KOKEŠ - přehled změn

16.73

Práce s daty

 • Technologie pro DTM-DMVS: opraveny velikosti symbolů.

Geodetické funkce

 • Technologie GP23: opravena definice polygonové strany ze středu (chyba verze 16.72).

16.72

Práce s daty

 • Import JVF DTM: opraven import vybraných prvků z JVF verze 1.4.3

Geometrické plány

 • Kótování – měřická přímka: opraveno umisťování textu kolmice, pokud kótovaný bod leží vlevo od přímky (chyba verze 16.71)

16.71

OBECNÉ FUNKCE

 • Vlastnosti: doplněna možnost zapnout zobrazení výkresu bez symbologie.
 • Informace o prvku výkresu, Identifikace prvku, Výpis prvků: doplněn název WFS zdroje
 • Selekce vrstev: doplněna speciální volba pro zahrnutí/potlačení všech rastrů.
 • Nová funkce Import dat VFR ÚÚP, pro import dat územních účelových prvků.
 • Katastr
  • Nativní podpora UTF-8.

16.56

OBECNÉ FUNKCE

 • Aktualizován seznam WMS (přibyly technické mapy Jihomoravského a Zlínského kraje)

16.55

OBECNÉ FUNKCE

 • Nová funkce Uložení polygonu do WKT (Aplikace > Technická mapa)
 • Nové technologie tvorby pro JVF DTM verze 1.4.3.
 • Opravena chyba, kdy se JVF DTM importovalo v jiné verzi než, která byla v souboru JVF DTM uvedena.

KOKEŠ

 • Geodetické funkce:
  • Import měřených dat: opraven import volných stanovisek ve formátu ZAP (chyba verzí 16.50-16.53)
 • Geometrické plány:
  • Technologie tvorby GP23: doplněny další popisy náčrtu nebo stabilizace bodů, doplněna šipka k číslu bodu

16.53

OBECNÉ FUNKCE

 • Tisk mapy: doplněna možnost tisknout nebo exportovat do PDF a PDF/A více stránek.
 • Práce s výškami 3D rastru: doplněny další zdroje dat, funkce přejmenována na Práce s výškami z 3D modelů dat.
 • Práce s atributy: změna pořadí identifikace objektů – nejprve se identifikují linie a teprve po té plochy.
 • Export listů do BMP: doplněna možnost exportovat listy do PDF nebo PDF/A.

KOKEŠ

 • Geometrické plány:
  • Technologie tvorby GP23: opravena barva čáry u šipky k stávajícímu parc. číslu
  • Šrafování budov měřického náčrtu – doplněna volba pro zohlednění selekce při vyřezávání textů.
  • Tisk GP: doplněna možnost měnit selekci vrstev během zadávání jednotlivých stránek.

16.52

OBECNÉ FUNKCE

 • Tisk mapy: doplněna možnost exportovat výkresy do PDF/A.
 • Nová funkce Práce s výškami 3D rastru, umožňuje přenést výšky na body výkresů.
 • Nová funkce 3D okno, umožňuje prostorový pohled na výkresy.
 • Hromadná aproximace kruhových oblouků: pokud mají body oblouků nadmořské výšky, dostanou výšku i body aproximace.
 • Atributová tabulka: doplněny výběr objektů obdélníkem a možnost hledat duplicity, atributy typu text lze volitelně třídit číselně.
 • Topologické překrytí: zrušení omezení na 1 aktivní plochu.
 • WFS: doplněna podpora dat AOPK, dále polygony ZPMZ a správních hranic obcí, okresů a krajů

KOKEŠ

 • Geodetické funkce:
  • Nová funkce Vztah bod kružnice.
 • Geometrické plány:
  • Doplnění polohy k bodu – pro případy, kdy je vzdálenost bodů polohy a obrazy výrazně menší než přesnost měření, je nově možné variantně opravit souřadnice polohy na souřadnice obrazu. Nevzniknou tak dvojí souřadnice.
  • Technologie tvorby GP23: doplněny stavební objekty, které jsou součástí náčrtu a budoucího stavu, ale nekreslí se v grafickém znázornění GP, a doplněn nový bodový prvek „další část hlavní budovy“.
  • Založení zakázky GP – Import VFK: opraveno spojování více souborů VFK, pokud se grafické výřezy zčásti překrývají.
  • Nová funkce Zpřístupnění souborů ZPMZ.
  • Detail řízení PM: doplněna možnost stáhnout výpis LV nebo částečný výpis LV k dotčeným parcelám.
  • Aktualizován formulář Žádost o potvrzení GP.
  •  

16.16

OBECNÉ FUNKCE

 • Práce s daty
  • Převod prvků objektů do technologie: varianta „vybrané objekty“ převede jen kreslené editovatelné výkresy, stejně jako ostatní varianty.
  • Oprava pádu při kresbě v grafice, pokud byl v datech kruhový oblouk a symbol na čáře, který sice nezasahoval do zobrazovaného výřezu grafického okna, ale byl počítán.
  • Fotodokumentace: podpora zobrazování fotografií otočených o 180 stupňů.

KOKEŠ

 • Geodetické funkce:
  • Ekvidistanta: doplněno editační pole pro zadání výšky, která se má přičíst či odečíst při převzetí výšek.
  • Výpočet výměry: opraveno zvýraznění počítané plochy a jejích vnitřních ploch.
  • Body profilu do SS: opraveno zjišťování délky trasy.
  • Podélný profil: doplněna možnost vypsání jen vlastního čísla bodu pro technologii číslování ZPMZ + číslo bodu lze volitelně expotovat do textového souboru.
 • Geometrické plány:
  • GEPLAN – vytvoření z grafiky: opraveno doplňování průsečíků do grafiky, opraveno přebírání druhu pozemku z grafiky (orná půda, vodní plocha, vodní dílo).
  • GEPLAN – záznam podrobného měření změn: doplněna možnost vypsání informací o vyrozumění vlastníků pod razítko ZPMZ. Informace lze do dialogu zapsat ručně nebo se vyzvednou automaticky, pokud předcházelo vygenerování informací ve funkci Vyrozumění o označení bodu.

16.14

OBECNÉ FUNKCE

 • Práce s daty
  • Opraveno zobrazování rastrů typu GeoTIFF a 3D TIFF v jiném než souřadnicovém systému.
  • Export REF: podpora exportu WMS vložených jako celek do stromu témat.
  • Informace do atributu: opraveno zpracování výkresů se složeným prvkem „šrafování plochy“.
  • Technologie tvorby DTM_DMVS_1_421: doplněny značky definičních bodů ploch základní prostorové situace a symboly pro liniové prvky sítí technické infrastruktury.

KOKEŠ

 • Geodetické funkce:
  • Popis vrstevnic: opraveno umísťování popisu na koncový úsek vrstevnice.
  • Rozpuštění složených prvků: doplněn prvek „popis vrstevnic“.
  • Rušení prvků: doplněna možnost rušit „popis vrstevnic“.
 • Geometrické plány:
  • Založení zakázky GP: opraven převod popisu bodů BP do měřického náčrtu.
  • Popis bodu číslem: pro škrtnutý popis lze variantně škrtat i existující symbol na bodě popisu.
  • Formulář SS: opravena chyba, kdy se body bodových polí načítaly omylem jako nové a ne původní.
  • Technologie tvorby GP23: doplněny opěrná zeď a obecný popis náčrtu hnědou barvou.

16.13

KOKEŠ

 • Geodetické funkce:
  • Vytyčovací prvky: do záznamu výpočtu doplněn výpis délky a směrníku měřické přímky.
 • Geometrické plány:
  • Export změnových vět VFK: lze exportovat měněné souřadnice polohy u bodů s kódem kvality 4 až 8.

16.12

OBECNÉ FUNKCE

 • Práce s daty
  • Popis SS do textu a Body SS do výkresu: přidána možnost převzít parametry z expertní tabulky pomocí dialogu s definicí expertních prvků.
  • Expert: oprava pamatování nastavení (chyba verze 16.11).
  • Připojení vzoru, Tisk mapy: ošetření výskytu znaku ; v doplňovaných textech.
  • Export DXF: doplněna možnost exportovat ve formátu DWG.

KOKEŠ

 • Geometrické plány:
  • Založení zakázky GP – tvorba náčrtu: volitelně mohou být automaticky vygenerovány popisy parcel obsahující způsob využití pozemku či budovy na parcele.
  • Podklady měření: opraveno otevření WFS s parcelami (chyba verze 16.11).
  • Formulář souřadnic: při plnění formuláře pomocí importu se popis dohledává i v detailech.
  • Formulář souřadnic – import bodů MN: ze stávajících bodů vyloučeny body s nově doplněnými souřadnicemi polohy, které se zařadí mezi nové body.
  • Přidání a ubrání identických bodů: body lze zadávat ve výkresech i seznamech souřadnic, doplněno dohledávání souřadnic obrazu v případě zadání bodem polohy.
  • Technologie tvorby GP23: opraven popis bodů bodového pole v grafickém znázornění, do náčrtu doplněna možnost šrafovat budovy hnědě a kreslit vrata, dále změněna barva osy břemene na hnědou.

16.11

OBECNÉ FUNKCE

 • Nové funkce
  • Vyhledávání adres a parcel: doplněn slovní popis typů
   nalezených prvků, možnost nastavit počet prvků v našeptávači nebo
   měřítko zobrazení.
  • Otevřít WFS server: do dialogu doplněno tlačítko na hromadné odznačení služeb.
 • Práce s daty
  • Práce s atributy: do seznamu identifikovaných objektů doplněn popis prvku dle tabulky funkce Expert.
  • Tisk mapy – PDF-soubor: opraven export dočasné kresby při současném tisku rastru a mimorámových údajů.

KOKEŠ

 • Geometrické plány:
  • Nová technologie tvorby GP23 pro kresbu náčrtu ZPMZ, vytyčovacího náčrtu a grafického znázornění GP, podle novely 346/2022 Sb. katastrální vyhlášky.

16.10

OBECNÉ FUNKCE

 • Nové funkce
  • Nyní si aplikace ukládá polohy a rozměry dialogových oken.
  • Nová funkce Registrace klíče je dostupná v menu Help.
 • Práce s daty
  • Nová funkce Připojení výkresu (v menu Kopie a přesuny).
  • Nové funkce Import JVF DTM a Export JVF DTM jsou dostupné v menu Aplikace > Technická mapa.
  • Nové technologie tvorby pro DTM-DMVS verze 1.4.2.1 (ZPS, TI, DI, souhrnná).
  • Atribut do textu v def. bodě: doplněna možnost zahrnout do zpracování liniové prvky (popis se dá do poloviny délky linie).
  • Opravy výkresu: ošetření vícenásobné identifikace téže části složeného prvku (kóta, šipka, legenda).
  • Kontroly dat – plochy: kontrola pokrytí území.
  • Expert, Tisk tabulky Expert: doplněna podpora nového XML-formátu definice technologie tvorby; podpora stávající definice TAB (plus případně SAT) zůstala zachována.
  • Připojení tabulek k výkresu, Smazání tabulek z výkresu, Selekce objektů, Přerastrování, Ořezání rastrů a Přehledky transformace: zjednodušen výběr více výkresů (rastrů, souborů) přidáním tlačítek Vše a Opak

KOKEŠ

  • Doplněna podpora práce s projekty systému MISYS (Otevření projektu, Výběr obsahu mapy, Zavření projektu).
 • Geodetické funkce:
  • Statistika linií: doplněna možnost počítat také šikmé délky.
  • Zpracování měřených dat: volitelné potvrzování správnosti výpočtu, nová kategorie počítaných bodů kontrolní bod.
 • Geometrické plány:
  • Formulář souřadnic: doplněna varianta pro vytyčovací náčrt.
  • Tvorba hranic věcného břemene od osy: doplněna možnost tvorby záznamu výpočtu průsečíků hranic břemene s hranicemi parcel.
 •  

15.59

 • Práce s daty:
  • Otevření WMS/WMTS serveru: opraveno otvírání URL s uživatelskými parametry.
  • Export DGN: doplněn zakládací soubor pro 3D DGNv8.
  • Příprava na přechod na verzi 16.
 • Geometrické plány:
  • Nový prvek „nová vnitřní kresba ne GP“, který se do výkresu BS přebírá z výkresu MN.

15.58

 • Práce s daty:
  • Atribut do textu v definičním bodu, Atribut do textu podél linie: v případně tvorby anotací lze jejich vzhled převzít z tabulky funkce Expert.
  • Export PDF: zvětšení max. počtu pixlů pro běžné výkresy, seznamy souřadnic a rastry (ostatní data mohou být exportována v polovičním nebo čtvrtinovém DPI)
 • Geodetické funkce:
  • Kótování – popis a sklon: opraveno řetězení kót s nastaveným faktorem sklonu.
  • Čtení SS v obecném formátu: ošetřen výskyt znaku tabelátor nebo netištěných znaků uvnitř kódu bodu.
 • Geometrické plány:
  • Technologie tvorby GP14: doplněny „jiný lomový bod nový (MN, VN)“ a „označení bodu pro vyrozumění“.
  • Geplan – vytvoření z grafiky: funkce ignoruje také rozpuštěné detaily výkresu.
  • Vyrozumění o označení bodu: volitelně lze vytvořit Vyrozumění pro každého z vlastníků zvlášť, přidána možnost připojit situační náčrt dělení.

15.57

 • Geodetické funkce:
  • Hromadný výpočet výměr: opraven výpis hodnoty výměry při exportu do CSV (chyba verzí 15.55 a 15.56).
  • Export formulářů PBPP do CSV: změna kódování na UTF-8, ve vytvářených rastrech GIF vynechány negrafické informace.
 • Geometrické plány:
  • Detail výkresu: přidán atribut „DETAIL“, který zůstane zachován i při rozpuštění detailu (kvůli vynechání bodů detailu ve formulářích souřadnic).
  • Funkce pro práci s WSGP: u políček pro zadávání hesla lze volitelně zapnout zobrazení zadaného hesla.

15.56

 • Práce s daty:
  • Uložení DXF a DWG podporuje uložení i do 3D.
 • Geometrické plány:
  • Export VFK: změnové věty VFK jsou vždy ukládány v kódování češtiny UTF-8.
  • GEPLAN: opraven formulář souřadnic pro vytyčovací náčrt (chyba verze 15.55).

15.55

 • Práce s daty:
  • Podpora VFK verze 6.0
  • Export DGN: místo konkrétní barvy prvků v DGN lze nastavit použití implicitní barvy pro danou vrstvu.
  • Konstrukční kreslení: doplněna identifikace tečným bodem ke kružnici.
  • Export PDF: v definici vrstev doplněna možnost definovat název vrstvy pro mimorámové údaje, opraven export dočasné kresby a rastrů RTS při rozdělení podle témat projektu.
 • Geometrické plány:
  • WSGP: přechod na verzi 2.9
  • Tvorba VB od osy: do dialogu doplněno zadat vlastní číslo bodu pro automatické dočíslování.

15.54

 • Práce s daty:
  • Převod prvků objektů do technologie: vstupní data lze zadat kombinací výkres+atribut.
  • Definice nové technologie ODKM (odvozena z DKM1_3) pro objektové katastrální mapy (parcely jsou zakresleny jako plošné prvky).
  • Import VFK – rozřezání po k.ú.: opraveno řezání hranicí ochranných pásem a chráněných území.
  • Ořezání výkresu: opravena varianta pro ořezání celých objektů se zachováním hraničních prvků.
 • Geodetické funkce:
  • Čtení SS v obecném formátu: doplněna podpora různých kódování češtiny.
  • Detail výkresu: pokud je součástí detailu kótování, upraví se jeho definice tak, aby hodnota textu nebyla závislá na délce kóty.
  • Hromadný výpočet výměr: počítané plochy lze volitelně třídit podle katastrálních území.
 • Geometrické plány:
  • Export VFK: doplněno automatické vynechání totožných bodů za sebou v rámci jedné exportované linie.
  • Vytyčovací protokol: opravena tvorba pozvánky.
  • Geplan: údaje o věcném břemeni a oprávněném se vypisují i pro GP s více účely, je-li mezi nimi také vyznačení věcného břemene.
  • Geplan – vytvoření z grafiky: opravena aktualizace zdrojových dat dopočtenými průsečíky.
  • Podklady měření – Detail řízení: opraveno obnovení okna po rezervacích parcelních čísel.

  15.53

  • Práce s daty:
   • Výdej dat: opravena možnost exportovat data z výkresů s jinou příponou než VYK.
   • Klíč a transformace, Transformace dat: doplněno tlačítko Předdefinovaný klíč umožňující snadno zadat vybrané speciální transformace (např. převod mezi 1. a 3. kvadrantem).
  • Geometrické plány:
   • Tisk GP: doplněna možnost přímého exportu grafiky do PDF.
   • Podpora nového Formuláře pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu
   • Export VFK: opravena kontrola symbolu druhu pozemku u lesních pozemků.

  15.52

  • Anotace prvku: opraveno ukládání pojmenovaných nastavení, opravena editace anotací prvku.
  • Kopie a přesuny vrstev: ošetřeno kopírování nebo přesun anotací prvků.
  • Posun prvků, Přines objekt: opraveno zpracování symbolů bez uvedeného měřítka symbolu (chyba verze 15.51).
  • Geometrické plány: oprava šablony pro vytyčovací protokol.

  15.51

  • Práce s daty:
   • Podpora VFK verze 5.6.
   • Nový složený prvek Anotace prvku.
   • Doplnění atributů do definičního bodu, doplnění atributů podél linie: nově lze vytvářet anotace prvků.
   • Doplnění atributů do definičního bodu: lze omezit zpracování jen na plochy nebo jen na bodové značky.
   • Tisk do rastru, tisk mapy: doplněna podpora formátu PNG (týká se také exportu do PDF).
   • Opravy výkresu: doplněn výběr konkrétního prvku, pokud jsou identifikovány text nebo spojnice více složených prvků.
   • Atributová tabulka: doplněna možnost výpisu objektu do protokolu.
  • Geometrické plány:
   • Nová funkce Tvorba hranic věcného břemene od osy.
   • Nová funkce Začištění hranic věcného břemene.

  15.25

  • Práce s daty:
   • Selekce vrstev: nabízeny jsou pouze vrstvy kreslených (viditelných) výkresů.
   • Export PDF: úprava exportu šrafovaných ploch.
  • Geometrické plány:
   • GEPLAN: vytvoření z grafiky: opraveno dohledávání údajů SPI pro parcely s kmenovým číslem větším než 9999.

  15.22

  • Geometrické plány:
   • Statistika věcných břemen: funkce nově pracuje i mimo zakázku GP.
   • GEPLAN: vytvoření z grafiky: opraveno plnění pro GP na upřesnění hranice (chyba verze 15.21).
   • GEPLAN: v tabulce parcel starého stavu lze hromadně zapnout příznak „parcela dotčená upřesnění hranic“.

  15.21

  • Nová funkce: Uložení DWG (součást modulu DXFOUT)
  • Nová funkce: Informace do atributů.
  • Nová funkce: Základní přehledka, nastaví výřez uložený v souboru REF.
  • Tisk mapy: doplněn přímý export do PDF, včetně VOLITELNÉ podpory vrstev v PDF.
  • Oprava bodů podle SS: doplněna kontrola na duplicitní zdrojové body, s možností tyto body vypsat; ve vlastní opravě se tyto body nepoužijí.
  • Geometrické plány:
   • Odevzdání GP: doplněna možnost podepsat ZPMZ.

  15.16

  • Zobrazování rastrů a dat WMS: opravena transformace z SRS:5514 do S-JTSK.
  • Oprava výkresu – text: opraveno stáčení textu po 90o při tahání.
  • Interpolace úseků: pro výpočet výšek bodů nemusí být zadané výšky na všech bodech linie, pokud je možné tyto výšky určit lineární interpolací z ostatních bodů linie.
  • Ekvidistanta: přidána možnost přebírat výšky bodů.

  15.14

  • Oprava výkresu – text: opraven přesun textu do jiné vrstvy.
  • Geometrické plány:
   • Zpřesnění polohy bodu: symbol zpřesněného bodu (mezník, lom. bod jiný zpřesněný) nově není součástí linie, ale je uložen jako samostatný bod v příslušné vrstvě.
   • GEPLAN – vytvoření z grafiky: do záznamu výpočtu výměr nových parcel a dílů doplněny mezní odchylky.

  15.12

  • Geometrické plány:
   • Založení zakázky GP: doplněna možnost zadat měřítko sluček vytvářených při převodu PS na MN.

