob zaokrouhlování souřadnic sjednocen se zaokrouhlováním souřadnic v záznamu výpočtu.
 • Otevřít WFS server: doplněny datové sady ČÚZK-katastr-budovy a ČÚZK-adresní body.
 • Otevřít WMS server: doplněna podpora služby WMTS
 • Import VFK: opraveno rozřezávání výkresů katastrální mapy u podkladů VFK, které obsahují jen výřez území

12.53, 12.50

 • Podpora WSDP KN verze 2.3*. /*od v. 12.53
 • Prodloužení a zkrácení linie: i při nepřebírání informací zůstanou zachovány informace, které se dědí (kreslicí klíč, výplň plochy, výška
  vrstevnice)

12.42

 • Názvy vrstev můžou obsahovat malá i velká písmena (názvy jsou case sensitive).
 • Expert: zjednodušeno překreslování dat při editaci (počet překreslování, omezení je na nejnutnější oblast), při editaci průhledných ploch
  nedochází k překrytí kresby plnou barvou (zachovává se průhlednost), při změně polohy textů je text tahán v jeho reálné podobě i s ochranným
  okolím.
 • Informace o parcelách zjednodušených evidencí: opraveno současné zobrazení parcel EN a pozemkových PK do mapy
 • WMS výstupy pasportů pro Geoportál
 • Zrychlení startu pasportů
 • Zrušení povinné vazby na pasport komunikací pro pasporty, které s pasportem komunikací pracují.

12.33

 • Import VFK – seznam souřadnic: opraven import nezplatněných bodů (budoucnost), k bodům zaměřeným (vytyčeným) s přesností 0.14 m v jiném ZPMZ než
  jsou číslovány doplněn kód s číslem ZPMZ zaměření.
 • Statistika – změna vztažného měřítka: opraveno překreslení šrafování s vyříznutými texty.
 • Informace o parcelách v mapě: opraven výpis 1 parcely zjednodušené evidence v územích se společnou číselnou řadou v KN.

12.31, 12.30

Práce s daty

 • Podpora WSDP KN verze 2.2*. /*od v. 12.31
 • Import VFR – doplněn import UKM.
 • Oprava výkresu – text: doplněna podpora bezměřítkových textů (lze zadat nulovou nebo zápornou výšku textu).
 • Rozpuštění složených prvků – šrafování plochy: nekreslený obvod plochy je zcela zrušen.
 • Kótování: lze potlačit kresbu kótovací čáry.

Desktop

 • Rozšířené možnosti logování činnosti modulu katastr:
  • Potlačení uchovávání HTML.
  • Potlačení uchovávání PDF.
  • Logovací soubor je otevírán jen při zápisu. Souběžné instance MISYS logují do téhož souboru.
 • Zobrazení informace o počtu řad v číslování parcel ve vybraném k.ú.
 • Modul otevírá pouze stavová data SPI, změnová data nepoužije.
 • Sjednocení funkčnosti dialogů pro zadání stavby po k.ú. a částech obcí.
 • Systémové podmínky:
  • optimalizace (urychlení) složitých podmínek.
  • nové podmínky pro břemena k tíži a ve prospěch.
  • povinné parcely k vlastnictví zadaného oprávněného subjektu.
 • Urychlení práce s daty mdb na síťovém disku.

WEB

 • podpora gzip komprese HTML.
 • podpora HTML5.
 • oprava exportu XLS a MDB.

Pasporty

 • Vzájemné odkazy mezi pasporty se nabízejí pouze v případě, kdy je možné je vykonat. Platí pro pasporty ve verzi desktop.
 • Úpravy základních pasportů – počet typů operací vstupujících do vyhledávání může být vyšší než 32.

12.21

 • Šrafování plochy: opraveno šrafování lemovkou (chyba verze 12.20).

Práce s daty

 • Export souřadnic: doplněn formát pro Topcon GRS
 • Import VFK – rozřezání KN mapy po katastrálních území: doplněna podpora dat VFK s neúplnou informací o přiřazení prvků mapy do k.ú.

Katastr

 • Plná podpora VFK 5.1

12.20

 • Šrafování plochy: přidána volba na vyřezávání textů ze šrafování.

Práce s daty

 • Nová analytická funkce Topologické překrytí: průnik, sjednocení, rozdíl nebo symetrický rozdíl ploch.
 • Informace hromadně: přidána volba pro mazání alternativního vzhledu.
 • Import VFK: doplněn test existence tabulek pro nezplatněné geometrické plány (jsou-li při importu požadovány).

Katastr

 • Doplněn výpočet ceny parcely podle prováděcí vyhlášky č. 199/2014 Sb. (oceňovací vyhláška).

Pasporty

 • Vyhledávací a editační formuláře všech webových editačních pasportů lze odesílat i stiskem klávesy ENTER. Funguje v IE10, IE11, Firefoxu,
  Chrome.
 • Pasport inventarizace pozemků – věcná břemena: evidujeme příznak, že existují břemena k tíži či ve prospěch.

