Hlášení při importu VFK do ISKN

V následujícím dokumentu jsme popsali hlášení, se kterými se setkáváme při odevzdávání VFK s geometrickým plánem (GP) nebo pozemkovou úpravou (PÚ) na katastrálním úřadě (úřad).

Pokud nenaleznete odpověď v tomto článku, nevíte si rady a rozhodnete se zaslat nám podklady k posouzení, máme na Vás následující prosby:

1) V e-mailech se nestačí odvolat se na předchozí telefonní rozhovor, protože e-mail nemusí přijít okamžitě a někdy řešíme povícero dalších telefonátů. Do mailu připište alespoň krátké připomenutí, o co jde.

2) Není na závadu, pokud je v e-mailu uveden i telefon na uživatele.

3) Pro posouzení GP je vhodné mít všechny soubory zakázky včetně podkladů z katastru; minimum jsou podklady z katastru, soubor REF (obsahuje nastavení zakázky a zadané údaje o změnách SPI) a výkres návrhu budoucího stavu; pokud je problém při importu na katastru, potřebujeme též vytvořené změnové věty a protokolu z katastru („výpis žurnálu“). Nejšikovnější je celou takovou zakázku zabalit do jednoho komprimovaného souboru (např. zazipovat).

4) Od verze 9 lze pro zkopírování nastavení a souborů zakázky GP (výkresy, seznamy souřadnic, protokol, REF, soubory pro GEPLAN) využít funkci Soubor/Seznam referencí/Export REF.

Seznam nejčastějších hlášení

Bod nelze vytvořit – k řízení není přiřazeno ZPMZ
 1. Chybné číslo bodu (použito neexistující ZPMZ apod.).
 2. Číslo bodu je správné (odpovídá aktuálnímu ZPMZ, anebo staršímu ZPMZ, jehož body z nějakého důvodu nejsou v ISKN) a příslušné ZPMZ pracovníci katastru zapoměli před importem přiřadit k řízení na potvrzení GP.
 1. Opravte čísla bodů ve výkresu změnových vět. Budete-li napřed opravovat seznam souřadnic, můžete pro opravu výkresu použít funkci Výkres/Hromadné operace/Oprava bodů podle SS, varianta ztotožnění podle polohy, oprava čísla bodu.
 2. Požádejte pracovníka katastru, aby před importem správně přiřadil čísla ZPMZ a import zopakoval.
Bod se ZPMZ 0 nebo s vazbou na TL nesmí být lomovým bodem kresby

U některého z bodů nových nebo měněných prvků výkresu změnových vět je uvedeno číslo bodu bodového pole (např. 000943010250 nebo 2000000501).

Od listopadu 2007 nesmí být kresba vázána na body bodových polí a změny bodů bodových polí není od té doby možné předávat do ISKN pomocí změnových vět VFK. Zkontrolujte a případně opravte čísla bodů a zopakujte export změnových vět. Stávající body bodových polí se při založení zakázky ukládají do zvláštního seznamu souřadnic, který je vhodné před kontrolami a opravami čísel bodů vypnout. Pro hromadnou opravu čísel bodů výkresu lze použít funkci Oprava bodů podle SS.

Chyba při importu do transportních tabulek
 1. Naprosto špatné pojmenování souboru (nejčastěji znak mezera v názvu souboru nebo v cestě k souboru).
 2. Soubor vůbec neobsahuje změnové věty s výsledkem GP či PÚ (např. pokus zpětně importovat podklady z katastru).
 3. Chybná struktura předávaných dat.
 4. Na konec souboru byla doplněna informace o kontrole antivirovým programem (může nastat při poslání e-mailem).
 1. Zkontrolujte cestu a název importovaného souboru ve Výpisu žurnálu (druhý řádek v části „Parametry běhu”). Pokud je v názvu znak mezera, použijte jiný název. Pokud je znak mezera v cestě k souboru, požádejte pracovníka úřadu, ať data nekopíruje do adresářů, kde se v cestě vyskytují mezery.
 2. Soubor, který odnášíte na úřad, by měl z linky pro GP mít na konci názvu znaky im.vfk.
 3. Překontrolujte a případně odstraňte vlastní zásahy do souboru určeného k importu na úřadě.
 4. Posílejte soubor zabalený do formátu ZIP (anebo požádejte pracovníka katastru, aby všechny řádky za řádek „&K” ručně zrušil).
Chyba hlavičky – &HZMENY smí být 1

Pracovník katastru nejspíše omylem importoval soubor s podklady pro zpracování GP namísto Vašeho souboru změnových vět.

