PROLAND – přehled změn

Tento přehled obsahuje pouze změny týkající se funkcí pro zpracování pozemkových úprav. Ostatní změny lze nalézt
v přehledu změn KOKEŠ.

13.15

 • Nastavení projektu – rastr eroze: Opraveno připojení rastru typu PNG.
 • Průnik map, Vstupující parcely: Opraven výpočet vzdáleností parcel, které mají více samostatných ploch.
 • Nároky a bilance: Doplněn výběr LV s parcelami dotčenými §3 odst. 3 zákona o PÚ.
 • Seznamy parcel: Opraven výpis navržených parcel s věcným břemenem.
 • Soupis nových pozemků: Doplněn výpis věcných břemen a jiných práv převedených na navržené parcely, úplná znění jiných právních vztahů respektují převod povinných či oprávněných parcel z nároků do návrhu.
 • Informace o navržené parcele: Doplněny převáděné jiné právní vztahy.
 • Kontrola VFP: Doplněna kontrola nesouvislého území vlastnické mapy, opravena kontrola šířky záborů (chyba verze 13.14), opraveno porovnání seznamů parcel na LV mezi aktuální a předchozí verzí návrhu.
 • Přehled souhlasů: Opraven výpočet celkové výměry (týká se případu, kdy je shodný vlastník na dvou po sobě jdoucích LV).
 • Technologie tvorby PSZ16 a RSS16: Zvětšení tloušťky zdůrazněné vrstevnice na obrazovce.

13.14

 • Nová funkce: Převod náčrtu na GP.
 • Nároky a bilance: Přidán další vzorový výkres s nadpisem (k.ú., LV) a měřítkem pro snímky mapy a přehledky.
 • Nastavení cen a výstupů: Doplněna možnost zvolit barvu pozadí zvýrazněných řádků či buněk při uložení výpisu do RTF.
 • Formulář souřadnic: Doplněn počet věcných břemen parcel v obvodu úprav.
 • Seznam parcel s jiným právním vztahem: Opraven export do MDB.
 • Nová funkce: Převod jiných právních vztahů.
 • Seznamy parcel: Doplněn výpis seznamu navržených parcel s jiným právním vztahem.
 • Export VFP: Doplněny nevlastnické KN parcely bez vlastnických ZE parcel v daném místě, doplněn export rušených a převáděných břemen.
 • Export VFP: Doplněna možnost vyhledat číslo pozemkových úprav v číselníku.
 • Import VFP: Doplněn pomocný import využívající již existující databáze SPI KN (vhodné pro kontrolu vytvořeného VFP u zpracovatele).
 • Kontrola dat – PÚ-PSZ: Zrychlení kontroly topologie linií a ploch.
 • Manažer chyb – PÚ-PSZ: U chyby linie s více výskyty daného bodu doplněna možnost automatického zrušení duplicitních bodů.
 • Export PU do VFK: Opraven export kresby BPEJ (chyba verze 13.13).

13.13

 • Kontrola VFP – PÚ-PSZ: Výpis nevyhovující šířky záboru doplněn o označení prvků, pro které šířka nevyhovuje.
 • Manažer chyb – PÚ-PSZ: Pro objekt s více plochami doplněna možnost automatického rozdělení na více objektů, u linií s nekreslenou spojnicí (např. přerušená vrstevnice kvůli jejímu popisu) lze automaticky zrušit nekreslené spojnice (vznikne-li více linií, dojde k rozdělení objektu).
 • Ceny bonit a SLT: Doplněna novela 443/2016 Sb., jen kvůli možnosti nabízet a vypisovat aktuální vyhlášku – žádné ceny BPEJ ani SLT se nemění.
 • Formulář charakteristiky PÚ: Doplněn počet bodů vnitřního a vnějšího obvodu.
 • Statistika šetřených hranic: Opraveno nezapočítání délky poslední úsečky uzavřené linie.
 • Prezentace dotazů: Při uložení prezentace do výkresu lze založit nový výkres.
 • Tvorba výkresu PSZ: Doplněna možnost převzít navržené využití území z mapy kostry.
 • Nároky a bilance – snímek mapy: Doplněn výpis aktuálního k.ú., LV a pořadového čísla snímku na stavový řádek.

13.12

 • Nastavení projektu: Doplněn nepovinný výkres C-faktoru a rastrů erozního smyvu.
 • Doplnění vlastníků k parc. číslu: Sloučení vlastníků do jednoho řádku u právnických osob s nadřazeným subjektem (např. ŘSD a Česká republika), doplněna možnost náhrady názvu vlastníka definovanou zkratkou.
 • Atributy prvků PSZ: Doplněno minimální měřítko záběru, doplněny další prvky (silnice, místní komunikace, stávající biocentra, biokoridory a interakční prvky).
 • Import VFP: Opraven výpočet počtu stabilizací, doplněno vynechávání duplicitních bodů, doplněny nepovinné rastry erozního smyvu, u výkresů dle technologie tvorby se výšky a šířky textů berou z tabulky funkce Expert.
 • Kontroly dat – PÚ-návrh: Nová kontrola souladu značek druhu pozemku v mapě návrhu s údaji pracovní databáze, včetně možnosti automaticky opravit značky dle databáze (nebo doplnit chybějící značky).
 • Kontrola dat – PÚ-PSZ: Nová kontrola atributů prvků PSZ, která se týká atributů nad rámec VFP, do kontrol topologie ploch doplněn test, zda objekt obsahuje obvodovou linii plochy, doplněn test šířky záborů.
 • Kontrola VFP: Do překrytu ploch parcel mimo obvod doplněna tolerace 1 m2, parcela hlavního k.ú. chybějící v mapě je opět varování, doplnění topologických kontrol (duplicitní linie, opakovaný výskyt vrcholu v linii).
 • Manažer chyb: Oprava zobrazení stávajících parcel u chyby „stavba není v návrhu“, u nedodržení kritéria pro cenu ve prospěch vlastníka se vypíše i největší doplatek.
 • Export VFP: Při uložení katastrální mapy s chybou v topologii nevznikne nevalidní VFP, doplněn test na soulad atributu tob_id a typu prvku (linie/plocha/bod/text) u výkresu RSS.
 • Návrh nové parcelace – Editace čísel parcel: Opraveno zadávání stavebních parc. čísel, třídění tabulky a možnost vybrat parcelu v grafice (chyby verzí 12.66 až 13.11).
 • Tvorba výkresu PSZ: Doplněn dotaz pro nahrazení již existující kresby ve výkrese PSZ a ověření, zda výkres RSS nemá zcela chybnou technologii tvorby.
 • Formulář charakteristiky PÚ: Doplněn počet vlastníků parcel před zahájením a počet vlastníků na 1 ha výměry obvodu.
 • Technologie tvorby RSS16 a PSZ16: Doplněny převodní tabulky pro import z DGN, doplněny vzory legendy výkresů G1 až G5 (pro funkci Připojení vzoru; nově dostupné i z funkce Expert), dílčí oprava definic pro funkci Přeskupení vrstev.

13.11

Novinky verze 13:

 • nová funkce Atributy prvků Plánu společných zažízení
 • do funkce Seznamy parcel doplněna omezující podmínka pro parcely dotčené §3 odst. 3 zákona o PÚ
 • podpora neoceňování porostů a kontrola nesměňování neoceněných porostů

Novinky zapracované v průběhu letošního roku:

 • podpora VFP verze 4.0
 • nové technologie tvorby pro rozbor současného stavu a plán společných zařízení (dle nového technického standardu PSZ)
 • nové kontroly výkresu plánu společných zařízení (topologie linií a ploch, umístění záborů v řešeném území, nepřekrývání záborů)
 • nová funkce Převod kódů na typ stabilizace
 • funkce Tvorba náčrtu zjišťování hranic doplněno o zákres zvýraznění zájmového území a o rozlišování vlastnických a nevlastnických hranic KN parcel
 • podpora stavebních pracovních čísel navržených parcel

 

12.67

 • Mapa druhů pozemků a porostů: lze přidat příznak, že porost nemá být oceněn.
 • Kontroly dat – PÚ-PSZ: doplněna kontrola překrytu záborů a jejich umístění v řešeném území, opraveno rušení prázdných objektů a dělení objektů s více liniemi.
 • Kontrola VFP: Oprava testu, zda jsou vstupující parcely uvedeny v SPI KN (chyba verzí 12.64 až 12.66), doplněna kontrola použití starého a nového TS PSZ zároveň.
 • Návrh nové parcelace – Automatické očíslování parcel, Editace čísel parcel: Opravena kontrola duplicity finálních čísel (chyba verze 12.66).
 • Dílčí aktualizace technologií tvorby PSZ16, RSS16.

12.66

 • Statistika šetřených hranic: Doplněna kategorie „hranice parcel mimo obvod“ (požadavek VFP 4.0).
 • Import VFP: Doplněna podpora stavebních pracovních parcelních čísel v návrhu, do protokolu doplněn výpis informací o délkách šetřených hranic a počtech stabilizací.
 • Kontroly VFP: Rozlišení chyb 504 a 506 – nepokrytí obvodu bonitami a nespojitost mapy bonit, doplněna kontrola topologie linií a ploch PSZ, při nalezení chyby bránící Průniku map se provedou ty další kontroly, které s Průnikem nesouvisí, tolerování dílů SLT na vodní, zastavěné a ostatní půdě v návrhu.
 • Export VFP: U projektů JPÚ nejsou vyžadovány výkresy RSS a PSZ ani zadání počátku vzdálenosti, opraven zápis pracovních parcelních čísel u navržených parcel nových LV.
 • Kontroly dat – PÚ podklady: Do testu kódu mapy druhu pozemku a porostu doplněna kontrola souladu mezi druhem pozemku a způsobem využití pozemku.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: K cenám bonit doplněna poznámka a informace o použité oceňovací vyhlášce (viz Nastavení cen a výstupů).
 • Technologie tvorby PSZ16: Doplněna definice exportu do DGN, opravena vrstva pro „mokřad mimo obvod“.

