MISYS - přehled změn

16.73

OBECNÉ FUNKCE

 • Technologie pro DTM-DMVS: opraveny velikosti symbolů.

MISYS

 • Katastr
  • Opravena funkce Katastr on-line (chyba verze 16.72).

16.72

OBECNÉ FUNKCE

 • Import JVF DTM: opraven import vybraných prvků z JVF verze 1.4.3

MISYS

 • Katastr
  • Informace o parcelách: opraveno zadání parcel podmínkou.

16.71

OBECNÉ FUNKCE

 • Vlastnosti: doplněna možnost zapnout zobrazení výkresu bez symbologie.
 • Informace o prvku výkresu, Identifikace prvku, Výpis prvků: doplněn název WFS zdroje
 • Selekce vrstev: doplněna speciální volba pro zahrnutí/potlačení všech rastrů.
 • Nová funkce Import dat VFR ÚÚP, pro import dat územních účelových prvků.

MISYS

 • Katastr
  • Nativní podpora UTF-8.
 • Pasporty
  • TOP pasporty:
   • Přidání možnosti vypisovat předchozí a následující objekt ze seznamu objektů pasportu Budov, Věcných břemen, Dokumentace, Svislého dopravního značení, Hřbitova, Mobiliáře, Nájmů, Odpadkových košů, Odvodnění, Památkových objektů, Pokosu, Rozvaděčů, Svozu odpadu, Studen, Ulic, Veřejného osvětlení, Vodorovného dopravního značení, Kabelů veřejného osvětlení, Vpustí, Zdí.
   • Přidána možnost vést položku „souřadnice Z“ a vyhledávat podle ní v pasportu Dešťové kanalizace, Svislého dopravního značení, Dřevin, Hřbitova, Kanalizace, Mobiliáře, Odpadkových košů, Pokosu, Rozvaděčů, Studen, Vodovodů, Vodorovného dopravního značení, Veřejného osvětlení, Vpustí.
   • Ve funkci „Uložení kresby pasportů“ zrychleno ukládání atributů do výkresu a zavedena kategorie rozšířených atributů, které se ukládají při označení této volby v úvodním dialogu. Rozšířené atributy má zatím pasport Ulic a jsou v nich údaje o pruzích úseků komunikací.
   • Výkresy pasportů se implicitně kreslí vždy podle kreslicích klíčů. Do seznamu referencí je možné zadat kreslení výkresu pasportu podle vrstev.
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – změna výměry přídavné kresby z celých m2 na des. číslo. Týká se nově zadávaných přídavných kreseb.
  • Pasport Hřbitova – přidáno rozlišení dokumentů pasportu na fotografie a ostatní dokumenty.
  • Pasport nájmů – přidání plateb do pasportu.
  • Pasport pozemků – nativní podpora UTF-8.

16.56

OBECNÉ FUNKCE

 • Nová funkce Uložení polygonu do WKT (Aplikace > Technická mapa)
 • Nové technologie tvorby pro JVF DTM verze 1.4.3.
 • Opravena chyba, kdy se JVF DTM importovalo v jiné verzi než, která byla v souboru JVF DTM uvedena.

MISYS

 • Katastr
  • Ceny BPEJ a SLT: doplněna novela 434/2023 Sb., přibylo 540 nových kódů BPEJ, které se dosud nepoužívaly.

16.56

OBECNÉ FUNKCE

 • Aktualizován seznam WMS (přibyly technické mapy Jihomoravského a Zlínského kraje).
 •  

16.53

OBECNÉ FUNKCE

 • Tisk mapy: doplněna možnost tisknout nebo exportovat do PDF a PDF/A více stránek.
 • Práce s výškami 3D rastru: doplněny další zdroje dat, funkce přejmenována na Práce s výškami z 3D modelů dat.
 • Práce s atributy: změna pořadí identifikace objektů – nejprve se identifikují linie a teprve po té plochy.
 • Export listů do BMP: doplněna možnost exportovat listy do PDF nebo PDF/A.

MISYS

 • Katastr

  • Drobné opravy a vylepšení.

  Pasporty

   • Přidány nové značky pro pasport veřejného osvětlení (PspVO2).
   • Pasport nájmů (PspNajmy2) – pokud se v pasportu vybírají nájemci z pasportu subjektů a u nájemní smlouvy je zadáno více nájemců, byla u takové smlouvy vylepšena signalizace více nájemců v seznamu nájemních smluv (v seznamu se u takové smlouvy uvede první nájemce a počet dalších nájemců).

16.52

MISYS

 • Katastr
  • Podpora VFK verze 6.1
  • Možnost zapnout neblokovací okno pasportu – okno pasportu katastru neblokuje hlavní grafické okno

  Pasporty

  • TOP pasporty:
   • možnost vyhledávání objektů pasportu podle vlastností dokumentů přiřazených k objektům pasportu
   • přidání možnosti zakládat nový objekt pasportu jako kopii aktuálního objektu pasportu, který je zobrazen na svém podrobném výpise ve formuláři (přebírají se i přídavné kresby) – nově zprovozněno v těchto pasportech: pasport dřevin, pasport studní, pasport vodorovného dopravního značení, pasport vpustí, pasport svozu odpadu, pasport veřejného osvětlení – kabely, pasport nájmů
   • přidání možnosti přebírat do editačního formuláře objektu pasportu a nebo do formuláře pro hromadnou editaci objektů pasportu údaje ze vzorového objektu, který se identifikuje v grafice pasportu – nově zprovozněno v těchto pasportech: pasport dřevin, pasport studní, pasport vodorovného dopravního značení, pasport vpustí
   • třídění seznamu operací na objektech pasportu a třídění seznamu operací na elementech pasportu na všech sloupcích seznamu
   • po editaci operace vyvolané ze seznamu operací se vrací pasport do seznamu operací
   • možnost volit na desktopu číselník, podle kterého se vykresluje grafika pasportu přes combobox na toolbaru pasportu v desktopovém MISYSu
   • možnost nastavit na desktopu pro grafiku tloušťku symbolů, pro popis tloušťku fontu a font
   • možnost zvýrazňovat vybrané objekty pasportu v grafice na desktopu rozsvícením
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – započítání OO objektů ve výkresech s přídavnou kresbou do výsledku funkce ‚Přehledka všech dat‘ – klíčem v refu je možné zadat, že se u objektů výkresů s přídavnou kresbou nemají zjišťovat opsané obdélníky pro funkci ‚Přehledka všech dat‘ (z důvodů časové prodlevy)
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – zavedení možnosti identifikovat kresbu pasportu i uvnitř polygonu
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – přidání funkce pro výpis přídavné kresby na desktopový toolbar pasportu
  • Pasport budov:
   • zavedení možnosti zadat první parcelu k budově v editačním formuláři budovy
  • Pasport dřevin:
   • přidání přídavné kresby k pasportu
   • kreslení kružnice o šířce dřeviny do grafiky pasportu – na desktopu přidána do funkce ‚Nastavení‘ volba, kterou lze kreslení kružnic vypnout nebo zapnout. Styl pro kružnice znázorňující průmět koruny se zadává v každém číselníku, podle něhož lze kreslit grafiku pasportu – kružnice se nakreslí stylem, který je zadán pro kružnice v právě používaném číselníku
   • seznam operací na dřevinách a seznam poškození na dřevinách – přidání ikon pro záběr do grafiky na objekty pasportu, ke kterým jsou přiřazená poškození v aktuálním seznamu poškození, nahoru do formuláře se seznamem (vedle nadpisu)
   • přidání možnosti hromadně editovat existující poškození zobrazená v aktuálním seznamu poškození
  • Pasport dešťové kanalizace, Pasport kanalizace, Pasport vodovodu:
   • zavedení standardních rezervních položek
  • Pasport hřbitova
   • možnost zobrazit sekce na podrobném výpise objektu pasportu v záložkách
   • možnost automatického přiřazení všech položek platby z číselníků položek platby k nově zakládané platbě – checkbox pro automatické vytvoření položek platby nemůže být označený současně s checkboxem pro převzetí položek ze vzorové platby
   • volba způsobu kontroly duplicit čísla hrobu – údaj o způsobu kontroly duplicity lze předepsat i do seznamu referencí
   • zprovozněno a odslepeno i třídění pro sestavu plátců a plateb
   • přidání stavu hrobu do sestavy plátců a plateb
   • přidání druhé sestavy plátců a plateb (možnost ovlivnit sestavu skinem?)
   • možnost zobrazit sestavy bez mezisoučtů
   • zavedení možnosti zrušit nepoužitý hřbitov a oddíl hřbitova – při rušení hřbitova se nejprve musí zrušit oddíly, které patří k rušenému hřbitovu
   • možnost opravit s plátcem i vlastníka a s vlastníkem i plátce
   • přidána možnost výběru plátců v editačním formuláři platby a výběru vlastníků hrobových zařízení v editačním formuláři hrobového zařízení našeptáváním
  • Pasport nájmů:
   • do podrobného výpisu objektu pasportu přidána možnost zobrazovat jednotlivé sekce (parcely, přídavné kresby, položky, úkony, dokumenty) i formou záložek
   • přidání možnosti mít více nájemců k jedné nájemní smlouvě – výstup údajů o nájemcích je možný i v tisku smlouvy
   • možnost vytvořit nový objekt pasportu podle existujícího objektu pasportu (přes odkaz na podrobném výpise existujícího objektu) – přidáno i převzetí přídavných kreseb
   • – přidání možnosti zobrazit v seznamu objektů pasportu pouze záznamy s ukončeným evidováním
  • Pasport odvodnění komunikací:
   • přidání rezervních položek REZERVA_STR6 až REZERVA_STR8
   • přidání rezervních číselníků
   • k operacím přidáno plánované datum
  • Pasport pokosu:
   • přidána možnost zobrazit jako popis objektu pasportu v grafice sumu výměr přídavných kreseb přiřazených k objektu pasportu – počet des. míst lze ovlivnit skinem
  • Pasport subjektů:
   • přidání položek OBEC a EMAIL k objektům pasportu – změna v sestavování údajů o subjektu – PSČ se zařadí do údajů o subjektu jen když je v nich zadaná také obec
  • Pasport komunikací:
   • podpora pro plošné provedení pasportu
  • Pasport výkopových prací:
   • přidání přídavné kresby
   • seznam operací na výkopech – přidání ikon pro záběr do grafiky na objekty pasportu, ke kterým jsou přiřazené operace v aktuálním seznamu operací, nahoru do formuláře se seznamem (vedle nadpisu)

16.16

MISYS

 • Práce s daty
  • Převod prvků objektů do technologie: varianta „vybrané objekty“ převede jen kreslené editovatelné výkresy, stejně jako ostatní varianty.
  • Oprava pádu při kresbě v grafice, pokud byl v datech kruhový oblouk a symbol na čáře, který sice nezasahoval do zobrazovaného výřezu grafického okna, ale byl počítán.
  • Fotodokumentace: podpora zobrazování fotografií otočených o 180 stupňů.
 • Katastr
  • Podpora VFK verze 6.1
  • Výpisu jiného právního vztahu: u parcel, budov, jednotek a práv stavby doplněno katastrální území.

16.14

MISYS

 • Práce s daty
  • Opraveno zobrazování rastrů typu GeoTIFF a 3D TIFF v jiném než souřadnicovém systému.
  • Export REF: podpora exportu WMS vložených jako celek do stromu témat.
  • Informace do atributu: opraveno zpracování výkresů se složeným prvek „šrafování plochy“.
  • Technologie tvorby DTM_DMVS_1_421: doplněny značky definičních bodů ploch základní prostorové situace a symboly pro liniové prvky sítí technické infrastruktury.
 • Katastr
  • Opraven výpis vlastníků u přídatného spoluvlastnictví (týká se např. Výpisu listu vlastnictví nebo Informace o parcelách).

16.55

OBECNÉ FUNKCE

 • Nová funkce Uložení polygonu do WKT (Aplikace > Technická mapa)
 • Nové technologie tvorby pro JVF DTM verze 1.4.3.
 • Opravena chyba, kdy se JVF DTM importovalo v jiné verzi než, která byla v souboru JVF DTM uvedena.

MISYS

 • Katastr
  • Ceny BPEJ a SLT: doplněna novela 434/2023 Sb., přibylo 540 nových kódů BPEJ, které se dosud nepoužívaly.

16.56

OBECNÉ FUNKCE

 • Aktualizován seznam WMS (přibyly technické mapy Jihomoravského a Zlínského kraje).
 •  

16.53

OBECNÉ FUNKCE

 • Tisk mapy: doplněna možnost tisknout nebo exportovat do PDF a PDF/A více stránek.
 • Práce s výškami 3D rastru: doplněny další zdroje dat, funkce přejmenována na Práce s výškami z 3D modelů dat.
 • Práce s atributy: změna pořadí identifikace objektů – nejprve se identifikují linie a teprve po té plochy.
 • Export listů do BMP: doplněna možnost exportovat listy do PDF nebo PDF/A.

MISYS

 • Katastr

  • Drobné opravy a vylepšení.

  Pasporty

   • Přidány nové značky pro pasport veřejného osvětlení (PspVO2).
   • Pasport nájmů (PspNajmy2) – pokud se v pasportu vybírají nájemci z pasportu subjektů a u nájemní smlouvy je zadáno více nájemců, byla u takové smlouvy vylepšena signalizace více nájemců v seznamu nájemních smluv (v seznamu se u takové smlouvy uvede první nájemce a počet dalších nájemců).