Zkontrolujte název importovaného souboru a řádek „PUVOD:” ve Výpisu žurnálu. Pokud název souboru neodpovídá názvu, který jste použili, anebo pokud je na řádku „PUVOD” uvedeno „ISKN”, požádejte pracovníka úřadu, ať import zopakuje, ale tentokrát se správným souborem.

Chybný typ prvku

V linii hranice parcel (HP) máte použitý typ spojení C nebo NC (křivka)

Zkontrolujte typy spojení ve vrstvě 1 (např. funkcí Hledání prvků, typ spojení „Cc”).

Instance je v přítomnosti

Mohlo dojít k situaci, kdy nový záznam již v databázi ISKN je (např. je k původně nebonitované parcele je přidáván bonitní díl, který se ale mezitím dostal do ISKN, třeba zplatněním digitalizované mapy aj.).

Požádejte o nové podklady, anebo zkuste vyhledat příslušný řádek ve vytvořeném souboru změnových vět VFK a tento řádek smažte. (Řádek s údaji bonitního dílu parcely začíná na &DBDP.)

Instance je v řízení

Téměř jistě se jedná o opakovaný import téhož souboru (nebo téže zakázky) a pracovník katastru nezrušil předchozí import (anebo při rušení došlo k chybě).

Nezbývá než nalézt prostředek, kterým přesvědčíte pracovníka úřadu, aby zajistil zrušení předchozího nedokončeného importu a teprve poté zkusil import znovu.

Kód BPEJ neexistuje v číselníku

Text s kódem BPEJ obsahuje tečky mezi číslicemi (např. 7.50.11) nebo jeho obsah neodpovídá žádnému kódu BPEJ ani „neBPEJ” (např. 99).

Opravte text s kódem BPEJ (zrušte tečky, nebo zadejte platný kód BPEJ či náhradní kód pro nebonitovanou plochu).

Kód typu prvku neexistuje v číselníku

Může se jednat o převzatou hranici (kódy prvku: 20130, 20132, 20133, 20134, 20135, 20330, 20332, 20333, 20334, 20335, 20430, 20432, 20433, 20434, 20435, 20530, 20532, 20533, 20534, 20535, 20630, 20632, 20633, 20634, 20635, 21830 a 21930), která byla v létě 2009 zrušena.

Vyexportujte změnové věty VFK ve verzi 9.35 nebo novější, anebo opravte výkres budoucího stavu (převzatou hranici nahraďte hranicí plnou) a zopakujte tvorbu změnových vět a export VFK.

K.ú. není přiřazeno

Zakázka byla založena ve verzi 8.17 nebo vyšší a pro export změnových vět VFK byla použita verze 8.14 nebo starší, čímž se do VFK dostaly i tabulky, které se v rámci zakázky nemění, např. TELESA.

Vyexportujte změnové věty VFK ve verzi 8.17 nebo novější.

Liniový prvek s opakujícími se body
 1. Ve výkrese budoucího stavu se vyskytuje linie hranice parcel (HP), obvodu věcného břemene (ZVB), vnitřní kresby nebo jiná linie, ve které se nějaký bod vyskytuje vícekrát (v případě linie ve tvaru písmene „P” to může být druhý a poslední bod atd.) a zároveň se nejedná o první a poslední bod linie. První a poslední bod linie mohou být totožné, tj. linie může být uzavřená (např. obdélník apod.).
 2. Ve výkrese budoucího stavu se na některé z výše uvedených linií vyskytuje úsečka spojující body se stejným číslem bodu (nebo je stejné číslo bodu na druhém a posledním bodě uzavřené linie).
 1. Od verze 10.13 je při exportu VFK hlídán tvar linií a nevyhovující linie jsou ve VFK automaticky rozděleny. Ve starších verzích lze buďto funkcí Připojení a rozpojení linie ručně rozdělit nevyhovující linie na více linií (např. z linie tvaru písmene „P”, kde je totožný druhý a poslední bod, oddělit úsečku spojující první a druhý bod), nebo ve funkci Export VFK zaškrtnout volbu „rozbít linie” na úsečky (tato volba je k dispozici od verze 8.52).
 2. Od verze 10.18 je při exportu VFK ověřována jedinečnost čísel bodů (zvlášť pro souřadnice obrazu a souřadnice polohy). Ve starších verzích funkcí Kontroly dat (záložka totožnost, ztotožnění podle polohy, kontrola CB a kódu kvality) ověřte, zda ve výkresu budoucího stavu nejsou body téhož čísla na různých souřadnicích. (Po opravě chybných čísel bodů zopakujte tvorbu změnových vět a export VFK.)
Liniový prvek má méně než 2 vrcholy a Porušení povinnosti geometrie

Nejspíše jsou ve výkresu návrhu budoucího stavu na hranici parcel, vnitřní kresbě nebo na hranici věcného břemene body bez čísla bodu (od verze 8.13 Kokeše skončí export chybou a soubor VFK se nevytvoří, ve starších verzích se objevovalo pouze varování).