12.11

 • Podpora formátu VFK verze 5.1

11.80

Obecně

 • Úprava INI: doplněno přenášení rozmístění ikon, úprav menu a přiřazení horkých kláves.
 • Čtení SS v obecném formátu: oprava načítání souřadnic, které neměly tvar čísla, např. WGS souřadnice ve tvaru DDD MM SS.
 • Nová technologie tvorby „B2″ pro dokumentaci skutečného provedení stavby dálnice.

Pasporty

 • Zobrazení atributů do grafiky u vybrané množiny nejpoužívanějších pasportů.
 • Přidání sestav do pasportu veřejného osvětlení – lampy

11.75

Obecně

 • Symboly dle CELL MS: opraveno kreslení ve funkci Expert.
 • Kontroly dat-totožnost: body SS nepoužité ve výkresu jsou setříděny tak, aby je bylo možné v Manažeru chyb zrušit.

Katastr

 • Import VFK: opraveno rozřezání výkresů po k.ú. (chyba verze 11.73).
 • Oprava výpisu LV s právem stavby.

11.73

Obecně

 • Undo: oprava vrácení změn v případě rušení celého objektu.

Práce s daty

 • Šrafování plochy: lze spojit více zadaných ploch (vhodné např. pro šrafování věcných břemen).
 • Čtení STX: oprava automatického číslování při nahrazování prefixů (chyba verzí 11.65 až 11.70).
 • Most, propustek: opraveno kreslení (možnost zadat krajní body číslem bodu nebo dvojicí souřadnic), stočení symbolů na krajích mostu přizpůsobena
  formátům VKM a VFK.

11.70

Katastr

 • Podpora VFK verze 5.0,
 • Aktuální ceník BPEJ dle nové vyhlášky (441/2013 Sb.),
 • automatické nastavení ceníku BPEJ podle vyhlášky odpovídající platnosti dat SPI KN.

11.57

 • Verze řeší chybu Internet Exploreru 11, která způsobovala nenačítání výpisu z SPI KN, případně pasportního listu.
 • Podpora WSDP KN verze 2.1.
 • Patch
  • podpora VFK verze 5.0
  • aktuální ceník BPEJ dle nové vyhlášky (441/2013 Sb.)
  • automatické nastavení ceníku BPEJ podle vyhlášky odpovídající platnosti dat SPI KN

11.55

Obecně (všechny produkty)

 • Podpora přímého načítání tras z formátu GPX.
 • Přímé čtení výměnného formátu pozemkových úprav VFP (výkresy a vybrané popisné informace).
 • Práce se zeměpisnými souřadnicemi (trasové body import i export do/ze seznamu souřadnic, trasy otevření gpx jako nativního formátu).

Práce s daty

  • Atributová tabulka zachovává pořadí uložení atributů v objektu.
  • Podpora dlouhých názvů atributů, rozlišování velikosti písmen v názvu atributu.
  • Práce s atributy a Atributová tabulka umožnují v obsahu atributu vytvořit a otevřít odkaz
  • Atributová tabulka podporuje v rámci kalkulačky atributů výpočty výměry a obvodu plochy a délky linií v objektu.

MISYS

 • Komunikace se službou WSDP KN verze 2.
 • Přidán ukázkový projekt pro práci s webovou službou dálkového přístupu ISKN.

Pasporty

 • Všechny TOP pasporty jsou editovatelné na WEBu.
 • Všechny TOP pasporty umožňují v grafice vícenásobnou identifikaci, identifikaci obdélníkem a polygonem.
 • Všechny TOP pasporty umožňují hromadnou editaci.
 • Všechny TOP pasporty mají sjednocený způsob vyhledávání prvků pasportu (hvězdičková konvence).

11.48, 11.46

Katastr

 • Přidán ukázkový projekt pro práci s webovou službou dálkového přístupu ISKN (využívá bezplatnou testovací verzi).

Práce s daty

 • Legenda výkresu – přidána možnost uložení předdefinovaných nastavení a jejich použití pro novou legendu nebo v opravách.
 • Výplň ploch dle atributů – zjednodušena tvorba legendy.
 • Atributová tabulka – do kalkulačky přidána funkce round a přidáno zaokrouhlování výsledné číselné hodnoty při ukládání do atributu typu text.
 • Nová technologie tvorby RUIAN.
 • Opravy exportů dgn a dxf na základě testování a připomínek uživatelů.

11.35

Práce s daty

 • Tisk do rastru – opraven výstup do rastru ve formátu JPG (chyba verze 11.31).
 • Výplň plochy, Oprava výkresu – nově podporován kód výplně -1 pro nekreslené výplně ploch.
 • Vylepšení a opravy exportů dgn a dxf – oprava převodu pozadí u textů..

Pasporty

 • Pasport vodních zdrojů, umožněna editace pod webem.
 • Pasport schodišť, umožněna editace pod webem.
 • Pasport mobiliáře, umožněna editace pod webem.

11.31

Katastr

 • Prezentace dotazů – opraveno ukládání symbolů zvýraznění parcely do poznámkového výkresu.
 • Prezentace dotazů – doplněna možnost nerušit zapamatovaná zvýraznění při načtení seznamu zvýraznění ze souboru (viz Nastavení katastru).

Pasporty

 • Přidány hromadné identifikace v pasportech.