16.52

MISYS

 • Katastr
  • Podpora VFK verze 6.1
  • Možnost zapnout neblokovací okno pasportu – okno pasportu katastru neblokuje hlavní grafické okno

  Pasporty

  • TOP pasporty:
   • možnost vyhledávání objektů pasportu podle vlastností dokumentů přiřazených k objektům pasportu
   • přidání možnosti zakládat nový objekt pasportu jako kopii aktuálního objektu pasportu, který je zobrazen na svém podrobném výpise ve formuláři (přebírají se i přídavné kresby) – nově zprovozněno v těchto pasportech: pasport dřevin, pasport studní, pasport vodorovného dopravního značení, pasport vpustí, pasport svozu odpadu, pasport veřejného osvětlení – kabely, pasport nájmů
   • přidání možnosti přebírat do editačního formuláře objektu pasportu a nebo do formuláře pro hromadnou editaci objektů pasportu údaje ze vzorového objektu, který se identifikuje v grafice pasportu – nově zprovozněno v těchto pasportech: pasport dřevin, pasport studní, pasport vodorovného dopravního značení, pasport vpustí
   • třídění seznamu operací na objektech pasportu a třídění seznamu operací na elementech pasportu na všech sloupcích seznamu
   • po editaci operace vyvolané ze seznamu operací se vrací pasport do seznamu operací
   • možnost volit na desktopu číselník, podle kterého se vykresluje grafika pasportu přes combobox na toolbaru pasportu v desktopovém MISYSu
   • možnost nastavit na desktopu pro grafiku tloušťku symbolů, pro popis tloušťku fontu a font
   • možnost zvýrazňovat vybrané objekty pasportu v grafice na desktopu rozsvícením
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – započítání OO objektů ve výkresech s přídavnou kresbou do výsledku funkce ‚Přehledka všech dat‘ – klíčem v refu je možné zadat, že se u objektů výkresů s přídavnou kresbou nemají zjišťovat opsané obdélníky pro funkci ‚Přehledka všech dat‘ (z důvodů časové prodlevy)
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – zavedení možnosti identifikovat kresbu pasportu i uvnitř polygonu
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – přidání funkce pro výpis přídavné kresby na desktopový toolbar pasportu
  • Pasport budov:
   • zavedení možnosti zadat první parcelu k budově v editačním formuláři budovy
  • Pasport dřevin:
   • přidání přídavné kresby k pasportu
   • kreslení kružnice o šířce dřeviny do grafiky pasportu – na desktopu přidána do funkce ‚Nastavení‘ volba, kterou lze kreslení kružnic vypnout nebo zapnout. Styl pro kružnice znázorňující průmět koruny se zadává v každém číselníku, podle něhož lze kreslit grafiku pasportu – kružnice se nakreslí stylem, který je zadán pro kružnice v právě používaném číselníku
   • seznam operací na dřevinách a seznam poškození na dřevinách – přidání ikon pro záběr do grafiky na objekty pasportu, ke kterým jsou přiřazená poškození v aktuálním seznamu poškození, nahoru do formuláře se seznamem (vedle nadpisu)
   • přidání možnosti hromadně editovat existující poškození zobrazená v aktuálním seznamu poškození
  • Pasport dešťové kanalizace, Pasport kanalizace, Pasport vodovodu:
   • zavedení standardních rezervních položek
  • Pasport hřbitova
   • možnost zobrazit sekce na podrobném výpise objektu pasportu v záložkách
   • možnost automatického přiřazení všech položek platby z číselníků položek platby k nově zakládané platbě – checkbox pro automatické vytvoření položek platby nemůže být označený současně s checkboxem pro převzetí položek ze vzorové platby
   • volba způsobu kontroly duplicit čísla hrobu – údaj o způsobu kontroly duplicity lze předepsat i do seznamu referencí
   • zprovozněno a odslepeno i třídění pro sestavu plátců a plateb
   • přidání stavu hrobu do sestavy plátců a plateb
   • přidání druhé sestavy plátců a plateb (možnost ovlivnit sestavu skinem?)
   • možnost zobrazit sestavy bez mezisoučtů
   • zavedení možnosti zrušit nepoužitý hřbitov a oddíl hřbitova – při rušení hřbitova se nejprve musí zrušit oddíly, které patří k rušenému hřbitovu
   • možnost opravit s plátcem i vlastníka a s vlastníkem i plátce
   • přidána možnost výběru plátců v editačním formuláři platby a výběru vlastníků hrobových zařízení v editačním formuláři hrobového zařízení našeptáváním
  • Pasport nájmů:
   • do podrobného výpisu objektu pasportu přidána možnost zobrazovat jednotlivé sekce (parcely, přídavné kresby, položky, úkony, dokumenty) i formou záložek
   • přidání možnosti mít více nájemců k jedné nájemní smlouvě – výstup údajů o nájemcích je možný i v tisku smlouvy
   • možnost vytvořit nový objekt pasportu podle existujícího objektu pasportu (přes odkaz na podrobném výpise existujícího objektu) – přidáno i převzetí přídavných kreseb
   • – přidání možnosti zobrazit v seznamu objektů pasportu pouze záznamy s ukončeným evidováním
  • Pasport odvodnění komunikací:
   • přidání rezervních položek REZERVA_STR6 až REZERVA_STR8
   • přidání rezervních číselníků
   • k operacím přidáno plánované datum
  • Pasport pokosu:
   • přidána možnost zobrazit jako popis objektu pasportu v grafice sumu výměr přídavných kreseb přiřazených k objektu pasportu – počet des. míst lze ovlivnit skinem
  • Pasport subjektů:
   • přidání položek OBEC a EMAIL k objektům pasportu – změna v sestavování údajů o subjektu – PSČ se zařadí do údajů o subjektu jen když je v nich zadaná také obec
  • Pasport komunikací:
   • podpora pro plošné provedení pasportu
  • Pasport výkopových prací:
   • přidání přídavné kresby
   • seznam operací na výkopech – přidání ikon pro záběr do grafiky na objekty pasportu, ke kterým jsou přiřazené operace v aktuálním seznamu operací, nahoru do formuláře se seznamem (vedle nadpisu)

16.16

MISYS

 • Práce s daty
  • Převod prvků objektů do technologie: varianta „vybrané objekty“ převede jen kreslené editovatelné výkresy, stejně jako ostatní varianty.
  • Oprava pádu při kresbě v grafice, pokud byl v datech kruhový oblouk a symbol na čáře, který sice nezasahoval do zobrazovaného výřezu grafického okna, ale byl počítán.
  • Fotodokumentace: podpora zobrazování fotografií otočených o 180 stupňů.
 • Katastr
  • Podpora VFK verze 6.1
  • Výpisu jiného právního vztahu: u parcel, budov, jednotek a práv stavby doplněno katastrální území.

16.14

MISYS

 • Práce s daty
  • Opraveno zobrazování rastrů typu GeoTIFF a 3D TIFF v jiném než souřadnicovém systému.
  • Export REF: podpora exportu WMS vložených jako celek do stromu témat.
  • Informace do atributu: opraveno zpracování výkresů se složeným prvek „šrafování plochy“.
  • Technologie tvorby DTM_DMVS_1_421: doplněny značky definičních bodů ploch základní prostorové situace a symboly pro liniové prvky sítí technické infrastruktury.
 • Katastr
  • Opraven výpis vlastníků u přídatného spoluvlastnictví (týká se např. Výpisu listu vlastnictví nebo Informace o parcelách).

16.13

MISYS

 • Katastr
  • nastavení cen a výstupů: doplněna novela 337/2022 Sb. oceňovací vyhlášky (dosavadní ceny BPEJ a SLT se nemění, přibyly nové kódy BPEJ).
  • oprava WSDP chyby: elektronický podpis není platný
  • ImportVflite: poradí si s chybějícím údajem o kraji
 • Pasporty
  • Pasport Dřevin (PspDreviny) a Veřeného osvětlení (PspVO2)
   • Přidány další symboly do číselníků.
  • Pasport inventarizace pozemků (PspPozemky)
   • Drobné opravy.

16.12

OBECNÉ FUNKCE

 • Práce s daty
  • Popis SS do textu a Body SS do výkresu: přidána možnost převzít parametry z expertní tabulky pomocí dialogu s definicí expertních prvků.
  • Expert: oprava pamatování nastavení (chyba verze 16.11).
  • Připojení vzoru, Tisk mapy: ošetření výskytu znaku ; v doplňovaných textech.
  • Export DXF: doplněna možnost exportovat ve formátu DWG.

MISYS

 • Katastr
  • opraven odkaz na LV na jiném k.ú.
  • oprava funkce Přehledné sestavy (chyba verze 16.11).
  • oprava funkce Úhrnné hodnoty druhů pozemků a počty objektů, export do XLS.
  • ImportVflite: doplňuje se případný chybějící záznam okresu 3100 Hlavní město Praha (týká se k.ú. z okresu 3100 a 3210)
 • Pasporty
  • Pasport veřejného osvětlení (PspVO2)
   • Zavedena možnost skrýt skinem sekce kabely, seznam součástí, operace a dokumenty na podrobném výpise objektu pasportu.

16.11

OBECNÉ FUNKCE

 • Nové funkce
  • Vyhledávání adres a parcel: doplněn slovní popis typů
   nalezených prvků, možnost nastavit počet prvků v našeptávači nebo
   měřítko zobrazení.
  • Otevřít WFS server: do dialogu doplněno tlačítko na hromadné odznačení služeb.
 • Práce s daty
  • Práce s atributy: do seznamu identifikovaných objektů doplněn popis prvku dle tabulky funkce Expert.
  • Tisk mapy – PDF-soubor: opraven export dočasné kresby při současném tisku rastru a mimorámových údajů.

MISYS

 • Katastr
  • Výchozí zvýrazňování parcel: plochou a znakem
  • Nastavení cen a výstupů: doplněna novela 337/2022 Sb. oceňovací vyhlášky (dosavadní ceny BPEJ a SLT se nemění, přibyly nové kódy BPEJ).
 • Pasporty
  • Obecné změny v TOP pasportech
   • Zachování uživatelem určené velikosti oken pasportů
  • Pasport inventarizace pozemků (PspPozemky)
   • Do CSV/XML je možné exportovat i zrušené parcely.
  • Pasport budov (PspBudovy) a Pasport veřejného osvětlení (PspVO2)
   • Drobné úpravy.

16.10

OBECNÉ FUNKCE

 • Nové funkce
  • Nyní si aplikace ukládá polohy a rozměry dialogových oken.
  • Nová funkce Registrace klíče je dostupná v menu Help.
 • Práce s daty
  • Nová funkce Připojení výkresu (v menu Kopie a přesuny).
  • Nové funkce Import JVF DTM a Export JVF DTM jsou dostupné v menu Aplikace > Technická mapa.
  • Nové technologie tvorby pro DTM-DMVS verze 1.4.2.1 (ZPS, TI, DI, souhrnná).
  • Atribut do textu v def. bodě: doplněna možnost zahrnout do zpracování liniové prvky (popis se dá do poloviny délky linie).
  • Opravy výkresu: ošetření vícenásobné identifikace téže části složeného prvku (kóta, šipka, legenda).
  • Kontroly dat – plochy: kontrola pokrytí území.
  • Expert, Tisk tabulky Expert: doplněna podpora nového XML-formátu definice technologie tvorby; podpora stávající definice TAB (plus případně SAT) zůstala zachována.
  • Připojení tabulek k výkresu, Smazání tabulek z výkresu, Selekce objektů, Přerastrování, Ořezání rastrů a Přehledky transformace: zjednodušen výběr více výkresů (rastrů, souborů) přidáním tlačítek Vše a Opak

MISYS

 • KatastrNastavení cen a výstupů: doplněna novela 337/2022 Sb. oceňovací vyhlášky (dosavadní ceny BPEJ a SLT se nemění, přibyly nové kódy BPEJ).
 • Pasporty
  • Obecné změny v TOP pasportech
   • Mezi TOP pasporty nově zařazeny: Pasport budov, Pasport věcných břemen, Pasport dokumentace, Pasport územně analytických podkladů, Pasport památkových objektů, Pasport výkopových prací
   • V pasportech s přídavnou kresbou byla k přídavné kresbě přidána položka ‚výměra přídavné kresby‘. Ta se automaticky spočítá po vytvoření či editaci přídavné kresby.
   • V Pasportu svislého dopravního značení (PspDpZn), Pasportu veřejného osvětlení (PspVO2) a Pasportu vpustí (PspVpusti) přidána možnost zadat úsek komunikace, ke kterému se má objekt přiřadit, identifikací v grafice i v hromadné editaci objektů pasportu.
   • Přidána možnost vyhledávat objekty pasportů, ke kterým jsou nebo naopak nejsou přiřazeny dokumenty.
   • Změna ve funkci ‚Uložení kresby pasportů‘ – do atributů výsledného výkresu se zapisují kódy i názvy položek pasportu.
   • TOP pasporty s přídavnou kresbou – oprava pořadí vykreslování (symbol se kreslí nad přídavnou kresbu).
   • U skinů doplněna možnost zadat počet des. míst (u reálných čísel) pro výstup položky do formulářů pasportu.
   • Přidána možnost předpisem v refu stanovit u každého pasportu, jak prohlížet dokumenty pasportu – do refu se může zadat seznam přípon souborů, které se prohlížejí jako fotografie. Soubory ostatních přípon se budou zobrazovat způsobem, který se používá pro dokumenty, které nejsou fotografiemi.
   • TOP pasporty typu DPS jejichž objekty mají souřadnice X, Y – souřadnice přidány do výstupu seznamu objektů pasportu do CSV formátu.
  • Pasport svislého dopravního značení, veřejného osvětlení a vpustí
   • Přidána možnost zadat úsek komunikace, ke kterému se má objekt přiřadit, identifikací v grafice i v hromadné editaci objektů pasportu.
  • Pasport svislého dopravního značení
   • Na Geoportálu přidána volba Zobrazovat značky v sestavě a seznamech tabulí.
  • Pasport hřbitovů
   • Přidána možnost přídavné kresby k objektům pasportu.
   • Přidání cen typu položek platby, možnost zaokrouhlování položek platby.
   • Rozšíření možností tisku platby o informace týkající se názvů položek platby a jejich cen.
   • Přepočet cen za m2 na pevné ceny podle aktuální plochy hrobu.
   • V editačním formuláři platby je možné místo začátku a konce období zadat začátek období a počet roků (podle toho se automaticky určí konec období).
   • Doplnění souřadnic X, Y do CSV výstupu seznamu objektů pasportu.
  • Pasport mobiliáře
   • Přidána možnost přídavné kresby k objektům pasportu.
   • Přidání rezervních textových položek u objektu pasportu.
  • Pasport nájmů
   • Přidání možnosti tisku nájemních smluv.
  • Pasport pokosu trávy
   • Přidání přídavné kresby včetně importu do přídavné kresby z výkresu a z pasportu plošné údržby.
  • Pasport rozvaděčů
   • Přidání možnosti popisovat podružný rozvaděč číslem a typem podružného rozvaděče. Předpis pro popis se zapíše do refu.
   • Editační formulář hlavního a podružného rozvaděče – zrušení kontroly, že v položce příští revize není rok menší než je aktuální rok.
  • Pasport ulic
   • Rozšíření údajů vedených u parcel a zavedení možnosti přidávat k úseku komunikace parcely hromadně.
  • Pasport vodorovného dopravního značení
   • Přidána možnost přeskinovat číselník stavů.

15.59

 • Řada drobných oprav a vylepšení před uvedením verze 16.

15.58

 • Atribut do textu v definičním bodu, Atribut do textu podél linie: v případně tvorby anotací lze jejich vzhled převzít z tabulky funkce Expert.
 • Export PDF: zvětšení max. počtu pixlů pro běžné výkresy, seznamy souřadnic a rastry (ostatní data mohou být exportována v polovičním nebo čtvrtinovém DPI).