  15.11

  • Opravy výkresu: opravena editace textu (chyba verze 15.10).
  • Práce s daty WFS: opraveno kódování češtiny (např. názvy ulic v rozšířené katastrální mapě).
  • Geodetické funkce. Popis SS do textu: opravena nemožnost zadat šířku textu menší než 1.
  • Geometrické plány:
   • Podklady měření, Seznam řízení: opraveno nesmyslné zobrazení seznamu řízení a detailu řízení v příslušných dialozích (chyba verze 15.10.).
   • Podklady měření: doplněna možnost doplnit dotčené parcely do již založeného řízení.
   • Nová funkce Seznam řízení PGP.
   • Import podkladů z VFK: opraveno spojování více vstupních VFK rozdělených podle k.ú.
   • Export VFK: oprava možnosti přesunout parcelu do jiné kategorie (rušené, měněné, nové) na základě kontroly parcelních čísel ve výkrese BS.
   • Formulář souřadnic: import bodů využívá také text popisu doplnění polohy k bodu.
   • Výměra – záznam výpočtu: opraveno nevypisování příznaku „vložený bod“ v případě, kdy došlo k nahrazení souřadnic obrazu souřadnicemi polohy.

  15.10

  • Mapové služby: doplněny vrstvy z tématu „Rozšířené parcely“ (poskytovatel ČÚZK).
  • Rozšíření práce s řízením – doplnění možnosti stažení doskenované listiny.
  • Podpora VFK verze 5.5.
  • Čtení formátu KML, KMZ včetně multimediálních příloh (zatím pro bodové vrstvy) s možností zapojení do standardního REF.
  • Oprava bodů podle SS: doplněna možnost omezit opravy oblastí.
  • Geometrické plány. Geplan – vytvoření z grafiky: doplněna varianta pro jednoho nabyvatele.
  • Geometrické plány. Zpřesnění polohy bodu – nová funkce na zpřesnění polohy bodu vč. popisu a tvorby záznamu výpočtu.
  • Geometrické plány. Doplnění polohy k bodu – nová funkce na přiřazení polohy k bodu obrazu za předpokladu, že bod polohy má jiné číslo než bod obrazu, včetně popisu a tvorby záznamu výpočtu.

  14.75

  • Podpora HTTP 2.0 pro komunikaci se službami WSDP a CTIOS.
  • Zabezpečení TLS 1.3 pro http komunikaci se službami WSDP, WSGP a CTIOS.
  • Geometrické plány. Export VFK: opraveno načítání kódu k.ú. rušených parcel.

  14.74

  • Drobné úpravy stability a rychlosti. Opravy chyb a vylepšení výkonu.

  14.73

  • Nová funkce Tabulka do výkresu.
  • Statistika výplní ploch zahrne i nekreslené výplně (P=-1).
  • Plná podpora objektových katastrálních map.
  • GEPLAN – Vytvoření z grafiky: doplněny celkové výměry těch nových parcel, které se skládají z více dílů.

  14.52

  • Čtení DGN, Import DGN: doplněna podpora 3D buněk.
  • Export REF – výběr cílového adresáře: opravena možnost vytvořit nový adresář (chyba verzí 14.50 a 14.51).
  • Geometrické plány. Šrafování věcných břemen: opraveno vyzvedávání chybných čísel bodů průsečíků břemene s hranicí parcel (chyba verze 14.51).

  14.51

  • Převzetí starého nastavení: doplněno volitelné přebírání nastavení WSDP, seznamu projektů a jejich nastavení do misys.ini.
  • Připojení vzoru: opravena práce s texty zadanými dle výběru, opravena možnost zadat výšku textu z dialogu.
  • Omezení překreslování toolbarů (upraveno blikání ikon v panelech).
  • Atributová tabulka – drobné opravy ve funkci hromadné operace z textového souboru.
  • GEPLAN – vytvoření z grafiky: doplněna kontrola zadaných druhů pozemků, způsobů využití parcel a staveb a typů staveb s přílohou Katastrální vyhlášky.
  • Export VFK – kontrola výměr: opraven výpočet výměry parcel menších než 0.5 m2.

  14.50

  • Geom. plány – do převzetí ze starého nastavení doplněno i převzetí GEPLAN.INI.
  • Geom. plány – Tisk GP: funkce nově předpřipraví název výsledného souboru dle kat. vyhlášky včetně možnosti zadat cílový adresář, přidány volby na tisk formuláře ‚výpočet výměr parcel‘ a ‚popisového pole ZPMZ‘.
  • Geom. plány – Popis bodu číslem: součástí tvořených popisů může být i škrtka textu.
  • Geom. plány . Expert: doplněna možnost kreslit linii paprskovitě ze středu (např. záměry na bod).

  14.33

  • Export DGN (verze 8): opraven export šrafovaných ploch.
  • GEPLAN: možnost výběru více účelů GP, mezní odchylka výměr je počítána z větší výměry.
  • Drobné opravy a vylepšení.

  14.32

  • Dvojí výpočet bodů: přidány volby „původní bod – zpřesnění k.kv.“ a „jiné CB vč. protokolu“.
  • Dočíslování bodů linie, Dočíslování bodů výkresu: doplněna možnost výběru informací (nadmořská výška, kód kvality, kód) pro testování totožnosti bodů, doplněno omezení max. čísla bodu (3999).
  • Vyrovnání sítě: doplněn výpočet přibližných souřadnic vetknutými pořady s omezením hledání polygonů, možnost výběru algoritmu porovnání.
  • Geometrické plány: Převzetí starého nastavení zahrne i stálé údaje formulářů GP.
  • Podpora protokolu TLS 1.3 pro WSDP a WSGP
  • Drobné opravy a vylepšení.

  14.31

  • Export VFK: při existenci pouze jednoho mapového listu v lokalitě se tento automaticky předvyplní v tabulkách měněných a nových parcel.
  • Oprava výkresu: při opravě škrtnutého textu nebo symbolu je možné měnit stočení (klávesa Shift a pohyb myší).
  • Drobné opravy a vylepšení.

  14.30

  • Podpora zobrazování 3D TIF (rastry, jejichž pixely obsahují namísto barvy např. nadmořskou výšku nebo jinou hodnotu), včetně možnosti hodnotu odečítat z rastru při zadání bodu v grafice.
  • Kontroly dat: Doplněna tlačítka pro hromadné zapnutí a vypnutí všech kontrol a oprav v aktuální záložce dialogu.
  • Další drobné opravy a vylepšení.

  14.23

  • Oprava chyb v práci s KN.

  14.20

  • Vyhledávání adresních míst a parcel: doplněno zobrazení hranic budov resp. parcel.
  • Atributová tabulka – hromadné operace: doplněn výpočet těžiště plochy a definičního bodu plochy.
  • Čtení DWG – podpora verze 2018.
  • Export VFK: při rozbíjení linií na úsečky lze vynechat linie věcných břemen.
  • Export VFK: opraven export měněných parcel zjednodušené evidence (chyba verzí 14.10-14.13).
  • GEPLAN: v seznamu parcel pro Export VFK vynechány parcely, u kterých nedochází ke změně údajů,
  • GEPLAN: opraven zápis čísla k.ú. při exportu seznamu dotčených parcel do CSV.

  14.13

  • Selekce vrstev: oprava selekce při opětovném vypínání a zapínání jedné vrstvy.
  • Vyrovnání bodů na přímku: vyrovnaný bod respektuje volbu zaokrouhlování souřadnic vypočtených bodů.
  • WSGP – odevzdání GP: doplněna možnost odevzdání parcel z více katastrálních území.
  • Geplan: opraveno řazení parcel ve Výkazu výměr podle KN.

  14.12

  • Geplan: opraveno řazení parcel ve Výkazu výměr podle KN a při plnění tabulek z grafiky (implicitně se řadí dle k.ú. a parc. čísel), do stálých údajů doplněno rodné číslo ověřovatele (využije se při odevzdání pomocí WSGP).
  • Do hlavičky dialogů funkcí Podklady měření, Seznam řízení a Odevzdání GP doplněno jméno přihlášeného uživatele WSGP.
  • Statistika věcných břemen: doplněna možnost vytvořit také tabulku LV s vlastníky.
  • Technologie tvorby GP14: doplnění prvků „nové parcelní číslo ne BS“, „nová značka druhu poz. ne BS“, „nová značka budovy ne BS“, které lze využít u náčrtů s více stranami tak, aby na každé straně náčrtu byly parcely (vč. budov) řádně označeny.
  • Oměrky hromadně: doplněna možnost tvořit záznam výpočtu.
  • Import VFK: opraven import VFK bez osobních údajů.

  14.11

  • Export VFK: opraveno vyhledávání parcel druhu pozemku „zast. plocha“ v mapě v územích s jednou číselnou řadou parcelních čísel (chyba verze 14.10)
  • GEPLAN – výkaz BPEJ: oprava třídění parcel v případě více katastrálních území.
  • Výpis listu vlastnictví: opraven výpis LV pro VFK verze 5.3.

  14.10

  • GDPR: vytvoření podmínek pro zabezpečení uživatelských dat a osobních údajů
  • Vyhledávání adres a parcel s využitím webové služby nad daty RÚIAN.
  • Rušení hromadně: doplněna původní volba „linie“ rozdělena na „linie“ (bez informace P) a „plochy“ (s informací P na prvním bodě).
  • Fotodokumentace: urychlení zobrazení poloh snímků při opakovaném zapnutí fotodokumentace.
  • Podpora zpracování GP zasahujících do více katastrálních území (vč. modulu GEPLAN a exportu změnových vět VFK).
  • Nová funkce Statistika věcných břemen.
  • Technologie GP14: nový prvek „osa věcného břemene“.

  13.74

  • Opravy výkresu – linie: oprava změny vrsvy při výběru z nabízených prvků.

  13.72

  • Nivelace: přechod na verzi 1.3.0
  • Drobné opravy a vylepšení

  13.71

  • Těžiště plochy: opraven výpočet pro obvodovou linii zadanou proti směru pohybu hodinových ručiček.

  13.70

  • Nový transformační modul GNSS-JTSK 2018 pro transformaci mezi novou realizací ETRS89 v ČR a S-JTSK bez volby identických bodů pomocí zpřesněné globální transformace s použitím zpřesněných převodních tabulek (verze 1710) pro transformaci souřadnic podrobných bodů i bodů podrobného polohového bodového pole určených pomocí technologií GNSS. Modul GNSS-JTSK 2018 byl schválen ČÚZK.

  13.52

  • Tisk zakázky GP: v případě tisku funkcí Tisk mapy volitelně přebírá měřítko vybraného výkresu (MN, GP, VN).

  13.28

  • Převod prvků objektů do technologie: Volitelně lze převádět i plochy na linie nebo uzavřené linie na plochy.
  • Selekce objektů – přidat/ubrat atributy: Opravena možnost zadat více atributů a hodnot.
  • Doplnění čísel popisných k parcelnímu číslu, Doplnění symbolů k parcelnímu číslu, Doplnění čísel LV k parcelnímu číslu, Doplnění informací k parcelnímu číslu: U výkresů obsahujících parcely z více k.ú. se testuje číslo k.ú. v informaci X u textu parcelního čísla.
  • Doplnění informací k parcelnímu číslu: Přidán nový druh informace „typ budovy zkratkou“ a „typ budovy zkratkou [mimo čp/če]“.
  • Výměra, Hromadný výpočet výměr: Opraveno nepamatování si dosavadního nastavení při ukončení dialogu Nastavení pomocí Esc (chyba verzí 13.20-13.26).
  • Tabulka GP14.TAB: Změna fontu u označení dílu, aby se zabránilo možné záměně podobných označení dílů (např. ‚i‘ a ‚j‘).
  • Kótování – měřická přímka: Opraveno kreslení znaku kolmice mezi délkami staničení a kolmice (chyba verzí 13.21 až 13.26).
  • Vytyčovací protokol, Vyrozumnění o označení bodu: Do položky Zhotovitel doplněny další dva řádky.
  • Založení zakázky GP: vstupní soubor VFK může být komprimován do formátu 7z.

  13.26

  • Geplan – vytvoření z grafiky: Lepší ošetření chyby v topologii hranic BPEJ (chyba verzí 13.22 až 13.25).

  13.25

  • Podklady měření: Opraveno získání ID parcely u ZE parcel s díly.
  • Vytyčovací protokol a souhlasné prohlášení: Doplněn sloupec na výběr bodů pro vytyčovací protokol.

  13.23

  • Podpora VFK verze 5.2.
  • Tvorba objektové mapy: Oprava rozpoznávání vnitřních ploch, pokud se více než jedna vnitřní plocha dotýká 1 bodem vnějšího obvodu (chyba verze 13.22).
  • Export DGN: Opraven export části kresby do jiného kvadrantu (chyba verze 13.22).
  • Oprava výpočtu střední chyby výšky volného stanoviska pro případ, kdy existovala pouze jedna orientace s výškou (chyba verze 13.22).
  • WSGP – Podklady měření: Přechod na novou verzi WSDP 2.6 (týká se dohledání identifikátoru parcel nebo změny hesla k uživatelskému účtu).
  • Vytyčovací protokol a souhlasné prohlášení: Oprava vzorové pozvánky na vytyčení.
  • Doplnění čísel popisných k parc. číslům, Doplnění symbolů k parc. číslům, Doplnění čísel LV k parc. číslům: opraven výběr k.ú. u podkladů VFK zadaných výřezem (chyba verze 13.22).

  13.22

  • Tvorba objektové mapy, obecné zadání plochy – topologicky: Vnitřní plochy (díry) dotýkající se 1 bodem vnějšího obvodu se nezahrnou do vnějšího obvodu, ale jsou chápány jako vnitřní plochy.
  • Vlastnosti, Uložit, Zavřít: Pamatují se rozměry a poloha dialogu a šířky sloupců tabulky.
  • Atributová tabulka: Zrušen export XLS z důvodu ukončení podpory příslušného ODBC ovladače firmou Microsoft (lze využít export do formátů CSV, DBF nebo MDB).
  • Import VFK: Doplněna podpora komprese 7z vstupních VFK.
  • Nová funkce Uložení SHP.
  • Nová funkce Vyrozumění o označení bodu.
  • Vytyčovací protokol a souhlasné prohlášení: Doplněna tvorba pozvánek na vytyčení.
  • Šipka k parcelnímu číslu: Doplněna volba pro vynechání dotazu na patu šipky (pata se umístí na pozici zmenšeného parcelního čísla).

  13.18

  • Oprava výkresu – text: Pamatuje si naposled použitý režim grafického či negrafického zadání polohy pro opravu textu a automaticky jej nastaví.
  • Oprava výkresu – šipka k parcelnímu číslu: Oprava vyzvednutí symbolu u škrtnutého čísla.
  • Založení GP: Převod symbolu „mezník DKM“ na symbol „mezník v náčrtu“ při založení výkresu MN je nově volitelný.

  13.17

  • Kontroly dat, Manažer chyb: V kontrolním protokolu (soubor KOV) se používají relativní cesty ke kontrolovaným výkresům a seznamům souřadnic.
  • GEPLAN: Opraveno uložení čísla GP v popisovém poli.
  • Vytyčovací protokol: Doplněna možnost nastavení hodnot bloku v tabulce bodů.

  13.15

  • Otevření souboru: Zrychleno načítání rozsáhlých výkresů a seznamů souřadnic.
  • Nová funkce Nahlížení do externích map (mapy.cz, google.cz/maps)
  • Opravy výkresu: Opravena změna vrstvy při opravě textu.
  • Rozpuštění složených prvků: Opraveno rozpuštění formátů Ax vytvořených pomocí připojení vzoru.

  13.14

  • Odvolání změn (znovunačtení z disku) zachová přiřazení výkresu k tématům projektu.
  • Oprava výkresu – text: Opraveno nezobrazování ostatních informací (chyba verzí 13.10 až 13.13).
  • Podpora vyhlášky 87/2017 Sb. (novela katastrální vyhlášky, zavádí nový způsob využití „mez, stráň“ a mění „hřbitov“ na „pohřebiště“, do Vytyčovacího protokolu přidán podpis vlastníka, nový formulář Prohlášení o opravě GPU pozemku).
  • Technologie tvorby GP14: Nový prvek „nová vnitřní kresba – věcné břemeno – šrafování jen VB“, umožňuje zadat plochu bez ohledu na hranice parcel, pokud je prvkem „nová vnitřní kresba – věcné břemeno – hranice“ zakreslen celý obvod břemene.
  • Vytyčovací protokol: Doplněna možnost vlastní úpravy poučení o zpřesnění (např. doplnit odkaz na nutnost vyhotovit GP pro zpřesnění hranic).

  13.13

  • Import DGN: Opraveno umístění symbolů při převodu buněk na symboly (u některých buněk se nerespektoval vtažný bod, chyba verzí 13.10 až 13.12.

  13.12

  • Podklady měření, Seznam požadovaných parcel: Zohlednění změny atributů WFS při přebírání čísla k.ú. při identifikaci parcelního čísla z WFS.

  13.11

  Obecné novinky verze 13:

  • nová funkce Uložení DGN
  • nová funkce Výdej dat (do formátů DGN, DXF, SHP, VYK)

  Obecné novinky zapracované v průběhu letošního roku:

  • do funkce Otevření WFS doplněny datové sady „ČÚZK-katastr-budovy“ a „ČÚZK-adresní body“
  • podpora služby WMTS (varianta webové mapové služby, server poskytuje data formou dlaždicových rastrů)

  Připravuje se:

  • nová funkce Kartogramy a kartodiagramy
  • nová funkce Uložení SHP

  Novinky KOKEŠ a Geometrické plány:

  • nová funkce Odevzdání GP (pomocí webové služby pro zpracovatele GP)
  • do funkcí Podklady měření a Seznam řízení doplněn tisk detailu řízení (číslo ZPMZ, rezervovaná parc. čísla a poddělení parc. čísel, rezervovaná čísla bodů PBPP)
  • nová funkce Doplnění čísla LV k parcelnímu číslu.
  • funkce Podklady měření, Seznam řízení: doplněn export detailu řízení do RTF a HTML.
  • funkce Seznam řízení: doplněno obnovení (znovuvytvoření) zakázky GP pro zvolené řízení

  Novinky zapracované v průběhu letošního roku:

  • podpora formátu XYZ ve funkcích Import souřadnic a Export souřadnic (používá se pro data digitálního modelu reliéfu DMR 4G, DMR 5G a digitálního modelu povrchu DMP 1G)
  • nová výpočetní funkce Konstrukční oměrné s redukcí střešního pláště
  • zapracování Přílohy 10 „Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných terestricky“ vyhlášky 383/2015 Sb. (novela Zeměměřické vyhlášky) do funkcí Polární metoda, Ortogonální metoda, Protínání z délek a Protínání z úhlů
  • do funkcí Podklady měření a Seznam řízení doplněn export detailu řízení do HTML a RTF
  • funkce Seznam řízení umožňuje obnovit soubor zakázky GP (REF)

  12.66

  • Polární metoda: Úprava výpočtu maximální délky rajónu.
  • Nová funkce Konstrukční oměrné s redukcí střešního pláště.
  • Import souřadnic: Nový formát XYZ pro data DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G.
  • Šrafování budov měřického náčrtu: Zrušeno vyřezávání textů kódů BPEJ.

  12.65

  • Nastavení programu – Expert: doplněna volba pro zjednodušené (rychlejší) tahání opravovaného textu.
  • Expert: zadání atributů rozšířeno o výběr hodnot ze seznamu.
  • Příprava podkladů: ošetřeno zadání polygonu pro výřez proti směru hodinových ručiček.

  12.64

  • Import DGN, Import DXF: lze importovat i soubory z adresářů, do kterých nelze zapisovat.
  • Přímé čtení VFP verze 4.0.
  • Export souřadnic: pro vybrané formáty možnost nadefinovat přesnost výpisu souřadnic.
  • Vytyčovací protokol: doplněn export do CSV.

  12.63

  • Načtení programu-technologie: opraveno ukončení definice pomocí Esc.
  • Fotodokumentace: opraveno zobrazování připojených fotografií (chyba verze 12.61).
  • Tvorba VN z náčrtu: u zpřesněných čísel bodů se přebírá nové číslo bodu.
  • GEPLAN – vytvoření z grafiky: doplněna kontrola, zda u všech dílů byl zadán druh pozemku.

  12.62

  Obecné funkce

  • Funkce Snímek mapy přejmenována na Tisk mapy, méně využívané tiskové funkce přesunuty do menu Soubor/Tisk/Další.
  • Uložení jako VTX nebo STX: způsob zaokrouhlování souřadnic sjednocen se zaokrouhlováním souřadnic v záznamu výpočtu.