Práce s daty

 • Nová funkce Rozšířený vstup bodu – nabízí další možnosti pro zadání polohy.
 • Obalová zóna (buffer zóna), výrazné zrychlení funkce zejména při větších šířkách zóny.
 • Export DGN – doplněna podpora formátu DGN verze 8, dialogy pro nastavení konverzí linií, ploch, symbolů a textů jsou propojeny s grafikou.
 • Export DXF – dialogy pro nastavení konverzí linií, ploch, symbolů a textů jsou propojeny s grafikou.
 • Import DGN – oprava přebírání výšky a šířky textu tabulky systému Expert.
 • Import VFK – opraven pád při nesouladu přípony souboru (VFK, ZIP, GZ) s vlastním obsahem souboru.
 • Informace hromadně – možnost nerušit osamocené body bez jakékoliv informace po provedených opravách.
 • Informace a rušení hromadně – oprava výpisu spojení na následující bod v protokolu.
 • Test přilehlosti bodů k přímce – oprava špatného výpisu do protokolu.
 • Snímek mapy – opravena aktualizace velikosti taženého výřezu při změně okrajů papíru.

11.22

Obecně

 • Tisk kladu listů (zahrnuje definici kladů, rušení nepokreslených listů, popis listů a vlastní tisk do BMP).
 • Podpora zobrazování dat poskytovaných službou WFS (aktuálně služby CP:CadastralParcel a CP:CadastralBoundary poskytované ČÚZK).
 • Certifikovaná transformace mezi ETRS a JTSK.
 • Zobrazení popisu elementů – výpis údajů (atributů) ploch není omezen jen na jednu plochu; nově lze zadat maximální počet řádků (v nastavení
  programu) a potlačit omezení na měřítko okna. Bloky atributů jsou odděleny mezerou.

Katastr

 • UHDP – doplněn export do XLS.
 • Přehledné sestavy – rozšířeny o rejstřík vlastníků (volba „osoby“).
 • Import VFK – opraveno rozřezání definičních bodů po k.ú. při zapnuté indexaci katastrálních map (chyba verze 10.76), opraveno neukládání
  definice technologií při importu pouze definičních bodů parcel.

Práce s daty

 • Nová funkce Atribut do textu podél linie.
 • Při opravě výplně plochy funkcí Oprava výkresu opraveno rušení díry.
 • Import DGN: do funkce doplněna možnost nastavení implicitních hodnot dialogem pro prvky nenalezené v technologii konverze.
 • Zjištění názvu rastru: opraveno zjišťování názvu rastru pro rst soubory = nyní se názvy rastrů negenerují pro vypnuté rst v misys projektu, ale
  pouze pro zapnuté.
 • Selekce – opravena chyba v zadávání číselných podmínek pro atributy z klávesnice.
 • Informace hromadně – možnost nerušit osamocené body bez jakékoliv informace po provedených opravách.

Pasporty

 • UIR-ADR – modul nově podporuje data z RÚIAN.
 • PspDpZn na webu – opraveno nezobrazování dopravních značek v kartě pasportu.
 • PspVodRad, PspVodRadNew, PspVod, PspVodNew, PspKanRad, PspKanRadNew, PspKan, PspKanNew, PspDocUz6, PspMobil, PspUlice, PspDpZn, PspPokos –
  zvýšen počet objektů, které je možné najednou zobrazit v grafice.
 • PspOdpKose – ve filtru opraveno vyhledávání podle typů koše – nyní je možné správně vyhledávat i pokud je počet typů odpadkových košů větší než
  32.
 • PspPokos – k plochám pokosu přidán nový údaj o sklonu, položky v číselníku lokalizace jsou řazeny abecedně.
 • PspHrbit – doplněna šablona pro složenku, doplnění tisku podle šablon.
 • PspRO2 – v grafice je možné zobrazit čísla hlavního a podružného rozvaděče, pro desktopovou verzi přidána možnost zobrazovat v grafice pouze
  vybrané záznamy.
 • PspVpusti, PspVodZn – výběr podle druhu objektu pasportu funguje i pokud počet druhů objektů přesáhne 32.
 • PspVO2 – pro desktopovou verzi přidána možnost zobrazovat v grafice pouze vybrané záznamy, filtr pro výpis lamp a filtr pro výpis součástí lamp
  zobrazují v nabídce ulic pouze ulice, které patří do zvolené obce.
 • PspPozemky – filtr doplněn o vyhledání podle způsobu vlastnictví, pasport je plně funkční i na webu.

10.76

Obecně

 • Ovládání výřezu pomocí kolečka myši – úprava i pro citlivější myši.
 • Funkce Přehledka všech dat a Přehledka s volbou ignorují RST rastry a WMS v nezapnutých tématech projektu (ref).
 • Funkce Zobrazení popisu elementů není při výpisu údajů (atributů) ploch omezena jen na jednu plochu; nově lze zadat v nastavení maximální počet
  řádků a potlačit omezení na měřítko okna.