15.57

 • Atributy hromadně – oprava v rušení atributů.

 • Katastr:
  • Drobné opravy v modulu katastru.
 • Pasporty:
  • Přidány další symboly do číselníku pasportů (PspSvoz,PspRo2,PspMobil).

15.56

 • Uložení DXF a DWG podporuje uložení i do 3D.

 • Katastr
  • Ocenění parcel podle BPEJ: doplněna novela 424/2021 Sb. oceňovací vyhlášky (ceny BPEJ se nemění).
  • WSDP: drobné opravy v nastavení
 • Pasport inventarizace pozemků
  • Přidáno vyhledání pozemků podle existence/neexistence dokumentů.
  • Nesestavení linku do KATASTRu, není-li zaveden.
  • Nesestavení linku do PspNajmy2, není-li zaveden.
  • Oprava nefunkčních odkazů do Katastru (chyba verze 15.55).

15.55

 • Podpora VFK verze 6.0
 • Export DGN: místo konkrétní barvy prvků v DGN lze nastavit použití implicitní barvy pro danou vrstvu.
 • Konstrukční kreslení: doplněna identifikace tečným bodem ke kružnici.
 • Export PDF: v definici vrstev doplněna možnost definovat název vrstvy pro mimorámové údaje, opraven export dočasné kresby a rastrů RTS při
  rozdělení podle témat projektu.

15.54

 • Převod prvků objektů do technologie: vstupní data lze zadat kombinací výkres+atribut.
 • Definice nové technologie ODKM (odvozena z DKM1_3) pro objektové katastrální mapy (parcely jsou zakresleny jako plošné prvky).
 • Import VFK – rozřezání po k.ú.: opraveno řezání hranicí ochranných pásem a chráněných území.
 • Import VFK do DB3 – opraven import objektové mapy.
 • Ořezání výkresu: opravena varianta pro ořezání celých objektů se zachováním hraničních prvků.

 • Katastr
  • Ceny BPEJ: aktualizace vyhlášky ocenění BPEJ, aktuálně 424/2021 Sb.
  • Opravy zobrazení uložených podmínek, sestavení částečných LV, výpis plomby u byt. jednotek.
 • Pasporty
  • TOP pasporty – ve skinu doplněna možnost zadat počet desetinných míst (u reálných čísel) pro výstup položky do formulářů pasportu.
  • Pasport mobiliáře (PspMobil) – přidání rezervních položek (typu string) objektu pasportu.
  • Pasport subjektů (PspSubj3), Pasport dřevin (PspDreviny), Pasport svislého dopravního značení (PspDpZn) – oprava zobrazování (orientace)
   fotografií v dokumentech pasportu (čte se z Exif).
  • Inventarizace pozemků (PspPozemky) – oprava zvýraznění modulem Katastr.
  • Pasport hřbitovů (PspHrbit) – oprava vyhledávání plátců v seznamu plátců.

15.52

 • Anotace prvku: opraveno ukládání pojmenovaných nastavení, opravena editace anotací prvku.
 • Kopie a přesuny vrstev: ošetřeno kopírování nebo přesun anotací prvků.
 • Posun prvků, Přines objekt: opraveno zpracování symbolů bez uvedeného měřítka symbolu (chyba verze 15.51).
 • Pasporty: opraven export do CSV.

15.51

 • Podpora VFK verze 5.6.
 • Nový složený prvek Anotace prvku.
 • Doplnění atributů do definičního bodu, Doplnění atributů podél linie: nově lze vytvářet anotace prvků.
 • Doplnění atributů do definičního bodu: lze omezit zpracování jen na plochy nebo jen na bodové značky.
 • Tisk do rastru, Tisk mapy: doplněna podpora formátu PNG (týká se také exportu do PDF).
 • Opravy výkresu: doplněn výběr konkrétního prvku, pokud jsou identifikovány text nebo spojnice více složených prvků.
 • Atributová tabulka: doplněna možnost výpisu objektu do protokolu.
 • TOP Pasporty
  • Přidání ikon pro zobrazení vybraných záznamů a všech záznamů v mapě na začátek seznamu objektů či elementů pasportu.
  • Pokud nastane situace, že verze pasportu bude nižší než verze databáze a pasport nebude možné spustit, vypíše se na konzolu, od které
   verze pasportu je možné s danou databází pasportu pracovat.
  • Vytvořeno makro pro výpis souborů, které jsou přiloženy jako dokumenty k prvkům pasportu.
 • PspDpZn
  • Do seznamu značení přidány odkazy pro hromadné ukončení a obnovení evidování.
 • PspDreviny
  • Přidán seznam poškození na dřevinách.
  • Do sestavy a sumáře operací přidána i možnost výstupu do CSV formátu.
  • Přidání sestavy a sumáře poškození do pasportu.
  • Do seznamu dřevin přidána možnost zařadit i poznámku k dřevině.
 • PspHrbit
  • Přidání klíčového slova pro kontaktní osobu i do hromadného tisku plateb v sestavě plátců a plateb.
  • Změna hromadného tisku plateb tak, aby umožňoval tisk složenky ve spodní části papíru A4.
  • Do filtru pro vyhledání hrobu přidána možnost vyhledávat podle čísla dokladu u platby na hrobě.
  • Založení nového plátce rozšířeno o možnost zařadit stejný subjekt i do vlastníků hrobových zařízení a založení nového vlastníka
   hrobového zařízení rozšířeno o možnost zařadit stejný subjekt i do plátců.
  • Do pasportu přidána možnost přiřazovat dokumenty k operacím na objektech pasportu a hromadně přiřazovat dokumenty k objektům pasportu.
  • K platbě na hrobě přidána sekce pověřených osob.
  • Do podrobného výpisu plátce doplněny i platby, u kterých plátce figuruje mezi nájemci a mezi pověřenými osobami.
  • V seznamu plátců je možné vypsat jen plátce, kteří jsou vedeni jako plátci některé platby, plátce, kteří jsou u nějakého hrobu mezi
   nájemci a plátce, kteří jsou u nějakého hrobu mezi pověřenými osobami.
  • Změna tisku hřbitovní knihy – není-li zadáno omezení tisku hřbitovní knihy datem úmrtí nebo datem pohřbu, tisknou se nově do hřbitovní
   knihy i ty hroby ze seznamu hrobů, které nemají žádné pohřbené (jak to předepisuje zákon).
 • PspKan
  • Do pasportu přidána možnost založit nový objekt pasportu podle vzoru již existujícího objektu pasportu.
 • PspKanRad
  • Do pasportu přidána možnost založit nový objekt pasportu podle vzoru již existujícího objektu pasportu.
  • Na desktopu přidána možnost přerušit kresbu u grafického průběhu linie objektu pasportu.
 • PspNajmy2
  • Doplnění sestavy parcel o další údaje.
  • V sestavě parcel jsou parcely u jednotlivých smluv setříděné podle názvu k.ú. a čísla parcely.
  • Do pasportu přidána možnost přiřazovat dokumenty k operacím na objektech pasportu a hromadně přiřazovat dokumenty k objektům pasportu.
  • Vkládání a editace přídavných kreseb je možná i při provozu pasportu pod webem.
 • PspOdpKose
  • Do pasportu přidána možnost přiřazovat dokumenty k operacím na objektech pasportu a hromadně přiřazovat dokumenty k objektům pasportu.
 • PspUlice
  • Při provozu pasportu na webu doplněno po editaci průběhu linie v grafice automatické rozmístění textů (popisů) této linie.
 • PspVod
  • Do pasportu přidána možnost založit nový objekt pasportu podle vzoru již existujícího objektu pasportu.
 • PspVodRad
  • Do pasportu přidána možnost založit nový objekt pasportu podle vzoru již existujícího objektu pasportu.

15.25

 • Selekce vrstev: nabízeny jsou pouze vrstvy kreslených (viditelných) výkresů.
 • Export PDF: úprava exportu šrafovaných ploch.

15.22

 • Propojení na Stavební úřad VITA.
 • Oprava chyb a vylepšení výkonu.

15.21

 • Nová funkce: Uložení DWG (součást modulu DXFOUT).
 • Nová funkce: Informace do atributů.
 • Nová funkce: Základní přehledka, nastaví výřez uložený v souboru REF.
 • Tisk mapy: doplněn přímý export do PDF, včetně VOLITELNÉ podpory vrstev v PDF.
 • Katastr
  • Podpora WSDP verze 2.9. Možnost zadání datumu platnosti snímku mapy.
  • Vyhledávací služba: oprava sjednocení vlastnictví Svěřenského fondu bez IČO.
  • Aktualizace vyhlášky ocenění BPEJ, aktuálně 488/2020.
  • KATASTR on-line: zadávací formulář doplněn o zadání řízení k výpisu informace o řízení nebo seznamu listin k řízení z WSDP.
  • Identifikace parcelního čísla z WFS Parcely-rozšíření.
  • Oprava zpomalení výběru většího množství parcel (>100) v mapě.
  • Oprava identifikace parcely a budovy v mapě.
  • Oprava výpisu sekce LV A – Vlastnictví, kdy týž OS zapsán 2x s podílem 1/2.
  • Oprava odeslání dotazu KATASTR 0n-line bez volby platnosti výpisu.
  • Oprava zpracování rodného čísla z formuláře KATASTR On-line.
  • Oprava náhodné chyby Neznámý typ odpovědi při komunikaci s WSDP ISKN.
  • Oprava Výpisu souvisejících JPV na LV.
  • Sjednocení výpisu datumů (Datum právního účinku zápisu atd.) u listiny se stavem na ČÚZK.
 • TOP Pasporty
  • Identifikace objektů pasportu v grafice na desktopu – přidána možnost identifikací objektů pasportu v grafice zase odebírat objekty,
   které byly předtím vybrány.
  • Přidána možnost hromadného připojování dokumentů (PspDpZn,PspMobil.PspSvoz,PspRo2,PspVO2)
  • Přidána možnost hromadného připojování dokumentů k operacím (PspDpZn,PspRo2,PspVO2
 • PspDocUz2
  • Doplnění podpory pro výpis informací přes GetFeatureInfo na Geoportále.
 • PspDreviny
  • Přidán seznam poškození, sestava poškození a sumář poškození.
  • Do seznamu dřevin přidána možnost zařadit i poznámku k dřevině.
 • PspHrbit
  • U platby přidána možnost zadávat vice nájemců hrobu.
  • Do tisku platby přidána možnost tisknout rezervní stringy hrobu, platby, plátce a nájemce.
  • Přidána sestava plátců a plateb.
  • Do sestavy plátců a plateb přidán odkaz pro hromadný tisk plateb.
  • Přidáno hlídání jednoznačnosti identifikátoru plátce či vlastníka.
  • Při přidávání nové platby je možnost přidat nově přidané platbě stejné položky, jaké má vzorová platba.
  • Do comboboxu pro výběr plátců, který se objeví v editačním formuláři platby při nejednoznačném zadání plátce, byla k plátcům v comboboxu
   přidána i jejich adresa, aby bylo možné lépe vybrat správného plátce.
  • Změna tisku hřbitovní knihy tak, aby se tiskly i hroby bez pohřbených.
  • Změna hromadného tisku plateb tak, aby bylo možné tisknout i na papír se složenkou dole.
  • Implementace možnosti přidat najednou nového plátce i vlastníka.
  • Do filtru pro vyhledání hrobu přidána možnost vyhledávat podle čísla dokladu u platby na hrobě.
  • Přidání klíčového slova pro kontaktní osobu do tisku platby a do hramdaného tisku plateb v sestavě plátců a plateb.
 • PspMobil
  • Do seznamu předmětů a do seznamu součástí předmětů přidána možnost zobrazit i poznámku k předmětu nebo poznámku k součásti.
 • PspNajmy2
  • Do pasportu přidáno zjištění výměry identifikované parcely z modulu Katastr.
  • Možnost zadat v editaci a v hromadné editaci objektů pasportu inflační koeficient a přenásobit jím ceny ve smlouvách.
  • Do sestavy parcel přidána možnost výstupu do CSV souboru.
  • Přidání funkce pro výpis nájemců použitých v pasportu na konzolu.
  • Napojení na pasport subjektů, aby z něho šlo zadávat nájemce.
  • Při odesílání editačního formuláře parcely a při hromadném přiřazování parcel se kontroluje, zda parcela není již přiřazena k aktuální
   či k jiné nájemní smlouvě.
 • PspUlice
  • Seznam úseků a jeho výstup do CSV doplněn o poznámku k úseku.
 • PspVO2
  • Do seznamu objektů pasportu přidána možnost zobrazit i datum, od kdy je objekt pasportu evidován, a datum jeho poslední editace. Podle
   obou položek je možné i třídit a tak např. zjistit, který objekt byl vložen nebo evidován naposled.
 • PspPozemky
  • Oprava konverze pasportní databáze starších verzí (MDB) na verzi aktuální.
  • Urychlení srovnání JPV a BPEJ při synchronizaci s SPI KN.

15.16

 • Zobrazování rastrů a dat WMS: opravena transformace z SRS:5514 do S-JTSK.
 • Oprava výkresu – text: opraveno stáčení textu po 90º při tahání.
 • Katastr
  • Informace o parcelách v mapě: opravena identickace jednoho parcelního čísla vzniklého vektorizací mapy KN nebo ZE.
  • Katastr On-line: aktualizována nápověda.

15.14

 • Oprava výkresu – text: opraven přesun textu do jiné vrstvy.
 • Propojení na Stavební úřad VITA: nově realizováno pomocí protokolu HTTP.
 • Katastr
  • Identifikace parcelního čísla z WFS Parcely-rozšíření.
  • Oprava zpomalení výběru většího množství parcel (>100) v mapě.
  • Oprava identifikace parcely a budovy v mapě.
  • Oprava výpisu sekce LV A – Vlastnictví, kdy týž OS zapsán 2× s podílem 1/2.
  • Identifikace parcelního čísla z WFS Parcely-rozšíření.
  • Sjednocení výpisu datumů (Datum právního účinku zápisu atd.) u listiny se stavem na ČÚZK.
  • Oprava odeslání dotazu KATASTR On-line bez volby platnosti výpisu.
  • Oprava zpracování rodného čísla z formuláře KATASTR On-line.
  • Oprava náhodné chyby Neznámý typ odpovědi při komunikaci s WSDP ISKN.
 • Pasport PspPozemky
  • Oprava konverze pasportní databáze starších verzí (MDB) na verzi aktuální.
  • Urychlení srovnání JPV a BPEJ při synchronizaci s SPI KN.

15.12

 • Povolení editace pasportu nájmů (PspNajmy2) na needitačním klíči.