12.65

 • Export VFP, Import VFP: podpora VFP verze 4.0.
 • Export VFP, Kontroly dat: zohlednění typu stabilizace šetřených bodů (číselník).
 • Nová funkce Převod kódu na typ stabilizace.
 • Import VFP – kontrola VFP: doplněna kontrola neprázdnosti výkresu zaměření skutečného stavu a kontrola rodných čísel nezastupovaných účastníků, při uložení schvalovacího protokolu ošetřen výskytu znaku ; v názvu zhotovitele
 • Návrh nové parcelace – Kontrola: opravena nedostupnost topologického začištění a vložení bodů po 200 m (chyba verze 12.64).
 • Aktualizace technologií tvorby PSZ16, RSS16, PU_SKS.

12.64

 • Manažer chyb – nesoulad parcelního čísla navržené parcely s pracovní databází: doplněny možnosti opravit údaje parcely v dialogu a převzít parcelní číslo z mapy.
 • Nové technologie tvorby RSS16 a PSZ16 pro kresbu map rozboru současného stavu a plánu společných zařízení dle aktualizovaného Technického standardu PSZ.
 • Ceny bonit a SLT: doplněna novela 53/2016 Sb., kvůli možnosti nabízet a vypisovat aktuální vyhlášku. Žádné ceny BPEJ ani SLT se nemění.
 • Šetření obvodů: opraveno nevypisování staveb na nevlastnických KN parcelách, doplněno průběžné číslování stránek v rámci jednoho protokolu.
 • Tvorba náčrtu zjišťování hranic: doplněn zákres zvýraznění zájmového území.
 • Doplnění LV do náčrtu: opraveno generování LV parcel ZE.
 • Kopie a přesuny symbolů: doplněno implicitní nastavení pro technologii tvorby ZPH15.

12.63

 • Import VFK: zohlednění změny původu data (SPÚ místo VÚMOP) u VFK obsahujícího jen kresbou bonit.
 • Import VFP: opraven import adres účastníků řízení.
 • Kontrola VFP: opravena dostupnost kontroly souřadnic a výšek, opravena kontrola souladu pracovních čísel navržených parcel s databází (chyby verze 12.61) .
 • Tvorba náčrtu ZPH: u parcel KN doplněno rozlišování vlastnických a nevlastnických hranic a hranic správních celků.

12.62

 • Seznamy vlastníků a jiných oprávněných : do výběru omezení na druh pozemku doplněna volba „zemědělská půda“.
 • Tvorba náčrtu zjišťování hranic: doplněno nepřebírání případné informace L (mohla ovlivnit vzhled náčrtu).
 • Pasporty/Výpis objektu: přidána možnost vypsat parcelu z předchozí verze návrhu(včetně zobrazení v grafice).
 • Kontrola VFP: porovnání změn návrhu mezi aktuální verzí (pro 1. nebo 2. rozhodnutí) a předchozí verzí, opravena kontrola zpřístupnění parcel ZPF v návrhu.
 • Manažer chyb – oprava chybné výšky: doplněna nabídka výšek ostatních bodů na téže pozici, doplněna akce „nová parcela“ pro nepokrytí obvodu navrženými parcelami. 

12.54

 • Soupis nároků: dodatek k soupisu rozšířen o text týkající se §3 odst. 3 zákona, pokud některá z parcel na LV je tímto § dotčena.
 • Průnik map, Soupis nároků: opraveno přebírání ochran nemovitosti řešených parcel z mapy druhu pozemku a porostu (chyba verzí 12.51 až 12.53).
 • Nároky a bilance: výběr seznamu listů vlastnictví lze uložit do souboru a zpětně jej načíst.
 • Kontroly dat – PÚ-podklady: nová kontrola chybných souřanic nebo nadm. výšek bodů.
 • Čtení VFP, Import VFP: opraveno nenačítání čísel bodů, kódů kvality a popisů stabilizace bodů na vyšetřených hranicích mimo obvod (chyba verze 12.53).
 • Kontrola VFP: nové varování pro překročení přiměřenosti ceny na LV, které vyžaduje souhlas ústředí SPÚ, navrácena tolerance teček u kódu bonit, nová kontroly souvislosti mapy BPEJ, uspokojení nároků a vzdálené body na hranici navržených parcel se kontrolují až od verze pro vystavení návrhu.
 • Kontrola VFP: v případě nalezení chyb je spuštění funkce Kontrola dat nedostupné, dokud se nedokončí procházení chyb nalezených v rámci přejímky dat při importu VFP.
 • Návrh nové parcelace, Oprava navržené parcely: do seznamu nabízených budov doplněny nevlastnické budovy z nevlastnických KN parcel a doplněna informace, zda je budova součástí řešené parcely.
 • Návrh nové parcelace – kontrola: opraveno nový výpočet cen a vzdáleností (chyba verzí 12.51-12.53).
 • Přehled souhlasů: při ukončení funkce doplněn dotaz na uložení zadaných hodnot, pokud uloženy nebyly.
 • Nastavení cen a výstupů: doplněna novela 345/2015 Sb. (jen kvůli možnosti nabízet aktuální vyhlášku, ceny BPEJ ani SLT se nemění).

12.53

 • Podpora VFP verze 3.2.
 • Nový výkres pro šetřené hranice parcel, které netvoří obvod pozemkových úprav.
 • Vstupující parcely – úprava údajů: doplněna možnost zadávat hodnoty pro vybraný blok parcel.
 • Solitéty: doplněna možnost neoceňovat nesměňované solitéry.
 • Návrh nové parcelace, Oprava navržené parcely: při rušení parcely se zruší správné díly BPEJ (chyba verze 12.52).
 • Soupis nových pozemků: doplněna možnost neuvádět pracovní parcelní čísla u navržených parcel, které již mají finální parcelní číslo.
 • Kontrola VFP: doplněny kontroly mapy bpej pro 2. rozhodnutí, kontroly popisných údajů navržených parcel a kontroly uspokojení návrhu, opraveno nekontrolování kódů v mapách BPEJ a druhu pozemku a porostu u etap 7 a 8.
 • Export VFP: opraven zápis výkresu bpej pro 2. rozhodnuti.
 • Kontroly dat: nová kontrola „chybně zadané rodné číslo nebo datum narození“.

12.52

 • Import VFP: doplněn import 2. VFP s předchozí fází návrhu, opraven import VFP bez vlastnické mapy (chyba verze 12.51), opraveno neschválení starší verze VFP u etap 0 až 6.
 • Kontrola VFP: opravena kontrola neuvedení kódu kvality u bodu obvodu, do protokolu ERR doplněn výpis názvu a verze programu, ve kterém proběhla kontrola dat .
 • Export VFP: opraven export dělení spoluvlastnictví a export etapy 1 u zjednodušených projektů .
 • Průnik map: opraveno vyrovnání bonitních dílů parcel ZE u projektů s neúplnou mapou druhu pozemku a bonitních dílů a dílů porostu parcel, které jsou rozdělené obvodem (chyby verze 12.51) .
 • Návrh nové parcelace: opraveno vyrovnání výměr dílů u parcel s více díly porostu a opraveno nové ocenění parcel v kontrole (chyby verze 12.51) .
 • Kontroly dat: doplněn test neprázdnosti objektů map BPEJ, druhu pozemku a porostu, obvodu úprav a návrhu, vnitřní plocha se může dotýkat vnějšího obvodu plochy, opraveno ohlášení výskytu více chyb údaje šetřených bodů na jednom bodě (např. „není kód kvality“ a „není popis stabilizace“).

12.51

 • Změna struktury pracovní databáze projektu: při otevření projektu se databáze automaticky upraví, upravený projekt lze otvírat v nižších verzích jen pro prohlížení.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: výměry dílů bonit a výměry dílů porostu se vyrovnávají nezávisle na sobě (požadavek VFP).
 • Vstupující parcely, Definice dotčených parcel: doplněna evidence parcel dotčených ustanovením §3 odst. 3 zákona o pozemkových úpravách (včetně úpravy Soupisu nároků a možnosti zadat vysvětlení v Nastavení cen a výstupů.
 • Export VFP: ošetření výskytu totožných bodů na obvodu plochy, oprava výšky textu o vztažné měřítko výkresu, test hodnoty rodného čísla podporuje i datum narození a hlídá minimální a maximální délku textu čísla resp. data narození.
 • Technologie tvorby PSZ: opraveno zobrazování linií cest s kruhovými oblouky.
 • Výpis listu vlastnictví: ošetření neplaných vazeb na související jiné právní vztahy (tj. chyb v podkladech VFK)

12.50

 • Spojení výstupů: opraveno nespojování nově založených LV, do spojování podle LV doplněn test, zda LV aktuálně existuje
 • Export VFP: ošetřeno neuvedení vzdálenosti u parcely nároku v KoPÚ v etapě 7

12.42

 • Export VFP: opraven zápis způsobu využití u dílů BPEJ řešených parcel
 • Import VFP, Kontroly dat: urychlení kontroly překrytu sousedních ploch a kontroly pokrytí řešeného území