Dočíslovat správným způsobem body výkresu. Pro nalezení takových bodů lze použít funkci Hledání prvků, zvolit vrstvy 1,4,6,8,13 a do položky číslo bodu dát – (mínus). Správný postup: dočíslovat v náčrtu a provést celou linku. V nouzi postačí doplnit čísla bodu do výkresu budoucího stavu a provést znovu Tvorbu změnových vět a Export VFK.

Není rezervováno číslo parcely
 1. V tabulce nových parcel jsou uvedeny již existující parcely, které nebyly součástí podkladů.
 2. Chybně nastavené číslo katastrálního území, do kterého jsou nové parcely přiřazovány.
 3. Pracovníci katastru přiřadili v ISKN tomuto GP jiná rezervovaná parcelní čísla pro nové parcely.
 4. Chybně nastavený typ parcely (stavební x pozemková; týká se území, kde jsou dvě číselné řady).
 1. Zkontrolujte tabulku nových parcel, může obsahovat pouze parcely, které v daném GP nově vznikají, a zopakujte Export VFK.
 2. V nastavení zakázky GP zvolte správné katastrální území a zopakujte Export VFK.
 3. Dohodněte se s pracovníky katastru, která parcelní čísla nových parcel jsou správná.
 4. Ověřte ve výkresech, zda parcelní čísla nových stavebních i pozemkových parcel mají správný kreslicí klíč, a zkontrolujte v tabulce nových parcel, zda stavební parcely mají před číslem parcely mínus (musí dojít k souběhu chyby ve výkrese i tabulce, neboť při nesouladu výkresu s tabulkou se soubor VFK nevytvoří).
Neplatná hodnota XXX pro sloupec AK_OBRAZY_PARCEL.OPAR_TYPE

Zřejmě se jedná o značku zbořeniště-společný dvůr (TYPPPD_KOD=319), která se do VFK ukládá odlišně od ostatních značek druhu a využití pozemku

Vytvořte změnově věty VFK ve verzi 9.53 nebo novější.

Nepřípustná změna kódu kvality pro bod

V souboru VFK se vyskytuje bod s jiným kódem kvality než v ISKN.

 1. Je-li rozdíl způsoben změnou údajů ISKN v období mezi získáním podkladů z ISKN a importem výsledku do ISKN, bude nutné vyžádat si nové podklady a zakázku jim přizpůsobit (nebo ručně upravit hodnoty ve VFK).
 2. Jedná-li se o nový bod, který byl původně importován do ISKN s kódem kvality 4 až 8, ale následně byl geometrický plán vrácen s požadavkem na změnu kódu kvality na 3, je nutné v ISKN zrušit předchozí import a teprve poté lze importovat VFK znovu.
Nesoulad vět pro UPD

V souboru VFK se některý měněný údaj vyskytuje duplicitně. Např. pro měněnou parcelu mohou být zadány dva bonitní díly (ve výpisu chyb naznačeno zkratkou BDP) se stejným ozačením (kódem) bonity, tj. tabulce měněných parcel by byl zápis typu „72213-7566,72213-3438”.

Pokuste se podle zkratky uvedené před popisem chyby odhadnout, čeho se chyba týká. V případě bonit zkontrolujte údaje v tabulce měněných parcel, zda u nějaké z parcel není zadána totožná bonita víckrát.

ORA-01400: nelze vložit hodnotu NULL

V databázi ISKN je jiná souřadnice polohy u některého bodu, nebo u nějakého bodu nebyl zadán kód kvality, nebo je uveden ve špatné tabulce (nastane v případě nepovedeného ručního zásahu do souboru změnových vět).

Pokuste se vyvarovat ručních zásahů do VFK, případně si vyžádejte aktuální podklady z katastru a zkontrolujte shodu souřadnic polohy.