15.11

 • Opravy výkresu: opravena editace textu (chyba verze 15.10).
 • Práce s daty WFS: opraveno kódování češtiny (např. názvy ulic v rozšířené katastrální mapě).
 • Prezentace dotazů: opraveno zobrazení výběru parcel (chyba verze 15.10).
 • Informace o parcelách dle WSDP – opraven výběr z kalendáře (chyba verze 15.10).

15.10

 • Katastr on-line
  • Nadstavba modulu KATASTR využívající on-line vyhledávací služby WSDP ČÚZK.
  • Vyhledávání a stahování aktuálních XML výpisů o parcele, stavbě, bytové jednotce a vlastnictví OS.
  • Výpis parcely identifikací parcelního čísla WFS parcelní mapy.
 • Rozšíření práce s řízením – doplnění možnosti stažení doskenované listiny.
 • Podpora VFK verze 5.5
 • Úprava modulu KATASTR pro práci bez lokálních dat SPI KN.
 • Mapové služby: doplněny vrstvy z tématu „Rozšířené parcely“ (poskytovatel ČÚZK).
 • Čtení formátu KML, KMZ včetně multimediálních příloh (zatím pro bodové vrstvy) s možností zapojení do standardního REF.
 • TOP pasporty
  • Zvýraznění položek s údaji o vyřazení objektu z evidence či zrušení objektu na podrobném výpise objektu. Text se u těchto položek
   zvýrazní červenou barvou, aby nezanikal mezi ostatními položkami.
  • Doplněno nabízení posledního inv. čísla při založení nového objektu či elementu pasportu. Při ukládání do databáze se kontroluje, že
   zadané inv. číslo je jedinečné. Tuto kontrolu lze na desktopu vypnout v Nastavení pasportu.
  • Pro desktop přidána možnost nechat automaticky zapnout režim editace a administrace pasportu.
  • Prohlížení dokumentů je možné i když je dokument přiřazen k objektu pasportu vyřazenému z evidence.
  • Do filtrů pro seznamy objektů a elementů pasportu a pro sestavy je přidána možnost vyhledávat podle poznámky k objektu či elementu
   pasportu.
  • Do číselníků přidána možnost rušit nepoužité položky. Rušení nepoužitých položek v číselníkách je možné jen při zatržení pro to určené
   volby ve funkci Nastavení.
  • Výpis parcely a editace parcely se dělá, jen když je zapnutý pro to určený skin.
  • Doplnění prokliků do sestav pasportů.
  • Vylepšeno odesílání filtrů. Nyní se hlídá, že byly do filtru zadány správné hodnoty.
  • Přidána možnost předepsat klíčem v REF třídění číselníků pasportu abecedně podle názvu položek v číselníku.
  • Přidána možnost klíčem v refu volit, jakou implicitní volbu nabízejí číselníky v editačních formulářích při založení nového objektu
   pasportu. Změna se netýká číselníků s našeptáváním, tam zůstává combobx s číselníkem vždy implictně prázdný.
 • Pasport dopravního značení
  • Do funkce pro nastavení vztažného měřítka kresby tabulí na stojanech byla přidána možnost ovlivnit i rozestup mezi tabulemi na stojanu
   (desktop).
 • Pasport dřevin
  • Do seznamu objektů pasportu přidána možnost zobrazit i datum, od kdy je objekt pasportu evidován, a datum jeho poslední editace. Podle
   obou položek je možné i třídit a tak např. zjistit, který objekt byl vložen nebo evidován naposled.
  • Přidání souřadnic Y a X do csv výstupu objektů pasportu.
 • Pasport hřbitova
  • Zavedeno znázorňování volných hrobů.
  • Přidána možnost popisovat hroby i plátcem poslední platby na hrobě (je možné skinem určit, jaké údaje se mají u plátce vypsat –
   příjmení,jméno, obch. jméno, identifikátor plátce).
  • Při zadávání fyzické osoby nového plátce či vlastníka se u tohoto plátce (vlastníka) může vyplnit datum narození podle zadaného rodného
   čísla (pokud je platné) stiskem tlačítka ‚Převzít datum narození z rodného čísla‘.
  • Editační formulář plátce a vlastníka – vylepšeno přepínání fyzické a právnické osoby (ve formuláři se objeví vždy jen položky, které se
   týkají aktuálně zvoleného typu plátce/vlastníka (včetně názvů položek).
  • Přidána možnost zadat k šabloně pro tisk platby a pro tisk hřbitovní knihy název souboru.
  • Do filtru pro vyhledání hrobu a pro sestavu smluv a plateb přidána položka ‚datum platby od – do‘.
  • Do tisku hřbitovní knihy přidána možnost omezit tisk podle data umrtí.
  • Vyvolání tisku hřbitovní knihy přidáno i do sestavy hrobů a pohřbených.
  • Do šablony pro tisk plateb doplněno klíčové slovo pro datum uzavření smlouvy.
  • Přidána možnost automatického zobrazení končících smluv.
  • Ke hrobu přidány položky ‚opuštěný‘ a ‚opuštěný od‘. V automatick0mu seznamu smluv s končícími smlouvami se zobrazují jen smlouvy na
   hrobech, které nejosu opuštěné.
 • Pasport mobiliáře
  • Přidána možnost třídit součásti předmětu na podrobném výpise předmětu.
  • Zlepšeno rozlišení položek týkajících se předmětu a položek týkajících se součástí předmětu ve filtrech a v seznamu součástí.
  • Přidán číselník stavů.
  • K součásti předmětu přidány položky ‚stav‘,’vlastník‘,’správce‘,’záruka‘ a ‚instalace‘.
  • Na desktopu byla přidána funkce pro zobrazení legendy pasportu.
 • Pasport nájmů 2
  • Na desktopu přidána legenda pasportu.
  • Na podrobný výpis nájemní smlouvy přidána možnost zobrazovat součet nájemného a služeb i v klasickém režimu pasportu (kdy pasport
   pracuje bez položek nájemného).
  • K parcele přidána položka „pronajatá plocha“. Ke smlouvě přidána položka „pronajatá plocha“, která je součtem pronajatých ploch u
   jednotlivých parcel přiřazených ke smlouvě.
  • Do editačního formuláře parcely přidána kontrola odesílaných hodnot.
  • Přidána možnost rozšířeného zadávání parcel z modulu ‚Katastr‘.
  • Možnost automatického zobrazení končících smluv přidána i při běhu pasportu na Geoportálu.
 • Pasport pokosu
  • Zavedení dalších symbolů pro znázornění objektů pasportu v grafice.
 • Pasport rozvaděčů 2
  • Přidána možnost třídit elementy pasportu na podrobném výpise objektu.
  • Do seznamu hlavních rozvaděčů byl přidán výstup poznámky k hlavnímu rozvaděči.
 • Pasport svozu
  • Přidání možnosti hromadného přiřazování dokumentů k objektům pasportu.
 • Pasport komunikací
  • Na desktopu přidána legenda pasportu.
  • Do seznamu useků komunikací přidána možnost hromadně editovat část obce, pokud jsou všechny úseky v seznamu z jedné obce.
 • Pasport veřejného osvětlení 2
  • Přidána možnost třídit součásti lampy na podrobném výpisu lampy.
  • Zlepšeno rozlišení položek týkajících se lamp a položek týkajících se součásti lamp ve filtrech a v seznamu součástí lamp.

14.75

 • Podpora HTTP 2.0 pro komunikaci se službami WSDP a CTIOS.
 • Zabezpečení TLS 1.3 pro http komunikaci se službami WSDP, WSGP a CTIOS.
 • Poznámkový výkres: doplněno nastavení umožňující současné vykreslování linií a ploch.
 • Upravena adresa pro WFS ČÚZK-Správní jednotky.
 • Konstrukční kreslení: drobné opravy a vylepšení.

14.74

 • Atributová tabulka: nové funkce (pro objekt) v hromadných operacích.
 • Atributová tabulka: nápověda všech funkcí v hromadných operacích součástí dialogu.
 • Pasport Břemena2: Do editačního formuláře parcely přidána možnost vyhledat parcelu (jen na desktopu).
 • Pasport Břemena2: K parcele přidána poznámka.
 • Pasport dřevin: Přidána možnost klíčem v refu volit, jakou implicitní volbu nabízejí číselníky v editačních formulářích při založení nového
  objektu pasportu. Změna se netýká číselníků s našeptáváním, tam zůstává combo box s číselníkem vždy implictně prázdný. Typ operace v editačním
  formuláři operace zůstává beze změny, tj. z refu nelze chování ovlivnit.
 • Pasport vodorovného značení: Přidána možnost natáčení a zvětšování značek.
 • Pasport vodorovného značení: Zavedení dalších symbolů pro znázornění objektů pasportu v grafice.

14.73

 • Statistika výplní ploch zahrne i nekreslené výplně (P=-1).
 • Plná podpora objektových katastrálních map.
 • Pasport Inventarizace majetku: Ve vyhledávacím formuláři je možnost zadat více parcel seznamem.
 • Pasport Inventarizace majetku: Možnost vyhledávání dokumentů v pasportu.
 • Pasport mobiliáře: přidány nové značky (číslo 34-68): obecné, dopravní infrastruktury, odpadového hospodářství, památek, segmenty dětských
  hřišť, atd.

14.52

 • Čtení DGN, Import DGN: doplněna podpora 3D buněk.
 • Export REF – výběr cílového adresáře: opravena možnost vytvořit nový adresář (chyba verzí 14.50 a 14.51).
 • Panel Výběr obsahu mapy – seznam projektů: doplněno tlačítko Odebrat.
 • Na lištu výdeje dat přidána funkce ‚Seznam jevů v územních celcích‘.
 • Katastr nemovitostí: datum právních účinků zápisu listiny se uvádí na sekundy.

14.51

 • Převzetí starého nastavení: doplněno volitelné přebírání nastavení WSDP, seznamu projektů a jejich nastavení do misys.ini.
 • Připojení vzoru: opravena práce s texty zadanými dle výběru, opravena možnost zadat výšku textu z dialogu.
 • Omezení překreslování toolbarů (upraveno blikání ikon v panelech).
 • Atributová tabulka – drobné opravy ve funkci hromadné operace z textového souboru.
 • Opravena podmínka pro dohledání jednotek zadáním oprávněného subjektu.
 • Export LV do CSV – potlačení výpisu záhlaví tabulky pro každé katastrální území.
 • ImportVFlite – opravena technologie pro objektovou KM v projekt. souboru.

14.50

 • Práce s atributy – atributová tabulka pracuje i nad daty WFS.
 • Práce s atributy – do atributové tabulky přidána funkčnost hromadných operací z textového souboru.
 • Práce s atributy – nová funkce Doplnění dalších informací k parcelnímu číslu identifikací.
 • Úpravy v souvislosti se změnami v poskytování dat ISKN.
 • TOP pasporty – kontrola verze pasportu a verze databáze.
 • TOP pasporty – u vybraných comboboxů lze zvolit našeptávání.
 • Pasport nájmů – externí kresba i na WEB (zatím bez možnosti přidávat novou).
 • Pasport nájmů – generování XML souborů pro přídavnou kresbu při startu pasportu.
 • Pasport vodovodů a kanalizací – možnost zobrazeni legendy.
 • Pasport komunikací – možnost uživatelsky třídit seznam úseků komunikací na podrobném výpisu ulice.
 • Pasport komunikací – možnost zadávat obce, části obce, ulice a úseky komunikací ve filtrech výhradně přes comboboxy (tj. stejně jako v
  pasportech, jejichž objekty se vážou na ulice a úseky).
 • Pasport hřbitovů – přidána položka „Zákaz zveřejňování“.
 • Pasport hřbitovů – tisk hřbitovní knihy.
 • Pasport hřbitovů – zrušení kontroly platebního období na celý počet roků.
 • Pasport hřbitovů – sjednocení třídění čísel hrobů v sestavách s tříděním podle čísel hrobů v seznamech.
 • Pasport hřbitovů – vylepšený filtr pro seznam hrobů a sestav – je-li v pasportu jediný hřbitov, nabízí se ve filtru rovnou, analogicky to platí
  i pro oddíl.
 • Pasport hřbitovů – do filtru pro seznam hrobů a pro základní sestavu přidána možnost zadat datum pohřbu. Zapíná se skinem
  ‚POHRBENY_DATUM_POHRBU_2′. Umožňuje tisk hrobů, kde došlo k pohřbení v určitém období.
 • Pasport hřbitovů – přidána možnost zadat do šablony pro tisk platby položky ‚příslušenství hrobu‘ (údaj o hrobu) a ‚rezerva string 1 u plátce‘
  (údaj o plátci).

14.32

 • Oceňovací vyhláška 188/2019 Sb. (ocenění zemědělských pozemků dle BPEJ) – ceny dle aktuální vyhlášky.
 • Oprava úplné deanonymizace SPI KN (převedení formátu databáze na formát s plnými osobními údaji). V předchozí verzi modulů mohlo dojít k
  porušení vazby mezi nabývacím titulem a listinou.
 • Podpora protokolu TLS 1.3 pro WSDP a WSGP
 • Další opravy a vylepšení.

14.31

 • Oprava chyby: výpis parcely ZE původem z jiného katastrálního území na LV.
 • Korektní řazení vlastníků (dle abecedy) na výpisech.
 • Další opravy a vylepšení.

14.30

 • Podpora zobrazování 3D TIF (rastry, jejichž pixely obsahují místo čísla barvy např. nadmořskou výšku nebo jinou hodnotu), včetně možnosti
  hodnotu odečítat (např. nadmořskou výšku) z rastru při zadání polohy bodu v grafice.
 • Kontroly dat: doplněna tlačítka pro hromadné zapnutí a vypnutí všech kontrol a oprav v aktuální záložce dialogu.

Pasport hřbitovů

 • Přidána hrobová zařízení.
 • Zpřístupnění položky „kontaktní osoba“ i pro plátce, kteří jsou fyzickou osobou (dosud se používalo jen u právnických osob).
 • U položky platby přidána možnost zadat, že cena je jen za 1 rok. Výsledná cena u položky platby se tedy přenásobí počtem let, na který je
  uzavřena nájemní smlouva na hrobové místo (počet let se zjistí z počátku a konce období u platby, ke které položka platby patří). Nově se při
  editaci platby kontroluje, že mezi datem počátku a konce období platby je celý počet roků.
 • K platbě přidáno datum uzavření nájemní smlouvy a datum upozornění na ukončení nájemní smlouvy.
 • K pohřbenému přidány položky ‚pohlaví‘, ‚prohlídka zemřelého‘, ‚číslo schrány‘, ‚souhlas s exhumací‘, ‚datum exhumace‘, ‚stav lidských ostatků
  po tlecí době‘, ‚typ vložky do rakve‘.
 • Do filtru pro vyhledání hrobových míst přidána možnost vyhledat podle položky ‚číslo schrány‘.
 • Na podrobný výpis plátce byl přidán seznam jeho plateb.
 • Do editačního formuláře hrobu byl dodělán automatický výpočet plochy – plocha se počítá z délky a šířky hrobu (plocha se automaticky přepočítává
  při editaci polí pro délku a šířku hrobu).