12.40

 • Informace o parcelách zjednodušených evidencí: opraveno současné zobrazení parcel EN a pozemkových PK do mapy
 • Nová funkce Spojení výstupů
 • Nová technologie tvorby PU_VYS pro výkresy zaměření výškopisu
 • Tvorba náčrtu zjišťování hranic: při přebírání DKM či KMD se k parcelním číslům doplní značky orné půdy dle údajů SPI KN a na vnitřní kresbu se automaticky doplní slučky
 • Export VFP: opraven zápis parcelních čísel s díly
 • Export VFP, Kontroly dat – údaje šetřených bodů: doplněn test obsahu čísla bodu
 • Import VFP: opraveno nepřebírání poznámek pro nároky a cen porostu určených znalcem
 • Nároky a bilance: při tisku přehledek se zachovává stočení výřezu
 • Manažer chyb: doplněny možnosti oprav vybraných chyb (zrušení objektů bez linie, totožných bodů nebo samostatných bodů bez symbolu, převzetí nově vypočítaného opravného koeficientu aj.)
 • Statistika šetřených bodů: opraveno zapínání témat

12.34

 • Plná podpora VFP 3.1 (např. extra kontrola pokrytí obvodu řešených parcel a extra kontrola pokrytí obvodu neřešených parcel, totéž platí pro překryt ploch, umístění parcelního čísla uvnitř plochy)
 • Rozdělovník: do exportu XLS doplněn list se seznamem účastníků s daty narození a adresami (např. pro prezenci na jednání)
 • Vstupující parcely – Nastavení: opraven seznam druhů pozemku v nabídce filtru (chyba verzí 12.31 až 12.33)
 • Šetření hranic pozemků – výstup do XLS a MDB: přidána tabulka DMS obsahující seznam vlastníků uložený ve struktuře Skupina adresátů
 • Export VFP: fázi 7 (nároky) lze exportovat i bez návrhu PSZ
 • Import VFP: opravena kontrola výskytu kódu SLT na zemědělské půdě, opravena kontrola souladu výměr porostů s mapou u parcel s více druhy porostu, součástí validace XSD je i test hodnoty rodného čísla

12.33

 • Export VFP – mapa návrhu: doplněn příznak, zda je stavba součástí parcely.
 • Import VFP – opravena kontrola parcelních čísel, ošetřeno uvedení téhož účastníka řízení ve VFP opakovaně.

12.32

Práce s daty

 • Import VFK – seznam souřadnic: opraven import nezplatněných bodů (budoucnost), k bodům zaměřeným (vytyčeným) s přesností 0.14 m v jiném ZPMZ než jsou číslovány doplněn kód s číslem ZPMZ zaměření.
 • Statistika – změna vztažného měřítka: opraveno překreslení šrafování s vyříznutými texty.

Ostatní

 • Nová funkce Statistika šetřených hranic.
 • Nová technologie tvorby NAZVOSLOVI15 určená pro Přehled místních názvů a pomístních jmen (dle nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod).
 • Průnik map, Definice parcel, Vstupující parcely, Export PÚ do VFP, Rebonitace: opravena práce s čísly PK parcel v závorkách (chyba verze 12.31).
 • Export VFP: opraveno nerozlišování typu šetřených hranic (vnější obvod, vnitřní obvod, neřešené parcely), opraven export údajů o zastupování vlastníků na jednotlivých LV.
 • Import VFP – kontrola: opraven test hodnoty parcelního čísla ve VFP u parcel s díly (chyba verze 12.31).
 • Nároky a bilance: opravena možnost zadat výšku textu pro přehledku menší než 0.6 mm.

12.31

 • Nové funkce Tvorba výkresu HPJ a Export do modulu EROZE, umožňují připravit část podkladů pro výpočet plošné eroze v programu Atlas DMT.
 • Import VFP: doplněna validace vůči XSD.
 • Import VFP – kontrola dat: doplněno upozornění, pokud nějaké testy nebylo možné provést kvůli chybě v datech.
 • Import VFP, Čtení VFP: opraveno nenačítání šetřených bodů (chyba verze 12.30).
 • Soupis nových pozemků: opraven výpis stavebních parcel u soupisu řazeného dle finálních parcelních čísel.

12.30

 • Export VFP, Import VFP: podpora VFP verze 3.0.
 • Import VFP, Kontroly dat: při nalezení chyb v topologii jednotlivých ploch se případné testy průniku sousedních ploch, umístění ploch v území nebo pokrytí území nepustí a vypíše se informace, že daný typ nelze kontrolovat.
 • Export VFP: kódy BPEJ se automaticky exportují bez případných teček mezi číslicemi.
 • Nová technologie tvorby ZPH15 určená pro náčrt zjišťování průběhu hranic a k němu příslušný měřický náčrt (dle nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod).
 • Tvorba náčrtu zjišťování hranic, Doplnění LV do náčrtu: přizpůsobení technologii ZPH15.
 • Vstupující parcely: opraveno nevypisování parcel neuvedených v mapě pro některá omezení výběru parcel.
 • Rozdělení pracovního výkresu, Export VFP: opraveno převádění prvků „vodní nádrž stávající – popis“, „agrotechnické opatření – popis“ (chyběly v mapě eroze-návrh) a druhů pozemků (nepatří do mapy průzkumu).
 • Návrh nové parcelace – Export DKM: opraven kreslicí klíč parcelních čísel stavebních parcel.
 • Export PÚ do VFK: opraveno nepamatování skupinového čísla, předčasné ukončení tvorby změnových vět při kontrole dat neobsahujících hranice parcel a načítání nových parcel z projektu aktuální verze.

12.22

 • Import VFP: do protokolu doplněno rozlišování varování a nepřevzatelných chyb, v případě chyby ve formátu dat další kontroly neproběhnou, do schvalovacího protokolu doplněny název kraje a adresa pobočky, protokoly se ukládají do zvláštního adresáře.
 • Export VFP: opraveno neexportování mapy porostů (chyba verze 12.21).
 • Soupis nároků: volitelně lze potlačit výpis jiných právních vztahů u parcel mimo obvod, k řešeným ZE parcelám doplněny informace o stavbách na nevlastnických KN parcelách.
 • Soupis nových pozemků: volitelně lze třídit navržené parcely podle finálních parcelních čísel.
 • Seznam jiných oprávněných: doplněni vlastníci staveb, které stojí na nevlastnických KN parcelách.
 • Oprava navržené parcely: opraveno rušení parcely (chyba verzí 12.20 a 12.21).
 • Šetření hranic pozemků: vzhled Soupisu nemovitostí přizpůsoben novému Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod.
 • Technologie PU_SKS: aktualizována definice priorit pro funkci Přeskupení vrstev, vytvořena převodní tabulka pro export do DGN.
 • Technologie PU_ZADV pro zadávací dokumentaci: vytvořena převodní tabulka pro export DGN.

12.21

 • Export VFP – etapy 0 a 1: doplněn zákres vlastnických parcel neřešených a mimo obvod.
 • Do projektu PÚ přidány seznamy souřadnic šetřených bodů (zvlášť pro vnější obvod, vnitřní obvod a hranice neřešených parcel).
 • Export PÚ do VFK: opraveno kódování češtiny v souboru změnových vět VFK.

12.20

 • Podklad pro 2. rozhodnutí: opraveno třídění nových parcel a výpis původních k.ú. u PK parcel z jiného původního k.ú.
 • Import VFP: doplněna možnost převzít cílový adresář z umístění a názvu souboru VFP.
 • Export VFP: opraven export map bonit, porostu a zájmu, pokud nemají vnitřní plochy (ostrovy) vložené k vnějším (obvodům).
 • Technologie PU_SKS: doplněna převodní tabulka pro import z DGN.
 • Technologie tvorby PSZ: odtoková linie, erozní linie, odvodnění příkopem a odvodnění drenáží mají značku pouze na konci linie.

12.12

 • ImportVFP: ošetřen import nevalidního souboru VFP.
 • Import VFP:opraven import projektu s vlastnickou mapou (chyba verze 12.11).
 • Editace nároků, Návrh nové parcelace, Přehled souhlasů: opraven výpis hodnot (vstupních nároků resp. jejich uspokojení) pro LV, na kterém je řešená resp. navržená parcela s více solitéry.
 • Technologie PU_SKS: výškové šrafy lze kreslit jako složený prvek, zapracováno i do exportu VFP.

12.11

 • Podklady pro 2. rozhodnutí: doplněna příloha č.3 (doplatky).
 • Nastavení cen: zapracována novela 199/2014 Sb. oceňovací vyhlášky (ceny BPEJ a SLT se nemění).
 • Podpora VFP verze 2.0.

11.82

 • Soupis nároků: opravena úprava celkového nároku koeficientem ze zaměření skutečného stavu (chyba verze 11.80).
 • Soupis nároků: opravena hodnota celkové vzdálenosti po úpravě spoluvlastnictví.
 • Přehled souhlasů: opraven výpis procentního uspokojení ceny v případně nezaokrouhlených nároků (chyba verzí 11.75 a 11.80).

11.80

 • Návrh nové parcelace: oprava výpočtu výměry parcely s vnitřní parcelou zadané klikem do plochy a chybné zaokrouhlování výměry navržených parcel (chyby verze 11.75).
 • Soupis nároků: koeficient úpravy dle zaměření skutečného stavu se uvádí i pokud je roven 1 (v souladu s výkladem aktuální vyhlášky o poz. úpravách), doplněno zaokrouhlování ceny celkového nároku po úpravě spoluvlastnictví a opravena hodnota celkové vzdálenosti po úpravě spoluvlastnictví.
 • Přehled souhlasů: doplněno propojení vlastníků typu „Česká republika“ s podřízenou složkou typu „ŘSD“.
 • Technologie PU_SKS, opraven symbol „ostatní bodová značka“ dle metodiky VFP.