  Práce s daty

  • Otevřít WFS server: doplněny datové sady ČÚZK-katastr-budovy a ČÚZK-adresní body.
  • Otevřít WMS server: doplněna podpora služby WMTS
  • Import VFK: opraveno rozřezávání výkresů katastrální mapy u podkladů VFK, které obsahují jen výřez území

  Geometrické plány

  • Vytyčovací protokol: v dialogu vlastníků rozšířen seznam parcel z 256 na 4095 znaků, ošetřen výskyt znaků & < > “ ‚ v textových polích (název vlastníka, popis vytyčovacích prací aj.)
  • Napojení změny: opraven výpis vzdálenosti v záznamu výpočtu u přímého napojení na dosavadní bod
  • GEPLAN: opraven výpočet způsobu určení výměry parcely u parcely přebírané ze starého stavu (celé)

  12.54

  Geometrické plány

  • Otevření zakázky GP, Uložení zakázky GP a Zavření zakázky GP: je akceptována i zakázka vzniklá funkcí Podklady měření, u které ještě neproběhl import podkladů VFK.
  • Vytyčovací protokol, souhlasné prohlášení: doplněna podpora 5ti místných parcelních čísel.

  12.53

  Geodetické funkce

  • Protínání z délek, Protínání z úhlů: doplněn test maximálního úhlu protnutí, upravena hodnota minimálního úhlu protnutí (dle vyhlášky 383/2015 Sb.).

  Geometrické plány

  • WSGP: přechod na služby WSDP verze 2.3 (dohledání ID parcely, změna přístupových údajů)

  12.52

  Geodetické funkce

  • Konstrukční oměrné – oprava rozdílného zaokrouhlování oměrných a výsledných délek mezi protokolem a záznamem.
  • Volná přímka – oprava výpočtu volné přímky pro 2 vstupující body, oprava výpočtu koeficientu zvětšení/zmenšení.

  12.51

  Geodetické funkce

  • Volné stanovisko, Průsečík přímek, Protínání z délek, Protínání ze směrů – nový test na minimální úhel mezi orientacemi.
  • Ortogonální metoda – doplněn test na délku měřícké přímky.
  • Volná přímka, Volné stanovisko, Orientace osnovy – odchylky a střední chyby lze nově vypnout/zapnout pro zpracování.

  Geometrické plány

  • Podklady měření: do žádosti o data VFK doplněn požadavek na blok DEBO (definiční body parcel a budov).
  • Vytyčovací protokol a souhlasné prohlášení: doplněna možnost netřídění zadaných bodů ve výsledném vytyčovacím protokolu.
  • Výpis listu vlastnictví: ošetření neplaných vazeb na související jiné právní vztahy (tj. chyb v podkladech VFK).

  12.50

  Práce s daty

  • Prodloužení a zkrácení linie: i při nepřebírání informací zůstanou zachovány informace, které se dědí (kreslicí klíč, výplň plochy, výška vrstevnice)

  Geometrické plány

  • nová funkce Seznam řízení
  • Podklady měření:
   • Stav exportu: doplněno stažení souboru VFK s následným založením zakázky GP
   • lze dohledat ID i pro parcely zjednodušené evidence
   • parcelní čísla lze převzít také z mapy RÚIAN
   • opravena identifikace stavebních parcelních čísel z WFS

  12.42

  Práce s daty

  • Názvy vrstev můžou obsahovat malá i velká písmena (názvy jsou case sensitive).
  • Expert: zjednodušeno překreslování dat při editaci (počet překreslování, omezení je na nejnutnější oblast), při editaci průhledných ploch nedochází k překrytí kresby plnou barvou (zachovává se průhlednost), při změně polohy textů je text tahán v jeho reálné podobě i s ochranným okolím.

  Geodetické funkce

  • Čtení SS v obecném formátu, Vstup bodu do SS, SS zpracování tabulkou, Oprava bodů podle SS, SS z výkresů: ošetřen výskytu znaku ; v kódu bodu
  • Přidána podpora pro další formát měřených dat LandXML, úprava stavájících importů formátů RAW a GTS7
  • Přesnost výpočtu volného stanoviska spočteného MNČ se nově testuje i podle Návodu pro obnovu a převod, přidán test rozdílu maximálního a minimálního orientačního posunu

  Geometrické plány

  • Nová funkce Podklady měření (využívá webové služby ČÚZK pro zpracovatele GP -WSGP)
  • Technologie tvorby GP14: nový prvek „vytyčený mezník“

  12.33

  Práce s daty

  • Import VFK – seznam souřadnic: opraven import nezplatněných bodů (budoucnost), k bodům zaměřeným (vytyčeným) s přesností 0.14 m v jiném ZPMZ než jsou číslovány doplněn kód s číslem ZPMZ zaměření.
  • Statistika – změna vztažného měřítka: opraveno překreslení šrafování s vyříznutými texty.

  Geodetické funkce

  • Kontrolní oměrné, Kótování – oměrka a Test zobrazení podrobných bodů: do protokolu přidán řádek s výpisem délky ze souřadnic a z oměrné resp. výpisem odsunuté délky, rozdílu délek a mezního rozdílu s identifikaci použité třídy přesnosti.

  Geometrické plány

  • Tvorba VN z náčrtu: u čísel zpřesněných bodů se přebírá jen číslo původního bodu (bez škrtky).
  • GEPLAN: opraveno přebírání čísla účtu do formuláře pro potvrzení GP, přidání č. účtu do standardních údajů formulářů.
  • GEPLAN: přebírání položky PM ze ZPMZ do Potvrzení GP a naopak.
  • Šrafování: nešrafování textů je vyřešeno tak, aby tuto volbu bylo možné použít i pro věcná břemena (tj. vyříznutý text nemění obvod šrafování).

  12.31

  Práce s daty

  • Import VFK: opraven import mapy BPEJ původem z VÚMOP a import z více vstupních VFK (chyby verze 12.30)

  Geometrické plány

  • Formulář souřadnic: u formuláře pro MN rozdělena volba importu „body popisu (stávající, nové)“ na samostatné importy „body popisu (stávající)“ a „body popisu (nové)“.
  • Založení zakázky GP: do výkresu náčrtu ZPMZ mohou být automaticky doplněny značky druhu pozemku ‚orná půda‘.
  • Vytyčovací protokol a souhlasné prohlášení: doplněna podpora práce s parcelami jiných evidencí než KN.
  • GEPLAN: nový formulář pro potvrzení geometrického plánu.
  • GEPLAN: přidána kontrola dopustné odchylky u nové parcely sestavené z dílů s kontrolní grafickou výměrou.

  12.30

  Práce s daty

  • Import VFR – doplněn import UKM.
  • Oprava výkresu – text: doplněna podpora bezměřítkových textů (lze zadat nulovou nebo zápornou výšku textu).
  • Rozpuštění složených prvků – šrafování plochy: nekreslený obvod plochy je zcela zrušen.
  • Kótování: lze potlačit kresbu kótovací čáry.

  Geodetické funkce

  • Výměra: opraveno nevypisování obvodu plochy při výpočtu bez zohlednění GPU a kódů kvality bodů.

  Geometrické plány

  • Nová funkce Vytyčovací protokol a souhlasné prohlášení.
  • Tvorba GP z náčrtu: opraveno nerušení červené značky „orná půda“.
  • GEPLAN: opravena tvorba formuláře Výkaz údajů o BPEJ u parcel PK s díly.
  • GEPLAN-vytvoření z grafiky: opraveno chybné plnění názvů mapových listů do záhlaví a popisového pole (chyba verze 12.22), opraveno nerozlišování stavebních parcelních čísel u GP pro vyznačení věcného břemene.

  12.22

  Geodetické funkce

  • Svahové šrafy: doplněno ukládání čísel bodů na kotevní body, opravena záměna hran u šraf přichycených jen k jedné hraně.
  • Nový formát pro import souřadnic Topcon GRS.

  Geometrické plány

  • Geplan – vytvoření z grafiky: doplněno hledání parcel dotčených zpřesněním hranice, u GP pro vymezení rozsahu věcného břemene doplněny dotčené parcely do ZPMZ.

  12.21

  • Šrafování plochy: opraveno šrafování lemovkou (chyba verze 12.20).

  Práce s daty

  • Export souřadnic: doplněn formát pro Topcon GRS
  • Import VFK – rozřezání KN mapy po katastrálních území: doplněna podpora dat VFK s neúplnou informací o přiřazení prvků mapy do k.ú.

  Geodetické funkce

  • Nový formát pro import souřadnic Leica TCRP 1202.

  Geometrické plány

  • Informace o parcelách v mapě: opraveno zadání stavební parcely v územích se společnou číselnou řadou.
  • Založení zakázky GP: opraveno neimportování nezplatněných geometrických plánů (chyba verze 12.20).
  • Založení zakázky GP: opraveno kopírování symbolu „mezník v náčrtu“ do linií hranic parcel při převodu platného stavu do náčrtu.

  12.20

  • Šrafování plochy: přidána volba na vyřezávání textů ze šrafování.

  Práce s daty

  • Nová analytická funkce Topologické překrytí: průnik, sjednocení, rozdíl nebo symetrický rozdíl ploch.
  • Informace hromadně: přidána volba pro mazání alternativního vzhledu.
  • Import VFK: doplněn test existence tabulek pro nezplatněné geometrické plány (jsou-li při importu požadovány).

  Geodetické funkce

  • Ukládání vypočtených bodů do SS a výpočet mezních odchylek: podpora zjišťování výsledného kódu kvality analýzou vstupních bodů.

  Geometrické plány

  • GEPLAN – vytvoření z grafiky: podpora geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

  12.11

  Geometrické plány

  • Import VFK, Založení zakázky GP, Export VFK: podpora VFK verze 5.1.
  • Založení zakázky GP: doplněn import definičních bodů parcel a budov.
  • Výměra: upraveno rozpoznávání lomových bodů na rovných úsecích s kombinací bodů s kódy kvality 3 a 8.
  • Export VFK: opraveno nepřenášení atributů budovy u měněných parcel.

  11.82

  Obecně

  • Legenda – umožnění tvorby víceřádkového popisu většího než 255 znaků.
  • Snímek mapy: opraven soutisk s razítkem při tisku do rastru, do metasouboru nebo na tiskárnu se zadaným DPI v případě zobrazení podle vrstev.

  11.80

  Obecně

  • Úprava INI: doplněno přenášení rozmístění ikon, úprav menu a přiřazení horkých kláves.
  • Čtení SS v obecném formátu: oprava načítání souřadnic, které neměly tvar čísla, např. WGS souřadnice ve tvaru DDD MM SS.
  • Nová technologie tvorby „B2” pro dokumentaci skutečného provedení stavby dálnice.

  Geometrické plány

  • Formulář souřadnic pro měřický náčrt: při importu bodů dle popisu se převezmou i popsané body měřické sítě
  • GEPLAN – vytvoření z grafiky: přidán volitelný výpočet výměr stávajících parcel (včetně porovnání s SPI KN), doplněno přebírání č.e. a č.p. z náčrtu ZPMZ, doplněno označení dílu „celá“ pro díl, který je zároveň stávající parcelou, přidána volitelná aktualizace označení dílů v náčrtu, opraveno plnění seznamu bonit pro parcely s nebonitovaným dílem, opraveno plnění názvů mapových listů.
  • Technologie tvorby GP14: doplněna konverzní tabulka pro export do DGN.

  11.75

  Práce s daty

  • Symboly dle CELL MS: opraveno kreslení ve funkci Expert.
  • Kontroly dat-totožnost: body SS nepoužité ve výkresu jsou setříděny tak, aby je bylo možné v Manažeru chyb zrušit.

  Geodetické funkce

  • Klady map: oprava nezobrazování názvu mapového listu v grafice pro klady s měřítkem 1:50000 a menším.

  Geometrické plány

  • Výměra, Hromadný výpočet výměr, Kontroly dat, GEPLAN: upraven výpočet výměry dle GPU podle aktuálních požadavků ČÚZK.
  • Tvorba budoucího stavu KM: opraveno zobrazení chybějících linií (souvisí s přesunem značek mezníků).
  • Export VFK: ošetření výskytu rušeného prvku s chybnou informací E (mohl vzniknout neúplný export, bez nových prvků).
  • GEPLAN: oprava načítání údajů popisového pole se znaky &, <, > (chyba verze 11.73).
  • GEPLAN-vytvoření z grafiky: oprava vypisovaného způsobu určení výměry v záznamu výpočtu, přidán výpis mezní odchylky.
  • Technologie tvorby GP14: pro nové a rušené hranice územních celků nastavena delší perioda opakování symbolu.

  11.73

  Obecně

  • Undo: oprava vrácení změn v případě rušení celého objektu.

  Práce s daty

  • Šrafování plochy: lze spojit více zadaných ploch (vhodné např. pro šrafování věcných břemen).
  • Čtení STX: oprava automatického číslování při nahrazování prefixů (chyba verzí 11.65 až 11.70).
  • Most, propustek: opraveno kreslení (možnost zadat krajní body číslem bodu nebo dvojicí souřadnic), stočení symbolů na krajích mostu přizpůsobena formátům VKM a VFK.

  Geometrické plány

  • Nová funkce Převod čísel bodů na 15 cifer.
  • Nová funkce Šrafování budov měřického náčrtu.
  • Formulář souřadnic: pro formulář MN přidána možnost importovat rušené body, do souboru SSO se ukládá nadpis seznamu.
  • Výpočet výměr podle GPU: do záznamu doplněna poznámka o nepoužití vložených bodů při výpočtu výměry.
  • GEPLAN: oprava formuláře Výkaz výměr pro jednoho nabyvatele.
  • Založení zakázky GP: při převodu platného stavu do náčrtu se upraví vzhled symbolů mezníků (na „mezník v náčrtu“)
  • Tvorba budoucího stavu KM: opraveno nerušení škrtnutých mezníků a převádění nových mostů.
  • Technologie tvorby GP14: oprava definice nových hranic územních celků (k.ú., obec, okres, kraj), definice změny hranic správního celku na hranici parcely a definice změny hranice parcely na hranice správního celku.

  11.70

  Geodetické funkce

  • Export formulářů PBPP do CSV: názvy souborů opraveny dle katastrální vyhlášky.

  Geometrické plány

  • Oprava výpočtu výměry podle GPÚ (rozpoznávání vložených bodů na delších úsecích, chyba verzí 11.65 až 11.67)
  • GEPLAN: oprava výpočtu odchylky uzávěru skupiny, oprava naplnění z grafiky v případě dat obsahujících stavební a pozemkovou parcelu shodného čísla
  • Formulář souřadnic: zúžení formuláře pro MN a GP v záznamu
  • Kontroly dat/SPI KN: hromadný výpočet výměr vynechá vložené body a zohledňuje rozdílné souřadnice obrazu a polohy.

  Práce s daty

  • Expert, Opravy výkresu: prodloužení délky čísla bodu v protokolu na 15 cifer (chyba verzí 11.65 až 11.67)
  • Čtení STX: opraveno načítání kódů obsahujících mezery (chyba verzí 11.65 až 11.67)
  • Rozšíření, doplnění a opravy exportů/importů měřených dat.

  11.67 – beta verze

  Geodetické funkce

  • Porovnání bodů SS: opraveno ztotožnění bodů podle CB (chyba verzí 11.65 a 11.66).
  • Ukládání bodů do SS: oprava chybného neukládání výšky k bodu pokud ji spočtený bod již měl, např. polární metoda, polygon … (chyba verzí 11.65 a 11.66).

  Geometrické plány

  • Nová funkce Převod čísel bodů na 12 cifer.
  • GEPLAN: oprava přebírání čísla ověření do záhlaví GP.
  • GEPLAN: oprava maskování a přesunu formulářů, přidána možnost zadat do stálých údajů formulářů druh věcného břemene a oprávněného, aktualizace využití pozemků, typů staveb, účelů GP a poznámek ve výpočetních formulářích.
  • Založení zakázky GP: opraven import seznamů souřadnic z VFK pro případ, kdy název zakázky obsahuje znak mezera.
  • Přeskupení vrstev: přidána definice pořadí vrstev pro technologii GP14.
  • Tabulky: nové prvky „nový mezník ne VN“, „nový lomový bod jiný“, úprava vzhledu oměrek (šikmý font, zúžení textu), oprava rozestupu a barev šrafování budov .
  • Formulář souřadnic: opraven zápis seznamu souřadnic MN do záznamu výpočtu (číslo bodu 9 cifer, číslo k.ú. na extra řádek).
  • Parcelní číslo: opravena barva škrtky.

  11.66 – beta verze

  Geodetické funkce

  • Výměra: opraveno zjišťování způsobu určení výměry (chyba verze 11.65).
  • Polární metoda, Tachymetr dávkou: oprava záznamu výpočtu pro polární metodu (chyba verze 11.65).

  Geometrické plány

  • Formulář souřadnic: opraven import bodů dle popisu ve výkresech MN a GP, aktualizován text poznámky.
  • Tvorba budoucího stabu KM: opraven převod nových parcelních čísel a šipek k nim (chyba verze 11.65)
  • Opraven dvojí výpočet bodu (chyba verze 11.65), včetně výpisu v protokolu.
  • Tabulky: opravena barva škrtky symbolů druhu pozemku a škrtky textu a volání popisu zpřesněného bodu MN,GP.

  11.65 – beta verze

  Obecně

  • Import VFK: podpora importu grafiky (výkresy, seznam souřadnic) z VFK verze 5.0

  KOKEŠ

  • Technologie číslování bodů ZMVM: podpora 15ciferných čísel bodů.

  Geodetické funkce

  • Výměra, Hromadný výpočet výměr: při výpočtu podle GPÚ jsou vynechávány nelomové body.
  • Polygonový pořad: opraveno přibližné vyrovnání uzavřeného polygonového pořadu.

  Geometrické plány

  • Nová technologie tvorby GP14 pro geometrické plány dle vyhlášky 357/2013 Sb., zrušení funkce Průsvitka.
  • Založení zakázky GP – soubory VFK lze do dialogu zadat přetažením (drag&drop).
  • GEPLAN – změna popisového pole GP a ZPMZ dle vyhlášky 357/2013 Sb.

  11.55

  Obecně (všechny produkty)

  • Podpora přímého načítání tras z formátu GPX.
  • Přímé čtení výměnného formátu pozemkových úprav VFP (výkresy a vybrané popisné informace).
  • Práce se zeměpisnými souřadnicemi (trasové body import i export do/ze seznamu souřadnic, trasy otevření gpx jako nativního formátu).
  • Práce s daty

   • Atributová tabulka zachovává pořadí uložení atributů v objektu.
   • Podpora dlouhých názvů atributů, rozlišování velikosti písmen v názvu atributu.
   • Práce s atributy a Atributová tabulka umožnují v obsahu atributu vytvořit a otevřít odkaz
   • Atributová tabulka podporuje v rámci kalkulačky atributů výpočty výměry a obvodu plochy a délky linií v objektu.

  Geodetické funkce

  • Volitelné zaokrouhlování vypočtených bodů na zvolenou přesnost.

  Geometrické plány

  • GEPLAN – možnost uložení původních parcel do CSV.

  11.48, 11.46

  Práce s daty

  • Legenda výkresu – přidána možnost uložení předdefinovaných nastavení a jejich použití pro novou legendu nebo v opravách.
  • Výplň ploch dle atributů – zjednodušena tvorba legendy.
  • Atributová tabulka – do kalkulačky přidána funkce round a přidáno zaokrouhlování výsledné číselné hodnoty při ukládání do atributu typu text.
  • Nová technologie tvorby RUIAN.
  • Opravy exportů dgn a dxf na základě testování a připomínek uživatelů.
  • Výpočet plochy: opraven výpočet obvodu plochy zadané linií, která obsahuje vnitřní plochy spojené s vnější neviditelnou čarou (typ spojení ‚P‘).

  Geometrické plány

  • Kótování – oměrka: v záznamu výpočtu opraven výpis délky vypočtené ze souřadnic (délka pro záznam se nepočítala ze zaokrouhlených souřadnic).
  • Opraveno převádění škrtnutých symbolů druhu pozemku do grafického znázornění GP (vynechá se orná půda a dvůr) a do vytyčovacího náčrtu (vynechají se škrtky).
  • Přidány kreslicí klíče pro změnu hranice parcely na hranici kraje a zpět a pro novou hranici kraje, upraven převod výkresu grafického znázornění do budoucího stavu.
  • GEPLAN:
   • možnost maskování výstupních formulářů (popisové pole, ZPMZ, vytyčovací náčrt, výkaz výměr).
   • přidána volba pro export seznamu stávajících parcel do CSV.

  11.35

  Práce s daty

  • Tisk do rastru – opraven výstup do rastru ve formátu JPG (chyba verze 11.31).
  • Výplň plochy, Oprava výkresu – nově podporován kód výplně -1 pro nekreslené výplně ploch.
  • Vylepšení a opravy exportů dgn a dxf – oprava převodu pozadí u textů.

  Geometrické plány

  • GEPLAN – rozšíření řádek ve vstupních tabulkách na 2000 pro velké GP.
  • Export VFK – není nutné u parcel ZE zadávat kód způsobu určení výměry.
  • Výpisy informací o parcele a LV – doplněny odkazy na webovou službu dálkového přístupu k ISKN (umožní výpis aktuálních údajů, služba vyžaduje registraci a platbu za každou stránku výpisu).