Pasport dopravního značení

 • Implementována možnost zadat k tabuli značku v různých grafických verzích její podoby.

Pasport nájmů 2

 • Na desktopu lze k nájemní smlouvě přidávat další kresby pasportu.

Pasport údržby ploch

 • Převod pasportu pod nový design.

Liniové pasporty

 • Do funkce pro automatický popis linií přidána volba umožňující vytvořit pro každou linii alespoň jeden popis a volba umožňující popsat u linií s
  větvemi každou větev zvlášť (jako by byla samostatnou linií).

14.23

 • Podpora VFK 5.4
 • Oprava chyb v práci s modulem katastru nemovitostí.

14.21

 • Doplnění osobních údajů do aktuálního výpisu z katastru nemovitostí:
  • Na vyžádání (tlačítkem).
  • V režimu automatického doplňování osobních údajů během sestavování výpisu.
 • Možnost hromadného doplnění osobních údajů do pseudonymizované databáze SPI KN v dialogovém okně nebo z příkazového řádku.
 • Možnost zaheslovat databáze db3.
 • Výsledné PDF se zobrazuje v asociovaném internetovém prohlížeči mimo MISYS.
 • Možnost načtení až 13.000 databází SPI KN po katastrálních územích (v adresářích po okresech).

Pasport inventarizace pozemků

 • Podpora SPI s pseudonymizovanými daty, srovnání s SPI pomocí ICO + DOPLNEK ICO.
 • Zvýraznění objektu v mapě pomocí Mapniku.
 • Uživatelské nastavení kolekce fontů ke zvýrazněni.

Pasport hřbitovů

 • Do sestav přidáno zobrazení součtů plateb.
 • Výstup sestav do formátu CSV.
 • Možnost zadat nového plátce přímo z editačního formuláře platby.
 • Nový číselník typů schrány pohřbeného.
 • Nový číselník umístění schrány pohřbeného.
 • Vyhledávání podle data narození a data úmrtí pohřbeného.
 • Filtr pro sestavu smluv a plateb – přidání položek Volný a Volný od.

Pasport dopravního značení

 • Do filtrů pro Seznam značení a Seznam tabulí přidána možnost zadávat více značek současně (nutno zapnout skinem).

Pasport dřevin

 • Do filtru pro Seznam dřevin doplněna možnost vyhledávat podle data vložení dřeviny do pasportu a podle data poslední editace dřeviny.

Pasport veřejného osvětlení

 • Do filtru pro Seznam lamp doplněna možnost vyhledávat podle data vložení lampy do pasportu a podle data poslední editace lampy.

14.20

 • Doplnění nástrojů pro práci s pseudonymizovanými daty SPI dle nových pravidel.
 • Vyhledávání adresních míst a parcel: doplněno zobrazení hranic budov/parcel, obcí, okresů.
 • Atributová tabulka – hromadné operace: doplněn výpočet těžiště plochy a definičního bodu plochy.
 • Čtení DWG – podpora verze 2018.

14.13

 • Oprava chyby v pasportu inventarizace pozemků (db3)
 • WSDP: přechod na verzi 2.8.

14.12

 • Import VFK bez osobních údajů dle GDPR – pseudonymizovaná data.

14.10

 • Vyhledávání adres a parcel s využitím webové služby nad daty RÚIAN.
 • GDPR: vytvoření podmínek pro zabezpečení uživatelských dat a osobních údajů
 • GDPR: logování, logování na licenční server
 • Podpora zaheslované databáze MDB
 • Podpora zaheslované databáze DB3 (nástrojem GEPRO)
 • Podpora VFK 5.3
 • Rušení hromadně: doplněna původní volba „linie“ rozdělena na „linie“ (bez informace P) a „plochy“ (s informací P na prvním bodě).
 • Fotodokumentace: urychlení zobrazení poloh snímků při opakovaném zapnutí fotodokumentace.
 • PspZavStan (pasport závazných stanovisek) – nový pasport s možností přídavné kresby na desktopu

14.00

Novinky zapracované v průběhu roku 2018:

Katastr (příprava dat a práce s SPI KN)

 • GDPR: Vytvoření podmínek pro zabezpečení uživatelských dat a osobních údajů
 • GDPR: logování, logování na licenční server.
 • Podpora zaheslované databáze MDB.
 • Podpora zaheslované databáze DB3 (nástrojem GEPRO).
 • Vzhled HTML, BOOTSTRAP, sjednocení ikon.
 • Přepracování sestavení JPV na LV.
 • Prepracování a oprava UHDP.
 • Systémové podmínky pro JPV.
 • Podpora pseudonymizovaných dat VFK 5.3
 • WSDP – podpora služby verze 2.7
 • WSDP – stažení informací o řízení.
 • WSDP – stažení snímku katastrální mapy.
 • WSDP – nastavení platnosti výpisu.

Importy VFK

 • Podpora VFK 5.3
 • SQLITE, PostgreSQL – tvorba kompletní grafiky z VFK.

Výdej

 • Vyskladnění podle IČ nebo RČ v zadaných KÚ.
 • Vyskladnění podle OPSUB%ID v zadaných KÚ.
 • Nástroj pro konverzi db3 do VFK.
 • ástroj pro zaheslování DB3 a MDB.

Novinky pasporty

 • PspPozemky (pasport pozemků)
  • Body pasportu zobrazuje MAPNIK přímo z databáze.
  • Podpora databáze SQLite.
  • Podpora zaheslované databáze SPI KN.
  • Podpora zaheslované databáze pasportu.
  • Seznam operací v setřiditelné a filtrovací tabulce.
 • PspDpZn (pasport dopravního značení)
  • Připraveno zobrazení tabulí vyřazených z evidence v grafice.
 • PspDreviny (pasport dřevin)
  • Doplněna možnost přidat poškození k dřevině hromadně.
 • PspHrbit (pasport hřbitovů)
  • Možnost zadávat sazbu za m2 ke každému typu platby (dosud jen k nájemnému).
 • PspNajmy (pasport nájmů)
  • Důsledná kontrola zadaného parcelního čísla a katastrálního území
 • PspUlice (pasport komunikací)
  • Doskinování pasportu – možnost použít pasport i pro komunikace mimo obec.
  • Přidána možnost zadávat parcely k úsekům komunikací.
  • Možnost přidat dokumenty k operaci (i hromadně).
  • P5ipravena podpora pro kresbu ulic tvořených více liniemi.
 • PspZavStan (pasport závazných stanovisek)
  • Nový pasport s možností přídavné kresby na desktopu
 • TOP Pasporty (obecné novinky)
  • Změna v identifikaci prvků pasportu – pokud se v grafice nachází více objektů pasportu nad sebou, dá se uživateli při identifikaci v
   dialogu na výběr, který objekt pasportu se má vypsat.
  • Přidání možnosti vyhledat parcelu (pouze pasport nájmů, dokumentace, údržby zeleně, rozvaděčů, veřejného osvětlení, závazných
   stanovisek).

13.74

 • Opravy výkresu – linie: oprava změny vrsvy při výběru z nabízených prvků.
 • Nativní podpora WSDP ISKN verze 2.7
 • Drobné úpravy a vylepšení

13.72

 • Drobné úpravy a vylepšení
 • Podpora WMS a WMTS služeb ČÚZK, které budou poskytovány dle standardu OGC WMS 1.3.0

13.71, 13.70

 • Vnitřní úpravy systému v souladu s požadavky GDPR.

13.52, 13.53

 • Nahrazení ikon v HTML výpisu z modulu KATASTR unifikovanými fonty.
 • Identifikace přihlášeného uživatele v okně aplikace.
 • Identifikace přihlášeného uživatele ve vyhotoveném HTML výpisu.
 • Podpora WSDP ISKN verze 2.7:
  • Stažení informace o řízení.

Pasporty obecně

 • Nový design.
 • Export do CSV ve všech nejběžnějíšch pasportech.
 • Hromadná editace elementů.
 • Možnost identifikovat prvek pasportu i přes plochu do funkce pro společnou identifikaci přes všechny pasporty.
 • Automatické generování textu k liniím.

Pasport komunikací

 • Rozšíření tabulky pruhů – lze rozšířit atributy v tabulce pruhů (ulice, chodníky,parkovací pruhy). Obce hodnotí povrch na základě parametrů
  daných vyhláškou.
 • Možnost přizpůsobit pasport, zda-li rozlišovat chodník levý a pravý, či nerozlišovat. Totéž i v případě parkovacích pruhů.
 • K pruhům úseků komunikací přidány rezervní položky.
 • Přidána hromadná editace vozovek.
 • Převzetí délky z grafiky i do editačního formuláře chodníku.

Pasport dopravního značení

 • Přidání seznamu tabulí.
 • Doplněno hromadné rušení tabulí.
 • V případě více tabulí na jednom sloupku se tabule vyřazené z evidence, na rozdíl od platných tabulí, kreslí v grafice šedě.
 • Aktualizace dopravního značení dle platné vyhlášky.

Pasport hřbitovů

 • Skinování položek u pohřbeného – všechny položky u pohřbeného lze nyní zobrazovat ve výpisu hrobového místa.
 • Tiskové šablony hřbitov – rozšíření položek: rozšíření na základě rozdělení ceny na služby a pronájem.
 • Možnost jiného skinu pro administrátora a jiného pro standardního uživatele.
 • Přidána možnost zobrazovat některé dokumenty pasportu jen uživateli s oprávněním ADMIN.
 • Rozšíření o tisky pro položky plateb.
 • Rozšíření tisků o seznam položek při tisku z hlavičky platby.

Pasport pozemků

 • Databáze pasportu v SQLite, automatická konverze stávajícího pasportu.
 • Grafické znázornění prvků pasportu pomocí mapniku.
 • Ocenění pozemků pomocí aktuální BPEJ.
 • Informace o existenci JPV u parcely.

Pasport nájmů

 • Rozšíření poznámky na 2000 znaků.
 • Seznam parcel na podrobném výpise objektů pasportu řazen podle k.ú. a parc. čísla.
 • Zvýrazňování parcel přes modul ‚Katastr‘ i na webu.
 • Přidání sestavy nájemného (výpočet celkové sumy pronajatých pozemků).
 • Přidána možnost vyhledat parcelu v mapě.

Pasport veřejného osvětlení

 • Přidání seznamu podružných rozvaděčů.
 • Doplněno hromadné rušení podružných rozvaděčů.
 • Doplněno hromadné přidání operací k podružným rozvaděčům.
 • K objektům pasportu přidána položka ‚délka‘.
 • Lze přidat délku z grafiky, jednotlivě i hromadně.
 • Sestava délek grafiky.

Pasport výkopových prací

 • Doplněna návaznost na pasport subjektů

Pasport vodovodů a kanalizací

 • Rozšíření skinu – je možné oskinovat všechny položky v menu.

Pasport mobiliáře

 • Doplněna možnost přidat součást jinému předmětu.

13.28

 • Převod prvků objektů do technologie: Volitelně lze převádět i plochy na linie nebo uzavřené linie na plochy.
 • Selekce objektů – přidat/ubrat atributy: Opravena možnost zadat více atributů a hodnot.
 • Doplnění čísel popisných k parcelnímu číslu, Doplnění symbolů k parcelnímu číslu, Doplnění čísel LV k parcelnímu číslu, Doplnění informací k
  parcelnímu číslu: U výkresů obsahujících parcely z více k.ú. se testuje číslo k.ú. v informaci X u textu parcelního čísla.
 • Doplnění informací k parcelnímu číslu: Přidán nový druh informace „typ budovy zkratkou“ a „typ budovy zkratkou [mimo čp/če]“.
 • Nová technologie tvorby ZVB (zákres věcných břemen) pro výkresy s plochami věcných břemen.
 • Importní moduly pro PostgreSQL a SQLite vytvářejí i jednočarové výkresy, hranové indexy nad jednočarovou KM, refy a objektové mapy KM, BPEJ a VB

13.25

 • Podpora VFK verze 5.2
 • Načtení dat SPI KN ve verzi VFK nižší než 2.8
 • Tvorba objektové mapy, obecné zadání plochy – topologicky: Vnitřní plochy (díry) dotýkající se 1 bodem vnějšího obvodu se nezahrnou do vnějšího
  obvodu, ale jsou chápány jako vnitřní plochy.
 • Nová funkce: Nahlížení do externích map (mapy.cz, google.cz/maps)

13.21

 • Vlastnosti, Uložit, Zavřít: Pamatují se rozměry a poloha dialogu a šířky sloupců tabulky.
 • Atributová tabulka: Zrušen export XLS z důvodu ukončení podpory příslušného ODBC ovladače firmou Microsoft. Lze využít export do formátů CSV,
  DBF nebo MDB.
 • Import VFK:
  • Doplněna podpora komprese 7z.
  • Podpora zaheslovaného 7z.
 • Výdej: Podpora dat SPI KN v SQLite (db3)
 • Podpora WSDP KN 2.6:
  • Stažení digitalizované listiny.
  • Stažení otisku katastrální mapy.
  • Nastaveni datumu platnosti výpisu.
 • Přidán název (alias) služeb WMS/WMTS.
 • Nová funkce: Uložení SHP.

13.14

 • Odvolání změn (znovunačtení z disku) zachová přiřazení výkresu k tématům projektu.
 • Oprava výkresu – text: Opraveno nezobrazování ostatních informací (chyba verzí 13.10 až 13.13).