11.75

 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: doplněny obecné poznámky, které se zobrazí na závěr soupisu.
 • Rozdělovník-export do XLS: v listu „DMS“ se vyplní také sloupce Příjmení, Jméno a PSČ.
 • Výměry navržených parcel a výměra upravovaného území (při výpočtu koeficientu) se počítají jen z lomových bodů (tj. dle GPU).
 • Nastavení cen a výstupů: nová volba pro potlačení zaokrouhlování cen ve vstupních nárocích (kvůli rozpracovaným úpravám s projednanými nároky dle předchozí legislativy).
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: přizpůsobení vyhlášce 13/2014 Sb. (včetně zaokrouhlování celkových cen na desítky Kč nahoru a rozpočítání doplatků po osobách), doplněny obecné poznámky, které se zobrazí na závěr soupisu.
 • Návrh nové parcelace: barevné zvýraznění procent ceny respektuje rozdělení doplatku mezi spoluvlastníky (tj. jsou-li všechny doplatky do 100 Kč).

11.73

 • Rozdělovník: opraven export do DMS (setřídění čísel LV).
 • Vstupující parcely – filter „nesoulad v poznámce“: doplněny kódy 180 a 181 (dle nového číselníku ISKN).
 • Připojení vzoru: doplněn výkres s jednotlivými částmi legendy PSZ.

11.70 

 • Export PÚ do VFK: doplněna podpora VFK verze 5.0 a 15místných čísel bodů.
 • Soupis nároků: do výpisu úplných znění jiných právních vztahů doplněny listiny a čísla řízení
 • Rozdělovník – přidána volba „rodné číslo nahradit datem narození“

Práce s daty

 • Expert, Opravy výkresu: prodloužení délky čísla bodu v protokolu na 15 cifer (chyba verzí 11.65 až 11.67)
 • Čtení STX: opraveno načítání kódů obsahujících mezery (chyba verzí 11.65 až 11.67)
 • Rozšíření, doplnění a opravy exportů/importů měřených dat. 

11.55 

 • Seznamy parcel: přidán volitelný seznam parcel s určitou bonitou nebo určitým druhem pozemku.
 • Návrh nové parcelace: zrušeno zvýrazňování doplatku více než 10000 Kč u překročení kritéria pro cenu (reakce na zákon 280/2013 Sb.).
 • Návrh nové parcelace, Nároky a bilance: opraveno zadávání LV číslem z příkazového řádku (chyba verzí 11.45 až 11.48).
 • Seznam řešených vlastníků nad zvolené procento výměry: opraven výpočet celkové výměry vlastníka při exportu do RTF.
 • Přehled souhlasů je dostupný přímo z menu, doplněno zobrazování parcel aktuálního LV a opraveno zadávání souhlasu při vícenásobném výskytu téhož vlastníka na LV (např. v případě podílu v SJM a zároveň dalšího podílu mimo SJM).

11.46

 • Export PÚ do VFK – pro export kresby bonit není nutné, aby podklady z ISKN obsahovaly skupinu „BPEJ“.
 • Formulář Charakteristiky PÚ – doplněno rozlišení délky a výměry obvodu na část řešenou a neřešenou, obdobně upraven i výpis délek hranic parcel.
 • Do Soupisu nových pozemků doplněn výpis existujících jiných právních vztahů (věcná břemena, zástavní práva aj.) pro neřešené parcely a parcely mimo obvod a také výpis omezeních vlastnického práva týkajících se konkrétní osoby (exekuce).
 • Šetření obvodů – funkce je dostupná i ve zjednodušeném projektu (lze vybrat všechny řešené nebo neřešené pozemky nebo parcely určitého zájmu), oprava výpisu seznamu vlastníků (chyba verze 11.35).
 • Editace vstupních nároků – opraven výpočet vstupního nároku pro LV s parcelami, které jsou v grafice rozděleny obvodem.
 • Návrh nové parcelace – nová volba Přehled souhlasů, umožňuje určit procento odsouhlasené výměry a prezenovat souhlasy v mapě návrhu.
 • Aktualizace technologie tvorby pro zaměření skutečného stavu.

11.35

 • Seznam LV dotčených PÚ rozšířen o tabulku se seznamem LV v návrhu.
 • Výpisy informací SPI KN o parcele a o LV – doplněny odkazy na webovou službu dálkového přístupu k ISKN (umožní výpis aktuálních údajů, služba vyžaduje registraci a platbu za každou stránku výpisu).
 • Soupis nemovitostí pro zjišťování průběhu hranic – opraveno uložení do RTF (chyba verze 11.31).
 • Nové definice výplní ploch dle atributů KULTURY_STAV.TAC a KULTURY_NAVRH.TAC, které odpovídají technologii PSZ.
 • Technologie PSZ – opraven kód výplně u ploch zobrazených jen obvodem (např. obvod poz. úpravy) a doplněn předpis pro funkci Přeskupení vrstev, která upraví prioritu zobrazování prvků.

11.31

 • Nová funkce Staničení cest (týká se výkresů PSZ).
 • Nová funkce Doplnění vlastníků k parc. číslu.
 • Reakce na novelu zákona o poz. úpravách: v Soupisu nových pozemků opraven výpis doplatku do 100 Kč, v Podkladech pro 2. rozhodnutí upraven nabízený text záhlaví (SPÚ místo MZe; zadaný text se ukládá do pracovní databáze pro příští využití).
 • Doplnění LV do náčrtu – volitelně zahrne i nevlastnické KN parcely (místo čísla LV napíše znak mínus), volitelně podporuje úpravu šířky textů LV (optické sjednocení velikosti kroužků).
 • Vstupující parcely – při exportu parcel do formátu *.xls a *.mdb uloží do samostatného listu (resp. samostatné tabulky) také díly těchto parcel.
 • Prezentace dotazů – doplněna možnost nerušit zapamatovaná zvýraznění při načtení seznamu zvýraznění ze souboru.
 • Definice parcel – opraveno zobrazování názvů k.ú. v seznamu k.ú. (název k.ú. neodpovídal seznamu parcel v tabulce).
 • Nastavení projektu – opraveno zadávání souborů s cestou delší než 80 znaků (chyba verze 11.22) a odebrání k.ú.
 • Vztahy účastníků, Rozdělovník – opraveno neuvádění čísla orientačního v exportu do formátu *.xls.
 • Opravena editace adres účastníků řízení (omylem se mohla zrušit adresa z ISKN).
 • PSZ.TAB – upraven vzhled symbolů staničení a konce polní cesty.
 • Nová převodní tabulka PSZ2DGN pro export výkresů PSZ do formátu DGN verze 8.

11.22

 • Nová funkce Rozdělení pracovního výkresu PSZ, která převádí prvky do přehledové mapy, mapy průzkumu, hlavního výkresu PSZ a map eroze (stav, návrh).
 • Průnik map – nabízí vstupním výkresům, které mají být objektové ale nejsou, převod na objektovou mapu, a také ověřuje, zda vrstvy parcelních hranic a parcelních čísel u map KN a BPK obsahují nějaká data.
 • Kontrola – funkce přejmenována na „Vstupující parcely“, nově podporuje zobrazení více dílů parcely najednou.
 • Šetření obvodů – v dialogu Komise opraveno rušení osob.
 • V RTF výpisu soupisu nároků opraven text u 2. koeficientu
 • Editace vstupních nároků – opraven výpočet vzdálenosti při oddělení podílu menšího než 0.5 m2.
 • Návrh nové parcelace – automaticky založí nový výkres projektu, pokud zatím nebyl zadán (nebo pokud neexistuje), dále opravena práce se vzdáleností, pokud není zadán počátek vzdáleností (např. u JPÚ)
 • Export PÚ do VFK – kontroluje, zda importem podkladů z ISKN nedojde k přepsání databází v projektu poz. úpravy (pracovní databáze, SPI KN).
 • Katastr – Přehledné sestavy – rozšířeny o rejstřík vlastníků (volba „osoby“).
 • Do tabulky funkce Expert PSZ.TAB doplněny hranice navržených parcel pro opatření ke zpřístupnění pozemků, na ochranu ZP, na tvorbu a ochranu životního prostředí a pro vodohospodářská opatření, dále doplněny legenda výkresu a grafické měřítko a upraven vzhledu linií polních cest.