Katastr

 • Ve funkci Import VFK opraven import katastrálních map z více vstupních VFK.
 • Opravena animace mapičky s proklikem do mapy v HTML seznamu budov.
 • Moduly IMPORTVF, VYDEJ i KATASTR pracují s VFK ve verzi 4.2. To zejména znamená, že jsou vypisována správná čísla řízení.
 • Zadání parcelního čísla korektně reaguje na kombinaci zástupných znaků *, */* a */?.
 • Výpis čísla budovy již neobsahuje zdvojený zápis názvu části obce. Budovy bez čísla popisného/evidenčního jsou v HTML výpisu seznamu budov
  řazeny podle kmenového čísla parcely pod budovou.
 • Modul IMPORTVF podporuje kompresní formát GZ.
 • Modul VYDEJ umí nově v dávce vyřezat data na základě seznamu TELESA.ID nebo H_OPRAV_SUBJEKTY.ID nebo H_OPRAV_SUBJEKTY.ICO.

Práce s daty

 • Funkce Import DGN nově podporuje také formát DGN verze 8, umožňuje prohlížet importované prvky v grafice a spolupracuje s tabulkou funkce
  Expert.
 • Při zakládání výkresu lze technologii tvorby vybrat v dialogu, který umožňuje vyhledávat technologie i podle popisu.
 • Ve funkcích Export DXF a Uložení DXF opraven export víceřádkového textu
 • Výplň ploch dle atributů: doplněna možnost práce s bloky v tabulce.
 • Funkce Oprava výkresu při opravě výplně plochy automaticky opraví i typ spojení na spojnicích vnějšího obvodu s vnitřní plochou.
 • Interpolace bodů vrstevnic – oprava interpolované výšky při zadání bodem, jehož staničení od prvního bodu je záporné. Při hledání
  interpolovaného bodu o zadané výšce je nově možno zadat i výšku vně intervalu výšek koncových bodů.
 • Do funkce Kontroly dat doplněn test, zda z prostředního bodu kruhového oblouku nevychází jiná linie.
 • Nápověda funkcí Kontrola dat a Manažer chyb rozšířena o popis jednotlivých chyb a dostupných akcí při procházení chyb.
 • Opraveno kreslení DGN multičáry při přímém čtení (DGN7).
 • Ve funkci Kružnice opraveno nepřebírání čísel bodů při zadání třemi body.
 • Ve funkci Připojení vzoru opraveno používání znaku & v doplňovaných textech.
 • Funkce Rozpuštění složených prvků podporuje také prvek „propustek, most, lávka“.
 • Funkce Export REF podporuje volitelný export fotodokumentace.

Pasporty

 • Oprava kalendáře tak, aby posuny v kalendáři na jiný měsíc nebo rok fungovaly i v jiných prohlížečích než IE.
 • PspDreviny – pasport dřevin
  • Oprava zobrazení záznamů v grafice – zrušení zobrazení průhlednou barvou.
 • PspVO2 – pasport veřejného osvětlení
  • Zobrazování fotografií součástí podporováno i na webu.
 • Jednoúrovňové pasporty (např. PspDreviny – pasport dřevin) – řádové urychlení zobrazení více položek v mapě.
 • PspPokos
  • Položky v číselníku lokalizace jsou řazeny abecedně.

10.56

Obecně

 • Poznámkový výkres – oprava plochy – opravena chyba, kdy se špatně opravovala plocha s původně jednobarevnou výplní na plochu se šrafami a bez
  výplní, pod šrafami zůstávala původní výplň.

Katastr

 • Katastr – přidána systémová podmínka pro vyhledání parcely (budovy, jednotky), na které je zapsáno břemeno ve prospěch zadaného oprávněného
  subjektu.

10.55

Obecně

 • Tisk – podpora pro Win7 64bit občas hlásí, že „systém nemůže tisknout“.
  • Chyba se nyní oznámí s detailnějším výpisem „Nepodařilo se zahájit tisk: jméno, tiskárny název funkce(kód chyby)“. V tomto případě je
   nutné do inicializačního souboru přidat:
   • [printers]
   • WIN7-64=1
  • Tímto se ošetří všechny dosud známé tiskárny, bohužel to nemusí být zcela obecné řešení. Pro případ, že se problém objevuje jen na
   určitých tiskárnách, lze v inicializačním souboru ošetřit jen tuto tiskárnu:
   • [printers]
   • jmeno_tiskarny=
  • Podrobnější informace dotazem v naší firmě.
 • Provedena úprava eliminující chybné kreslení průhledných rastrů na některých Win7 64bit
 • Ve funkci Poznámkový výkres doplněna možnost osazovat značky a texty i identifikací na stávající body. Dosud bylo možné pouze graficky.