13.11

Novinky verze 13:

 • nová funkce Uložení DGN
 • nová funkce Výdej dat (do formátů SHP a VYK standardně, do formátů DGN a DXF je nutné mít moduly DGNOUT a DXFOUT)
 • nová funkce Kartogramy a kartodiagramy

Novinky zapracované v průběhu letošního roku:

 • do funkce Otevření WFS doplněny datové sady „ČÚZK-katastr-budovy“ a „ČÚZK-adresní body“
 • podpora služby WMTS (varianta webové mapové služby, server poskytuje data formou dlaždicových rastrů)

Katastr (příprava dat a práce s SPI KN)

 • nativní připojení k SPI v databázích:
  • SQLite (DB3) – souborová databáze (náhrada za MS Access)
  • PostgreSQL – databáze klient-server
 • import VFK do databáze SQLite (DB3) včetně grafiky
  • využití nadstavby SpatiaLite
  • objem importovaného VFK není omezen
  • souběžné zpracování více VFK zároveň
 • import VFK do PostgreSQL včetně grafiky
  • využití nadstavby PostGIS
  • objem importovaného VFK není omezen
 • poznámka: SpatiaLite, PostGIS jsou nadstavby umožňující práci s geodaty v prostředí databázových systémů
 • KATASTR
  • právo stavby ve výpisech
  • pro XLS export nastavení způsobu výpisu duplicitních hodnot řádků při více vlastnících
  • XLS export nahrazen exportem CSV, odpadá omezení počtu záznamů
  • výpis informace o břemeni identfikovaném v grafice, zvýraznění dotčených parcel v grafice
  • podpora uživatelských rozšíření (provádíme pro více zákazníků)
  • podpora WSDP 2.3
  • cena u nabývacího titulu ve výpisu SPI KN
  • oceňovací vyhláška 441/2013 (ocenění zemědělských pozemků dle BPEJ) – ceny se automaticky nastaví podle platnosti dat (vyhláška platí od
   1.1.2014)
  • nové systémové podmínky
 • výdej dat SPI
  • výběr bloku VFK k exportu
  • rozdělení výsledných souborů MDB v závislosti na jejich velikosti
 • PspPozemky (pasport inventarizace pozemků)
  • propojeni s PspNajmy2
  • nativni podpora SQLite
  • prezentace bodů pasportu pomoci Mapnik
  • podpora uzivatelskych rozšíření

Novinky pasporty

 • TOP pasporty
  • XML export/import
  • přidání rezervních položek u pasportů dřevin, komunikací, svislého a vodorovného dopravního značení, vpustí, mobiliáře, veřejného
   osvětlení, hřbitovů, vodovodů, kanalizací a nájmů
  • urychlení vykreslování pomocným výkresem
  • možnost rozblikání velkého množství objektů
 • úpravy u jednotlivých pasportů
  • pasport plošné údržby – přidání rezervních položek, možnost vyhledávat podle všech položek
  • pasport mobiliáře – přidáno sčítání cen u součástí objektu pasportu
  • pasport dřevin – formulář pro pokácení dřevin
  • pasport dřevin, pasport hřbitovů – výstup údajů pasportu do formátu JSON (připravuje se)
  • pasport veřejného osvětlení, pasport mobiliáře – rozšíření sestav a sumáře operací
  • pasport nájmů – možnost pracovat v režimu, kdy jednotlivé nájemní smlouvy mají položky
  • přidán číselník pro periodu úhrady
  • rozšířeno propojení s PspPozemky (v PspPozemky je možné zjistit, na které parcely jsou nájemní smlouvy)
  • pasport mapových a územně analytických podkladů – zrychlení práce s pasportem (u příloh se nekontroluje, že se nezměnily)
  • pasport dopravního značení – přidána možnost vytvořit nový objekt pasportu kopírováním jiného objektu pasportu
  • pasport veřejného osvětlení, pasport rozvaděčů – vyhledávání podle více inventárních čísel

12.64

 • Import DGN, Import DXF: lze importovat i soubory z adresářů, do kterých nelze zapisovat.
 • Přímé čtení VFP verze 4.0.

12.63

 • Načtení programu-technologie: opraveno ukončení definice pomocí Esc.
 • Fotodokumentace: opraveno zobrazování připojených fotografií (chyba verze 12.61).
 • Import VFK: nový import pomocí SQLite3

12.61

 • Funkce Snímek mapy přejmenována na Tisk mapy, méně využívané tiskové funkce přesunuty do menu Soubor/Tisk/Další.
 • Uložení jako VTX nebo STX: způsob zaokrouhlování souřadnic sjednocen se zaokrouhlováním souřadnic v záznamu výpočtu.
 • Otevřít WFS server: doplněny datové sady ČÚZK-katastr-budovy a ČÚZK-adresní body.
 • Otevřít WMS server: doplněna podpora služby WMTS
 • Import VFK: opraveno rozřezávání výkresů katastrální mapy u podkladů VFK, které obsahují jen výřez území

12.53, 12.50

 • Podpora WSDP KN verze 2.3*. /*od v. 12.53
 • Prodloužení a zkrácení linie: i při nepřebírání informací zůstanou zachovány informace, které se dědí (kreslicí klíč, výplň plochy, výška
  vrstevnice)

12.42

 • Názvy vrstev můžou obsahovat malá i velká písmena (názvy jsou case sensitive).
 • Expert: zjednodušeno překreslování dat při editaci (počet překreslování, omezení je na nejnutnější oblast), při editaci průhledných ploch
  nedochází k překrytí kresby plnou barvou (zachovává se průhlednost), při změně polohy textů je text tahán v jeho reálné podobě i s ochranným
  okolím.
 • Informace o parcelách zjednodušených evidencí: opraveno současné zobrazení parcel EN a pozemkových PK do mapy
 • WMS výstupy pasportů pro Geoportál
 • Zrychlení startu pasportů
 • Zrušení povinné vazby na pasport komunikací pro pasporty, které s pasportem komunikací pracují.

12.33

 • Import VFK – seznam souřadnic: opraven import nezplatněných bodů (budoucnost), k bodům zaměřeným (vytyčeným) s přesností 0.14 m v jiném ZPMZ než
  jsou číslovány doplněn kód s číslem ZPMZ zaměření.
 • Statistika – změna vztažného měřítka: opraveno překreslení šrafování s vyříznutými texty.
 • Informace o parcelách v mapě: opraven výpis 1 parcely zjednodušené evidence v územích se společnou číselnou řadou v KN.

12.31, 12.30

Práce s daty

 • Podpora WSDP KN verze 2.2*. /*od v. 12.31
 • Import VFR – doplněn import UKM.
 • Oprava výkresu – text: doplněna podpora bezměřítkových textů (lze zadat nulovou nebo zápornou výšku textu).
 • Rozpuštění složených prvků – šrafování plochy: nekreslený obvod plochy je zcela zrušen.
 • Kótování: lze potlačit kresbu kótovací čáry.

Desktop

 • Rozšířené možnosti logování činnosti modulu katastr:
  • Potlačení uchovávání HTML.
  • Potlačení uchovávání PDF.
  • Logovací soubor je otevírán jen při zápisu. Souběžné instance MISYS logují do téhož souboru.
 • Zobrazení informace o počtu řad v číslování parcel ve vybraném k.ú.
 • Modul otevírá pouze stavová data SPI, změnová data nepoužije.
 • Sjednocení funkčnosti dialogů pro zadání stavby po k.ú. a částech obcí.
 • Systémové podmínky:
  • optimalizace (urychlení) složitých podmínek.
  • nové podmínky pro břemena k tíži a ve prospěch.
  • povinné parcely k vlastnictví zadaného oprávněného subjektu.
 • Urychlení práce s daty mdb na síťovém disku.

WEB

 • podpora gzip komprese HTML.
 • podpora HTML5.
 • oprava exportu XLS a MDB.

Pasporty

 • Vzájemné odkazy mezi pasporty se nabízejí pouze v případě, kdy je možné je vykonat. Platí pro pasporty ve verzi desktop.
 • Úpravy základních pasportů – počet typů operací vstupujících do vyhledávání může být vyšší než 32.

12.21

 • Šrafování plochy: opraveno šrafování lemovkou (chyba verze 12.20).

Práce s daty

 • Export souřadnic: doplněn formát pro Topcon GRS
 • Import VFK – rozřezání KN mapy po katastrálních území: doplněna podpora dat VFK s neúplnou informací o přiřazení prvků mapy do k.ú.

Katastr

 • Plná podpora VFK 5.1

12.20

 • Šrafování plochy: přidána volba na vyřezávání textů ze šrafování.

Práce s daty

 • Nová analytická funkce Topologické překrytí: průnik, sjednocení, rozdíl nebo symetrický rozdíl ploch.
 • Informace hromadně: přidána volba pro mazání alternativního vzhledu.
 • Import VFK: doplněn test existence tabulek pro nezplatněné geometrické plány (jsou-li při importu požadovány).

Katastr

 • Doplněn výpočet ceny parcely podle prováděcí vyhlášky č. 199/2014 Sb. (oceňovací vyhláška).

Pasporty

 • Vyhledávací a editační formuláře všech webových editačních pasportů lze odesílat i stiskem klávesy ENTER. Funguje v IE10, IE11, Firefoxu,
  Chrome.
 • Pasport inventarizace pozemků – věcná břemena: evidujeme příznak, že existují břemena k tíži či ve prospěch.

12.11

 • Podpora formátu VFK verze 5.1

11.80

Obecně

 • Úprava INI: doplněno přenášení rozmístění ikon, úprav menu a přiřazení horkých kláves.
 • Čtení SS v obecném formátu: oprava načítání souřadnic, které neměly tvar čísla, např. WGS souřadnice ve tvaru DDD MM SS.
 • Nová technologie tvorby „B2″ pro dokumentaci skutečného provedení stavby dálnice.

Pasporty

 • Zobrazení atributů do grafiky u vybrané množiny nejpoužívanějších pasportů.
 • Přidání sestav do pasportu veřejného osvětlení – lampy

11.75

Obecně

 • Symboly dle CELL MS: opraveno kreslení ve funkci Expert.
 • Kontroly dat-totožnost: body SS nepoužité ve výkresu jsou setříděny tak, aby je bylo možné v Manažeru chyb zrušit.

Katastr

 • Import VFK: opraveno rozřezání výkresů po k.ú. (chyba verze 11.73).
 • Oprava výpisu LV s právem stavby.

11.73

Obecně

 • Undo: oprava vrácení změn v případě rušení celého objektu.

Práce s daty

 • Šrafování plochy: lze spojit více zadaných ploch (vhodné např. pro šrafování věcných břemen).
 • Čtení STX: oprava automatického číslování při nahrazování prefixů (chyba verzí 11.65 až 11.70).
 • Most, propustek: opraveno kreslení (možnost zadat krajní body číslem bodu nebo dvojicí souřadnic), stočení symbolů na krajích mostu přizpůsobena
  formátům VKM a VFK.

11.70

Katastr

 • Podpora VFK verze 5.0,
 • Aktuální ceník BPEJ dle nové vyhlášky (441/2013 Sb.),
 • automatické nastavení ceníku BPEJ podle vyhlášky odpovídající platnosti dat SPI KN.

11.57

 • Verze řeší chybu Internet Exploreru 11, která způsobovala nenačítání výpisu z SPI KN, případně pasportního listu.
 • Podpora WSDP KN verze 2.1.
 • Patch
  • podpora VFK verze 5.0
  • aktuální ceník BPEJ dle nové vyhlášky (441/2013 Sb.)
  • automatické nastavení ceníku BPEJ podle vyhlášky odpovídající platnosti dat SPI KN

11.55

Obecně (všechny produkty)

 • Podpora přímého načítání tras z formátu GPX.
 • Přímé čtení výměnného formátu pozemkových úprav VFP (výkresy a vybrané popisné informace).
 • Práce se zeměpisnými souřadnicemi (trasové body import i export do/ze seznamu souřadnic, trasy otevření gpx jako nativního formátu).

Práce s daty

  • Atributová tabulka zachovává pořadí uložení atributů v objektu.
  • Podpora dlouhých názvů atributů, rozlišování velikosti písmen v názvu atributu.
  • Práce s atributy a Atributová tabulka umožnují v obsahu atributu vytvořit a otevřít odkaz
  • Atributová tabulka podporuje v rámci kalkulačky atributů výpočty výměry a obvodu plochy a délky linií v objektu.

MISYS

 • Komunikace se službou WSDP KN verze 2.
 • Přidán ukázkový projekt pro práci s webovou službou dálkového přístupu ISKN.

Pasporty

 • Všechny TOP pasporty jsou editovatelné na WEBu.
 • Všechny TOP pasporty umožňují v grafice vícenásobnou identifikaci, identifikaci obdélníkem a polygonem.
 • Všechny TOP pasporty umožňují hromadnou editaci.
 • Všechny TOP pasporty mají sjednocený způsob vyhledávání prvků pasportu (hvězdičková konvence).

11.48, 11.46

Katastr

 • Přidán ukázkový projekt pro práci s webovou službou dálkového přístupu ISKN (využívá bezplatnou testovací verzi).

Práce s daty

 • Legenda výkresu – přidána možnost uložení předdefinovaných nastavení a jejich použití pro novou legendu nebo v opravách.
 • Výplň ploch dle atributů – zjednodušena tvorba legendy.
 • Atributová tabulka – do kalkulačky přidána funkce round a přidáno zaokrouhlování výsledné číselné hodnoty při ukládání do atributu typu text.
 • Nová technologie tvorby RUIAN.
 • Opravy exportů dgn a dxf na základě testování a připomínek uživatelů.

11.35

Práce s daty

 • Tisk do rastru – opraven výstup do rastru ve formátu JPG (chyba verze 11.31).
 • Výplň plochy, Oprava výkresu – nově podporován kód výplně -1 pro nekreslené výplně ploch.
 • Vylepšení a opravy exportů dgn a dxf – oprava převodu pozadí u textů..

Pasporty

 • Pasport vodních zdrojů, umožněna editace pod webem.
 • Pasport schodišť, umožněna editace pod webem.
 • Pasport mobiliáře, umožněna editace pod webem.

11.31

Katastr

 • Prezentace dotazů – opraveno ukládání symbolů zvýraznění parcely do poznámkového výkresu.
 • Prezentace dotazů – doplněna možnost nerušit zapamatovaná zvýraznění při načtení seznamu zvýraznění ze souboru (viz Nastavení katastru).

Pasporty

 • Přidány hromadné identifikace v pasportech.

Práce s daty

 • Nová funkce Rozšířený vstup bodu – nabízí další možnosti pro zadání polohy.
 • Obalová zóna (buffer zóna), výrazné zrychlení funkce zejména při větších šířkách zóny.
 • Export DGN – doplněna podpora formátu DGN verze 8, dialogy pro nastavení konverzí linií, ploch, symbolů a textů jsou propojeny s grafikou.
 • Export DXF – dialogy pro nastavení konverzí linií, ploch, symbolů a textů jsou propojeny s grafikou.
 • Import DGN – oprava přebírání výšky a šířky textu tabulky systému Expert.
 • Import VFK – opraven pád při nesouladu přípony souboru (VFK, ZIP, GZ) s vlastním obsahem souboru.
 • Informace hromadně – možnost nerušit osamocené body bez jakékoliv informace po provedených opravách.
 • Informace a rušení hromadně – oprava výpisu spojení na následující bod v protokolu.
 • Test přilehlosti bodů k přímce – oprava špatného výpisu do protokolu.
 • Snímek mapy – opravena aktualizace velikosti taženého výřezu při změně okrajů papíru.