  11.31

  Práce s daty

  • Obalová zóna (buffer zóna), výrazné zrychlení funkce zejména při větších šířkách zóny.
  • Export DGN – doplněna podpora formátu DGN verze 8, dialogy pro nastavení konverzí linií, ploch, symbolů a textů jsou propojeny s grafikou.
  • Export DXF – dialogy pro nastavení konverzí linií, ploch, symbolů a textů jsou propojeny s grafikou.
  • Import DGN – oprava přebírání výšky a šířky textu tabulky systému Expert.
  • Import VFK – opraven pád při nesouladu přípony souboru (VFK, ZIP, GZ) s vlastním obsahem souboru.
  • Informace hromadně – možnost nerušit osamocené body bez jakékoliv informace po provedených opravách.
  • Informace a rušení hromadně – oprava výpisu spojení na následující bod v protokolu.
  • Test přilehlosti bodů k přímce – oprava špatného výpisu do protokolu.
  • Snímek mapy – opravena aktualizace velikosti taženého výřezu při změně okrajů papíru.

  Geodetické funkce

  • Export měřených dat – přidán nový formát FBK – polní zápisník (field book) AutoCAD.
  • Nová funkce Rozšířený vstup bodu – nabízí další možnosti pro zadání polohy.

  Geometrické plány

  • Do tabulek systému Expert pro kresbu katastrální mapy (DKM1_3.TAB), náčrtu nebo grafického znázornění GP (GEPLAN.TAB) a map zjednodušené evidence (ZE.TAB) a dalších (ZJISTHRANIC.TAB, NAZVOSLOVI.TAB, ORMAPA.TAB, DEBO.TAB) doplněn zákaz víceřádkového textu pro parcelní čísla, místní a pomístní názvy a kódy BPEJ.
  • Doplněna podpora nové konvence názvů exportů dat (VFK) z ISKN.
  • Vyhledání parcely v mapě, Prezentace dotazů aj. – doplněno zvýrazňování parcel plošnou výplní.
  • GEPLAN – opraveno kompletní přebírání ostatních údajů (obec, kat. pracoviště …) z kat. území zadaného v nastavení.

  11.22

  • Podpora zobrazování dat poskytovaných službou WFS (aktuálně služby CP:CadastralParcel a CP:CadastralBoundary poskytované ČÚZK).
  • Certifikovaná transformace mezi ETRS a JTSK.
  • Nová funkce Atribut do textu podél linie.
  • Nová skupina funkcí pro Tisk kladu listů (zahrnuje definici kladů, rušení nepokreslených listů, popis listů a vlastní tisk do BMP).
  • Nová funkce Popis zpřesňovaného bodu: složený prvek obsahující původní přeškrtnuté CB a nové CB (včetně zapojení do tabulky funkce Expert GEPLAN.TAB, přebírání původního čísla do poznámky ve funkci Formulář souřadnic a převodu do výkresu GP jako normální popis bodu).
  • GEPLAN – Nová volba „Vytvoření z grafiky“ pro automatické naplnění tabulek dle výkresu měřického náčrtu nebo dle výkresů platného a budoucího stavu.
  • Formulář souřadnic pro náčrt (ZPMZ) – nadpis může být dvouřádkový (lze využít pro doplnění, zda se jedná o body dřívějších ZPMZ nebo nově určené body).
  • Ortogonální metoda – dopracována možnost testovat staničení a kolmici na mezní hodnoty podle Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod.
  • Test přilehlosti bodů k přímce – oprava špatného výpisu do protokolu, odstraněna chyba při rušení posledního bodu v objektu výkresu.
  • Export měřených dat – formát ZAP – oprava chybného exportování kódu v případě, že kódem bylo číslo.
  • Při opravě výplně plochy funkcí Oprava výkresu opraveno rušení díry.
  • Import DGN: do funkce doplněna možnost nastavení implicitních hodnot dialogem pro prvky nenalezené v technologii konverze.
  • Selekce – opravena chyba v zadávání číselných podmínek pro atributy z klávesnice.
  • Informace hromadně – možnost nerušit osamocené body bez jakékoliv informace po provedených opravách.

  10.76

  Obecně

  • Ovládání výřezu pomocí kolečka myši – úprava i pro citlivější myši

  Práce s daty

  • Funkce Import DGN nově podporuje také formát DGN verze 8, umožňuje prohlížet importované prvky v grafice a spolupracuje s tabulkou funkce Expert
  • Ve funkcích Export DXF a Uložení DXF opraven export víceřádkového textu
  • Výplň ploch dle atributů: doplněna možnost práce s bloky v tabulce
  • Funkce Oprava výkresu při opravě výplně plochy automaticky opraví i typ spojení na spojnicích vnějšího obvodu s vnitřní plochou
  • Interpolace bodů vrstevnic – oprava interpolované výšky při zadání bodem, jehož staničení od prvního bodu je záporné. Při hledání interpolovaného bodu o zadané výšce je nově možno zadat i výšku vně intervalu výšek koncových bodů
  • Do funkce Kontroly dat doplněn test, zda z prostředního bodu kruhového oblouku nevychází jiná linie.
  • Nápověda funkcí Kontrola dat a Manažer chyb rozšířena o popis jednotlivých chyb a dostupných akcí při procházení chyb
  • Opraveno kreslení DGN multičáry při přímém čtení (DGN7)
  • Ve funkci Kružnice opraveno nepřebírání čísel bodů při zadání třemi body
  • Ve funkci Připojení vzoru opraveno používání znaku & v doplňovaných textech.
  • Funkce Rozpuštění složených prvků podporuje také prvek „propustek, most, lávka“
  • Funkce Export REF podporuje volitelný export fotodokumentace

  Geodetické funkce

  • Ve funkci Výměra opraven výpočet plochy kružnic, včetně úpravy záznamu výpočtu.
  • Volné stanovisko MNČ – oprava funkce i pro nekorektní zadání při výpočtu výšek, kdy je jako měřený zenitový úhel zadána hodnota 0.
  • Import měřených dat z formátu JOB ignoruje orientace i podrobné body, které obsahují jen souřadnice bez měření, a nově rozpoznává měření ve druhé poloze.
  • Upraven import měřených dat z formátu Nikon RAW (rozpoznávání orientací), doplněn import souřadnic z formátu Nikon RAW.

  Geometrické plány

  • Funkce Založení zakázky GP podporují vstupní soubory komprimované do formátu GZ.
  • Opraven export kružnice dané středem a poloměrem do VFK.
  • Funkce Export VFK rozšířena o možnost třídit tabulku se seznamem souřadnic pomocí kliku na záhlaví tabulky.
  • Funkce Export REF umožňuje u zakázky GP volitelně exportovat také podklady VFK a vytvořené změnové věty VFK (pokud existují a jsou uvedeny v souboru zakázky).
  • Do kontrol výkresu budoucího stavu doplněn test, zda linie hranic parcel a vnitřní kresby nejsou napojeny na prostřední bod kruhového oblouku.
  • Funkce Vybarvení parcel podle využití a Vyhledání parcely v mapě podporují zakázky přes více k.ú.
  • Při plnění Formuláře souřadnic se ignorují body z technologie číslování STANDARD, které nemají informaci T (kód kvality).
  • GEPLAN:
   • Oprava zobrazení desetin u výměr větších jak 0.5 m2 ve Výkazu výměr podle KN.
   • Oprava výpočtu odchylek ve skupině, kde výměra původní parcely je kvality 2 a všechny výměry dílů jsou také kvality 2.
   • Přidána možnost výpočtu geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků.
   • Výpočet ploch dopočítává i kvalitu výměry a kvalitu nejméně přesně určeného bodu hranice.
   • Přenos položky dne a č. ověření z formuláře záhlaví do grafiky, přebírání druhu a využití pozemku z parcely starého stavu do dílu nov. stavu ve formuláři, přidání dílu nov. stavu.

  10.56

  • Import měřených dat z formátu JOB ignoruje orientace i podrobné body, které obsahují jen souřadnice bez měření, a nově rozpoznává měření ve druhé poloze.
  • funkce Zpracování měřených dat rozšířena o výpis maximálního rozdílu minimálního a maximálního orientačního posunu na stanovisku (včetně mezní hodnoty) při výpočtu volného stanoviska transformací
  • ve funkcích Vyrovnání na přímku a Vyrovnání na linii možno zpracovávat a zapisovat do záznamu i body na přímce či linii již ležící
  • ve funkci Oprava výkresu – linie opraveno chybové zobrazení, náhled a popis identifikované linie
  • linka GP – v kreslicích tabulkách i v exportu VFK ošetřeno nerozlišování typu budovy (zděná/dřevěná) v mapě

  10.53

  • funkce Export REF místo rušení obsahu cílového adresáře nabídne založení nového podadresáře
  • Porovnání bodů SS – do zjišťování přesnosti měření přidány volby i pro kódy kvality 6,7 a 8 a pro tisk porovnání dodělána možnost volby kódu kvality pro testování mezních odchylek (kód kvality buď přímo z porovnávaných bodů nebo nastavený kód kvality 3 až 8)
  • Kontrolní oměrné, Kótování – oměrka, Test zobrazení podrobných bodů – oprava záznamu výpočtu, byl prohozen výpis měřené a vypočtené (odsunuté) délky
  • v záznamu výpočtu opraveno vypisování textu „dálka“ namísto „délka“ (chyba verze 10.52)
  • Šipka k severu – opraveno kreslení ve funkci Expert (chyba verze 10.52)
  • Expert – opraveno zobrazování kruhového oblouku při zadávání druhéno bodu oblouku (chyba verze 10.52)
  • mezi povolené symboly pro kontrolu výkresu podle SPI KN doplněny zbořeniště-společný dvůr a vodní dílo
  • ve vzorové šabloně pro Prezetační tisk upraveno grafické měřítko
  • tablet, GPS – oprava komunikace na COM portech, nyní funguje i pro port větší než COM9
  • linka GP – připraveny kreslicí klíče pro novou hranici okresu, rušenou hranici okresu se zachování hranice parcely a pro změnu hranice parcely na hranici okresu, včetně podpory při převodu výkresu grafického znázornění GP na budoucí stav

  10.52

  • funkce Atributová tabulka podporuje skriptovací jazyk pro hromadné nastavení hodnoty atributu („kalkulačka atributů“), pro editace hodnoty není nutné dvakrát poklepávat na buňku (editační režim je dostupný stále), přidána import dat z CSV
  • nová funkce Atribut do informace na bodech
  • nová funkce Převod prvků objektů do technologie
  • nová funkce Tisk tabulek ploch
  • funkce Zpracování SS tabulkou a Porovnání bodů SS umožňují zvýraznit aktivní bod
  • funkce Porovnání bodů SS umožňuje porovnávat dvojici seznamů i v rámci jednoho seznamu jak podle polohy tak i podle čísel bodů
  • do funkce Vyrovnání na přímku a Vyrovnání na linii doplněno hromadné zpracování
  • ve funkcích Protínání vpřed z úhlů a Protínání z délek opraveno načítání měřených dat u bodů, které v měřených datech nemají úplné číslo bodu
  • ve funkci Informace o prvku opraven výpis výplně plochy při zobrazení celých objektů
  • ve funkcích Linie v rozsahu kreslicího klíče hromadně, Text v rozsahu kreslicího klíče hromadně opraven výpis počtu prvků pod kurzorem myši při zadání prvků identifikací (omylem se mohly započítat i prvky z needitovatelných výkresů)
  • ve funkci Hromadný výpočet výměr opravena možnost výběru způsobu výpočtu mezní odchylky
  • opravena kontrola topologická blízkých bodů seznamu souřadnic a výkresu při zapnuté selekci objektů (v některých případech se do kontroly nezahrnuly body seznamů souřadnic)
  • funkce Mažer chyb umožňuje u kontroly totožnosti bodů opravovat i výšky bodů
  • při volbě technologie tvorby ve funkci Expert lze požadovanou technologii vyhledat pomocí popisu
  • v technologii tvorby DKM1_3 nastavena tloušťka 0.35 mm pro vrstvu 1-hranice parcel, kvůli možnosti tisku DKM (nutno zadat zobrazení dle vrstev a přebírání tloušťky z tabulky vrstev)
  • při opravě legendy výkresu lze pracovat s blokem více řádku, dále zjednodušeno přesování řádků a editování popisu a parametrů

  linka GP

  • funkce Formulář souřadnic nepřebírá do souřadnic obrazu body nezplatněných geometrických plánů
  • ve funkci Export VFK rozšířen výpis chyb při zápisu rušených prvků
  • připraveny kreslicí klíče pro novou hranici katastrálního území, novou hranici obce, rušenou hranici k.ú. či obce se zachováním hranice parcely a pro změnu hranice parcely na hranici k.ú. či obce, včetně podpory při převodu výkresu grafického znázornění GP na budoucí stav
  • opraven export značky „vodní tok užší než 2 m“ do VFK (chyba verzí 10.10 až 10.27)

  10.27

  • ve funkci Import VFK opraven import definičních bodů budov (importovalo se jen prvních 8190 bodů)
  • ve funkci Expert opraveno zvětšování či změnšování taženého textu při kreslení (chyba verze 10.24)
  • funkce Kontroly dat nepovažuje za chybu typ spojení P na spojnici připojující vnitřní plochu
  • ve funkci Export geodetických údajů do PBPP opraveno nepřebírání posledního (pátého) řádku poznámky
  • LinkaGP: při zakládání zakázky opraven import pracovní databáze zakázky (případná chyba se projevovala při exportu VFK jako chybějící tabulka souradnice_obrazu)
  • GEPLAN: opraveno přebírání kat. pracoviště ze ZPMZ do potvrzení GP

  10.24

  • nabízené vrstvy při zakládání nového objektu se přebírají z tabulky funkce Expert, a to buď všechny vrstvy z tabulky (obecné funkce, např. Přines objekt), anebo jen vrstvy pro daný typ prvku (např. Tvorba linie, Práce s textem, Práce se symbolem, složené prvky atp.)
  • opravena podpora technologických tabulek při tahání kreslených (či opravovaných) prvků a v dialozích pro nastavení vlastností prvku (konkrétně Detail vykresu, Parcelní číslo, Šipka k parc. číslu, Popis bodu číslem, Práce se symbolem, Práce s textem, Popis bodu souřadnicemi, Strom, Přines objekt, Posun prvku)
  • nová funkce Uložit DXF jako
  • nová funkce Nivelace
  • nový modul Fotodokumentace (zobrazování poloh fotografií, případně jejich editace/vložení k fotografii)
  • nová funkce Vzdálená pomoc
  • GEPLAN, nový vzhled Žádosti o potvrzení GP (požadavek ČÚZK, povinný od 1.7.2011)
  • Čtení SS v obecném formátu, lze potlačit výpis načítaných bodů do protokolu a testování duplicity bodů
  • Klíč a transformace, opravena možnost užití kladu mapového listu pro zadání cílových souřadnic
  • Výplň plochy, lze nastavit překrytí kresby pod plochou (maska), opraveno zadávání kreslicího klíče obvodu (chyba verze 10.18)
  • Oprava výplně plochy, lze nastavit překrytí kresby pod plochou (maska), opraveno rušení výplně (chyba verze 10.18)
  • Linka GP: opraveno nepřebírání čísel bodů do obvodu šrafování břemene nebo při výpočtu plochy v případech, kdy zaměřený bod nebyl součástí všech linií a funkce dopočítala průsečík
  • Parcelní číslo, podporuje i kreslení označení dílů, včetně automatického zvyšování označení (po dílu ‚z‘ následuje ‚a1′), dále doplněna možnost kreslit oválek pomocí linie se zvoleným kreslicím klíčem (může být vhodnější pro export výkresu do DXF či DGN)
  • Výplň ploch dle atributů , doplněno zadávání výplní z grafické nabídky a tvorba předpisu pro legendu
  • Dávka s náhledem vypočtu stanovisek, stisknutí klávesy ESC pří náhledu stanoviska ukončí celý výpočet, změny v zapnutí/vypnutí orientace při náhledu výpočtu se zpětně nepromítnou do zdrojových dat (zdrojová data zůstanou nezměněná)
  • odstraněno zkreslování tisku při tisku pomocí bitmapy (zadání hodnoty DPI v Nastavení programu)

  linka GP

  • opraveno nepřebírání čísel bodů do obvodu šrafování břemene nebo při výpočtu plochy v případech, kdy zaměřený bod nebyl součástí všech linií a funkce dopočítala průsečík

  10.18

  • ve funkci Atributová tabulka lze identifikovat objekt klikem do vyplněné plochy, funkce rozšířena o export do formátu HTML
  • ve funkci Prezentační tisk lze umisťovat prvky na stránku tažením myši, přidáno grafické měřítko
  • ve funkci Otevření WMS se místo ortofota 1 m nabízí ortofoto 0,5 m
  • funkce Oprava výkresu rozšířena o možnost změny kreslicího klíče obvodu vyplněné plochy, dále opraveno přidání vnitřní plochy u ploch, jejichž obvod je nakreslen proti směru pohybu ručiček
  • funkce Hromadná aproximace křivek respektuje spojení NC (neviditelná křivka; předvádí se na NL)
  • ve funkci Informace hromadně – rušení informací opraveno pamatování zadání
  • do funkce Tvorba jednočarové mapy doplněna možnost zadat hlavičku cílového výkresu, včetně volby technologie tvorby
  • ve funkci Ořezání rastrů opraveno ořezání více binárních rastrů najednou
  • v importu VFK opraveno doplňování použitých k.ú. do seznamu, který se nabízí při výběru k.ú. v modulu KATASTR, a tvorba projektu u varianty importu pouze databáze a katastrální mapy jen s rozřezáním po k.ú.
  • ve funkci Klady map opraveno hledání listu Základní mapy pro body ležící blízko severního kraje listu
  • Import měřených dat, pro formát GTS7 opravena nezapisování posledního měření ke stanovisku, znovu přidán formát Pentax W800 RAW (chyba verze 10.13)
  • ve funkcích Import souřadnic a Export souřadnic opraveno nenabízení podporovaných formátů v dialogu (chyba verze 10.13)
  • v importu měření ve formátu Topcon gts7 opraveno nastavení polohy pro poslední bod na stanovisku
  • ve funkci Vyrovnání plochy opraveno potvrzení výsledku (chyba verze 10.13)
  • ve funkci Výplň ploch dle atributů opraveno vyplňování objektů s více liniemi a práce s plochami ohraničenými obloukem nebo křivkou (chyby verze 10.13)
  • ve funkci Čtení SS v obecném formátu opraveno čtení kódu kvality a transformace bodů WGS (chyby verze 10.13
  • ve funkci SS zpracování tabulkou opraveno přičítání a odčítání hodnot k číslu bodu začínajícího nulou v technologii ZMVM (úvodní nuly se chybně odmazávaly)
  • opravena mezní polohová odchylka pro pomocný polygonový pořad na hodnotu m_odch=0.012*sqrt(delka)+0.1
  • do funkce Vyrovnání sítě doplněno testování totožnosti orientace a stanoviska před vlastním výpočtem
  • ve funkci Tachymetr dávkou opraveno zobrazování vícenásobných orientací při náhledu výpočtu stanoviska
  • ve funkci Kontroly dat opraveno rozpoznávání parcelního čísla s dílem při kontrole parcelních čísel
  • funkce Doplnění symbolů k parcelním číslům umožňuje definovat symbol i pro ornou půdu
  • funkce Nahlížení do KN z důvodu změny na serveru www.cuzk.cz nepodporuje zadání parcelního čísla z klávesnice, dále opraveno spouštění výchozího internetového prohlížeče na 64bitových windows

  linka GP

  • ve funkci Export VFK ošetřen vícenásobný výskyt bodu daného čísla s různými souřadnicemi nebo kódy kvality (zvlášt pro souřadnice obrazu a pro souřadnice polohy), body s chybějícím či chybným číslem bodu se ohlásí všechny najednou a do výpisu chyb v grafice doplněny souřadnice bodu
  • ve funkci Export VFK opravena možnost přerušit exportu při zobrazení seznamu souřadnic (chyba verze 10.13)
  • ve funkci Protokol o zobrazení změny do KMD změněn test polohové odchylky na identických bodech s mezní souřadnicovou odchylkou na testování souřadnicových odchylek dle vyhlášky
  • při dohledávání bodů ve funkci Formulář souřadnic se prioritně hledají body s kódem kvality, před testování shody souřadnic obrazu a polohy se souřadnice zaokrouhlí, dále opraveno přebírání kódů bodů volbě „Import pro MN“
  • ve funkci Napojení změny oprava přímého napojení na bod
  • ve funkci GEPLAN přidána možnost vstupu z databáze do tabulky nového stavu pro věcné břemeno a přidáno rušení bloku řádků v hlavních tabulkách (st., ZE a nov. stavu), doplněn seznam souřadnic pro vytyčovací náčrt a opraveno přebírání údajů pro popis vyt. náčrtu z údajů ZPMZ
  • funkce GEPLAN podporuje nastavení výpočtu výměr v grafice, dále při tvorbě starého stavu importem z databáze se nepřebírá využití budovy
  • funkce Seznam požadovaných parcel umožňuje zadat také kód původního k.ú.
  • do tabulek doplněna měřická přímka náznakem