Porušení povinnosti geometrie (pokud je uvedeno samostatně)
 1. V souboru VFK se vyskytuje hranice parcely (HP), vnitřní kresby (DPM) či hranice věcného břemene (ZVB), ke které není definován její průběh, tj. body, přes které vede, a typy spojení (linie, kruhový oblouk, kružnice daná středem a poloměrem, kružnice daná třemi body).
 2. Zakázka geometrického plánu byla založena v KOKEŠi verze 7.60 nebo starší a tato chyba je hlášena pro tabulku hranice věcných břemen (ZVB).
 1. V lince pro GP vyberte výkres budoucího stavu a proveďte kontroly dat – především v záložce základ „osamělé body bez symbolu”, „chybné typy spojení”, „totožné body kromě PxC” (na závadu není ani „příliš vzdálené body”, „příliš blízké body”).
 2. Zpracujte zakázku novější verzí (včetně importu podkladů), anebo ve vytvořeném souboru změnových vět VFK ručně smažte řádky začínající na &DZVB.
Pro hranici parcely je použit chybný kód prvku
 1. Hranice parcely je nakreslena jiným kreslicím klíčem (tj. není nakreslena v souladu s tabulkou funkce Expert).
 2. Linie vnitřní kresby (kreslicí klíč 400) je omylem umístěna do vrstvy 1.

Zkontrolujte výkres budoucího stavu (Nástroje/Kontrola/Kontroly dat, záložka Expert, položka „nesoulad s tabulkou Experta”) a chyby opravte. Po zjištění chybné kombinace (např. vrstva 1, kreslicí klíč 400) lze využít i hromadnou opravu funkcí Linie v rozsahu kreslicího klíče hromadně, která umí jak přesunout linie do správné vrstvy (pokud se jedná o vnitřní kresbu, je správná vrstva 4) nebo opravit hodnotu kreslicího klíče (pokud se jedná o hranici parcel, lze nastavit kreslicí klíč 1). Po opravě výkresu budoucího stavu znovu vytvořte výkres změnových vět a exportujte změnové věty. (Od verze 10.13 by tato chyba neměla nastat, funkce Export VFK důsledně ověřuje kombinaci vrstvy a kreslicího klíče.)

Souřadnice bodu mimo limity k.ú.
 1. Nějaký bod výkresu změnových vět má chybné číslo (týká se prvního trojčíslí úplného čísla bodu, tedy pracovního čísla k.ú.), anebo při exportu VFK bylo v dialogu pro převod trojmístného pracovního čísla k.ú. na šestimístné číslo k.ú. zadanáno špatné číslo k.ú.
 2. V ISKN jsou chybně nastaveny limity pro dané katastrálního území (může se projevit, pokud v území není KMD či DKM nebo pokud se v rámci zakázky navrhuje změna hranic k.ú.).
 1. Zkontrolujte a případně opravte čísla bodů a zopakujte export změnových vět. Pokud se při exportu zobrazí dialog pro převod třímístného čísla k.ú. na šestimístné, znamená to, že v podkladech z ISKN nebyly žádné body z uvedených katastrálních území (může nastat, ale stává se velmi výjimečně). V tomto případě je vhodné pečlivě zvážit, zda uvedená první trojčíslí úplných čísel bodů jsou v pořádku a tedy zda skutečně mají být v rámci dané zakázky do ISKN přidány body z jiných katastrálních území.
 2. Požádejte pracovníka KP aby zkontroloval limity k.ú. a případně zařídil jejich opravu.
V databázi ISKN jiná souřadnice bodu
 1. Daný bod nebyl součástí podkladů z katastru.
 2. Mezi vydáním podkladů a importem souboru došlo v ISKN ke změně souřadnic bodu.
 3. Nastala i situace, kdy se jednalo o nový bod, který měl v Kokeši souřadnice v milimetrech s poslední číslicí 5 a který se při importu zaokrouhloval různě (podle operačního systému a verze ovladače ODBC) a tato chyba se pak objevila při opakovaném importu.
 1. Pokud na tomto bodu trváte, budete muset požádat o nové podklady, anebo ručně opravit jeho souřadnice ve vytvořeném souboru změnových vět VFK (nejlépe vyhledat číslo bodu bez úvodních nul, řádek s údaji o bodu musí začínat na &DSOBR).
 2. Tento problém si musí vyřešit úřad sám.
 3. Zjistit správnou souřadnici, bod opravit (zaokrouhlit) a zopakovat Tvorbu změnových vět a Export VFK.
V databázi ISKN nenalezeno spojení bodu polohopisu V databázi ISKN nenalezena hranice parcely
V databázi ISKN nenalezen bonitní díl parcely
V databázi ISKN nenalezen další prvek mapy

Nejčastěji došlo v době mezi vytvořením podkladů a importem v ISKN ke změně grafiky (např. zplatnění GP).