10.76

 • Funkce pro zpracování pozemkových úprav přesunuty ze submenu „Aplikace“ do nového submenu „PÚ“ v hlavním menu.
 • Funkce Kontrola rozšířena o zadávání úprav SPI a poznámek v tabulce.
 • Upraveny kreslicí tabulky a tabulka funkce Expert pro Plán společných zařízení dle technického standardu.
 • Nová technologie tvorby PU_SKS pro zaměření skutečného stavu v rámci pozemkových úprav.
 • Funkce Rozdělovník do XLS ukládá nově také seznam listů vlastnictví účastníka; výsledek lze použít pro import do DMS.
 • Funkce Šetření hranic pozemků umožňuje volitelně zadat seznam členů komise, který se vypíše v Soupisech nemovitostí.
 • Podpisy účastníků v Soupisech nároků a Soupisech nových pozemků lze volitelně umístit i pod neřešené parcely nebo na konec soupisu, součástí podpisů mohou být i rodná čísla.
 • V Soupisu nároků a Soupisu nových pozemků opraveno vyzvedávání cen porostů.
 • V Soupisu nových pozemků se informace o nedodržení přiměřenosti zobrazí i při nepatrném překročení procent výměry, ceny či vzdálenosti (v případě ceny včetně libovolně malého doplatku).
 • Opraven Soupis nároků a zobrazení dílů parcely ve funkci Kontrola u projektů s KN mapou bez nevlastnických parcel.
 • Odkazy na výpis parcely, budovy nebo LV z modulu KATASTR vždy generují úplný výpis.
 • Do seznamů parcel doplněny vysvětlivky kódů způsobu ochrany nemovitosti.
 • V seznamu parcel s přehledem BPEJ opraveno nezobrazování dílů PK pod nevlastnickými KN parcelami, jejichž údaje SPI byly upravovány.
 • Opraveno neuvádění čísla orientačního v adrese osob (vlastníků, účastníků) v XLS výstupech (chyba verzí 10.27 až 10.56).
 • Opraveno uložení Přehledu budov do RTF (omylem se k nové parcele zapisovala výměra původní parcely).
 • Ve funkci Průnik map opraveno zobrazování změn povinných a oprávněných (chyba verze 10.56).
 • Opraveno procházení chyb při kontrole duplicitních parcelních čísel v mapě návrhu, doplněno tlačítko pro výpis parcelních čísel.
 • Funkce Editace vstupních nároků pracuje i s podíly vyjádřenými zlomkem s čísly většími než dvě miliardy.
 • Do funkce Definice parcel doplněn výběr parcel s bonitou v SPI (pro předběžné zařazení parcel do úpravy, pokud není k dispozici grafika či seznam parcel).
 • Funkce Nastavení cen a výstupů opraví případné duplicity v cenách BPEJ.
 • Funkce Rebonitace podporuje zobrazení a výpis více parcel označených v tabulce.
 • Ve funkcích Kontrola a Rebonitace opraveno zobrazování GP parcel z jiného původního k.ú.
 • V RTF exportech opraveno nepřebírání názvu fontu (chyba verzí 10.50 až 10.57).
 • Ve funkci Oprava navržené parcely opraveno nezobrazování jednotkové ceny nečíselných bonit (např. SLT).
 • Do kontroly mapy návrhu ve funkci Návrh nové parcelace doplněna podrobnější nápověda k chybám, které lze procházet v Manažeru chyb.
 • Při tvorbě výkresu katastrální mapy ve funkci Návrh nové parcelace se z informací na bodech přebírají jen čísla bodů, výšky, kódy kvality a případné symboly (včetně měřítka a stočení).
 • Ve funkci Export PÚ do VFK opraven export kresby bonit (doplněno rozpojení linií v uzlech).

10.56

 • opraveno naplňování účastníků řízení údaji z ISKN pro osoby, které jsou zároveň vlastníkem i jiným oprávněným
 • opraveno nezobrazování rodných čísel v rozdělovníku v RTF (chyba verzí 10.50 až 10.53)
 • v seznamu vlastníků dotčených dělením spoluvlastnictví se nevypisují čísla LV, která nejsou dotčená pozemkovou úpravou
 • ve funkci Definice dotčených parcel opraveno zadávání poznámky k parcele
 • opravné koeficienty se v soupisu nároků vypisují na 8 desetinných míst
 • v RTF – výpisu Soupisu nových pozemků opraveno zaokrouhlování celkové ceny vstupního nároku (chyba verzí 10.52 a 10.53)
 • v soupisu nových pozemků může být volitelně uvedeno, že obsahuje pracovní parcelní čísla navržených parcel; informace o nedodržení přiměřenosti se zobrazí i při nepatrném překročení procent výměry, ceny či vzdálenosti
 • opraveno rušení nelomových bodů bez čísla při kontrole mapy návrhu (testovala se přítomnost čísla na předchozím bodě, chyba verzí 10.27 až 10.53)
 • opravena možnost zadávat definitivní parcelní číslo hned při navržení nové parcely
 • ve funkci Export PÚ do VFK opraven import projektu z VFK (nenačítaly se nové parcely zemědělské půdy s nezemědělskou bonitou)
 • ve funkci Dělení plochy opravena nedostupnost ukládání bodů dělení do seznamu souř. a výkresu (nastala po použití dělením plochy ve funkci Návrh nové parcelace)

10.53

 • Seznam vlastníků pro zjišťování průběhu hranic lze třídit dle LV
 • v Soupisu nároků upraven výpis jiných právních vztahů a opraven oprav výpis více porostů na řešené parcele, která má jen jednu bonitu
 • při exportu kresby BPEJ do VFK se ignorují případné tečky v kódu BPEJ
 • opraveno nezobrazování znaku & v názvu zpracovatele, názvu úprav a v poznámkách k soupisům nárokům (chyba verze 10.52)

10.52

 • Zjednodušený soupis pozemků na LV (týká se zjednodušených projektů, obdoba Soupisu nároků)
 • Seznam vlastníků v PÚ nad zadané procento výměry pozemkové úpravy (lze kombinovat i s dalšími volbami pro seznamy vlastníků, např. seznam řešených vlastníků lesních pozemků nad zvolené procento řešené výměry lesa)
 • automatické pojmenování tiskových úloh (resp. vytvářených rastrů) při tisku snímků mapy a přehledek (lze využít i při tisku do PDF, podporuje-li ovladač autosave)
 • upraven Soupis nemovitostí pro zjišťování průběhu hranic (přidán samostatný výpis budov, do výpisu parcel doplněny omezení vlastnického práva a poznámka o LV budovy na parcele, pokud se liší od LV parcely; výpis omezení vl. práva lze filtrovat, viz funkce Nastavení cen a výstupů)
 • do Rozdělovníku pro nároky přidání vlastnící, oprávnění a povinní neřešených parcel
 • v Soupisu nových pozemků upraven text u doplatku ceny
 • ve funkci Kontrola opraveno přičítání dílů k jinému dílu a ukládání poznámek k dílu
 • dílčí úpravy vzhledu výpisů v RTF

10.27

 • podpora evidence navrženého stavu vlastnictví v účastnících řízení (díky dělení a spojování listů vlastnictví mohou mít vlastníci v návrhu jiná čísla LV)
 • funkce Rozdělovník umožňuje generovat výstup buď pro vstupní nároky, nebo pro návrh poz. úpravy, volitelně lze do RTF-výstupu připojit rodná čísla
 • možnost připojit k Soupisu nároků a Soupisu nových pozemků soubor s obrázkem (např. razítko)
 • při aktualizaci SPI opraveno automatické rušení zástupců (opatrovníků, dědiců), kteří sami přestali být vlastníky, povinnými či oprávněnými
 • opraveno oceňování parcel (nerozlišují se malá a velká písmena u kódů bonit a porostů)
 • ve funkci Návrh nové parcelace opravena topologická kontrola parcel s vnitřní parcelou
 • při zadávání počátků vzdáleností ve funkci Nároky se testují, zda zadané souřadnice nejsou chybné (příliš daleko od středu úpravy)
 • upraveno formátování adres osob (vlastníků, povinných, oprávněných, účastníků řízení) pro případy, kdy název městské části neobsahoval název obce; dále číslo orientační se uvádí za lomítkem namísto závorky a u okresních měst se vynechává název okresu
 • aktualizována technologie tvorby ZJISTHRANIC (přidány další druhy hranic zobrazených dle GP – vlastnická, ploty, zjištěné a nové hranice se zobrazují tloušťkou 0,35 mm – s výjimkou nové nevlastnické hranice, přidána nová vnitřní kresba a návrh nového LV, názvosloví přesunuto do vrstvy 7 a zobrazuje se šedě)

10.24

 • zjednodušený projekt (bez nutnosti zadat grafické podklady), umožňuje evidovat účastníky řízení a nabízí vybrané výstupy (seznamy parcel, LV…) s možností v budoucnu případně přejít na úplný projekt
 • doplněna funkce Výpis objektu pasportu, která umožňuje zobrazit informace o navržené parcele; tento výpis je dostupný i ze Seznamu navržených parcel a Přehledu budov
 • do Přehledu vstupujících parcel ve funkci Návrh nové parcelace doplněna poznámka k parcele
 • funkce Vlastníci a účastníci řízení vypisuje také poznámky k účastníkům a umožňuje dle nich výpis fitrovat
 • nová technologie tvorby pro Plán společných zařízení
 • v Soupisu nároků opraveno nevypisování způsobů ochrany u parcel zjednodušené evidence, pokud nebyly uvedeny v mapě porostů (tj. pokud se měly převzít z KN parcel) – chyba verze 10.18,
 • ve funkci Kontrola opraveno promítnutí změny výměry SPI parcely na jednotlivé díly – chyba verze 10.18
 • v RTF-výstupu Rozdělovníku opraveno vyřazování duplicit u osob: kromě jména se testuje shoda u rodného čísla resp. IČO; osoby bez RČ se ponechají vždy
 • funkce Seznam změn druhu pozemku rozšířena o export tabulek do XLS a MDB
 • ve funkci Průnik map opraveno odpojení ostatních výkresů při znovunačtení projektu
 • opraveno doplňování čísel bodů a výšek při kontrole mapy návrhu nové parcelace
 • ve funkci Šetření obvodu opraveno nevyzvednutí řešených parcel, pokud pro další linii byla použita volba „parcely na obvodu mimo řešené“
 • funkce Šetření obvodů respektuje typ spojení P v zadané linii (tj. daný úsek vynechá, týká se např. připojení vnitřní plochy k vnější)
 • přenášené úpravy údajů SPI při opakovaném Průniku map lze exportovat do soubory ve formátu XLS, MDB nebo HTML