  10.13

  • přepínání aktivního seznamu souřadnic na panelu nástrojů
  • nové funkce Atributová tabulka, Sloučení ploch, Doplnění čísel popisných k parcelním číslům, Doplnění symbolů k parcelním číslům a Přeskupení objektů
  • nový složený prvek Grafické měřítko
  • funkce Čtení SS v obecném formátu hlídá duplicity bodů, lze zadat krok (tj. importovat např. jen liché řádky)
  • funkce Selekce bodů SS rozšířena o volby „vyber vše“ a „vyber nic“
  • vylepšeno uživatelské rozhraní funkcí Prezentační tisk a Výplň plochy dle atributů
  • při opravě výplně plochy lze přidat nebo odebrat vnitřní plochu (díru)
  • funkce Přeskupení vrstev umožňuje také rozdělit výkresy na jednotlivé vrstvy
  • funkce Kružnice umožňuje kreslit kružnice zadané třemi body
  • sloučení funkcí Průsečík přímka přímka a Průsečík úseček se Z a funkcí Průsečík přímka kružnice a Průsečík přímka kružnice se Z
  • ve funkci Klady map opraveno generování kladu listů pro sáhové klady (některé řady mohly být vynechány)
  • ve funkci Multitext opraveno zobrazování textu při otáčení během umisťování
  • import měřených dat ve formát ZAP/ASC (MAPA2) doplněn o přebírání kódů umístěných na pevných či volných stanoviscích
  • opraveno přizpůsobení šrafování plochy změně vztažného měřítka
  • opraveno chybné přidání dočasné kresby do přerastrovaných či ořezaných rastrů
  • přidána možnost ochrany KOKEŠe pouze softwarovým klíčem, vazba na jeden počítač

  Linka GP

  • při exportu VFK se hlídají nepřípustné tvary linií (např. linie tvaru písmene P) a nesoulad s technologií tvorby DKM1_3
  • do tabulek doplněn symbol nové slučky (základní velikost je 3mm, tj. dvakrát větší než normální slučka)
  • GEPLAN – opraven výpočet při sčítání dílů

  9.67

  • funkce Import měřených dat rozšířena o formát Pentax W800 raw
  • ve funkci Polární metoda opraveno nepoužití vlivu refrakce a zakřivení Země na výšky
  • ve funkci Hromadný výpočet výměr opraveno nezobrazování čísla bodu a kódu kvality na prvním bodě vnitřní plochy
  • ve funkci Obalová zóna opraveno potlačení kresby lemovky na čarách připojující díry (vnitřní plochy)
  • ve funkci Nastavení programu opraveno nezobrazování síťových tiskáren připojených přes jiný počítač (týká se OS Vista a Win7)
  • ve funkci Porovnání bodů SS opraven zápis dvojice bodu do souboru pro transformaci (při přesnosti mm se ořezávaly souřadnice)
  • ve funkci Výplň ploch dle atributů opravena výplň ploch šrafováním
  • funkce Šrafování plochy umisťuje při velkých rozestupech šrafy tak, aby zůstala alespoň jedna šrafa přibližně uprostřed plochy
  • ve funkci Otevření WMS ošetřeno různé pojmenování parametrů SRSxCRS v různých verzích WMS

  Linka GP

  • ve funkci Formulář souřadnic upraveno třídění (nejdříve body z cizích náčrtů, pak z aktuálního), opraveno vykreslení formuláře při jeho stočení a nepřebírání bodů ze sousedních k.ú. při importu dle popisu
  • GEPLAN – oprava třídění (věcné břemeno a BPEJ), přidáno sčítání dílů ve VVPKN v části porovnání se stavem ev. právních vztahů
  • ve funkci Export REF opraven zápis cesty k tabulkové části geometrického plánu

  9.65

  • funkce Výměra, Obsah obrazce a Hromadný výpočet výměr volitelně počítají i celkový obvod plochy
  • opraveno zobrazování linií s přerušenou kresbou (např. polygonová strana náznakem, záměra na bod)
  • funkce Konstrukční oměrné při více najednou zadaných hodnotách ohlásí chybu a tím ohlídá nechtěné použití desetinné čárky místo tečky
  • ve funkci Import VFK ošetřen výskyt znaku ASCII 01 až 31 v textu grafiky
  • ve funkci Zpracování měřených dat opraveno zobrazení typu délky a odchylek v náhledu výpočtu pevného a volného stanoviska
  • ve funkci Export REF opraveno občasné nezkopírování nějakého z načtených souborů (či souborů zakázky), chybné nastavení cesty k datům pasportů; dále ošetřeno, aby se data společná pro více pasportů (např. databáze) kopírovala jen jednou a doplněna podpora více cest ke zdrojům v MISYS-projektu
  • ve funkci Export SHP opraven zápis atributů typu datum
  • ve funkci Export geodetických údajů do CSV opravena nemožnost exportovat údaje z výkresů s názvem (včetně cesty) delším než 80 znaků
  • ve funkci Obalová zóna opravena nemožnost vypnout výplň plochy jednoduché zóny a obvod jednoduché i multizóny
  • v kontrole souladu výkresu s SPI KN upřesněno nastavení symbolu vůči druhům pozemku ve VFK
  • při testování přesnosti ve funkci Porovnání bodů SS se kritérium nejvýše 40 % výběrových středních souřadnicových chyb z dvojího určení bodu menších než základní střední souř. chyba uplatní jen u množiny více než 20 bodů
  • při opravě složeného prvku Strom lze měnit vrstvu nebo prvek zrušit, dále opraveno jeho připojení do tabulky funkce Expert
  • opraven modul CPCE (doplnění čísel popisných a evidenčních a symbolů druhu pozemku do výkresu) – přebírá cestu k databázi SPI KN z načtené zakázky GP nebo načteného projektu, upřesněno nastavení symbolů druhu pozemku, opravena funkčnost pro uživatele s právy USER pod Win XP, Vista a Win 7
  • upraveny převodní tabulky pro export do DGN technologie MGEO

  Linka GP

  • funkce Formulář souřadnic ve variantě „obecný“ pracuje opět jen se seznamem souřadnic (chyba verze 9.64)
  • ve funkci Formulář souřadnic opraveno prohození svislice před poznámkou u formulářů pro náčrt a GP, dále opravena změna typu formuláře po načtení uloženého zadání
  • ve funkci Tvorba VN z náčrtu opraveno nerušení škrtek parcelních čísel a značek druhu pozemku
  • ve funkci Tvorba budoucího stavu opraven převod parcelních čísel se šipkou (na konec textu čísla se omylem přidávalo stočení textu, chyba verze 9.64)
  • ve funkci Export VFK opraveno hlášení chyby v propojení šipky k parcelnímu číslu s popisnými údaji o parcele
  • při kontrole druhů pozemku ve funkci Export VFK se podporují budovy na lesní půdě nebo vodní ploše
  • ve funkci Průsvitka opraven převod identických bodů a sítě křížků
  • při Otvírání zakázky GP vypuštěn dotaz na změnu aktivního seznamu a skupinového čísla
  • ve funkci Deatil výkresu opravena varianta zachovat vrstvy a nerozpouštět, dále opraveno nestáčení textů a symbolů a potlačeno jejich zvětšování v taženém náhledu (chyby verze 9.64)
  • mírně zvětšeno ochranné okolí pro jiný lomový bod a jiný lomový bod zpřesněný (kvůli použití i v čarách o tloušťce 0.7 mm)
  • opraveno zapínání výkresu OM a seznamu souřadnic MS
  • GEPLAN – možnost vyrovnání na číselnou výměru i v GP pro jednoho nabyvatele, opraveno přebírání výměry BPEJ z SPI KN

  9.64

  • rozšíření funkce Ořezání rastru, dovoluje zopakovat zadání výřezů, volit přesný rozměr rastru nebo čtvercové pixely
  • rozšíření funkce Dávkové ořezání, podporuje formát JPG, zadání velikosti pixelu v procentech původního rastru a přenášení maskování do výsledného rastru a maskování plochy vně stočeného mapového listu
  • rozšíření funkce Tvorba objektové mapy o možnost volit cílové vrstvy, názvy atributů, kreslicí klíče a výplně ploch
  • funkce Popis linie a Víceřádkový text respektují při tahání textu a v dialogu nastavení privátní a technologické tabulky cílového výkresu
  • převod části nápovědy na formát CHM
  • kontrola a porovnání parcel s SPI KN podporuje i parcely jiné evidence (PK, GP, EN), upravena práce s díly parcel
  • funkce Tvorba objektové mapy podporuje i zápis parcelního čísla s dílem ve tvaru kmen/podlomení//díl
  • do nastavení Popisu linie a Víceřádkového textu doplněn grafický výběr kreslicího klíče
  • import databáze SPI z VFK vytváří nově tři databázové soubory (namísto dvou)
  • ve funkci Parcelní číslo opraveno neskrývání pomocného objektu se šipkou (chyba verze 9.54)
  • ve funkci Zpracování tabulkou opravena práce s kódem kvality 0
  • ve funkci Klady map opraveno hromadné generování mapových listů v zadaném výřezu pro speciální klady (např. Sv.Štěpán 1:1000)
  • výběr množiny bodů seznamu souřadnic dle kódu kvality nově podporuje kód kvality 0
  • funkce Detail výkresu umožňuje měnit zvětšení během umisťování detailu, uložit detail do zvolené vrstvy a po položení jej rozpustit
  • funkce Import VFK umožňuje volit, zda importovat do seznamů souřadnic i body nezplatněných GP, je rozšířena o optimalizaci rozdělení kresby do objektů dle polohy; dále byl opraven opsaný obdélník výkresu def. bodů ZE parcel
  • funkce Nahlížení do katastru rozšířena o zadání KN parcely bodem
  • úprava implicitní nabídky pojmenovaných nastavení pro zobrazení informací (přidána volba číslo bodu a kód kvality, čísla bodů jsou implicitně jen 4místná)
  • ve funkcích pro Geodetické údaje bodů PBPP upraveno rozdělení pětiřádkové poznámky v kolonce „Popis, stabilizace a způsob určení bodu“ dle požadavků katastrálních úřadů tak, že první tři řádky tvoří vždy popis, připadný čtvrtý řádek stabilizaci a případný pátý řádek určení bodu, verze bodu může být nově od 1 do 9
  • ve funkci Nové zobjektování opraveno zavírání objektů
  • aktualizováno přímé čtení formátů DGN verze 8, DWG a DXF
  • ve funkci Import SHP opraven import děravých ploch tak, aby se případná výplň plochy lemovkou nezobrazila podél spojení vnitřní a vnější plochy

  Linka GP

  • nová funkce Průsvitka
  • doplněny nové hranice chráněného území a ochranného pásma
  • funkce Napojení změny doplněna o možnost nevložit bod do stávající linie (kvůli hranicím věcných břemen)
  • do funkce Přidání a ubrání identických bodů doplněna volba „body hranic chráněných území a ochranných pásem“
  • do funkce Tvorba budoucího stavu doplněna kontrola kreslicího klíče parcelních čísel vytažených přes šipku
  • ve funkci Tvorba změnových vět opraven dotaz na rušení stávajících identických bodů
  • opraveno chybné vypínání seznamu souřadnic obrazu při převodech výkresů
  • opraveno chybné doplnění pozadí k parcelním číslům při změně vztažného měřítka
  • detail výkresu se kreslí do vrstvy 27 a přenáší se z MN do GP i VN (včetně změny plotů resp. rušení nových parc. čísel)
  • kromě měřených oměrek lze tvořit záznam výpočtu také pro křížové oměrné a oměrné ze souřadnic
  • vrstva 14 se tiskne šedě (ploty a svahové šrafy v náčrtu, nutno použít vzhled dle tabulky vrstev)
  • do výchozího nastavení pro Kopie a přesuny symbolů doplněna vrstva 8P (chyba verze 9.54)
  • Formulář souřadnic:
   • při importu bodů do tabulky z popisu se nově prohledávají i vrstvy původního kresleného stavu, tzv. „P“ vrstvy
   • u identifikace jednotlivých bodů doplněná automatická kontrola, zda bod přísluší do skupiny dat polohy nebo obrazu
   • pro formulář náčrtu a import bodu z popisu se berou vždy jen uplná CB, na která se aplikuje filtr z dialogu (neberou se „natvrdo“ čísla z popisu)
   • už se nehlídají pomocné body a stanoviska
   • nová expertní možnost zadávat body obecně do formulářů GP a náčrtu (nehlídá se příslušnost k datům obrazu či polohy)
  • v tabulce nových parcel funkce GEPLAN rozšířena délka políčka BPEJ na 255 znaků

  9.54

  • Opraven tisk sady rastrů RST, jsou-li připojeny jako černobílé.
  • ve funkci Vlastnosti opravena možnost obarvit binární BMP (chyba verzí 9.52 a 9.53).
  • při dvojím výpočtu bodu opraven výpočet výběrové střední souřadnicové chyby z dvojice měření
  • funkce Výpis meřených dat nevypisuje stanoviska a měření označená jako „nepoužít“
  • ve funkci Výměra opraveno nahrazování bodů u výpočet podle GPU v případě výskutu bodu seznamu souřadnic s kódem kvality 0, ve výpočetním protokolu opraveno přičítání ploch a uvádění bodů zadaných průsečíkem nebo dotažením
  • ve funkcích Linie a Text v rozsahu kk hromadně opraveno testování zadaných ostatních informací pro hledání linie či textu (doposud se chybně ořezávaly informace za první mezerou)
  • ve funkci Linie v rozsahu kk hromadně opraven výpis počtu přesunutých a zkopírovaných linií (pokud se kopíroval resp. přesouval celý objekt)
  • ve funkci Export formuláře PBPP do CSV doplněno vykreslení směrové šipky k severu do rastru náčrtu, dodělán dotaz na hromadné přepsání již vytvořených rastrů
  • ve funkci Import BLK opraven import vyplněných děravých ploch (na spojovací úsečce je potlačena kresba lemovky)

  Linka GP

  • přidána vrstva 8P pro původní mezníky na původních hranicích, které se nepřevádějí do budoucího stavu ani do změnových vět
  • původní parcelní čísla lze vytáhnout přes šipku, šipky k parcelním číslům se důsledně kreslí do vrstev 7 a 7P
  • funkce Založení zakázky GP opět správně testuje, zda vstupní soubor VFK obsahuje skupinu PKMP (chyba verzí 9.34 až 9.53)
  • ve funkci Export VFK opraven export bodů zobrazených do mapy odchylně od skutečné polohy a GPU (tj. nových bodů s k.kv. 0 ve výkrese)
  • ve funkci Formulář souřadnic opraveno zobrazení bodu polohy či obrazu v grafice při kliku na zvolený bod ve formuláři
  • ve funkci GEPLAN opraveno řešení problémů při chybě ze zaokrouhlení+zavedení souvislého textu ve formuláři BPEJ, přebírání č. LV u PK parcely v přidání dílu nového stavu a výpočet průměru u dílu <0.5 m2

  9.53

  • funkce Hromadný výpočet výměr podporuje výpočet podle GPU
  • ve funkci Přerastrování opraveno dávkové zpracování rastrů otevřených pomocí zástupců (lnk)
  • ve funkci Připojení databáze opraveno zobrazení MEMO položky
  • u volného stanoviska a volné přímky upraveno testování odchylek
  • ve funkci Výplň plochy opraveno zobraznování výplní pro technologie tvorby, které nemají vlastní tabulku ploch
  • ve vzorovém výkresu pro geodetické údaje rozdělena kolonka „Popis, způsob stabilizace a způsob určení“ do samostatných položek, kvůli exportu geodetických údajů do CSV
  • do tabulky WKOKES.SYM navráceny symboly 274 až 277 (bod dočasně stabilizovaný, určený GNSS, zbořeniště, lomový bod jiný zpřesněný), 366 až 368 (vytyčený hraniční znak, šipka pro orientační směr), 834 (kostel, kaple), 909 až 916 (vodní dílo, ÚSES aj.), do SYMBOL2.KSH navráceny chybějící tvary symbolů (chyba verze 9.52)
  • navrácení chybějící nápovědy k funkcím pro práci s SPI KN (chyba verze 9.52)

  Linka GP

  • přidány vrstvy 1P až 5P a 13P pro dokreslení původních prvků analogové katastrální mapy; tyto vrstvy se nepřevádějí do budoucího stavu ani se v nich nehledají souřadnice obrazu
  • opraven export značky zbořeniště-společný dvůr dle aktualizace ISKN
  • ve funkci Formulář souřadnic opraven import bodů GP, pokud byl ve výkrese GP jiný popis bodů než ve výkrese MN, dále opraveno maskování Formuláře souřadnic pro GP s poznámkou a vstup do tabulky obecného formuláře identifikací bodu (vstupovalo pouze číslo)
  • ve funkci Tvorba změnových vět opravena práce s kružnicemi danými středem a poloměrem
  • ve funkci GEPLAN opraven součet parcel ve VVPD

  9.52

  • nová funkce Obalová zóna
  • textové datové formáty STX, VTX a VKM podporují kód kvality 0 („kvalita nedefinována“)
  • ve funkci Import VFK opraveno doplňování chybějícího číselníku krajů, jehož nepřítomnost znepřístupní prohlížení SPI, doplňování čísleníku k.ú. rozšířeno o původní k.ú.
  • při importu seznamu souřadnic ve funkci Import VFK se do platného stavu nedávají body z budoucnosti, neboť netvoří GPU; body budoucnosti s kódem kv. 3 se importují do seznamu měřených souřadnic; importované body jsou automaticky tříděny dle čísla bodu, dále opraven import kódu kvality u bodového pole
  • ve funkci Import BLK opraveno načítání textů s kódováním 1250
  • funkce Označení bodu SS pracuje jen s kreslenými a editovatelnými seznamy souřadnic
  • u dvojého výpočtu bodu se testuje mezní souřadnicová chyba (místo polohové odchylky), upraven výpočet výběrové střední souřadnicové chyby
  • ve funkci Transformace opraven výpis do záznamu výpočtu (nevypisují se body seznamu souřadnic, který je vypnutý pro editaci)
  • funkce Zpracování měřených dat – tlačítko „Orient“ průměruje měření jen pro body o stejné výšce cíle
  • ve funkci Vyrovnání sítí opraveno ukládání vyrovnaných souřadnic a stabilita při výpočtu
  • ve funkci Statistika výplní ploch opraveny součet výskytů a celková výměra
  • funkce Parcelní číslo rozšířena o možnost zadat kreslicí klíč kružnice kolem čísla
  • v kontrola s SPI KN opraven výpočet mezní odchylky při porovnání výměr
  • do formuláře Geodetické údaje PBPP lze zadat libovolnou verzi bodu a libovolný způsob určení výšky
  • ve funkci Export geodetických údajů do CSV se z formulářů přebírají i údaje „zřídil“ a „rok“, opraveno přebírání údajů ze starších typů formulářů

  Linka GP

  • ve funkci Formulář souřadnic opraveno plnění tabulky pro GP v případech, kdy bod výkresu má kód kvality 0, dále rozšířeno automatické plnění pro MN o možnost přebírat body z popisu bodu SS a opraveno hledání bodů obrazu ve výkresech
  • funkce GEPLAN a tabulky funkce Expert obsahují přímo volby pro Formulář souřadnic pro náčrt a Formulář souřadnic pro GP
  • ve funkci GEPLAN přidána ověřovací doložka do VVPD, opraveno třídění v tabulce nového stavu, za číslo vyhlášky doplněn text „v platném znění“ a opraveno oříznutí oprávněného u věcného břemene
  • do tabulce GEPLAN.TAB přidány varianty čísel bodů a oměrných s výškou textu 1.3

  9.37

  • výběr nejpřesnějšího z bodů daného čísla respektuje základní střední souřadnicovou chybu pro jednotlivé kódy kvality; dále opraven výběr pro případ totožných souřadnic a různých kódů kvality
  • funkce Hromadná aproximace kruhových oblouků neruší prostřední body oblouků ani informace na nich, podporuje i kružnice dané třemi body
  • v dialogu pro zadání údajů pro změnové věty VFK opravena kontrola symbolů druhu pozemku v grafice (rybník, vodní dílo, zbořeniště, společný dvůr)