Práce s daty

 • Import měřených dat z formátu Nikon RAW doplněn o další používané kódy (způsoby zápisu), a to bod kontrolně zaměřený při vytyčení (SO) a
  orientace v 1. a 2. poloze (F1, F2)

Pasporty a aplikace

 • PspVO2 (pasport veřejného osvětlení varianta 2)
  • Oprava vyhledávání podle typu lamp – nyní vyhledává správně lampy i pokud je počet typů lamp větší než 32.
 • PspUlice (pasport komunikací)
  • Opraveno vyvolání seznamu ulic z nástrojové lišty Misysu a MISYS WEBu (v předchozí verzi se seznam vyvolaný přes tuto ikonu neobjevil,
   zobrazila se pouze prázdná stránka pasportu)

10.53

Obecné vlastnosti

 • Úprava seznamu WMS serverů – aktualizovace odkazů
 • Ve vzorové šabloně pro Prezetační tisk upraveno grafické měřítko

Práce s daty

 • Tvorba objektové mapy je doplněna o výběr technologie tvorby dialogem

Pasporty

 • Pasport výměníkových stanic a odběrů
  • do datového skladu jde zařadit též zástupce (*.lnk) a tím je umožněno použití sdílených dokumentů

Pasport veřejného osvětlení – rozvaděče

 • úprava zobrazování číselníku typů lamp

Fotodokumentace

 • upravena práce s fotodokumentací při vypnutých smíšených technologiích

10.52

Katastr

 • Vyhledávací služba pracuje nad daty verze VFK4 výměnného formátu.
 • Upraven přístup na webovou službu dálkového přístupu (po změně rozhraní na ČÚZK)

Práce s daty

 • V atributové tabulce lze pracovat s hromadnými operacemi (pokročilá funkcionalita – používá se skriptovací jazyk)
 • Možnost připojení atributů z csv souboru do atributivé tabulky.
 • Hromadný převod prvků objektů do technologie (u výkresů, které nemají technologii, lze převádět hromadně identifikované prvky nebo
  objekty nebo celé vrstvy do výkresu zvolené technologie)
 • Atribut do informace na bodech. Funkce převede vybraný atribut objektu do informace na bodě
 • Expert – přiřazení technologie tvorby: zobrazují se i popisy technologií, seznam nabízených technologií lze omezit filtrem (dle názvu či
  popisu). Využití u projektů s mnoha technologiemi. Typickým příkladem je ÚAP.
 • Vytváření legendy – určeno zejména pro technologické výkresy, struktura legendy se vytváří analýzou dat výkresů (generování legendy,
  úprava textů a přeskupení řádků legendy )
 • Statistika výdeje a zpracování dat. Nová funkčnost v modulu výdeje dat. Výsledkem je txt soubor se statistikou po souborech, jevech a
  položkách datového skladu
 • Kontroly dat – doplněny kontroly GIS a kontroly konzistence s datovým skladem.

Pasporty

 • Obecné vlastnosti pasportů
  • Rozšíření exportu atributů do výkresu u víceúrovňových pasportů
  • Přidána možnost generovat PDF výstupy pomocí XML
  • Stránkování výpisů. Pokud se zobrazuje ve formuláři pasportu příliš mnoho objektů, je vhodné výpis stránkovat. Implementováno v
   PspDreviny a PspDulDila
  • Hromadné přiřazování operaci – implementováno v PspPokos, PspPloUdr, PspDreviny
 • Pasport inventarizace pozemků
  • podpora vfk4
  • pasport je plně skinován
  • podpora sledování majetku více oprávněných subjektů (OS)
  • k parcele lze evidovat více OS
  • parcely evidované k OS lze omezit SQL podmínkou
  • evidence operací k parcele
  • rozšířené možnosti vyhledávání parcel v pasportu
  • dohledání majetku převedeného mezi subjekty po aktualizaci SPI
  • zplatnění změn SPI bez nutnosti výpisu dotčených parcel
  • automatická i ruční záloha databáze pasportu
  • datum vzniku a datum změny a datum zaniku je vyplnovano platnosti dat SPI
  • zobrazení parcel v grafice lze provest pomoci aplikace KATASTR
  • pasportní vykres s evidovanymi objekty může být uložen na disku pro rychlejší start
  • ovlivnění vzhledu výpisu pasportu pomocí externího CSS stylu
  • automatické srovnání s SPI a SGI při startu lze potlačit a spustit manuálně
  • srovnání s SPI a SGI může provést pouze administrátor pasportu
 • Pasport komunikací
  • Umožňuje dodatečně změnit část obce u úseku komunikace. Použití v případech, kdy objekty po stranách úseku komunikace jsou v různých
   městských částech
 • Pasport hřbitovů
  • Tisky smluv a složenek na základě rtf šablony
  • Hlídání nezaplacených faktur
 • Pasport rozvaděčů
  • Plná skinovatelnost
 • Pasport veřejného osvětlení
  • Podpora možnost zobrazení fotek u typů lamp a typů součástí (fotografie v rámci číselníkovýchch položek)
 • Pasport mapových a územně analytických podkladů
  • Operace u editační podoby pasportu. Umožňuje zpracovateli dat chronologicky zaznamenávat postup prací při zpracování dat
 • Pasport dřevin
  • Skinovatelný
  • Možnost zobrazení jen vybraných záznamů v mapě
  • Možnost označení vybraných záznamů odlišnou barvou (přitom se zobrazují všechny záznamy)
  • Další pokročilé možnosti nastavení prezentace (bezměřítkové texty, nastavení odstupu a velikosti popisů)
  • Rozšíření počtu číselníků
  • Rozšířené vyhledávání podle operací

Pasport výkopů

 • Import, export externích dat ve formátu xml

Fotodokumentace

 • nově umožňuje zobrazování datumu pořízení fotky

10.27

Katastr

 • Oprava funkce Import VFK (týká se definičních bodů parcel a také pracovní databáze zakázky GP)
 • Opravy katastru (výpis parcel nenalezených v SPI, formátování adres vlastníků)