10.18

 • nový modul pro evidenci účastníků řízení
 • změna strutury pracovní databáze projektu: při otevření projektu se databáze automaticky upraví, upravený projekt lze otvírat v nižších verzích jen pro prohlížení
 • při úpravě údajů SPI parcely ve funkci Kontrola lze měnit také způsoby ochrany nemovitosti, dále doplněno tlačítko Výchozí umožňující zrušit všechny ruční změny údajů SPI na dané parcele
 • funkce Průnik map umožňuje přenášet ruční úpravy údajů SPI parcel
 • Soupisy nároků a nových pozemků: urychleno jejich generování, opraven výpis úplného znění prvního jiného právního vztahu, opraveno ukládání poznámek daného LV, pokud byly delší než 2000 znaků, při ukládání do RTF lze volitelně uložit každé LV (nebo každého vlastníka) do samostatného souboru
 • v Soupisech nároků lze určit, které typy právních vztahů se vypisují, opraveno vypisování exekucí, dále při exportu do RTF opraven výpis řešených parcel s více porosty
 • v Soupisech nových pozemků lze volitelně vynechat podpisy vlastníků, v exportu do RTF sjednoceno záhlaví tabulky řešených parcel se záhlavím v Soupisu nároků (týká se formátu A4 na výšku)
 • do formuláře charakteristik KPÚ doplněn počet LV jen s budovami
 • ve funkci Nastavení projektu opraveno dodatečné zapnutí nebo vypnutí sousedního k.ú. v již existujícím projektu a přidávání výkresů a odebírání výkresů (včetně případného rušení nepoužitých témat a území)
 • funkce Oprava navržené parcely zneplatní předchozí výpisy Soupisů nových pozemků
 • ve funkci Expor PÚ do VFK opraven import měněných a nových parcel z pracovní databáze (chyba verze 10.13)
 • ve funkci Tvorba náčrtu zjišťování hranic opraveno chybné rušení části hranice k.ú. v okolí trojmezí
 • zvětšena tloušťka linií „obvod náčrtu“ a „zájmové území“ v technologii ZJISTHRANIC

10.13

 • úprava Nárokových listů a Soupisů nových pozemků, využití pozemku se uvádí kódem a využití budovy se zapisuje do poznámky, neuvádí se díly s nulovou výměrou
 • místo pojmů věcné břemeno a věcné právo se používají termíny „omezení vlastnického práva“ a „jiné právo“
 • v seznamu parcel s jiným právním vztahem lze určit, které typy právních vztahů se vypisují (lze vynechat např. poznámky o změně čísel obnovou operátu apod.)
 • ve funkci Nároky a bilance opraven tisk přehledek a snímků mapy při zapnuté selekci vrstev
 • funkce Export PÚ do VFK rožšířena o možnost exportovat kresbu BPEJ a samostatné body (např. očíslované lomové body linií chráněných území a ochraných pásem)
 • kontrola ve funkci Návrh nové parcelace rozšířena o test polohy symbolu druhu pozemku

9.67

 • v panelu nástrojů Výběr obsahu mapy opraveno nezobrazení okna (pokud dosud nebylo nic načteno) po stisku tlačítka Vše
 • seznam vlastníků ve funkci Šetření hranic pozemků doplněn o vlastníky budov na cizích pozemích
 • opraveny výpisy SPI podle uložených podmínek (chyba verze 9.66)

9.66

 • ve funkci Výplň ploch dle atributů opravena výplň ploch šrafováním
 • funkce Šrafování plochy umisťuje při velkých rozestupech šrafy tak, aby zůstala alespoň jedna šrafa přibližně uprostřed plochy
 • ve funkci Export REF opraveno nekopírování výkresů u varianty „soubory zakázky pozemkových úprav“ (chyba verzí 9.64 a 9.65)
 • v dialogu funkce funkci Nároky a bilance opraven klik na záhlaví sloupce (chyba verze 9.65)
 • ve funkci Průnik map opraveno přidávání a odebírání výkresů dílů do/z projektu
 • odstraněno zablokování funkcí pro práci s SPI KN po načtení druhého projektu (chyba verze 9.65)
 • opraveno nevygenerování soupisů nových pozemků všech listů vlastnictví v případě, že k navržené parcele je připojena budova nezapsaná na LV
 • ve funkci Otevření WMS ošetřeno různé pojmenování parametrů SRSxCRS v různých verzích WMS

9.65

 • opravena nemožnost nastavit průhlednost rastrů načtených projektem (chyba verzí 9.52 až 9.64)
 • do funkce Průnik map doplněno hlídání chybných kódů druhu pozemku a způsobu využití ve výkrese porostů
 • ve funkci Nároky a bilance upraven výběr listů vlastnictví (mj. se vypisuje počet vybraných listů)
 • Ve funkcích Import VFK, Editace projektu MISYS, Nastavení projektu a Export REF ošetřeno ukládání cesty k databázím s uvozovkami, je-li v cestě mezera.

9.64

 • funkce Šetření obvodů doplněna o volbu „parcely na obvodu mimo řešené“, nově umožňuje zadat kromě datumu také čas šetření
 • funkce Nároky a bilance zvýrazní při tisknu Snímků stávající mapy všechny výskyty parcel (dosud se zvýraňovala pouze jedna plocha pro každé parcelní číslo)
 • funkce Doplnění atributů k mapě dílů přidá do atributů i výměru parcely, atributy se doplňují i k dílům parcel nezapsaných na LV
 • ve funkci Tvorba náčrtu zjišťování hranic opravena značka pro společný dvůr
 • ve funkci Kontrola opravena identifikace parcely sousedního k.ú.
 • ve funkci Návrh nové parcelace opravena aktualizace tabulky po změně parcel vyplývající z nového ocenění nebo nového výpočtu vzdáleností v kontrole mapy návrhu
 • ve funkci Návrh nové parcelace opraveno kontrola – doplnění čísel bodů (chyba verze 9.54)
 • ve funkci Vyhledání parcely v mapě opraveno hledání PK parcel z jiného původního k.ú. (při více parcelách rozlišených jen kódem původního k.ú. se nabídne výběr)
 • ve funkci Editace vstupních nároků opraveno přepočítání podílů vlastníků po oddělení vlastníka (chyba verzí 9.52, 9.53 a 9.54)
 • nová technologie pro místní a pomístní názvosloví
 • do Seznamu listů vlastnictví dotčených PÚ doplněn odkaz na plný výpis zobrazených LV generovaný modulem MISYS-Katastr
 • opraven výpis Soupisu nových pozemků pro LV, na kterém jsou pouze budovy na navržených parcelách jiného vlastníka
 • opraven nevypisování nárokové vzdálenosti v RTF výstupu Soupisu nových pozemků (chyba verze 9.54)

9.54

 • v Nárokových listech a v Soupisech nových pozemků se u parcel neřešených a mimo uvádí označení a číslo parcely do samostatných sloupců
 • v Nárokových listech opraven výpis ZE parcel mimo obvod zčásti nebo zcela pod řešenou vlastnickou KN a výpis břemen u budov, doplněno vysvětlení způsobů ochrany parcel neřešených a mimo obvod a v případě HTML výstupu doplněn odkaz na informace o budově
 • v RTF-výstupu Nárokových listů opraveno spojování řádků se stejným druhem pozemku a způsobem využití (týká se parcel s třemi a více řádky) a opraven výpis řešených parcel ve variantě bez podpisů a bez poznámek (tabulka se vypsala dvakrát, chyba verzí 9.52 a 9.53)
 • ve funkci Kontrola opravena výměra ZE parcely ležící částečně pod KN, při změně nastavení se pamatuje naposled zobrazná parcela
 • při zadání počátků vzdálenosti ve funkci Kontrola lze klikem pravého tlačítka myši na řádek v tabulce posunout střed aktivního grafického okna na zadaný počátek
 • oprava výpisu Přehledu bonit vlastnických parcel zemědělské půdy (chyba verzí 9.52 a 9.53)
 • funkce Tvorba náčrtu zjišťování rozpoznává mapu DKM (která se přebírá celá) podle hlavičky DKM
 • ve funkci Návrh nové parcelace opraveno odblokování funkcí Oprava navržené parcely, Celková bilance a Podklady pro 2. rozhodnutí po navržení první parcely
 • ceny BPEJ se přebírají z vyhlášky 456/2008 Sb
 • chybí-li při načtení projektu pracovní databáze nebo databáze katastru, funkce pro zpracování PÚ jsou neaktivní

9.53

 • ve funkcích Průnik map a Kontrola urychlen výpočet vzdáleností vstupujících parcel
 • ve funkci Export PÚ do VFK urychlen zápis seznamu souřadnic
 • do funkce Kontrola doplněn filtr „nevlastnické KN parcely bez vlastnických ZE“, tabulka dílů parcely podporuje třídění klikem na záhlaví, dále opraveno zamykání buněk v tabulce dílů, opraveno zaokrouhlování upravené výměry dílů, které nejsou na LV (ani KN, ani ZE) a vypisování parcel, které nejsou v mapě
 • ve funkci Nastavení cen opravena práce s projekty bez bonit (chyba verze 9.52)
 • opraven volitelný seznam parcel s libovolnou ochranou (chyba verze 9.52)
 • v RTF-výstupu Nárokových listů a Soupisů nových pozemků opraveny výměry z mapy u neřešených parcel (chyba verze 9.52)
 • v RTF-výstupu Soupisu nových parcel opraveno neuvádění poznámky k navržené parcele (chyba verze 9.52)
 • ve funkci Návrh nové parcelace opraveno ukládání navržených parcel do pracovní databáze (chyba verze 9.52)
 • podpora verzování datového modelu pracovní databáze
 • funkce Import VFK umožňuje importovat mapu BPEJ pocházející z VÚMOP