  Linka GP

  • opraven vzor Vytyčovacího protokolu (DEMOPROTOKOL_VYT.RTF), přidán vzor Souhlasného prohlášení (DEMOSOUHLASNE_PROH.RTF)
  • ve funkci Export REF opraveno kopírování souborů pro GEPLAN
  • ve funkcích Založení zakázky GP a Nastavení zakázky GP se nabízí implicitní název seznamu souřadnic obrazu, který se ale zakládá jen pokud je vybrát
  • ve funkci Nastavení zakázky GP opraveno vybírání seznamu souřadnic obrazu
  • souřadnice obrazu nejsou vázány na konkrétní výkresy (PS, BS, ZV), ale na vrstvy (tj. přebírají se i z MN, GP a VN)
  • funkce Formulář souřadnic podporuje zúžený formulář pro GP (bez měřených souřadnic, pokud nejsou), doplněna poznámka pod formulářem GP, automatické plnění z dat zakázky GP a výpis do záznamu výpočtu
  • při volání funkce Formulář souřadnic z modulu GEPLAN se nevypínájí seznamy souřadnic
  • funkce pro práci s SPI KN (modul KATASTR) podporují výkresy zahrnující více k.ú.
  • v protokolu o napojení změny opraveny mezní odchylky
  • ve funkci Export VFK opraveno plnění souřadnic polohy v tabulce dvojích souřadnic
  • ve funkci GEPLAN přidáno měřítko DKM a KMD pro automatické vyplňování listu mapy, opraveno zobrazení desetin u výměr <0.5 m2 ve VVPKN a nesprávné počítání kvality ve VVPKN, přidána možnost načtení celého MDB do tabulky starého a ZE stavu
  • odsazené převzaté hranice se kreslí do zvláštních vrstev

  patch 9.35

  • ve funkci Formulář souřadnic opraveno prohození nadpisů pro formuláře GP a náčrtu, dále ořezání poznámek, formátování, povolena možnost nastavit délku CB a oddělovač, dodělána možnost nastavit přebírání kódů, u formuláře GP a náčrtu vždy zaokrouhlení souřadnic na cm
  • opraven import grafiky z více vstupních souborů VFK (chyba verzí 9.34 a 9.35)
  • ve funkci Informace o parcelách v mapě opraveno zadání parcely z klávesnice u zakázek zahrnujících více k.ú.
  • při založení zakázky GP opraveno nastavení propojení s SPI_KN (nyní se aktivovalo až při novém načtení souboru REF)
  • dialog Seznam souřadnic pro změnové věty podporuje zobrazení bodu klikem na pravé tlačítko myši nad aktuálním řádkem

  20.7.2009 – aktualizace

  • ve funkci Formulář souřadnic opraveno třídění tabulky a hledání bodů obrazu v seznamu souřadnic obrazu

  24.7.2009

  • ve funkci Formulář souřadnic opraveno hledání a vypisování pomocných bodů do tabulky (body s CB > 4001)

  9.35

  • nová funkce Symbol na linii hromadně
  • funkce Výměra umožňuje počítat výměru parcel podle geometrického a polohového určení, opraveny mezní odchylky pro výměry
  • do kontroly dat dle SPI doplňen symbol „zbořeniště, společný dvůr“
  • funkce Formulář souřadnic rozšířena o varianty pro geometrický plán a zpmz (se dvojími souřadnicemi)
  • funkce Napojení změny přebírá kód kvality méně přesného bodu dosavadní hranice
  • do technologií GEPLAN a ZJISTHRANIC doplněn symbol „lomový bod jiný zpřesněný“, v tabulce funkce Expert se rozlišují „vytýčený mezník MN“, „zpřesněný mezník MN“ a „vytýčený mezník VN“

  Linka GP

  • převzaté hranice (parcel, katastru, obce aj.) budou do VFK exportovány jako plné hranice
  • ve funkci Export VFK opraveno uložení seznamu souřadnic do TXT (chyba verze 9:34)
  • při zobrazení seznamu souřadnic pro změnové věty ve funkci Export VFK se po zadání bodu v grafice zobrazí příslušný řádek tabulky
  • funkce pro práci s SPI KN implicitně nastaví aktuální k.ú. (chyba verze 9:34)
  • GEPLAN – opraveno rušení údajů o BPEJ při výpočtu (chyby verze 9.34)

  9.34

  • funkce import VFK je připravena na VFK verze 3.5 (dvojí souřadnice)
  • ve funkci ImportVFK opraven import VFK bez skupiny PKMP (tj. z grafiky jen definiční body parcel a budov a kresba BPEJ), dále opraveno vyčlenění definičních bodů ZE parcel při jednotlivém importu
  • opraveno porovnávání kružnic ve funkci Porovnání výkresů
  • ve funkci Formulář souřadnic opraveno třídění podle čísla bodu
  • ve funkci Atributy hromadně opraveno plnění seznamu technologií při spuštění funkce
  • aktualizace souboru s mezními odchylkami dle novely vyhlášky 26/2007 Sb. a dodatku č.2 k Návod pro obnovu operátu a převod (kontrolní oměrné, měřická přímka, test zobrazení podrobných bodů, základní střední chyby) včetně dopadu na funkce Kontrolní oměrné, Test zobr. podrobných bodů, Porovnání bodů SS, Kótování a Ortogonální metoda
  • Geodeticke udaje – Formulář PPBP upraven dle dodatku č. 2 k Návodu pro obnovu operátu a převod (nové položky Okres a Typ určení výšky)
  • do technologii DKM1_3, GEPLAN a ZJISTHRANIC doplněn symbol „bod bodového pole určený GNSS“, „3.19 zbořeniště, spol. dvůr“ a „1.11 bod dočasně stabilizovaný“

  Linka GP

  • opraven import podkladů VFK při založení zakázky GP (výjimečně mohlo dojít k chybnému naplnění některých tabulek, chyba verzí 9.32 a 9:33)
  • opraven import pracovní databáze z VFK při exportu změnových vět VFK, pokud neexistuje záloha pracovní db. (chyba verzí 9.32 a 9:33)
  • do zakázky doplněn nepovinný seznam souřadnic obrazu, do kterého lze uložit souřadnice měřených bodů transformované do mapy
  • ve funkci Export VFK opraveno exportování názvu místní části, doplněn export dvojích souřadnic
  • GEPLAN – přidán sloupec kvalita bodu do tab. nového stavu a upraveny výpočty odchylek dle novely vyhlášky

  9.33

  • funkce Tisk do rastru zobrazuje také rozměr rastru v milimetrech
  • ve funkci Práce s atributy doplněno obarvování povinných a nepovinných technologických atributů a vypisování významu hodnot v seznamu u technologický atributů

  Linka GP

  • oprava výpisu údajů SPI (informace o parcele, výpis LV) v zakázce GP (oprava chyby verze 9.32)
  • úprava vzhledu výpisu SPI

  9.32

  • nové funkce Statistika linií a Statistika symbolů
  • přímé čtení formátů DWG a DXF
  • zaveden kód kvality bodu (dříve třída přesnosti bodu) 0 s výnamem „kód neurčen“, do Nastavení programu – Vstup souřadnic doplněna volba umožňující při vícenásobném výskytu bodu daného čísla automaticky použít bod s nejvyšší kvalitou
  • nová verze funkce Přerastrování, dovoluje přerastrovat více rastrů, zadat přesný výřez pro vytvářené rastry, zadat velikost pixlu procentem stávající velikosti, tvořit masky dle masek a dle obrysů rastrů
  • funkce Import VFK nově importuje definiční body ZE parcel a seznamy souřadnic
  • ve funkcích Linie a Text v rámci KK hromadně lze zadat pro hledání prvku libovolnou informaci, k.klíč se vyplňovat nemusí
  • do funkce Výpis měřených dat přidáno expertní spuštění (s klávesou CTRL), které nevypisuje „surová“ měřená data, ale přepočítané vodorovné délky a převýšení včetně hodnot po korekcích
  • ve funkci Export formulářů PBPP do CSV byly zohledněny změny formátu CSV v ISKN, dále opraveno neexportování bodů s čtyřmístným číslem, jednotlivé položky jsou omezeny na maximalně definovaný počet znaků, doplněna možnost skrýt některé sloupce v tabulce
  • funkce Tisk do rastru, Snímek mapy, Přerastrování umožňují vytvářet rastry ve formátu JPG
  • ve funkci Atributy hromadně opraveno implicitního naplnění po startu funkce, chování tlačítek Atr. a Hodn. a zrychleno počítání průniku společných atributů po zatržení volby „společně“
  • ve funkci Statistika textů opraveno uložení výsledků do formátu CSV (vytvářel se prázdný soubor)
  • v obecném zadání přímky, které se využívá např. ve funkcích Ortogonální metoda, Polární metoda aj., opraven špatný výpis v záznamu výpočtu po vypnutí volby „+odsazení“
  • při výpočtu výšek MNČ u volného stanovisko se implicitně berou měřené délky, pouze pokud nejsou, použijí se délky vypočtené z přibližných souřadnic stanoviska a orientace, dále doplněno testování zákazu výpočtu výšek pro konkretní výšku cíle nebo kód na bodu
  • pevné stanovisko respektuje vypnutí bodu z polohového vyrovnání (ve funkci Zpracování měřených dat) a pro výpočet orientačního posunu takový bod nepoužije
  • do funkce Tisk do rastru přidány volby pro vypnutí výplně ploch a sítě křížků, opraven výpis rozměrů rastru při tisku po mapových listech
  • panel nástrojů Obsah oken byl rošířen o ikonu pro přepínání platnosti tabulek dle obrazovky/tiskárny/obou
  • ve funkcích Výplň plochy, Kótování, Šrafování plochy, Svahové šrafy, Vrata, Parcelní číslo, Šipka k parcele, Popis linie, Strom, Most, Vložení kuhového oblouku a funkcích formulářů místopisů lze při volbě cílového výkresu založit nový výkres
  • ve funkci Polygon opraven výpočtu korekcí délky z nadmořské výšky pro případ, kdy koncové body pořadu neměly výšku
  • funkce Otevřít WMS server vyžaduje vybrat některou z nabízených vrstev, do URL lze zadat verzi WMS a v inicializačním soubor lze změnit název klienta
  • v základních kontrolách (funkce Kontroly dat) opravena kontrola spojení P na linii pro předpis plochy (nehlásí se ‚samostaný bod bez symbolu‘ ani ‚chybě umístěný k.klíč‘)
  • funkce Dočíslování bodů linie nabízí naposled zadanou třídu přesnosti bodů, dále opraveno dočíslovávání bodů vyskytujících se v linii víckrát (např. u kružnic).
  • výpočet ortogonálnách vytyčovacích prvků při volbě napínání použije vypočtené korekce

  Linka GP

  • ve funkci Polygon pro výřez z ISKN opraven opakující se dotaz na uložení parcelních čísel ve výřezu do CSV
  • funkce Tvorba VN z náčrtu převádí i zvýraznění budov šrafováním a lemovkou, do řídící tabulky GEPLAN.TAB doplněno i zvýraznění „ne VN“, které se nepřevádí
  • při kontrole dat (totožnost, SPI KN) ve funkci Tvorba změnových vět se ignoruje selekce vstupních dat (např. při vypnutí vrstvy 2 se hlásila chybějící parcelní čísla)
  • bodové slučky a škrtky hranic lze umísťovat i na kruhový oblouk
  • ve funkci Geplan opraveno zacyklení při vyrovnání čís. dílů na čís. původní parcelu
  • funkce Export VFK u kružnic daných středem a poloměrem ověřuje číslo bodu jen u středu kružnice

  Tabulky

  • řídící tabulka DEBO.TAB technologie def. bodů parcel rozšířena o parcelní čísla ZE parcel
  • do řídící tabulka DKM1_3.TAB byl doplněn symbol vodního toku užší než 2m
  • v řídící tabulce GEPLAN.TAB se rozlišují zvýraznění budov a oměrné jen pro MN a pro MN a VN, dále doplněny: vnitřní kresba plná se slučkou, symbol vodního toku užší než 2m a oměrné typu staničení a kolmice, sjednocena záměra na bod a směr na vytyčovaný bod, u písmene i popisu detailu se implicitně nabízí písmeno ‚A‘ s automatickou změnou na ‚B‘, ‚C‘ atd. po nakreslení
  • do programu KOKEŠ doplněna technologie pro zjišťování průběhu hranic (dosud byla jen v programu PROLAND), do jejíž řídící tabulky ZJISTHRANIC.TAB byly doplněny prvky: zvýraznění budov šrafováním, hranice věcného břemene a vnitřní kresba plná se slučkou
  • aktualizovány tabulky pro převod DKM do DGN dle struktury MGEO

  9.15

  • ve funkci Import měřených dat opraveno nenačítání kódu na bodech pro formát DC1 (PENTAX)
  • ve funkci Import VFK ošetřena situace, kdy není možné rozřezat po k.ú., ale ostatní kroky postprocesingu mohou proběhnout
  • ve funkci Klíč a transformace opraveno nevypisování identických bodů a odchylek do záznamu výpočtu
  • ve funkci Export REFu opraveno neukládání globalních tabulek, pokud výkresy mají technologii, ve které nejsou dané tabulky definovány (např. technologie pro UAP)
  • ve funkci Připojení vzoru opraveno kopírování vybrané položky ze seznamu předdefinovaných hodnot při ukládání definice, pokud je ve vybrané položce znak mezera

  Linka GP

  • do funkce GEPLAN doplněn výpočet pro jednoho nabyvatele a volba, zda vyrovnávat díly s kv. 1, 2 na číselně určenou výměru
  • opraveno nepřebírání výsledků funkce GEPLAN do exportu VFK při opakovaném výpočtu s volbou „nepřepsat formuláře“

  9.13

  • nová funkce Statistika výplní ploch
  • opraveno ukládání seznamů referencí (REF) tak, aby byly použitelné i v předchozích verzích (týká se především zakázek geom. plánů)
  • funkce Tisk do rastru umožňuje rozdělit zadanou oblast na více rastrů (včetně možnosti rozdělit dle kladu mapových listů)
  • ve funkci Snímek mapy opraveno tahání za horní rohy papíru a umísťování zmenšeného výřezu na papír
  • do kreslicích tabulek, funkcí Import VFK a Export VFK a do čtení a uložení VKM doplněn popis místní části
  • běžné editační funkce (Expert, Kótování, Šipka, Šrafování plochy, Svahové šrafy, Strom, Větrná elektrárna, Detail výkresu, Přeskupení objektů) nevyžadují, aby zpracovávaný výkres byl identifikovatelný, totéž platí pro příslušné volby funkcí Vložení kruhového oblouku a Skládání výkresů
  • funkce Informace o prvku si pamatuje „vlastní informace“, opraven výpis symbolu na lomovém bodě linie
  • ve funkci Expert lépe ošetřena neexistence grafického okna a výkresu s povolenou editací
  • ve funkci Výplň plochy opraveno nevypínání topologie aktuálně zapnuté v Nastavení programu (přepínání topologií fungovalo bez problémů), funkce přesunuta z menu Aplikace do menu Výkres
  • ve funkci Kopie a přesuny vrstev lze cílovou vrstvu vybrat ze seznamu existujících vrstev, dialog lze roztáhnout
  • do funkce Přeskupení objektů doplněno převádění atributů výkresu (pokud je zdrojem pouze jeden výkres)
  • do funkce Statistika atributů doplněn výpis počtu objektů bez vybraného atributu a součet počtů objektů s konkrétní hodnotou atributu
  • funkce Přejmenování atributů při volbě výsledek do kopie uloží do nového výkresu atributy původního výkresu
  • funkce Linie v rozsahu k.klíče hromadně a Text v rozsahu k.klíče hromadně při kopírování nebo přesunu celého objektu zachovají atributy objektu
  • funkce Atributy hromadně respektuje viditelnost a editovatelnost výkresu
  • ve funkci Klíč a transformace vráceny původní vzhled a funkčnost
  • ve funkci Umístění rastru nejsou nabízeny data připojených WMS (oprava chyby verze 9.01)
  • funkce Hlavička DKM testuje, zda zadaný název výkresu neobsahuje mezery (ve formátu VKM se mezera používá jako oddělovač)
  • v tabulce funkce Export formulářů PBPP do CSV zvětšena políčka „popis“ a „poznámka“ z 80 na 255 znaků
  • ve funkci Zobrazení popisu elementů opraveno zobrazování technologických atributů (volba všechny atributy, použije se pořadí dle definice) a zobrazování jednotlivých vyjmenovaných atributů
  • ve funkci Klady map opraven klad triangulačních listů, který byl posunutý o 1 (místo 1423 se zobrazovalo 1422 apod., oprava chyby verze 9.01)
  • ve funkcích Editor záznamu a Editor protokolu opraveno nastavení písma pro tisk (omylem se zapínalo podtržení)

  Linka GP

  • ve funkce Založení zakázky opraveno nezaložení zakázky pro některé typy podkladů, např. s kresbu bodového pole a zároveň bez orientační mapy (oprava chyby verze 9.01)
  • ve funkci GEPLAN přidán zápis evidence ZE pro jedn. parcely do výpočetního protokolu, opraveno předávání nebonitovaných dílů do funkce Export VFK

  9.01

  • modul RASKONV začleněn do standardní instalace (jedná se funkce Přerastrování, Ořezání rastrů, Dávkové ořezání rastrů a volby „tvořit zoom“ a „souřadnicově připojit“ ve funkcích Snímek mapy a Tisk do rastru)
  • nové funkce Informace o prvku výkresu, Statistika textů, Statistika atributů, Export seznamu referencí
  • do funkce Prohlížení souborů přidány volby „centrovat výřez“ (nemění se měřítko, jen střed okna) a „vhodné měřítko“ (použije vztažné měřítko výkresu, resp. odvodí měřítko z velikosti pixlu rastru)
  • úprava vzhledu a funkčnosti dialogu funkce Klíč a transformace (čtení a ukládání zadání, zrcadlení, grafické znázornění oprav, ostrovní dotransformace aj.)
  • úprava protokolu transformace souřadnic
  • ve funkcích Uložení, Uložení seznamu referencí, Kontrola a Nastavení ukončena podpora DOS kompatibility
  • do funkce Popis bodu číslem přidána možnost zobrazovat skupinové číslo jen u bodů, jejichž skupinové číslo je jiné než zadané číslo (jiné číslo než číslo ZPMZ aktuální zakázky geom. plánu)
  • ve funkci Formulář souřadnic opraveno načítání bodů při volbě Množina-soubor
  • funkce Import VFK u neúplných podkladů (chybějící údaje o parcelách nalezených v grafice) neumožní rozřezat výkresy po katastrálních územích, dále opraveno ukládání projektu při vypnutém rozřezání (tj. bez sekce „území“)
  • funkce Atributy hromadně umožňuje nastavit (společné) atributy pro více technologií najednou
  • ve funkci Nastavení programu – Výpočty opraveno ukládání hodnot d/2 a dh pro typy délky 4, 5, 7 a 8
  • ve funkci Tabulky – barvy opravena přehozená barva zvýraznění a tažení
  • ve funkci Kódovaný SS do výkresu opraveno zakládání tabulky a přidávání podrobných kódů do prázdné tabulky, části kódů lze vyhodnotit jako poznámky bez vlivu na kresbu
  • ve funkci Export formulářů PBPP do CSV upraveno hledání formulářů (přidáno okolí pro identifikaci)

  Linka GP

  • upravena tabulka GEPLAN.TAB (nová třída „náležitosti náčrtu“, bodové pole začleněno do třídy „měřická síť“ aj.)
  • ve funkci Nastavení zakázky opraveno zakládání neexistujícího výkresu budoucího stavu, pokud byl vybrán
  • ve funkci Tvorba GP z náčrtu opraveno nepřevádění měřených oměrek nové nevytyčované hranice na vypočtené za souřadnic
  • funkce Přidání identických bodů automaticky zapne výkres změnových vět
  • při kontrola souladu výkresu s SPI ve funkci Tvorba změnových vět se kontrolují pouze parcely nových parcelních čísel
  • ve funkci Seznam požadovaných parcel opraveno nepřebírání čísla k.ú. z informace X a chybné rušení bloku v tabulce
  • funkce Export VFK toleruje „předmět malého rozsahu“ i ve vrstvě 6
  • ve funkci GEPLAN doplněno vyrovnání na číselně určenou výměru s chybou ze zaokrouhlení a opraven výpočet s parcelami s výměrou menší než 0.5

  8.61

  • při dávkovém výpočtu polární metody lze volitelně zapnout tzv. „náhled výpočtu stanoviska“, kdy je u každého stanoviska zobrazen dialog orientace osnovy resp. výpočtu volného stanoviska a je možné vyjmout z výpočtu resp. zahrnout do výpočtu jednotlivé orientace na stanovisku
  • oprava exportu formulářů PBPP do CSV
  • ve funkci Import VFK opraveno indexování výkresů katastrální mapy
  • do hlavního dialogu funkce Import VFK doplněno tlačítko Smazat, volba „vytvořit projekt“ je dostupná je při importu grafiky
  • ve funkci Práce s atributy opraveno zobrazování technologických atributů

  8.60

  • nová funkce Atribut do textu v definičním bodu
  • do funkce Atributy hromadně doplněn seznamu hodnot pro jednotlivé atributy
  • do funkcí Interpolace bodů úsečky, Interpolace bodů vrstevnic, Interpolace bodů kruhového oblouku a Průsečík přímka kružnice doplněn zápis do záznamu výpočtu
  • ve funkci Topologické začištění ošetřena nemožnost vytvořit kontrolní protokol v adresáři výkresu
  • funkce Hromadná aproximace kruhových oblouků aproximuje i složený prvek kružnice a poradí si i se situací, kdy trojice bodů určující oblouk leží na jedné přímce
  • ve funkci Informace hromadně opraveno neaktualizování kresby při opravě výplně plochy (inf. P) a šířky textu (inf. M)
  • v záložce Výpočty dialogu Nastavení programu lze zadat globální jednotkovou střední kilometrovou chybu nivelace
  • funkci Formulář souřadnic lze spustit z Experta, odkud přebírá výkres a vrstvu
  • nové funkce Tisk formulářů PBPP a Export formulářů PBPP do CSV
  • nový vzhled formulářů geodetických údajů ve funkcích Formulář o zřízení bodu a Formulář PBPP, doplněn výběr katastrálního území ze seznamu k.ú.