Pasporty

 • Opravy pasportu inventarizace majetku (PspPozemky) i v souvislosti s novou verzí VFK
 • Opravy nestability pasportů v Internet Exploreru 9
 • Zaslepení komprimace mdb v pasportech (možná příčina problémů s databází v síťových instalacích)

10.24

 • Připojení fotodokumentace
 • Uložení DXF

10.13

 • Možnost instalace se softwarovým lic. klíčem – pro zjednodušení a urychlení na všech OS
 • Propojení s MARBES pomocí socketu
 • Podpora helpu ve formátu *.CHM
 • Podpora jazykových mutací dle potřeb zákazníka
 • Možnost práce s atributovou tabulkou a vylepšeno vyplnění ploch dle atributů
 • Vylepšení Prezentačního tisku
 • Grafické měřítko – nový složený prvek
 • Vylepšení Doplňování čísel popisných a symbolů druhu pozemku (CPCE)
 • Možnost čtení SS v obecném formátu, včetně hlídání duplicit
 • Funkce Přeskupení vrstev byla přepracována. Je možno rozdělit výkres po vrstvách, výkresy po technologiích atd. Nově je implementována
  funkce přeskupení objektů.
 • Možnost Sloučení ploch – analytická funkce Dissolve
 • Oprava výplně plochy – možnost přidat nebo odebrat vnitřní plochu
 • Vylepšeno Šrafování plochy – upraven přepočet rozestupu při změně vztažného měřítka
 • Možnost vytvoření legendy k výkresu

Katastr

 • Napojení na WS ISKN
 • Přidána uživatelská podmínka pro tělesa s církevním majetkem a další pro parcely, budovy, jednotky, k jejichž tíži je evidován jiný
  právní vztah
 • Přemapování velikosti písma při tisku výpisu tak, aby odpovídalo nastavení aktuálního okna
 • Vyhledávací služba (desktop verze) umožní prohledat konkrétní načtený časový snímek dat nebo všechny načtené snímky.

Pasporty

 • Plánovací kalendář
 • Nový pasport kanalizací a vodovodů
 • Nový pasport zimní údržby
 • Nový pasport údržby ploch

9.69

 • funkce Nahlížení do katastru rozšířena o zadání KN parcely bodem

Pasporty

 • Vylepšení
 • hromadné plnění dokumentů pasportu – zejména fotografií. Používá se zejména v případě, kdy se plní nově zakládaný pasport (např.
  hřbitovů, komunikací, dopravního značení apod.). Tato aplikace není určena pro průběžnou údržbu provozovaného pasportu.
 • Budov
 • skinovatelnost pasportu
 • ÚAP
 • Zvýšení komfortu exportu shp. Při exportu shp výdejovým modulem je nyní možné zvolit export buď označených atributů dle technologie,
  všech atributů, označených atributů bez vrstvy
 • Statistika ÚAP při výdeji dat ÚAP. Doplněna funkce, která vyčíslí, které jevy byly vydány a kolik vydaná data obsahují objektů.
 • Přidány kontroly GIS – ÚAP
 • Územní plán
 • úprava zobrazování legend územního plánu – drží pozice posledně zobrazené legendy

9.52

 • V projektu systému MISYS je možné vyhledávat jak v případě projektu umístěného v panelu, tak v případě projektu umístěného v dialogu.
 • Ve výkrese (výkresech) je možné provádět řadu statistik.
 • Výkres – linie – statistika linií: Provede sumarizaci délek s ohledem na kreslicí klíče a selekci objektů (např. součet délek trasy
  liniové stavby).
 • Výkres – text – statistika textů: Provede sumarizaci počtu shodných textů s ohledem na selekci objektů příp. omezení oblastí.
 • Výkres – symbol – statistika symbolů: Provede sumarizaci počtu shodných symbolů s ohledemna selekci objektů příp. omezení oblastí.
 • Výkres – plocha – statistika výplní ploch: Provede sumarizaci výměr s ohledem na kreslicí klíč plochy a na selekci objektů.
 • Výkres – atributy objektů – statistika atributů: Provede sumarizaci atributů podle názvů a shodných hodnot s ohledem na selekci objektů.
 • Funkce obalová zóna je komplexní nástroj pro generování standardní obalové zóny nad základními geoprvky (body, linie, plochy).
  Podrobnější informace jsou v nápovědě k této funkci.