9.52

 • upraven vzhled Nárokových listů a Soupisů nových pozemků (dle vyhlášky 122/2007 Sb.), doplněna možnost zadat poznámky pro jednotlivé listy vlastnictví, opraven soužet výměr podle nového zaměření u neřešených pozemků; dále opraveno nezobrazování obecných dodatků delších než 255 znaků (oprava chyby verzí 9.32 až 9.37)
 • funkce Kontrola a Návrh nové parcelace umožňují editovat poznámky k LV
 • funkce Přidání listů vlastnictví do náčrtu zobrazuje LV budov uvnitř čerchované kružnice (reakce na dodatek č. 2 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod)
 • funkce Doplnění atributů k mapě dílů rozšířena o parcelní číslo vlastnické parcely (kvůli možnosti exportovat do SHP)ve funkci Návrh nové parcelace opraveno tvorba DKM u projektů přes více k.ú.
 • opraveno nezobrazování výměry při opravě lomového bodu navržené parcely, pokud je vstupní nárok v ceně nulový a ve výměře nenulový
 • v Přehledu změn vlastníků při Průniku map opraveno zobrazování změn u vlastníků se SJM a bez SJM na stejném LV
 • při synchronizaci údajů s SPI KN nevadí, pokud má manželka více manželů
 • v dialogu Úprava údajů SPI opraven výběr způsobu využití parcely (chyba verze 9.37)
 • ve funkcích Vyhledání parcely v mapě a Vyhledání parcely pod budovou opraveno nabízení neexistujícího k.ú. 0 (chyba verze 9.37)
 • doplnění konverzního souboru pro export mapy návrhu poz. úprav do SHP

9.37

 • ve funkci Kontrola opraveny mezní odchylky výměr (chyba verze 9.35)
 • ve funkcích Kontrola, Oprava navržené parcely a Návrh nové parcelace (dialog Údaje o parcele) se nabízejí způsoby využití pozemku dle zvoleného druhu pozemku, v grafice jsou u navržených parcel podporovány symboly zbořeniště-spol.dvůr a vodní dílo
 • ve funkci Export PU do VFK opraven import projektu z POZEMu, kdy ve VFK nemusí být číslo verze
 • pokud by se po změně rozlišení (např. odpojením druhého monitoru) a následném spuštění aplikace mělo okno pasportu dostat mimo viditelnou plochu, automaticky se posune

9.35

 • ve funkcích Průnik map (změny jiných oprávněných a povinných), Kontrola a Nastavení cen (výpočet koeficientu) opraveno u PK parcel z jiného původního k.ú. nevypisování názvu k.ú., pokud toto k.ú. dnes již neexistuje (není v platném číselníku)
 • podpora verze 3.5 formátu VFK ve funkcích Import VFK a Export PÚ do VFK
 • v RTF výstupu funkcí Seznam LV dotčených PÚ a Seznamy vlastníků a jiných oprávněných sloučeny části adresy (ulice, č.p., psč, obec aj.) do jednoho sloupce, opravena výška písma a výpis informací o parcele a budově v seznamech jiných povinných a oprávněných
 • do XLS a MDB výstupu funkce Šetření obvodů doplněn samostatný seznam dotčených vlastníků

9.33

 • ve funkci Návrh nové parcelace opraveno nepřebírání kódu BPEJ s tečkami mezi číslicemi (např. 8.50.11)
 • úprava exportu RTF, aby při otevření v OpenOffice byl správný font (správné kódové stránky) v tabulkách
 • funkce Seznamy parcel zobrazuje i kódy ochrany nemovitosti, do volitelného seznamu parcel doplněna volba parcely s (libovolnou) ochranou
 • v seznamech parcel a v nárokových listech opraveno u PK parcel z jiného původního k.ú. nevypisování názvu k.ú., pokud toto k.ú. dnes již neexistuje (není v platném číselníku)

9.32

 • funkce Nastavení projektu při doplňování nastavení pro poz. úpravy do stávajícího projektu systému MISYS přebírá cestu k databázi SPI KN (lze využít např. při založení projektu v rámci importu VFK)
 • při opakovaném volání funkce Průnik map (např. při aktualizaci dat SPI KN) se zobrazují i změny jiných povinných a oprávněných, zrychleno přebírání dat z databáze SPI KN
 • ve funkci Kontrola opraveno zobrazování parcel s nesouladem v poznámce (v některých případech se do filtru dostala i jedna řešená parcela, která poznámku měla), nastavení kontrol si pamatuje zaškrtnutí typu parcel (KN, EN, PK…) i v při volbách, které některý z typů vylučují (ZE parcely pod vlastnickou KN)
 • ve funkci Tvorba náčrtu zjišťování hranic opraveno prohození symbolů vinice a chmelnice, doplňování značek budov a druhů pozemku v území s dvěma číselnými řadami
 • funkci Přidání listů vlastnictví do náčrtu lze spustit i tehdy, když náčrt neexistuje (automaticky se vytvoří)
 • funkce Návrh nové parcelace nevyžaduje výkres BPEJ (oprava chyby verzí 9.13 a 9.15), do opravy lomového bodu navržené parcely doplněno chybějící vyrovnání dílů BPEJ na výměru celé parcely
 • ve funkcích Oprava navržené parcely a Návrh nové parcelace / Kontrola opraveno rozlišování pozemkových a stavebních parcel
 • dílčí úprava vzhledu dialogu Nastavení cen a výstupu
 • v projektech pro export PÚ do VFK lze použít funkce Přidání potvrzených GP a Ubrání potvrzených GP

9.15

 • nové funkce Tvorba náčrtu zjišťování hranic a Přidání listů vlastnictví do náčrtu
 • ve funkcích Šetření hranic pozemků, Návrh nové parcelace a Oprava navržené parcely ošetřeno transparentní vypnutí nebo zapnutí témat se zpracovávanými výkresy při běhu funkce
 • do funkce Nastavení projektu doplněn test, zda místo databáze spi.mdb nebyla zadána databáze spi_rl.mdb
 • funkce Export PÚ do VFK ověřuje, zda v políčkách platný stav KM, budoucí stav KM a změnové věty jsou zadány různé soubory
 • ve funkci Kontrola opraveno nezobrazování čísla LV při výběr parcel s „nesouladem v poznámce“, dále opraveno rušení dílu a přičtení dílu k jinému
 • v dialogu funkce Rebonitace jsou dostupné jen filtry těch typů parcel, které aktuálně existují
 • při tvorbě projektu ve funkci ImportVFK budou všechna témata implicitně vypnuta, k rozřezaným výkresům definičních bodů parcel se nastaví propojení s databází a do projektu se uloží jen existující výkresy def. bodů parcel (tj. vynechají se výkresy z katastrálních území, kde je DKM v celém území)

9.13

 • zrychlení funkce Průnik map
 • ve funkci Rebonitace opraveno neexportování jednoho rušeného bonitního dílu (poslední původní díl v seznamu)
 • ve funkci Export PÚ do VFK rozšířen import projektu z databáze PROLAND o variantu, že navržené parcely nemají bonitu (uloží se „nb“)
 • funkce Export PÚ do VFK přebírá název k.ú. a skupinové číslo z názvu podkladů z ISKN, pokud je dodržena konvence XXX_YYYYex.vfk (resp. XXX_YYYYex.zip)
 • nová funkce Export katastrální mapy do SHP
 • ve funkci Export REFu opraveno ukládání cesty k adresáři s databází SPI
 • upraveno ovládání stromu témat, území a pasportů ve funkci Výběr obsahu mapy
 • ve funkci Výpis listu vlastnictví opraveno vynechání PK parcely z jiného původního kat. území, pokud na daném listu vlastnictví je i PK parcela téhož čísla

9.01

 • panel Výběr obsahu mapy umožňuje zapínat a vypínat témata bez přerušení právě probíjící funkce
 • v dialogu Vlastnosti nové parcely jsou nabízena aktualně volná podlomení pro pracovní čísla parcel a volitelně se v něm zobrazují bonitní díly
 • kód BPEJ ve výkrese bonit může obsahovat tečky mezi první a druhou a třetí a čtvrtou číslicí
 • ve funkci Průnik map ošetřeno automatické přidávání chybějícího tématu „Mapa dílů“ a chybějících výkresů dílů do projektu
 • do funkce Kontrola doplněn filter „nesoulad s poznámkou SPI“, dále přidán multivýběr parcel, umožňuje zobrazit vybrané parcely nebo vypsat jejich údaje SPI
 • ve funkci Editace vstupních nároků lze zadat poznámku rozdělení listů vlastnictví
 • ve funkci Nastavení cen opraveno neukládání dodatku k soupisům nových pozemků
 • nové technologie ZE (digitalizace map zjednodušené evidence) a ZJISTHRANIC (náčrty zjišťování hranic)
 • doplnění dokumentace

8.60

 • při zadání listu vlastnictví identifikací parcelního čísla se bere v potaz i list vlastnictví budovy na parcele
 • do funkce Kontrola doplněn export parcel do formátu CSV (pro předání seznamu parcel katastrálnímu pracovišti), dále v exportu XLS a MDB ošetřen výskyt znaku „‚“ uvnitř poznámky resp. důvodu koeficientu
 • opraveno nevypisování součtů výměr podle druhu pozemku v nárokových listech, pokud je zapnut výpis rozdělení spoluvlastnictví a dosud nebyl vytvořen celkový vstupní nárok
 • při automatickém očíslování navržených parcel v území s jednou číselnou řadou ve funkci Návrh nové parcelace opraveno vynechávání některých parcelních čísel v místech cest
 • dialog pro zadání údajů nově vytvořené parcely ve funkci Návrh nové parcelace nenabízí naspoled zadananou budovu
 • funkce Export PÚ do VFK automaticky nastaví zadané skupinové číslo jako prefix čísla bodu pro technologii ZMVM pro vstup bodů (obdobně jako funkce Nastavení zakázky GP), funkce umožňuje importovat údaje nových parcel z více VFK najednou (seznam rušených parcel lze převzít i z exportu pro DIKAT)
 • do tabulek doplněny kreslicí klíče pro kresbu ochrany přírody a ÚSES ve výkresech analýzy a plánu společných zařízení (tj. „národní park“, „chko“, „národní přírodní rezervace“, …, „významný krajinný prvek“, „ptačí oblast“, „doprovodná zeleň“ aj.)