11.22

Obecně

 • Tisk kladu listů (zahrnuje definici kladů, rušení nepokreslených listů, popis listů a vlastní tisk do BMP).
 • Podpora zobrazování dat poskytovaných službou WFS (aktuálně služby CP:CadastralParcel a CP:CadastralBoundary poskytované ČÚZK).
 • Certifikovaná transformace mezi ETRS a JTSK.
 • Zobrazení popisu elementů – výpis údajů (atributů) ploch není omezen jen na jednu plochu; nově lze zadat maximální počet řádků (v nastavení
  programu) a potlačit omezení na měřítko okna. Bloky atributů jsou odděleny mezerou.

Katastr

 • UHDP – doplněn export do XLS.
 • Přehledné sestavy – rozšířeny o rejstřík vlastníků (volba „osoby“).
 • Import VFK – opraveno rozřezání definičních bodů po k.ú. při zapnuté indexaci katastrálních map (chyba verze 10.76), opraveno neukládání
  definice technologií při importu pouze definičních bodů parcel.

Práce s daty

 • Nová funkce Atribut do textu podél linie.
 • Při opravě výplně plochy funkcí Oprava výkresu opraveno rušení díry.
 • Import DGN: do funkce doplněna možnost nastavení implicitních hodnot dialogem pro prvky nenalezené v technologii konverze.
 • Zjištění názvu rastru: opraveno zjišťování názvu rastru pro rst soubory = nyní se názvy rastrů negenerují pro vypnuté rst v misys projektu, ale
  pouze pro zapnuté.
 • Selekce – opravena chyba v zadávání číselných podmínek pro atributy z klávesnice.
 • Informace hromadně – možnost nerušit osamocené body bez jakékoliv informace po provedených opravách.

Pasporty

 • UIR-ADR – modul nově podporuje data z RÚIAN.
 • PspDpZn na webu – opraveno nezobrazování dopravních značek v kartě pasportu.
 • PspVodRad, PspVodRadNew, PspVod, PspVodNew, PspKanRad, PspKanRadNew, PspKan, PspKanNew, PspDocUz6, PspMobil, PspUlice, PspDpZn, PspPokos –
  zvýšen počet objektů, které je možné najednou zobrazit v grafice.
 • PspOdpKose – ve filtru opraveno vyhledávání podle typů koše – nyní je možné správně vyhledávat i pokud je počet typů odpadkových košů větší než
  32.
 • PspPokos – k plochám pokosu přidán nový údaj o sklonu, položky v číselníku lokalizace jsou řazeny abecedně.
 • PspHrbit – doplněna šablona pro složenku, doplnění tisku podle šablon.
 • PspRO2 – v grafice je možné zobrazit čísla hlavního a podružného rozvaděče, pro desktopovou verzi přidána možnost zobrazovat v grafice pouze
  vybrané záznamy.
 • PspVpusti, PspVodZn – výběr podle druhu objektu pasportu funguje i pokud počet druhů objektů přesáhne 32.
 • PspVO2 – pro desktopovou verzi přidána možnost zobrazovat v grafice pouze vybrané záznamy, filtr pro výpis lamp a filtr pro výpis součástí lamp
  zobrazují v nabídce ulic pouze ulice, které patří do zvolené obce.
 • PspPozemky – filtr doplněn o vyhledání podle způsobu vlastnictví, pasport je plně funkční i na webu.

10.76

Obecně

 • Ovládání výřezu pomocí kolečka myši – úprava i pro citlivější myši.
 • Funkce Přehledka všech dat a Přehledka s volbou ignorují RST rastry a WMS v nezapnutých tématech projektu (ref).
 • Funkce Zobrazení popisu elementů není při výpisu údajů (atributů) ploch omezena jen na jednu plochu; nově lze zadat v nastavení maximální počet
  řádků a potlačit omezení na měřítko okna.

Katastr

 • Ve funkci Import VFK opraven import katastrálních map z více vstupních VFK.
 • Opravena animace mapičky s proklikem do mapy v HTML seznamu budov.
 • Moduly IMPORTVF, VYDEJ i KATASTR pracují s VFK ve verzi 4.2. To zejména znamená, že jsou vypisována správná čísla řízení.
 • Zadání parcelního čísla korektně reaguje na kombinaci zástupných znaků *, */* a */?.
 • Výpis čísla budovy již neobsahuje zdvojený zápis názvu části obce. Budovy bez čísla popisného/evidenčního jsou v HTML výpisu seznamu budov
  řazeny podle kmenového čísla parcely pod budovou.
 • Modul IMPORTVF podporuje kompresní formát GZ.
 • Modul VYDEJ umí nově v dávce vyřezat data na základě seznamu TELESA.ID nebo H_OPRAV_SUBJEKTY.ID nebo H_OPRAV_SUBJEKTY.ICO.

Práce s daty

 • Funkce Import DGN nově podporuje také formát DGN verze 8, umožňuje prohlížet importované prvky v grafice a spolupracuje s tabulkou funkce
  Expert.
 • Při zakládání výkresu lze technologii tvorby vybrat v dialogu, který umožňuje vyhledávat technologie i podle popisu.
 • Ve funkcích Export DXF a Uložení DXF opraven export víceřádkového textu
 • Výplň ploch dle atributů: doplněna možnost práce s bloky v tabulce.
 • Funkce Oprava výkresu při opravě výplně plochy automaticky opraví i typ spojení na spojnicích vnějšího obvodu s vnitřní plochou.
 • Interpolace bodů vrstevnic – oprava interpolované výšky při zadání bodem, jehož staničení od prvního bodu je záporné. Při hledání
  interpolovaného bodu o zadané výšce je nově možno zadat i výšku vně intervalu výšek koncových bodů.
 • Do funkce Kontroly dat doplněn test, zda z prostředního bodu kruhového oblouku nevychází jiná linie.
 • Nápověda funkcí Kontrola dat a Manažer chyb rozšířena o popis jednotlivých chyb a dostupných akcí při procházení chyb.
 • Opraveno kreslení DGN multičáry při přímém čtení (DGN7).
 • Ve funkci Kružnice opraveno nepřebírání čísel bodů při zadání třemi body.
 • Ve funkci Připojení vzoru opraveno používání znaku & v doplňovaných textech.
 • Funkce Rozpuštění složených prvků podporuje také prvek „propustek, most, lávka“.
 • Funkce Export REF podporuje volitelný export fotodokumentace.

Pasporty

 • Oprava kalendáře tak, aby posuny v kalendáři na jiný měsíc nebo rok fungovaly i v jiných prohlížečích než IE.
 • PspDreviny – pasport dřevin
  • Oprava zobrazení záznamů v grafice – zrušení zobrazení průhlednou barvou.
 • PspVO2 – pasport veřejného osvětlení
  • Zobrazování fotografií součástí podporováno i na webu.
 • Jednoúrovňové pasporty (např. PspDreviny – pasport dřevin) – řádové urychlení zobrazení více položek v mapě.
 • PspPokos
  • Položky v číselníku lokalizace jsou řazeny abecedně.

10.56

Obecně

 • Poznámkový výkres – oprava plochy – opravena chyba, kdy se špatně opravovala plocha s původně jednobarevnou výplní na plochu se šrafami a bez
  výplní, pod šrafami zůstávala původní výplň.

Katastr

 • Katastr – přidána systémová podmínka pro vyhledání parcely (budovy, jednotky), na které je zapsáno břemeno ve prospěch zadaného oprávněného
  subjektu.

10.55

Obecně

 • Tisk – podpora pro Win7 64bit občas hlásí, že „systém nemůže tisknout“.
  • Chyba se nyní oznámí s detailnějším výpisem „Nepodařilo se zahájit tisk: jméno, tiskárny název funkce(kód chyby)“. V tomto případě je
   nutné do inicializačního souboru přidat:
   • [printers]
   • WIN7-64=1
  • Tímto se ošetří všechny dosud známé tiskárny, bohužel to nemusí být zcela obecné řešení. Pro případ, že se problém objevuje jen na
   určitých tiskárnách, lze v inicializačním souboru ošetřit jen tuto tiskárnu:
   • [printers]
   • jmeno_tiskarny=
  • Podrobnější informace dotazem v naší firmě.
 • Provedena úprava eliminující chybné kreslení průhledných rastrů na některých Win7 64bit
 • Ve funkci Poznámkový výkres doplněna možnost osazovat značky a texty i identifikací na stávající body. Dosud bylo možné pouze graficky.

Práce s daty

 • Import měřených dat z formátu Nikon RAW doplněn o další používané kódy (způsoby zápisu), a to bod kontrolně zaměřený při vytyčení (SO) a
  orientace v 1. a 2. poloze (F1, F2)

Pasporty a aplikace

 • PspVO2 (pasport veřejného osvětlení varianta 2)
  • Oprava vyhledávání podle typu lamp – nyní vyhledává správně lampy i pokud je počet typů lamp větší než 32.
 • PspUlice (pasport komunikací)
  • Opraveno vyvolání seznamu ulic z nástrojové lišty Misysu a MISYS WEBu (v předchozí verzi se seznam vyvolaný přes tuto ikonu neobjevil,
   zobrazila se pouze prázdná stránka pasportu)

10.53

Obecné vlastnosti

 • Úprava seznamu WMS serverů – aktualizovace odkazů
 • Ve vzorové šabloně pro Prezetační tisk upraveno grafické měřítko

Práce s daty

 • Tvorba objektové mapy je doplněna o výběr technologie tvorby dialogem

Pasporty

 • Pasport výměníkových stanic a odběrů
  • do datového skladu jde zařadit též zástupce (*.lnk) a tím je umožněno použití sdílených dokumentů

Pasport veřejného osvětlení – rozvaděče

 • úprava zobrazování číselníku typů lamp

Fotodokumentace

 • upravena práce s fotodokumentací při vypnutých smíšených technologiích

10.52

Katastr

 • Vyhledávací služba pracuje nad daty verze VFK4 výměnného formátu.
 • Upraven přístup na webovou službu dálkového přístupu (po změně rozhraní na ČÚZK)

Práce s daty

 • V atributové tabulce lze pracovat s hromadnými operacemi (pokročilá funkcionalita – používá se skriptovací jazyk)
 • Možnost připojení atributů z csv souboru do atributivé tabulky.
 • Hromadný převod prvků objektů do technologie (u výkresů, které nemají technologii, lze převádět hromadně identifikované prvky nebo
  objekty nebo celé vrstvy do výkresu zvolené technologie)
 • Atribut do informace na bodech. Funkce převede vybraný atribut objektu do informace na bodě
 • Expert – přiřazení technologie tvorby: zobrazují se i popisy technologií, seznam nabízených technologií lze omezit filtrem (dle názvu či
  popisu). Využití u projektů s mnoha technologiemi. Typickým příkladem je ÚAP.
 • Vytváření legendy – určeno zejména pro technologické výkresy, struktura legendy se vytváří analýzou dat výkresů (generování legendy,
  úprava textů a přeskupení řádků legendy )
 • Statistika výdeje a zpracování dat. Nová funkčnost v modulu výdeje dat. Výsledkem je txt soubor se statistikou po souborech, jevech a
  položkách datového skladu
 • Kontroly dat – doplněny kontroly GIS a kontroly konzistence s datovým skladem.

Pasporty

 • Obecné vlastnosti pasportů
  • Rozšíření exportu atributů do výkresu u víceúrovňových pasportů
  • Přidána možnost generovat PDF výstupy pomocí XML
  • Stránkování výpisů. Pokud se zobrazuje ve formuláři pasportu příliš mnoho objektů, je vhodné výpis stránkovat. Implementováno v
   PspDreviny a PspDulDila
  • Hromadné přiřazování operaci – implementováno v PspPokos, PspPloUdr, PspDreviny
 • Pasport inventarizace pozemků
  • podpora vfk4
  • pasport je plně skinován
  • podpora sledování majetku více oprávněných subjektů (OS)
  • k parcele lze evidovat více OS
  • parcely evidované k OS lze omezit SQL podmínkou
  • evidence operací k parcele
  • rozšířené možnosti vyhledávání parcel v pasportu
  • dohledání majetku převedeného mezi subjekty po aktualizaci SPI
  • zplatnění změn SPI bez nutnosti výpisu dotčených parcel
  • automatická i ruční záloha databáze pasportu
  • datum vzniku a datum změny a datum zaniku je vyplnovano platnosti dat SPI
  • zobrazení parcel v grafice lze provest pomoci aplikace KATASTR
  • pasportní vykres s evidovanymi objekty může být uložen na disku pro rychlejší start
  • ovlivnění vzhledu výpisu pasportu pomocí externího CSS stylu
  • automatické srovnání s SPI a SGI při startu lze potlačit a spustit manuálně
  • srovnání s SPI a SGI může provést pouze administrátor pasportu
 • Pasport komunikací
  • Umožňuje dodatečně změnit část obce u úseku komunikace. Použití v případech, kdy objekty po stranách úseku komunikace jsou v různých
   městských částech
 • Pasport hřbitovů
  • Tisky smluv a složenek na základě rtf šablony
  • Hlídání nezaplacených faktur
 • Pasport rozvaděčů
  • Plná skinovatelnost
 • Pasport veřejného osvětlení
  • Podpora možnost zobrazení fotek u typů lamp a typů součástí (fotografie v rámci číselníkovýchch položek)
 • Pasport mapových a územně analytických podkladů
  • Operace u editační podoby pasportu. Umožňuje zpracovateli dat chronologicky zaznamenávat postup prací při zpracování dat
 • Pasport dřevin
  • Skinovatelný
  • Možnost zobrazení jen vybraných záznamů v mapě
  • Možnost označení vybraných záznamů odlišnou barvou (přitom se zobrazují všechny záznamy)
  • Další pokročilé možnosti nastavení prezentace (bezměřítkové texty, nastavení odstupu a velikosti popisů)
  • Rozšíření počtu číselníků
  • Rozšířené vyhledávání podle operací

Pasport výkopů

 • Import, export externích dat ve formátu xml

Fotodokumentace

 • nově umožňuje zobrazování datumu pořízení fotky

10.27

Katastr

 • Oprava funkce Import VFK (týká se definičních bodů parcel a také pracovní databáze zakázky GP)
 • Opravy katastru (výpis parcel nenalezených v SPI, formátování adres vlastníků)

Pasporty

 • Opravy pasportu inventarizace majetku (PspPozemky) i v souvislosti s novou verzí VFK
 • Opravy nestability pasportů v Internet Exploreru 9
 • Zaslepení komprimace mdb v pasportech (možná příčina problémů s databází v síťových instalacích)

10.24

 • Připojení fotodokumentace
 • Uložení DXF

10.13

 • Možnost instalace se softwarovým lic. klíčem – pro zjednodušení a urychlení na všech OS
 • Propojení s MARBES pomocí socketu
 • Podpora helpu ve formátu *.CHM
 • Podpora jazykových mutací dle potřeb zákazníka
 • Možnost práce s atributovou tabulkou a vylepšeno vyplnění ploch dle atributů
 • Vylepšení Prezentačního tisku
 • Grafické měřítko – nový složený prvek
 • Vylepšení Doplňování čísel popisných a symbolů druhu pozemku (CPCE)
 • Možnost čtení SS v obecném formátu, včetně hlídání duplicit
 • Funkce Přeskupení vrstev byla přepracována. Je možno rozdělit výkres po vrstvách, výkresy po technologiích atd. Nově je implementována
  funkce přeskupení objektů.
 • Možnost Sloučení ploch – analytická funkce Dissolve
 • Oprava výplně plochy – možnost přidat nebo odebrat vnitřní plochu
 • Vylepšeno Šrafování plochy – upraven přepočet rozestupu při změně vztažného měřítka
 • Možnost vytvoření legendy k výkresu

Katastr

 • Napojení na WS ISKN
 • Přidána uživatelská podmínka pro tělesa s církevním majetkem a další pro parcely, budovy, jednotky, k jejichž tíži je evidován jiný
  právní vztah
 • Přemapování velikosti písma při tisku výpisu tak, aby odpovídalo nastavení aktuálního okna
 • Vyhledávací služba (desktop verze) umožní prohledat konkrétní načtený časový snímek dat nebo všechny načtené snímky.