  Linka GP

  • přidán seznam měřených souřadnic daných bodů (týká se geom. plánů v lokalitách, kde se přizpůsobuje změna mapě)
  • nový grafický prvek šipka k parcelnímu číslu s čárkovanou čarou, při tvorbě budoucího stavu se automaticky převede na normální šipku
  • ve funkci Založení zakázky GP opraveno nedoplňování nul před číslo ZPMZ menší než 1000, pokud je toto číslo získáno z rezervovaných parcelních čísel (tj. název VFK neodpovídá konvenci)
  • funkce Tvorba GP z náčrtu nepřebírá symbol „nádvoří, dvůr“
  • funkce Tvorba budoucího stavu KM nově přebírá symboly druhu pozemku nových parcel (vrstva 23)
  • při uložení zakázky do jiného adresáře opraven špatný zápis cest k výkresu orientační mapy a k seznamům souřadnic platného stavu a bodového pole
  • při kontrole mapy návrhu budoucího stavu ve funkci Tvorba změnových vět se příliš vzdálené body testují jen na hranicích parcel, dále ošetřena situace, kdy je vrstva 8 (bodové pole a mezníky) prázdná
  • ve funkci Tvorba změnových vět odstraněna chyba při neexistenci výkresu ZV a požadavku na kopírování identických bodů
  • ve funkci Geplan opraven Výkaz výměr dle KN: při více celých parcelách, které přecházejí do jedné nové, tyto celé parcely nezanikaly
  • ve funkci Výpis listu vlastnictví opraveno nevypisování záhlaví v částech B1, C a D v případě neúplných výpisů

  8.57

  • místo pojmů Třída přesnosti a Charakteristika přesnosti se nově používá Kód kvality (zkratka v záznamu výpočtu: KK)
  • do funkce Protokol o zobrazení změny do KMD doplněn výpis informací o identických a nových bodech seznamu souřadnic na konci protokolu
  • ve funkci Kontrolní oměrné změněn nadpis pro porovnání z 2Ud.k za 2Ud
  • do funkce Seznam zakázek doplněn seznam zákazníků, využívá se pro filtrování zakázek
  • do funkce Hromadné přejmenování atributů doplněna volba, zda výsledek uložit přímo do zpracovávaných dat nebo do kopie výkresu
  • funkce Hromadný výpočet výměr v protokolu seřadí výměry dle názvů (parcelních čísel)
  • funkce Výplň plochy podporuje technologické tabulky
  • funkce Nová čísla bodů SS zapíše do záznamu výpočtu protokol o přečíslování
  • funkce Porovnaní bodů SS do protokolu uvádí i výšku a odchylku ve výšce, pokud byla zobrazena v dialogu funkce
  • funkce Selekce vrstev umožňuje vypnout nebo zapnout více vrstev najednou, pokud jsou označeny klávesou Shift a pohybem myši
  • funkce Import VFK vyčlení nezplatněné geometrické plány do samostaných výkresů (netýká se importu pro zakázku geom. plánu), při tvorbě projektu (REF) se zapnou pouze uzly v nejvyšší úrovni, do rozřezaných katastrálních map se přidává hlavička DKM
  • funkce Statistika podporuje i prostý souhrn údajů za všechny výkresy
  • nová verze funkce Kódovaný SS do výkresu
  • vylepšeno přímé načítání výkresů DWG
  • do nastavení funkce Kótování doplněn grafický výběr kreslicích klíčů
  • ve funkci Tvorba a editace trasy opraven směr příčných řezů při exportu do DMT Atlas

  Linka GP

  • opraveno neotvírání výkresu orientační mapy vzniklého importem podkladů
  • opraveno nerušení parcelního čísla při přebodu ve funkci Tvorba bud. stavu KM, pokud bylo škrtnuto jen popisné číslo u šipky k parc. číslu
  • ve funkci Tvorba změnových vět opraveno nekopírování identických bodů při prvním spuštění funkce
  • funkce Přidání a ubrání identických bodů umožňuje hromadně přidat všechny body SS s číslem dle aktualního ZPMZ
  • změna aktuálního výkresu pomocí ikon panelu GP-soubory proběhne bez přerušení spuštěné funkce
  • ve funkci Export VFK opraveno zadávání měněných PK parcel s díly

  8.55

  • nové funkce Zaokrouhlení bodů SS a Hromadný výpočet výměr
  • upraveny mezní odchylky pro polygon, měřickou přímku a porovnání délek u pevného a volného stanoviska podle „Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod“
  • upraven vzhled formuláře Geodetické údaje PBPP dle „Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod“
  • opraveno chybné zvětšení textů v aktuálním okně při práci s funkcí Kótování (zvětšení je dočasné bez vlivu na data, nastává ve verzi 8.53)
  • ve funkci Třídění SS opraveno rušení označení bodů SS (nově označení zůstává)
  • ve funkci Zpracování SS tabulkou opraveno nepřenášení označení bodů (barva, značka) na body nového SS při exportu bodů z tabulky
  • polygonový pořad může být v měřených datech hledán buď jen mezi stanovisky a orientacemi, nebo volitelně mezi všemi body
  • ve funkci Vyrovnání sítě opravena tvorba vstupního souboru pro souřadnice v S-42
  • ve funkci Expert opravena editace řídící tabulky (název skupiny se mohl přesunout na následující řádek) a ukládání nastavení
  • ve funkci Připojení a rozpojení linie opraveno přenášení informace o výplni plochy při otáčení linie (informace se omylem přenášela na všechny body linie)
  • funkce Přejmenování atributů umožňuje vzájmeně prohodit názvy existujících atributů
  • ve funkci Skládání výkresů opraveno volné řazení pro formát A1 na šířku
  • funkce ImportVFK podporuje import definičních bodů budov, dávkový import a další volby následného zpracování (indexování, vyčlenění BPEJ, obvodů budov a věcných břemen do zvláštních výkresů, vytvoření souboru projektu REF)
  • ve funkci Import BLK (data programu TopoL) opraveno čtení ploch a doplněna podpora kódování češtiny
  • připojené WMS-zdroje lze zavřít i v dialogu pro správu WMS serverů, přidán WMS-server ČÚZK (katastrální mapy)
  • do Nastavení programu doplněna záložka Poznámkový výkres, která umožňuje omezit počel nabízených barev a ploch

  Linka GP

  • doplněn nepovinný výkres Orientační mapy parcel, automaticky se vytváří při importu podkladů, pokud obsahují data orientační mapy
  • ve funkci Seznam požadovaných parcel opraveno načítání existujících seznamů parcel obsahujících parcely grafických přídělů (omylem se načítaly jako KN parcely)
  • ve funkci Geplan sladěn upřesněný přídělového plánu s novou vyhláškou, opraveno vypisování jedné BPEJ v UPP, opraveno psaní slova zaniká ve Výkazu výměr podle KN, pokud z nepoddělené parcely vznikají parcely s poddělením a opraveno sestavení parcel z dílů při číselném obvodu

  8.53

  • nová funkce Oměrky hromadně
  • do kreslení linie funkcí Expert doplněna volba „uzavřít linii“
  • při opravách linie funkcí Opravy výkresu opraveno nemazání pomocných tahacích objektů, které někdy zůstavaly v kresbě, dále opraveno zvýraznění linie a aktualizace tahaného objektu po opravě typu spojení
  • ve funkci Expert opraveno načtení technologie při opravě po identifikaci linie, textu, symbolu tak, aby pokud poslední technologie u linie, textu nebo symbolu byla stejná, nedošlo k novému načtení technologie
  • funkce Snímek mapy respektuje nastavené okraje stránky při tisku přes bitmapu a maskování ploch mimorámových údajů při tisku do rastru
  • při importu SHP se bere v potaz kódování češtiny
  • při tahání kóty ve funkci Kótování a při zobrazení grafického náhledu v nastavení kót se respektují technologické tabulky
  • ve funkci Editace staničení trasy odstraněno omezení na 1000 popisů trasy
  • dávka, zpřehlednění výpisu do protokolu a záznamu (včetně voleb „Síť“, „Orient“), hodnota převýšení se nově vypisuje pouze při zapnutém výpočtu výšek.
  • dávka – volné stanovisko, pro neměřenou délku se netestuje a nevypisuje chyba o překročení mezní délkové odchylky
  • při importu VFK opraveno neimportování tabulky objekty_rizeni, doplněny kódy k.ú. ke značkám bodů bodových polí, urychlení importu rozsáhlých dat (celý okres)

  Linka GP

  • při otevření zakázky GP se automaticky nastaví výchozí adresář pro data na adresář zakázky, při zavření zakázky se vrátí předchozí nastavení
  • na základě změn v ISKN se nově neexportují změny v bodovém poli (tj. symboly bodů BP a texty s číslem bodu BP), při pokusu o export takové změny se objeví varování
  • ve funkci Nastavení GP opraven výpis rezervovaných parcelních čísel a chybné uvádění seznamu souřadnic platného stavu ve výpisu ostatních souborů
  • ve funkci Export VFK opraveno načítání bonit a jejich výměr z GEPLANu a opraven export symbolu „vodní dílo“
  • funkce Polygon pro výřez z ISKN je propojena s funkcí Seznam požadovaných parcel (pokud se v zadaném výřezu najdou nějaká parcelní čísla, nabídne se vytvoření seznamu parcel)
  • funkce Seznam požadovaných parcel rozpozná katastrální území i dle informace u textu X nebo atributu výkresu „KU“, opraveno rozpoznávání stavebních parcel dle kreslicího klíče textu
  • ve funkci GEPLAN opraveno načítání čísla LV z MDB a zkracování názvu souborů, u sestavení parcel z dílů opraveno vypisování čísla parcely (původní) a umístění kontrolní výměry, zrušení vypisování nového, starého stavu a rozdílu u porovnání se stavem evidence právních vztahů, opraveno několikanásobné vypsání předběžného vyrovnání u porovnání se stavem evidence právních vztahů, ve formuláři Výkaz výměr podle KN se evidence parcel píše za nápis Parcely zjednodušené evidence, upraven výpis listu katastrální mapy ve formuláři Výpočt výměr parcel a dílů

  Tabulky

  • nové verze tabulek ploch WKOKES a UPLAN (všechny odstíny tabulky barev, různé šrafování, v UPLAN výplně vzorem – 14 různých vzorů)
  • aktualizován číselník katastrálních území

  dkm.tb

  • oprava souboru dkm.tb, který se používá pro export do VFK; určeno pro verzi 8.52, kde došlo k rozlišení popisu DKM podle fontu a kreslicího klíče

  8.52

  • nová funkce Skládání výkresu pro vykreslení značek pro složení výkresu na A4 dle ČSN 01 3111
  • nový složený prvek Větrná elektrárna
  • opraveno načítání DGN z refu (soubor se otevřel ale nezobrazil)
  • obnovena podpora Windows 98 SE, v této verzi není (a nebude) k dispozici přímé čtení DWG
  • v základním stavu aplikace (tj. dotaz „Co chceš ?“) lze stiskem levého tlačítka myši a pohybem posouvat výřez
  • výpočet volného stanoviska: pokud načítáná měřená data nemají uveden typ délky, použije se implicitní typ z nastavení
  • kontrolní oměrné, test zobrazení podrobných bodů, kótovaní (oměrka): upraven zápis do výpočetního protokolu (názvy sloupců v hlavičce), při přerušení „řetězení“ a opětovném zadání prvního bodu se nevypisuje hlavička, ale pouze se vloží prázdný řádek a vypíšou údaje o zadaném bodu
  • při zadavání množiny bodů variantou bod se vybrané body zapisují do protokolu (ve všech funkcích)
  • opraveno nastavování povolených hodnot při definici technologických atributů
  • aktualizovány tabulky UPLAN

  Linka GP

  • přidán seznam souřadnic platného stavu bodového pole (kvůli duplicitním číslům bodů na téže poloze)
  • do exportu vfk doplněna možnost exportovat linie po úsečkách
  • popis DKM se nyní rozlišuje podle fontu a kresliciho klíče, nikoliv podle velikosti (pro správný export do VFK a VKM)
  • opraven výpis názvu výpočetního protokolu při založení zákazky GP

  8.50

  • příme čtení DGN verze 8 a DWG
  • doplněn import měřených dat Nikon 400 a import a export měřěných dat i souřadnic Pentax DL-O2
  • nová funkce Test přilehlosti bodu k přímce
  • nové funkce Atributy hromadně, Přejmenování atributů a Definice technologických atributů
  • do funkce Kontroly dat doplněna kontrola technologických atributů
  • nový způsob tisku pomocí dočasné bitmapy s možností nastavení DPI, zatím je podporován funkcemi Tisk okna a Snímek mapy a slouží k obejití některých chyb ovladačů tiskáren (např. při nemožnosti nastavit DPI a následném pádu ovladače kvůli velkému objemu dat)
  • funkce Import VFK začleněna do menu, podporuje též import orientační mapy a import výkresu definičních bodů parcel a také následné rozřezání výkresů po katastrálních území
  • ve funkci Statistika doplněn u seznamu souřadnic výpis podrobných bodů, bodů ZBP, ZhB a ostatních bodů PBPP o pomocné měřické body
  • ve funkci Vyrovnání sítě doplněno testování totožnosti souřadnic stanoviska a příslušné orientace (pokud je mezi nimi měřeno), jako korektní se ponechává totožná výška stanoviska i orientace při převýšení 0.
  • funkce Vztah bod-bod vypisuje i převýšení a šikmou délku, pokud mají zadané body výšku
  • funkce Vztah bod-přímka zapisuje nově do záznamu výpočtu
  • ve funkci Polygon opraveno načítání polygonu z textového souboru
  • v dávkovém výpočtu (funkce Dávka) zpřehledněn výpis do protokolu
  • při dvojím výpočtu bodu se správně testuje absolutní hodnota výškové odchylky a ne skutečná hodnota odchylky (v důsledku této chyby se v některých případech nevypisovala varovná hláška o překročení mezní výškové odchylky)
  • úprava mezních odchylek dle vyhlášky 26/2007 (pro body s kódem kvality 7: nová mezní odchylka pro kontrolní zaměření bodů a nová maximální střední chyba transformačního klíče)
  • ve funkci Porovnání bodů SS opraveno číslo Vyhlášky v dialogu funkce a v nápovědě
  • ve funkci Zpracování SS tabulkou opraven vstup nového bodu do prázdného SS přes tlačítko Vložit (chybně se ukládala výška 0.00 a bod se označil tečkou místo křížku)
  • ve funkci Nastavení programu, sekce SS a CB, do hledání „max.číslo pro prefix+1” doplněna možnost hledat číslo v rámci zvolené skupiny čísel (ZBP, ZhB, PBPP, podrobné body, pomocné měřické body)
  • funkce Oprava výkresu podle SS (varianta ztotožnění podle polohy nebo přibližné polohy) bere do porovnání pouze ty body SS, přes které je nakreslená nějaká linie, správnost či duplicita ostatních bodů SS se nově netestuje
  • funkce Informace hromadně a Linie v rozsahu KK hromadně umožňují zadat záporné měřítko symbolů (nebo-li umožňují zadat konstantní velikost symbolu pro zobrazení)
  • ve funkci Uložení vybraných objektů lze zadat technologii tvorby výkresu, funkce zároveň kontroluje, zda je navolen nějaký typ dat k ukládání
  • při přidání bodu před první bod linie ve funkci Oprava výkresu se kromě informace P (výplň plochy) přenáší také informace Y (atributy prvku) a W (výška vrstevnice)
  • funkce Hromadná aproximace kruhových oblouků vždy zobrazí nastavení aproximace
  • při kreslení symbolů funkcí Expert opraveno zmenšování a zvětšování symbolu pomocí kláves „šipka dolů“ a „šipka nahoru“
  • opravena editace řídící tabulky funkce Expert, opraveno nastavení funkce Expert
  • v Nastavení programu opravena nemožnost přidat více technologií tvorby výkresu než 9
  • ve funkci Ořezání rastrů s variantou ponechat polygon nebylo možné zadat polygon proti směru pohybu hodinových ručiček

  Linka GP

  • opraveno zakládání zakázky, pokud vstupní podklady neobsahují body RESu (namísto chyby se vypíše varování a zakázka se založí)
  • při zakládání zakázky se část skupinové čísla může převzít i ze zadaného kat. území (týká se situace, kdy je soubor z katastru špatně pojmenován a zároveň neobsahuje rezervovaná parcelní čísla)
  • při zakládání výkresu návrhu budoucího stavu KM jako kopie platného stavu (krátká linka) se nepřevádí informace E, Y a X (s výjimkou parcelních čísel, šipek a značek budov – obdobě jako při zakládání výkresu měřického náčrtu)
  • opraveno mizení sluček na liniích a škrtek linií při opravě linie nebo při změně vztažného měřítka dotčeného výkresu
  • ve funkci Tvorba GP z náčrtu opraveno nepřevádění symbolu 910 (vytyčený bod v náčrtu tenčí) na symbol 367 (vytyčený bod), seznam souřadnic se kontroluje vůči SS platného stavu jen pokud tento není prázdný
  • ve funkci Tvorba budoucího stavu KM se symboly mezníků přesouvají také z vrstvy 13 (dosud se přesouvaly pouze z vrstev 1 a 4) do vrstvy 8
  • ve funkci Export VFK opravena chyba při nezadání mapového listu u parcel ZE, u parcel ZE se nepracuje s počtem číselných řad (PK a GP vždy 2 řady, EN vždy společná řada), při zápisu grafiky doplněn test, zda exportovaný původní bod seznamu souřadnic má ve výkresu stejné souřadnice jako v podkladech z katastru, opraven zápis linií s více než 100 body, u kterých se po více než stém bodu mění kreslicí klíč, při zápisu grafiky se ignorují symboly ve vrstvách 12 a 13, opraven export značky vodního díla, dále byla upřesněna chybová hlášení při zápisu údajů SPI
  • opraveno nezavírání pracovní databáze při předčasném ukončení funkce Export VFK (při dalším spuštění této funkce se mohla objevit hláška „nelze zkopírovat databázi“)
  • ve funkci GEPLAN opraveno předběžné vyrovnání číselných dílů při odchylce větší než 1 x počet dílů (nevycházely součty)
  • funkce GEPLAN umožňuje uložit nastavení do GEPLAN.INI, ve formuláři výkaz výměr podle KN zrušena dvě záverečná podtržení
  • při zobrazení formulářů ve funkci GEPLAN odstraněna hláška „soubor není otevřen“ (mohla se objevit při opětovném volání funkce)

  Tabulky

  • pro kreslící klíč 1557 tabulky DKM1_3.car (orientační směr) nastavena červená barva i pro tisk na tiskárnu
  • nový kreslicí klíč 708 (polygon pro náčrt – náznakem), který odpovídá k.klíči 382, ale je uprostřed přerušený
  • v tabulce GEPLAN.TAB změněn „druh pozemku náčrt“ (vyskytující se v měřickém i vytyčovacím náčrtu) na „druh pozemku – nový“ (měřický náčrt a geometrický plán)
  • doplnění ochranného okolí symbolu 427 do WKOKES.SYM
  • rozdělení oměrek nové hranice dle toho, zda se má převádět do vytyčovacího náčrtu nebo ne
  • symbol 361 tabulky DKM1_3.sym (ostatní lomový bod) má větší ochranné okolí

  8.17

  Operační systémy

  • verze 8.17 vista 64 je určena pro OS VISTA64, WINDOWS 2003 SERVER R2, nepodporuje systémy Win95, Win98