Pasporty

 • Katastr
 • Částečný výpis listu vlastnictví zatrháváním vybraných parcel v již vytvořeném výpisu LV.
 • Hřbitovy
 • Úprava grafické prezentace – je nastavitelný rozestup mezi značkou a textem (číslo hrobu). Je možné zadat i bezměřítkový text. U textu
  je tedy možné zadat velikost, bezměřítkovost a rozestup od značky. Filtr pro testování volných hrobů je rozšířen o možnost zadání datumu
  nebo intervalu datumu jako podmínky pro výpis volných hrobů. U položek, kde se zadává datum, je umožněn výběr datumu z kalendáře.
 • Přidání platby – formulář se předvyplní posledním plátcem, včetně částky nájemného, počátku a konce nájmu. Rozlišuje se pronájem a
  služby, podle toho se formulář přidání platby předvyplní. Datumy jsou přednastaveny tak, aby navazovaly na datumy předchozích plateb.
 • Nájmy, verze 2
 • Vyhledání nájemní smlouvy, filtr rozšířen o zadání intervalů účinnosti smlouvy: „účinnost od” je určena nikoliv fixním datumem, ale
  intervalem, totéž platí pro „účinnost do”. Datumové položky se zadávají z kalendářů.
 • Reklamy, verze 2
 • Vyhledávání – položky adresa reklamy, název majitele reklamy, adresa majitele reklamy, identifikátor majitele je možné zadat do
  vyhledávacího formuláře libovolným podřetězcem. Výsledek hledání je setříděn podle kritéria číslo jednací/rok. Datumové položky se
  zadávají z kalendářů.
 • Územně analytických podkladů
 • Doplněno propojení grafiky a datového skladu pomocí atributu PASP_ID, doplněno statistikou a tributůÚAP (UAP_ID, PASP_ID) podle výkresů.
 • Dopravní značení
 • Změna a vylepšení filtru pro vyhledáni dopravního značení (přidáno vyhledávání podle typu tabulky). Dále bylo opraveno třídění podle
  ulice ve formuláři seznamu dopravního značení. Výstup do *.xls je podle úchytů i s tabulkami. Počet položek vystupujících do *.xls není
  již omezen dovolenou délkou řetězce URL. Dosud v případě rozsáhlých výstupů (řádově stovky značení) způsobovalo omezení délky řetězce
  URL to, že v *.xls bylo méně záznamů, než kolik bylo vybráno.
 • Doplněno vyhledávání podle operací na značení (na úchytu dopravních značek). Sestavy umožňují statistické vyhodnocení dopravního značení
  s ohledem na plánování údržby, obměny apod. Součástí sestavy je i sumarizace.
 • Komunikací
 • Opraven export úseků komunikací do xls. Výstup do xls proběhne i v případě, že úsek komunikace nemážádnou součást (vozovku, chodník,
  parkovací pruh). Počet položek vystupujících do xls není již omezen dovolenou délkou řetězce URL. Při výstupu se respektuje aktuální
  setřídění položek.
 • Oprava prezentace úseku komunikace do mapy. Pokud nemá úsek komunikace grafiku, nebude přítomna ve formuláři ikona pro prezentaci
  (mapka), dosud tam byla.
 • Možnost změny ulice přiřazené k úseku, automatizované plnění liniovou grafikou z předem připraveného síťového grafu. Hromadné operace
  spojené s přebíráním délek komunikací z grafiky drátového modelu.
 • Dokumentace o území 6
 • Skinovatelný. Pasport vychází z principu ze známého pasportu Dokumentace o území 2. Je koncipován pro použití v celorepublikových
  aplikacích (doplněn číselník krajů) a upraven pro použití rozšiřitelné symbolové sady s odpovídajícím číselníkem druhů předmětů.
 • Důlních děl
 • Pasport důlních děl byl na základě pořadavků zákazníků rozšířen na skinovatelný a některé jeho vlastnosti byly vylepšeny, např. nové
  možnosti zobrazování atributů do textů v grafice.
 • Zimní údržba
 • Skinovatelný pasport zimní údržby komunikací.
 • Skiny
 • Skiny slouží k modifikaci vzhledu pasportů, tedy popisů položek ve formulářích a zobrazování či ne zobrazování těchto položek, případně
  celých bloků (typicky např. operací). Hlavní výhoda je, že není třeba z důvodu takovýchto modifikací pasport přeprogramovat a efektu je
  dosaženo „zvenku”. Skiny se tvoří a udržují podle zákazníků resp. podle projektů. Každý projekt může mít právě jeden skin, který
  obsahuje nastavení pro všechny skinovatelné pasporty.