Pasporty

 • Plánovací kalendář
 • Nový pasport kanalizací a vodovodů
 • Nový pasport zimní údržby
 • Nový pasport údržby ploch

9.69

 • funkce Nahlížení do katastru rozšířena o zadání KN parcely bodem

Pasporty

 • Vylepšení
 • hromadné plnění dokumentů pasportu – zejména fotografií. Používá se zejména v případě, kdy se plní nově zakládaný pasport (např.
  hřbitovů, komunikací, dopravního značení apod.). Tato aplikace není určena pro průběžnou údržbu provozovaného pasportu.
 • Budov
 • skinovatelnost pasportu
 • ÚAP
 • Zvýšení komfortu exportu shp. Při exportu shp výdejovým modulem je nyní možné zvolit export buď označených atributů dle technologie,
  všech atributů, označených atributů bez vrstvy
 • Statistika ÚAP při výdeji dat ÚAP. Doplněna funkce, která vyčíslí, které jevy byly vydány a kolik vydaná data obsahují objektů.
 • Přidány kontroly GIS – ÚAP
 • Územní plán
 • úprava zobrazování legend územního plánu – drží pozice posledně zobrazené legendy

9.52

 • V projektu systému MISYS je možné vyhledávat jak v případě projektu umístěného v panelu, tak v případě projektu umístěného v dialogu.
 • Ve výkrese (výkresech) je možné provádět řadu statistik.
 • Výkres – linie – statistika linií: Provede sumarizaci délek s ohledem na kreslicí klíče a selekci objektů (např. součet délek trasy
  liniové stavby).
 • Výkres – text – statistika textů: Provede sumarizaci počtu shodných textů s ohledem na selekci objektů příp. omezení oblastí.
 • Výkres – symbol – statistika symbolů: Provede sumarizaci počtu shodných symbolů s ohledemna selekci objektů příp. omezení oblastí.
 • Výkres – plocha – statistika výplní ploch: Provede sumarizaci výměr s ohledem na kreslicí klíč plochy a na selekci objektů.
 • Výkres – atributy objektů – statistika atributů: Provede sumarizaci atributů podle názvů a shodných hodnot s ohledem na selekci objektů.
 • Funkce obalová zóna je komplexní nástroj pro generování standardní obalové zóny nad základními geoprvky (body, linie, plochy).
  Podrobnější informace jsou v nápovědě k této funkci.

Pasporty

 • Katastr
 • Částečný výpis listu vlastnictví zatrháváním vybraných parcel v již vytvořeném výpisu LV.
 • Hřbitovy
 • Úprava grafické prezentace – je nastavitelný rozestup mezi značkou a textem (číslo hrobu). Je možné zadat i bezměřítkový text. U textu
  je tedy možné zadat velikost, bezměřítkovost a rozestup od značky. Filtr pro testování volných hrobů je rozšířen o možnost zadání datumu
  nebo intervalu datumu jako podmínky pro výpis volných hrobů. U položek, kde se zadává datum, je umožněn výběr datumu z kalendáře.
 • Přidání platby – formulář se předvyplní posledním plátcem, včetně částky nájemného, počátku a konce nájmu. Rozlišuje se pronájem a
  služby, podle toho se formulář přidání platby předvyplní. Datumy jsou přednastaveny tak, aby navazovaly na datumy předchozích plateb.
 • Nájmy, verze 2
 • Vyhledání nájemní smlouvy, filtr rozšířen o zadání intervalů účinnosti smlouvy: „účinnost od” je určena nikoliv fixním datumem, ale
  intervalem, totéž platí pro „účinnost do”. Datumové položky se zadávají z kalendářů.
 • Reklamy, verze 2
 • Vyhledávání – položky adresa reklamy, název majitele reklamy, adresa majitele reklamy, identifikátor majitele je možné zadat do
  vyhledávacího formuláře libovolným podřetězcem. Výsledek hledání je setříděn podle kritéria číslo jednací/rok. Datumové položky se
  zadávají z kalendářů.
 • Územně analytických podkladů
 • Doplněno propojení grafiky a datového skladu pomocí atributu PASP_ID, doplněno statistikou a tributůÚAP (UAP_ID, PASP_ID) podle výkresů.
 • Dopravní značení
 • Změna a vylepšení filtru pro vyhledáni dopravního značení (přidáno vyhledávání podle typu tabulky). Dále bylo opraveno třídění podle
  ulice ve formuláři seznamu dopravního značení. Výstup do *.xls je podle úchytů i s tabulkami. Počet položek vystupujících do *.xls není
  již omezen dovolenou délkou řetězce URL. Dosud v případě rozsáhlých výstupů (řádově stovky značení) způsobovalo omezení délky řetězce
  URL to, že v *.xls bylo méně záznamů, než kolik bylo vybráno.
 • Doplněno vyhledávání podle operací na značení (na úchytu dopravních značek). Sestavy umožňují statistické vyhodnocení dopravního značení
  s ohledem na plánování údržby, obměny apod. Součástí sestavy je i sumarizace.
 • Komunikací
 • Opraven export úseků komunikací do xls. Výstup do xls proběhne i v případě, že úsek komunikace nemážádnou součást (vozovku, chodník,
  parkovací pruh). Počet položek vystupujících do xls není již omezen dovolenou délkou řetězce URL. Při výstupu se respektuje aktuální
  setřídění položek.
 • Oprava prezentace úseku komunikace do mapy. Pokud nemá úsek komunikace grafiku, nebude přítomna ve formuláři ikona pro prezentaci
  (mapka), dosud tam byla.
 • Možnost změny ulice přiřazené k úseku, automatizované plnění liniovou grafikou z předem připraveného síťového grafu. Hromadné operace
  spojené s přebíráním délek komunikací z grafiky drátového modelu.
 • Dokumentace o území 6
 • Skinovatelný. Pasport vychází z principu ze známého pasportu Dokumentace o území 2. Je koncipován pro použití v celorepublikových
  aplikacích (doplněn číselník krajů) a upraven pro použití rozšiřitelné symbolové sady s odpovídajícím číselníkem druhů předmětů.
 • Důlních děl
 • Pasport důlních děl byl na základě pořadavků zákazníků rozšířen na skinovatelný a některé jeho vlastnosti byly vylepšeny, např. nové
  možnosti zobrazování atributů do textů v grafice.
 • Zimní údržba
 • Skinovatelný pasport zimní údržby komunikací.
 • Skiny
 • Skiny slouží k modifikaci vzhledu pasportů, tedy popisů položek ve formulářích a zobrazování či ne zobrazování těchto položek, případně
  celých bloků (typicky např. operací). Hlavní výhoda je, že není třeba z důvodu takovýchto modifikací pasport přeprogramovat a efektu je
  dosaženo „zvenku”. Skiny se tvoří a udržují podle zákazníků resp. podle projektů. Každý projekt může mít právě jeden skin, který
  obsahuje nastavení pro všechny skinovatelné pasporty.

9.36

 • podporuje novou variantu vfk

9.33

 • panel Výběr obsahu mapy – doplněn výběr území graficky, blokové zapínání témat a území v panelu.
 • implicitně vypnuto ukládání stavu programu při ukončení (tj. tvorba misys.ref), při práci s projekty je zbytečné a u větších projektů
  může citelně zdržovat při ukončení programu
 • vyhledávání v projektu – v rozsáhlých projektech se uplatní funkce vyhledávání v projektu. Funguje na principu hvězdičkové konvence:
  např. *bod* vyhledá postupně všechny položky, obsahující slovo bod, body, bodové, bodový, vícebodový apod.
 • funkce Tisk do rastru, Snímek mapy, Přerastrování umožňují vytvářet rastry ve formátu JPG
 • nové funkce Statistika linií a Statistika symbolů. Dosavadní nástroje pro statistiku (statistika textů, statistika atributů, statistika
  výplní ploch) doplněny o statistiku linií (zjistí se počet výskytů a sečtou se délky linií s členěním podle kreslicích klíčů a se
  zohledněním selekce) a statistika symbolů (zjistí se počet výskytů jednotlivých symbolů).
 • přímé čtení formátů DWG a DXF
 • nová verze funkce Přerastrování, dovoluje přerastrovat více rastrů, zadat přesný výřez pro vytvářené rastry, zadat velikost pixlu
  procentem stávající velikosti, tvořit masky dle masek a dle obrysů rastrů
 • funkce Import VFK nově importuje definiční body ZE parcel a seznamy souřadnic
 • ve funkcích Linie a Text v rámci KK hromadně lze zadat pro hledání prvku libovolnou informaci, kreslicí klíč se vyplňovat nemusí
 • ve funkci Atributy hromadně opraveno implicitního naplnění po startu funkce, chování tlačítek Atr. a Hodn. a zrychleno počítání průniku
  společných atributů po zatržení volby „společně”
 • ve funkci Statistika textů opraveno uložení výsledků do formátu CSV (vytvářel se prázdný soubor)
 • do funkce Tisk do rastru přidány volby pro vypnutí výplně ploch a sítě křížků, opraven výpis rozměrů rastru při tisku po mapových
  listech
 • panel nástrojů Obsah oken byl rošířen o ikonu pro přepínání platnosti tabulek dle obrazovky/tiskárny/obou
 • funkce Otevřít WMS server vyžaduje vybrat některou z nabízených vrstev, do URL lze zadat verzi WMS a v inicializačním soubor lze změnit
  název klienta
 • v základních kontrolách (funkce Kontroly dat) opravena kontrola spojení P na linii pro předpis plochy (nehlásí se „samostaný bod bez
  symbolu” ani „chybně umístěný k.klíč”)

Pasporty

 • pasport dopravního značení – doplněny značky podle novely vyhlášky, jedná se o značky C15a, C15b, IP30, IP15c, IP15d, IP28a, IS12c,
  IS12d, E11a, E11b. U stávajících projektů je třeba vyměnit v databázi tabulku PspDpZn_Znacky a při prvním startu systému po této výměně
  vymazat složku ..Misys.htmlPspDpZn v programovém adresáři.
 • pasport komunikací – možnost převzetí délky vozovky z grafiky, buď jednotlivě, nebo dávkově, jak globálně, tak jenom pro úseky vozovek,
  které délku vůbec nemají. Pro vybrané úseky je rovněž možné hromadně založit vozovky a hromadně jim přidat délku z grafiky.
 • pasport komunikací – v grafice se mohou zobrazovat spolu s názvem ulice i inventární čísla úseků komunikací.

9.14

 • nový tisk do rastru s možností více výstupních rastrů (např. podle mapových listů)
 • hromadné operace – linie v rozsahu kreslicího klíče hromadně a texty v rozsahu kreslicího klíče hromadně – pokud jsou kopírovány či
  přesunovány celé objekty, kopírují či přesouvají se i atributy objektů.
 • jednoduchý export katastrální mapy do SHP
 • statistika výplní ploch – vyčíslení počtu výskytů a sumarizace výměr ploch se stejnou infomací P (kreslicím klíčem plochy) s možností
  rozčlenění výsledku po vrstvách.
 • atributy objektů se zobrazují v odstavci i u výkresů bez technologie
 • statistika atributů – sumarizuje se i počet objektů s nenaplněnou hodnotou atributu
 • úpravy funkce přejmenování atributů – do kopie výkresu se přenáší všechny atributy
 • export projektu (jeho části) včetně dat podle aktuálního zatržení položek projektu
 • úprava propojení se systémem MARBES – nyní jako pasport
 • další úpravy panelu Výběr obsahu mapy
 • expedice dat ÚAP – úpravy technologické linky dle připomínek uživatelů. Název souboru a technologie se již nemusí shodovat

9.00

Upozornění

 • ukončení podpory operačních systémů WINDOWS 98, ME, NT
 • ukončení úplné DOS kompatibility

Novinky

 • sjednocení designu ovládání (menu) mezi produkty KOKEŠ, MISYS a PROLAND
 • panel Výběr obsahu mapy (treeview) MISYS – úprava způsobu chování zatržených položek (témata, území, pasporty) a položek podřízených v
  souladu se současnými zvyklostmi
 • úprava propojení na novou verzi Nahlížení do KN (ČÚZK)
 • zlepšená práce s technologiemi
 • statistika atributů (výpis atributů s vybranými názvy, jejich hodnot a četnosti výskytu) na konzoli, do textového souboru nebo souboru
  *.csv
 • nové pojetí identifikace prvků ve výkrese – funkce Informace o prvku
 • nové pojetí přímého čtení formátu shp (obarvování výkresů podle interního algoritmu)
 • tisk – novinky v metodice tisku velkých výkresů
 • změna funkce kolečka myši podle současných zvyklostí (zoom místo posunu okna)
 • při technologickém exportu atributů do shp je možné exportovat pouze vybrané atributy
 • při technologickém exportu atributů do shp se vytváří *.dbf atributová tabulka pro všechny atributy, které jsou definovány v předpisu
  technologie
 • základní práce s atributy (prohlížení) v needitačních verzích systému MISYS
 • RASKONV standardní součástí systému MISYS (s omezením pro needitační verze)

Pasporty

  • pasport vedení veřejného osvětlení
  • sestavy v pasportu komunikací
  • procházení výběrů v evidenčním modulu ÚAP