  Linka GP

  • nová funkce pro přidání identických bodů do změnových vět
  • nová funkce Seznam požadovaných parcel
  • nové rozhraní modulu pro vlastní import a export VFK
  • do GEPLANu přidán výpočet pro jednoho nabyvatele, opraveno přebírání účelu do ZPMZ z popisového pole, doplněn způsob využití budovy „garáž“, doplněno slůvko „zaniká“ u VVPKN dle nové vyhlášky, doplněna oprava výměry bez škrtání, popisové pole vytyčovacího náčrtu se kreslí do výkresu vyt. náčrtu
  • ve funkci Tvorba budoucího stavu KM opraveno nepřevádění vytyčeného mezníku ve vrstvě 1 nebo 4 na normální mezník ve vrstvě 8, symboly druhu pozemku dle staré normy (louka, pastvina, les) se převedou na aktuální vzhled, opraveno nerušení škrtnutých parcelních čísel se šipkou
  • funkce Export změnových vět ignoruje záporné symboly (ochranná okolí symbolů kreslených v jiné vrstvě)
  • šipka k parcelnímu číslu se kreslí vždy jako symbol 268, který na rozdíl od symbolu 290 lépe vystihuje vzhled šipky v ISKN
  • zachování barevného zvýraznění výkresu změnových vět i při jeho znovunačtení (Soubor/Vlastnosti – Odvolat změny)
  • při tvorbě VN z náčrtu se nepřevádí nové hranice parcel, nová vnitřní kresba, nové i původní hranice břemen, nová parcelní čísla a oměrky nových hranic
  • do funkce Nastavení zakázky doplněn výpis rezervovaných parcelních čísel, rezervovaná čísla se dále využijí pro přebírání čísla ZPMZ při založení zakázky, pokud název zdrojového VFK nerespektuje dohodnutou konvenci
  • funkce Tvorba změnových vět ignoruje změny vyplývající z přidání či odstranění nadbytečných informací (U=0, M=1)
  • funkce Export VFK obsahuje varování, pokud nejsou žádné změny v grafice, u měněných parcel zjednodušené evidence není vyžadován mapový list, u zápisu BPEJ je tolerováno uvedení výměry bonitního dílu i v případě, že na parcele je pouze jedna bonita, dále umožňuje exportovat i místní názvy (ulice, náměstí, potoky), které byly někdy mylně považovány za popisná parcelní čísla

  Tabulky

  • nový kreslicí klíč „záměra na bod“ (několik teček na obou koncích úsečky)
  • nový symbol „vytyčený bod v náčrtu“ (varianta tlusté kolečko, tenká tečka a čepice)
  • nová technologie tvorby výkresu OM – orientační mapa
  • přidána polygonová strana se šipkou
  • ztenčení linií měřické sítě
  • výšky parcelních čísel a měřítko symbolů druhu pozemku lze zadávat s menším krokem (0.01)
  • v tabulce GEPLAN.TAB jsou oměrky v samostatné skupině, přidána varianta oměrek s menší velikostí textu
  • výška označení dílu parcel je 2 až 3 mm
  • popis měřické sítě implicitně nabízí text „ověřen dle GÚ“
  • u všech polohopisných linií je kromě povinného čísla bodu tolerována nepovinná výška (inf. Z)
  • symboly druhu pozemku je možné otáčet
  • položka tabulky funkce Expert není omezená délkou 80 znaků
  • v tabulce WKOKES.CAR nastavena barva pro tisk 15 (černá; s výjimkou obecných čar)
  • v náhledu Technologických tabulek opraveno nežádoucí prolnutí původních a nově načtených tabulek
  • aktualizace číselníku katastrálních území

  Dávka

  • opraven výpočet a výpis opravy dZ pro pevné stanovisko
  • výpočet Orientace, oprava výpočtu středních chyb z několika orientací, pokud se vyskytovala i měření v druhé poloze
  • dvojí výpočet bodu – v hlavičce výpisu v záznamu výpočtu se vypisuje původní číslo bodu (dosud se vypisovalo nové číslo bodu)
  • opravena chyba v používání indexové chyby při všech výpočtech

  Expert

  • ve funkci Opravy výkresu při výskytu více bodů na sobě a opravě jen některých z nich se správně překresuje nová poloha pouze vybraných bodů
  • ve funkcích Expert a Opravy výkresu se v grafickém náhledu zobrazují linie a symboly již podle technologických tabulek
  • akce „linie“ – při doplnění symbolu na bod nebo změně KK při tvorbě linie dodělán technologický náhled symbolu nebo čáry
  • Opravy výkresu – oprava bodu, při hromadné opravě více bodů na sobě se pro zobrazení grafické nabídky symbolů použije technologie tvorby výkresu prvního označeného bodu k opravě
  • opravena šířka sloupců tabulek funkce Expert, které nebyly při prvním spuštění viditelné

  Nastavení

  • Nastavení programu – lze zapnout pokračovací režim funkcí Pohled – Detail, Pohled – Posun, Pohled – Úhel, lze nastavit barvu pro zvýraznění výstrahy v grafice
  • nastavení technologie tvorby výkresu rozšířeno o nepovinný seznam definic atributů – SAT

  Ostatní

  • nová funkce Atributy hromadně, úprava dialogu funkce Práce s atributy
  • doplněna chybějící tabulka pro import VF DTMM
  • Rozpuštění složených prvků pracuje i s neznámými prvky
  • Vyrovnání bodu SS na přímku – při použití této funkce se již neruší aktuální selekce bodů SS
  • Polygon – opraveno načítaní dat ze záznamníku tak, aby se jako koncové body a vetknutý pořad nabízely pouze body označené jako orientace
  • grafické nabídky ve funkcích Tvorba linie, Oprava linie, Kružnice, Podélný profil, Schody, Šipka k parcelnímu číslu, Expert-doplňky GP (identický bod s vývodkou, škrtka, symbol na linii), Popis bodu číslem, Manažer chyb a Čtení vrstevnic z DMT respektují technologické tabulky
  • funkce Snímek mapy testuje, zda je zvolený papír v daném DPI menší než maximální povolený výřez v pixlech
  • linie a text v rámci KK hromadně – řádové urychlení funkce, oprava chyby neplatného popisovače při zpracování velkých dat
  • Kontroly s SPI KN, přesun textu či symbolu už umí tyto prvky vedle posunu i natáčet (tyto funkce se používají při zpracování chyb chybějícího parc. čísla či druhu pozemku v parcele)
  • ve funkci Manažer chyb doplněn výpis vzdálenosti u chyb „příliš blízké body“ a „příliš vzdálené body“
  • ve funkci Manažer chyb doplněna u opravy chybějícího parcelního čísla či symbolu druhu pozemku možnost číslo či symbol natáčet
  • do obecného zadání množiny bodů doplněny volby „soubor“ a „body s třídou přesnosti“
  • ve funkci Transformace opraven chybný výpis střední chyby do záznamu výpočtu
  • opraven přepočet složených prvků při změně vztažného měřítka
  • Statistika – opraveno rozdělení bodů na ZBP, ZhB, ostatní PBPP a podrobné body v podrobném výpisu bodů
  • ve funkci Výměra opravena identifikace plochy linií po přepnutí ze zadání plochou
  • do panelu nástrojů „Obsah oken“ doplněn přepínač kreslení dle vrstev/kreslicích klíčů a přepínač barvy pozadí

  8.14

  • Editace technologických tabulek z dialogu Vlastnosti souboru (přes pravé tlačítko myši).
  • Upraveno implicitní nastavení platnosti tabulek tak, že na obrazovku se kreslí podle sloupce tabulek pro obrazovku a na tiskárně podle sloupce tabulek pro tisk.
  • Opraveno nepřebírání parcelního čísla ve funkci šipka k parcelnímu číslu (varianta se změnou výšky).
  • Oprava konverze do SHP (chybné opsané obdélníky objektu u S-42) a chyba při tvorbě KK u textu.
  • Opravy konverze do DXF (kontrola křížení ploch) a do DGN (výpočet rozměru textu), opraveno čtení technologie při exportu.
  • Dávka, dialog výběru SS pro vypočtené body je nově roztahovací.
  • Polygon, hlavní dialog funkce je nově roztahovací.
  • Při změně tvaru nebo barvy značky na bodě seznamu souřadnic se SS označí jako škrábnutý.
  • Součástí instalace je elektronická verze uživatelské příručky, dostupná z menu (Help – dokumentace).
  • Zpracování měřených dat, do helpu doplněn popis některých spodních tlačítek hlavního dialogu funkce.
  • Selekce vrstev, odstraněno náhodné odselektování vrstvy při vytváření lupy.
  • Manažer chyb – kontroly s SPI KN v lince pro GP, možnost opětovneho spouštění s automaticky nastavenými parametry (objektový výkres, vrstvy atd), při druhém a dalším spuštění se již nemusí znovu zadávat.

  Linka GP

  • Opraven import VFK i pro nově vydávané podklady. Tato chyba se projevovala nemožností použít funkce pro SPI.
  • Ve funkci Tvorba GP z náčrtu opraveno nepřebírání hranic stávajících věcných břemen.
  • Ve funkci Tvorba VN z náčrtu se přebírají „vnitřní kresba jen náčrt“, „měřická síť“ a „věcná břemena“.
  • ve funkci Tvorba budoucího stavu KM se převádí symbol 367 (vytyčený mezník) na symbol 5 (mezník) a přebírají se hranice stávajících věcných břemen.
  • Nastavení zakázky GP, pro výkres změnových vět u GP ve VKM je defaultně nabízena přípona VKM.
  • Při zakládání výkresu budoucího stavu KM se vždy přiřadí technologie DKM1_3.
  • Při kresbě nových parcelních čísel se oválek zobrazuje i při tahání (umisťování) čísla .
  • Ikony modulu KATASTR se zobrazi hned po založení GP.
  • Úprava tloušťky symbolu nové škrtky a vytyčeného mezníku (tiskárna 0.35 mm, viz Vyhláška), ztlustění čar na obrazovce.
  • Doplnění chybějících ochranných okolí na symboly vytyčených mezníků.
  • Orientační směr pro ZPMZ se nově kreslí a tiskne červeně.
  • Nová hranice věcného břemene je ve vrstvě 113, při šrafování věcného břemene se automaticky nastaví topologie „břemena“.

  GEPLAN

  • Doplnění vzorového protokolu pro vytyčení pozemku (adresář s demodaty).
  • Do GEPLANu přidáno popisové pole vytyčovacího náčrtu.

  8.13

  • Přepracování a aktualizace on-line příručky.
  • Nastavení programu, oprava nahodilého zapínaní/vypínaní parametrů na záložce Soubory (např. „tvořit protokol o výpočtu“).
  • Ukládání velikosti a polohy dialogu funkce Vlastnosti souborů.
  • Doplnění konverzních souborů pro export DKM do DGN, DXF a SHP a import DKM z DGN, aktualizace exportu do a importu z DGN/MGEO.
  • Selekce vrstev, oprava odselektovaní vrstev pomoci identifikace.
  • Informace hromadně, opraveno překreslování textu při hromadné změně KK nebo informace L.
  • Expert, rozbalovací políčka (comboboxy) respektují technologii výkresu.
  • Linie a Text v rámci KK hromadně, přidány teploměry definující průběh zpracování.
  • Funkce pro ATLAS_VRS již nevyžadují instalaci ATLASu verze 3.8 (stačí verze 4.20.5 a vyšší).
  • Rozpuštění složených prvků, opraveno nerozpuštěníní jednoho identifikovaného prvku.
  • Dávka, opravena chyba zápisu do záznamu vypočtu při variantě „jiné CB“, omylem se psalo slovo průměr.
  • Dávka, funkce „Orientace“ oprava chyby výpočtu průměrných hodnot z několika orientací, pokud se vyskytovaly i druhé polohy.
  • Popis bodu SS do textu, dodělána možnost umísťovat text vztažným bodem.

  Linka GP

  • GP kompletně podle nové Vyhlášky, nová parcelní čísla v oválku (možno stáčet přes klávesy SHIFT a CTRL), věcná břemena, nové formuláře geometrického plánu, nové druhy a využití pozemků a nové mapové značky (vodní dílo, vytyčený hraniční znak), nový font pro oměrné, přidání kresby záměr a kontrolních oměrných pro oveření identických bodů, změněna tloušťka textu pro díl parcely atd.
  • Nový help celé aplikace.
  • Možnost zpracovávat PK parcely.
  • Součástí aplikace nově i úplný katastr, skupina funkcí pro práci s popisnými informacemi včetně oboustranného propojení mapy a výpisu popisných informací.
  • Odstraněna nestabilita převodu MN -> GP pokud neexistuje seznam souřadnic.
  • Při převodu MN -> GP a volbě rušení značek identických bodů se nově ruší i vývodky k těmto bodům.
  • Přepracován převod MN -> VN.
  • Kontroly – kontroly totožnosti, nově se testují pouze vybrané a zadané soubory.
  • Nový kreslící klíč pro měřický náčrt – nová vnitřní kresba shora neviditelná včetně doplnění převodu na vnitřní kresbu neviditelnou při převodu GP -> BS.
  • Oprava generování hlavičky DKM při tvorbě změnových vět ve VKM.
  • Automatické zjištění čísla kú i pro zákazky změnových vět ve VKM.
  • Odstraněny nadbytečné dotazy (např. na změnu viditelnosti souborů při tvorbě GP, VN, BS a ZV).
  • Nový panel nástrojů (toolbar) pro rychlé zapínaní/vypínání zobrazení jednotlivých souborů zakázky.

  GEPLAN

  • Úprava vzorového GP pro GEPLAN, nový vzor pro věcné břemeno, oprava názvu druhu a využití pozemku, doplnění typu a využití stavby a aktualizace učelu GP, nové formuláře.

  8.11

  • Opravena chyba ve funkci na otevření souborů. Tato chyba se projevovala ve více funkcích KOKEŠe a projevovala se nemožností načíst soubor s jinou příponou než s tou, která byla definována v seznamu podporovaných přípon (typů souborů). Typickým příkladem bylo otevíraní libovolných textových souborů. V výjimečných případech způsobovala i „havárii systému na adrese …“. Chyba se projevovala pouze ve verzi 8.10.

  8.10

  • Import měřených dat, přidán formát ASC pro TOPCON GTS 210.
  • Ve výpočtu Volného stanoviska ošetřen výpočet výšek v případě nehomogeních dat (kombinace převýšení, zenitových úhlů, různých typů délek).
  • Pevné a Volné stanovisko, při načítání z měřených dat dotaz, zda případné přenastavení typů měřených veličin (typ délky, vert. úhlu, výpočet výšek) ponechat jen během výpočtu stanoviska nebo i po jeho ukončení.
  • Dávka, úprava zápisu do protokolu a záznamu výpočtu, včetně úpravy výpisu funkce na druhý výpočet bodů do protokolu a do záznamu výpočtu.
  • Kontrolní oměrné, nově lze počítat i po oblouku.
  • Možnost uložení kódu kvality k vypočteným bodům automaticky při procesu ukládání bodů a to buď přes dotaz nebo automaticky s nastavenou hodnotou kódu kvality (týká se i hromadného ukládání bodů). Lze nastavit ve funkce Nastavení programu záložka SS a CB a záložka Výpočty.
  • Transformace dat, grafický náhled vektorů oprav.
  • Klady map, doplněno II. vojenské mapování, a to jak sáhové souřadnice v Gustrbergu resp. Sv.Štěpánu, tak i jejich obraz v JTSK (používá se globálni tr. klíč), dále opraveno zobrazováni listu Gellerthegy-válcova soustava, sekce JV zadaných názvem (zobrazovaly se jako SV listy).
  • Doplněn import a export souřadnic pro formáty GPX (GPS Exchange Format) a LOC (Uncompressed LOC waypoints).
  • SS zpracovaní tabulkou, pro zadávání a opravu kódu opraveno ořezávání kódu po prvním řetězci (pokud se kód skládal z více řetězců oddělených mezerami).
  • Čtení SS v obecném formátu, změna v hlášení chybného řádku v načítaném souboru (upřesnění příčiny chyby).
  • Tisk bodů SS, při identifikaci bodu přes variantu „bod“ se nově vypisují do protokolu informace o identifikovaném bodě.
  • Porovnání bodů SS, grafické znázornění odchylek na identických bodech, přidána možnost nezjišťovat přesnost bodů jen podle Vyhlášky, ale i porovnáním polohové odchylky s uživatelsky zadanou mezní hodnotou, v dialogu možnost zobrazovat variantně střední polohovou chybu nebo polohovou odchylku.
  • Popis bodů SS (překódování) bodů SS, oprava nalezení původního a nového kódu v tabulce s kódy, nově je možné mít mezi kódy libovolný počet mezer a to i na začátku.
  • Technologie tvorby, automatické zobrazování a editace výkresu podle kreslicích tabulek příslušných k dané technologii tvorby a tedy rozdílných od globálních tabulek systému.
  • Nové funkce Hromadné úpravy linií v rozsahu kreslicího klíče, Hromadné úpravy textů v rozsahu kreslicího klíče, Aproximace křivek přímými liniemi, Kalkulačka.
  • Nové funkce pro práci s protokolem (dostupné přes pravé tlačítko myši stisknuté v protokolu), možno přebírat do schránky pouze část označeného textu reprezentující např. číslo bodu, souřadnice atp.
  • Selekce vrstev, oprava vzhledu dialogu, funkce si pamatuje velikost a polohu dialogu.
  • Popis bodu souřadnicemi již vždy kreslí pouze do zvoleného výkresu.
  • Napojení změny, při napojení se navíc přenášejí informace S,M a U na nově vytvořený bod na původní hranici, možnost zápisu do záznamu výpočtu.
  • Protokol o zobrazení změny, „zpříjemněn“ proces zadávání bodů, po zadání bodu se kurzor přesune v tabulce na další očekávaný vstup (nemusí se klikat), možnost rušit řádky nebo celou tabulku přes popup menu (vyskakovací menu na pravé tlačítko myši) nad tabulkou, přidán automatický výpočet kolmice pro napojení změny, upraveny rozměry tabulek a dialogu.
  • Tvorba sítě křížků, oprava vytváření prázdných pomocných objektu, oprava neplatného popisovače a přidán výpis s počtem vytvořených křížků (včetně celkového počtu).
  • Povolena identifikace pomocné kresby.
  • Přerastrování rastru správně pracuje i s obarvenými binárními rastry.
  • Maskování rastru, opravena chyba nemožnosti maskovat některé natransformované rastry.
  • úprava souboru DKM1_3.TB pro čtení a zápis VKM tak, že kódy 21802, 21812, 21822, 21832 a 21852 (vnitřní kresba se symbolem slučky: plná, neviditelná atd.) se čtou a zapisují stejně jako kódy 21800, 21810, 21820, 21830 a 21850 (vnitřní kresba: plná, neviditelná atd.). Symbol slučky na čáře totiž byl od formátu VKM 1.2 zrušen a příslušné k.klíče již v našich tabulkách nejsou, uvedené kódy se nesmí nově vytvářet a nejsou ani ve VFK.
  • Doplněna nápověda k funkcím pro import a export DTMM a k dialogu funkce Kontrola dat.
  • Do základních kontrol výkresu přidána kontrola chybného typu spojení na počátečním bodě linie.
  • Doplnění helpíčků k základním kontrolám.
  • Expertní kontroly, oprava testování stočení.
  • Oprava neukládání zvětšení mezery mezi znaky do tabulky fontů nového formátu, aktualizace nápovědy funkce pro práci s tabulkami.
  • Oprava zobrazení atributu ve funkci Vlastnosti souboru.
  • Do standardní verze zahrnuty funkce pro automatickou tvorbu výkresu podle kódů na bodech seznamu souřadnic a pro spolupráci s digitálním modelem terénu Atlas (např.Export do DMT, Čtení vrstevnic z DMT).
  • Maže se příznak dirty (škrábnutí) souboru po jeho uložení ve Vlastnostech souborů.
  • Při startu Kokeše lze automaticky spustit zvolenou funkci.
  • Opravena Vykbáze v režimu zobrazení.

  GEPLAN

  • Účel geometrického plánu lze vybrat z nabízeného seznamu.
  • Opraveno zaokrouhlování výměr.
  • Opraveno vykreslování formuláře BPEJ a počítání kvality výměry u parcel z předběžného vyrovnání.
  • Opraveno špatné počítání kvality výměry ve VVPKN (u parcel z předběžného vyrovnání).

  Linka GP

  • Geometrické plány pro věcná břemena ve VFK (podle návrhu nové Vyhlášky).
  • V tabulce pro zadání údajů SPI pro změnové věty zvětšena délka políčka BPEJ na 255 znaků.
  • Aktualizován seznam katastrálních území (změna počtu řad parcelních čísel u tří k.ú.).
  • Symboly pro vodní tok a kostel lze libovolně natáčet, případné stočení nevadí při kontrole podle Expertní tabulky.
  • Opraven kód pro export šipky k parcelnímu číslu do VKM.