8.57

 • úprava podkladů pro 2. rozhodnutí (možnost vypisovat označení mapy „DKM“, BPEJ se uvádí jen u zemědělských parcel, v RTF výstupu je záhlaví společné pro všechny oddíly – lze tedy snadno upravit)
 • do funkce Průnik map doplněna komprimace pracovní databáze
 • ve funkcích Kontrola, Editace vstupních nároků a Návrh nové parcelace se testuje, zda zadané vzdálenosti (případně výměry a ceny) nejsou větší než délka pole v databázi
 • ve funkci Informace o parcelách ZE (modul MISYS-Katastr) opraveno nerozlišování parcel PK a PK z jiného katastrálního území (JPK)

8.55

 • aktualizovány ceny BPEJ dle vyhlášky 3/2008 Sb (použijí se u nově zakládaných projektů)
 • do funkce Informace o parcelách doplněna podmínka „parcely dotčené PÚ“
 • sesouladění výpisu adresy vlastníků s výpisem v MISYS-Katastru, doplněna městská část
 • ve funkci Nároky a bilance opraveno nezobrazování přehledky nároků nebo bilancí, pokud KN (resp. mapa návrhu) byla zamčená pro editaci, dále opraveno zvýrazňování stávajících parcel při tisku snímku mapy, pokud uvnitř parcely leží parcela jiného vlastníka
 • ve funkci Prezentace dotazů opraveno ukládání prezentace do výkresu a do poznámkového výkresu (mohla se uložit i plošná zvýraznění, která byla vypnutá), opravena prezentace volitelného seznamu parcel v grafice
 • ve funkci Seznam listů vlastnictví opraveno nevypisování titulů u vlastníků se společným jměním manželů
 • v nastavení funkce Kontrola se filter zájmů nabízí jen pokud projekt obsahuje více zájmových území, dále jsou zakázana políčka typů parcel (EN, PK, GP, JPK), které se v projektu nevyskytují
 • při tvorbě DKM z mapy návrhu se nepřenáší znak „-“ před číslem parcely
 • opravena chyba ve funkci Oprava navržené parcely
 • ve funkci Editace projektu opraveno ověřování existence souborů maker

8.53

 • nová funkce Rebonitace, která umožňuje uložit aktualizované bonity vlastnických parcel zemědělské půdy a jejich výměry do změnových vět VFK
 • v Nastavení projektu lze odstranit neaktuální výkresy a kontroluje se, zda tentýž výkres není zadán pro více položek
 • ve funkci Průnik map opravena cesta k vytvářenému tématu dílů a vytvořené výkresy dílů jsou hned propojené s nově vytvořeným tématem
 • ve formuláři Charakteristiky KPÚ opraven počet vlastnických parcel po ukončení, výpočet výměr vlastníků na 10 ha a doplněn počet vlastníků nad 10 ha
 • ve funkci Seznamy parcel opraveno nevypisování navržených parcel z porostem
 • opraveno ukládání prezentace dotazů do poznámkového výkresu

8.52

 • nová funkce Oprava navržené parcely (stávající možnost opravovat parcely ve funkci Návrh nové parcelace zůstala zachována)
 • ve funkci Export KPÚ do VFK automaticky přidán do podkladů mapový list DKM
 • ve funkci kontrola se díly ZE parcel pod vlastnickými KN parcelami zvýrazňují žlutým pozadím a nelze je měnit, tlačítko Zobrazit zobrazuje také konkrétní díl, při změně výběru se tabulka dílů skryje, pokud výběr neobsahuje žádnou parcelu, dále opraveno třídění parcel dle skupin a čísel, při třídění dle LV se dotřiďuje dle parcelních čísel (resp. skupin a čísel).
 • ve funkci Prezentace dotazů opraveno načítání uloženého zvýraznění objektů (dílů, navržených parcel)
 • ve funkci Seznamy parcel opraveno nevypisování parcel u volby „navržené parcely pouze s porostem“
 • v Soupisu nových pozemků oprav výpočet rozdílu v procentech ceny u parcel s porostem (cena porostu se přičítala dvakrát)

8.50

 • přizpůsobení vzhledu Nárokového listu a Soupisu nových pozemků aktuální vyhlášce
 • opraveno nezobrazování cen porostů v RTF výstupu Nárokových listů
 • nově vzniklé výkresy dílů se ukládají do adresáře pracovní databáze
 • cesty k databázi ISKN a k pracovní databázi se do souboru projektu ukládají relativně (projekt lze snáze přenést na jiný disk nebo počítač)
 • do exportů pracovních seznamů (změny parcel a vlastníků při Průniku map, parcely a díly ve funkci Kontrola, vstupní nároky) přidán formát MDB
 • dílčí úpravy funkce Editace projektu MISYS (automaticky se vybere cesta ke zdrojům, pokud je pouze jedna, do projektů PROLANDu se nepřidává záložka pasporty aj.)
 • funkce Průnik map podporuje rozlišení evidencí parcely (GP, PK, EN, JPK) podle vrstev (dosud se rozlišovaly je dle kreslicích klíčů)
 • do funkce Kontrola doplněna volba ZE parcely zčásti pod vlastnickými KN, úprava výpočtu odchylky nevlastnických parcel
 • do Export VFK doplněn volitelný export kresby BPEJ

8.18

 • nové uživatelské rozhraní funkce pro Import VFK, možnost importovat více souborů, importu nevadí přítomnost nezplatněných geometrických plánů
 • funkce Nastavení projektu automaticky přidá nový projekt do seznamu projektů a projekt otevře
 • ve funkci Návrh nové parcelace opraveno oceňování porostů, pokud mapa porostů nepokrývá celé území
 • v XLS výstupu seznamu jiných povinných a jiných oprávněných opraveno přepisování názvu aktuálního katastrálního území, pokud byla vypisována PK parcela z jiného k.ú.

8.13

 • nová funkce Export pozemkové úpravy do VFK
 • nová funkce Přehled budov, možnost přiřadit existující budovu k navržené parcele
 • celková cena porostu na parcele určená znalcem se neopravuje opravnými koeficienty
 • opraveno třídění navržených parcel podle parcelních čísel (napřed číslo, pak jeho podlomení, tj. 10/1, 10/2, 10/10)
 • do funkci Seznamy parcel doplněn odkaz na Přehled bonit nově navržených parcel zemědělské půdy
 • do RTF výstupu Nárokových listů a Soupisu nových pozemků doplěna čísla stránek a do řádků pro podpisy spoluvlastníků doplněn text „podpis…..“
 • do Nárokových listů doplněn řádek „Celkem po úpravě spoluvlastnictví“ (pokud na daném LV došlo k nějaké úpravě spoluvlastnictví), v tabulce neřešených parcel se místo upravené výměry uvádí výměra z mapy
 • v Soupisu nových pozemků se u parcelních čísel nahrazuje znakem mínus před číslem zkratkou „st.“, zkratka je pak vysvětlena v poznámkách
 • ve funkci Nároky a bilance se při nezaškrtnutí žádného LV bere LV z aktuálního řádku, tlačítko Zobrazit zvýrazní i původní parcely nově vzniklých LV
 • funkce Celková bilance bere v potaz opravný koeficient ceny parcely a cenu porostu určenou znalcem
 • do funkci Průnik map doplněn dialog Přehled změn vlastníků, dále ošetřena situace, kdy se v mapě porostu vyskytují plochy, které nemění druh pozemku ale pouze definují porost (text „Pkód_porostu“)
 • ve funkci Kontrola se podmínka „ZE parcela pod vlastnickou KN parcelou“ neuplatňuje
 • ve funkci Projektování opravena uváděná výměra při opravě lomového bodu, při zadávání plochy pro návrh nových parcel obvodovou linií se z identifikace vynechají obvodové linie navržených parcel
 • funkce Nastavení projektu automaticky nastaví i případný nesoulad číselných řad u mapy KN, pokud je v daném území společná číselná řada pro stavební i pozemkové parcely

7.65

 • ve funkci Nastavení projektu opraveno ukládání relativní cesty k pracovní databázi v případech, kdy byl seznam referencí nebyl uložen do pracovního adresáře
 • opraveno přiřazování opravných koeficientů ceny pro konkrétní parcelu (oprava ceny kvůli výšené balvanovitosti) a ceny porostů na parcele určených znalcem včetně vypsání těchto údajů v nárokových listech a soupisech nově navržených pozemků
 • opraveno třídění parcel v dialogu Změny parcel, který se zobrazuje ve funkci Průnik map
 • v nárokových listech a soupisech nově navržených pozemků se nezobrazuje způsob ochrany nemovistosti „0“
 • nárokové listy pro všechny listy vlastnictví zahrnují i LV, na kterých je pouze budova na cizím pozemku (zahrnutém do poz. úprav)
 • podklady pro druhé rozhodnutí zahrnují i listy vlastnictví, pro které nebyly navrženy žádné nové parcely