9.36

 • podporuje novou variantu vfk

9.33

 • panel Výběr obsahu mapy – doplněn výběr území graficky, blokové zapínání témat a území v panelu.
 • implicitně vypnuto ukládání stavu programu při ukončení (tj. tvorba misys.ref), při práci s projekty je zbytečné a u větších projektů
  může citelně zdržovat při ukončení programu
 • vyhledávání v projektu – v rozsáhlých projektech se uplatní funkce vyhledávání v projektu. Funguje na principu hvězdičkové konvence:
  např. *bod* vyhledá postupně všechny položky, obsahující slovo bod, body, bodové, bodový, vícebodový apod.
 • funkce Tisk do rastru, Snímek mapy, Přerastrování umožňují vytvářet rastry ve formátu JPG
 • nové funkce Statistika linií a Statistika symbolů. Dosavadní nástroje pro statistiku (statistika textů, statistika atributů, statistika
  výplní ploch) doplněny o statistiku linií (zjistí se počet výskytů a sečtou se délky linií s členěním podle kreslicích klíčů a se
  zohledněním selekce) a statistika symbolů (zjistí se počet výskytů jednotlivých symbolů).
 • přímé čtení formátů DWG a DXF
 • nová verze funkce Přerastrování, dovoluje přerastrovat více rastrů, zadat přesný výřez pro vytvářené rastry, zadat velikost pixlu
  procentem stávající velikosti, tvořit masky dle masek a dle obrysů rastrů
 • funkce Import VFK nově importuje definiční body ZE parcel a seznamy souřadnic
 • ve funkcích Linie a Text v rámci KK hromadně lze zadat pro hledání prvku libovolnou informaci, kreslicí klíč se vyplňovat nemusí
 • ve funkci Atributy hromadně opraveno implicitního naplnění po startu funkce, chování tlačítek Atr. a Hodn. a zrychleno počítání průniku
  společných atributů po zatržení volby „společně”
 • ve funkci Statistika textů opraveno uložení výsledků do formátu CSV (vytvářel se prázdný soubor)
 • do funkce Tisk do rastru přidány volby pro vypnutí výplně ploch a sítě křížků, opraven výpis rozměrů rastru při tisku po mapových
  listech
 • panel nástrojů Obsah oken byl rošířen o ikonu pro přepínání platnosti tabulek dle obrazovky/tiskárny/obou
 • funkce Otevřít WMS server vyžaduje vybrat některou z nabízených vrstev, do URL lze zadat verzi WMS a v inicializačním soubor lze změnit
  název klienta
 • v základních kontrolách (funkce Kontroly dat) opravena kontrola spojení P na linii pro předpis plochy (nehlásí se „samostaný bod bez
  symbolu” ani „chybně umístěný k.klíč”)

Pasporty

 • pasport dopravního značení – doplněny značky podle novely vyhlášky, jedná se o značky C15a, C15b, IP30, IP15c, IP15d, IP28a, IS12c,
  IS12d, E11a, E11b. U stávajících projektů je třeba vyměnit v databázi tabulku PspDpZn_Znacky a při prvním startu systému po této výměně
  vymazat složku ..Misys.htmlPspDpZn v programovém adresáři.
 • pasport komunikací – možnost převzetí délky vozovky z grafiky, buď jednotlivě, nebo dávkově, jak globálně, tak jenom pro úseky vozovek,
  které délku vůbec nemají. Pro vybrané úseky je rovněž možné hromadně založit vozovky a hromadně jim přidat délku z grafiky.
 • pasport komunikací – v grafice se mohou zobrazovat spolu s názvem ulice i inventární čísla úseků komunikací.

9.14

 • nový tisk do rastru s možností více výstupních rastrů (např. podle mapových listů)
 • hromadné operace – linie v rozsahu kreslicího klíče hromadně a texty v rozsahu kreslicího klíče hromadně – pokud jsou kopírovány či
  přesunovány celé objekty, kopírují či přesouvají se i atributy objektů.
 • jednoduchý export katastrální mapy do SHP
 • statistika výplní ploch – vyčíslení počtu výskytů a sumarizace výměr ploch se stejnou infomací P (kreslicím klíčem plochy) s možností
  rozčlenění výsledku po vrstvách.
 • atributy objektů se zobrazují v odstavci i u výkresů bez technologie
 • statistika atributů – sumarizuje se i počet objektů s nenaplněnou hodnotou atributu
 • úpravy funkce přejmenování atributů – do kopie výkresu se přenáší všechny atributy
 • export projektu (jeho části) včetně dat podle aktuálního zatržení položek projektu
 • úprava propojení se systémem MARBES – nyní jako pasport
 • další úpravy panelu Výběr obsahu mapy
 • expedice dat ÚAP – úpravy technologické linky dle připomínek uživatelů. Název souboru a technologie se již nemusí shodovat

9.00

Upozornění

 • ukončení podpory operačních systémů WINDOWS 98, ME, NT
 • ukončení úplné DOS kompatibility

Novinky

 • sjednocení designu ovládání (menu) mezi produkty KOKEŠ, MISYS a PROLAND
 • panel Výběr obsahu mapy (treeview) MISYS – úprava způsobu chování zatržených položek (témata, území, pasporty) a položek podřízených v
  souladu se současnými zvyklostmi
 • úprava propojení na novou verzi Nahlížení do KN (ČÚZK)
 • zlepšená práce s technologiemi
 • statistika atributů (výpis atributů s vybranými názvy, jejich hodnot a četnosti výskytu) na konzoli, do textového souboru nebo souboru
  *.csv
 • nové pojetí identifikace prvků ve výkrese – funkce Informace o prvku
 • nové pojetí přímého čtení formátu shp (obarvování výkresů podle interního algoritmu)
 • tisk – novinky v metodice tisku velkých výkresů
 • změna funkce kolečka myši podle současných zvyklostí (zoom místo posunu okna)
 • při technologickém exportu atributů do shp je možné exportovat pouze vybrané atributy
 • při technologickém exportu atributů do shp se vytváří *.dbf atributová tabulka pro všechny atributy, které jsou definovány v předpisu
  technologie
 • základní práce s atributy (prohlížení) v needitačních verzích systému MISYS
 • RASKONV standardní součástí systému MISYS (s omezením pro needitační verze)

Pasporty

  • pasport vedení veřejného osvětlení
  • sestavy v pasportu komunikací
  • procházení výběrů v evidenčním modulu ÚAP