Problém musí řešit pracovníci úřadu.

Ve VFK souboru je bod polohopisu duplicitní

Při založení zakázky byly jako podklady použity dva soubory VFK z ISKN, jejichž obsah se překrýval. (Od verze 8.17 to nevadí, importní modul počítá s případnými duplicitními záznamy.)

Založte zakázku znova: buďto ve verzi 8.17 či novější s možností načíst oba vstupní soubory, anebo ve starší verzi použít pouze jeden soubor VFK z ISKN (na katastru by neměl být problém takové podklady připravit).

Značka bez souřadnice.

Může být způsobeno umístěním symbolu 54 „předmět malého rozsahu” do vrstvy 6. (Od verze 9.01 to nevadí, funkce Export VFK počítá i s touto možností.)

Přesuňte tento symbol do vrstvy 3 (např. funkcí Výkres/Hromadné operace/Kopie a přesuny symbolů) nebo pro export VFK použijte verzi 9.01 nebo novější.

Varování – Importovaný soubor neobsahuje data v bloku SOBR

Soubor zřejmě neobsahuje žádnou grafiku (výjimečně může být žádoucí, např. při rebonitaci). Ve verzích 8.12 až 8.14 to mohlo být způsobeno tím, že uživatel správně vytvořil výkres s grafickým náhledem změnových vět, tento ale neuložil a vlastní export spustil až po příštím otevření zakázky, tedy s prázdným výkresem ZV.

Pokud se jedná např. o rebonitaci, trvejte na tom, že je to tak v pořádku. V opačném případě znovu spusťte Tvorbu změnových vět a následně Export VFK.

Varování – Importovaný soubor neobsahuje data v bloku PAR

Soubor zřejmě neobsahuje žádné změny popisných údajů parcel, k čemuž může zcela korektně dojít u GP pro vyznačení průběhu věcného břemene.

Pokud GP opravdu nemění popisné údaje parcel, trvejte na tom, že je to tak v pořádku. V opačném případě spusťte znovu Export VFK a v dialogu „Údaje pro změnové věty ve formátu VFK” zadejte rušené, změněné a nové parcely včetně údajů SPI měněných a nových parcel.

Informace – Návrh změny obrazů bodů BP nevytvořen – změny je nutno provést pomocí aplikace BP

Soubor obsahuje změnu značky bodu bodového pole nebo změnu textu s jeho číslem, případně vytvoření nové značky bodu BP (nového textu s číslem BP) nebo zrušení značky bodu (textu s číslem BP).

Změny kresby bodového pole nelze od VFK verze 3.2 předávat formou změnových vět, případné změny kresby bodového pole musí vyřešit pracovník katastru. Toto hlášení by nemělo být překážkou odevzdání GP (nebo PÚ).

Informace – Parcela nemá přiřazen m.l. přípustný v k.ú.

Patrně se jedná o mapový list DKM (MAPLIS_KOD=6780) a pracovník katastru nepožádal o změnu v číselníku k.ú. (pokud má v daném k.ú. vzniknout DKM, např. jako výsledek pozemkové úpravy).

Nemělo by být překážkou odevzdání GP nebo PÚ, pracovník katastru může před importem případně zařídit úpravu číselníku k.ú.

Informace – Parcela není v objektech řízení

Pracovník katastru uvedenou parcelu nezahrnul do seznamu parcel dotčených danou akcí (geometrický plán, pozemková úprava, rebonitace).

Nemělo by být překážkou odevzdání GP, PÚ nebo rebonitace, pracovník katastru může uvedenou parcelu doplnit do seznamu parcel dodatečně.

Informace – Prvek navržený ke zrušení již byl zrušen jiným řízením

V období mezi poskytnutím podkladů VFK z katastru pro zpracování geom. plánu (resp. pozemkové úpravy) a importem změnových vět VFK s výsledkem GP (resp. PÚ) do ISKN došlo díky zplatnění nějakého geom. plánu (resp. PÚ) ke zrušení nějakého prvku, který je rušen i v aktuální zakázce. (Například mohl předchozí GP vložit na hranici parcel nové trojmezí, které je v aktuální zakázce využito, ale protože v podkladech ještě trojmezí nebylo, je předáváno jako změna hranice parcel.)

Rušený prvek bude importem ignorován a pracovník katastru by měl pokračovat kontrolami grafiky (topologie). Tyto kontroly mohou odhalit nějaké duplicitní linie nebo průsečíky, které by měl pracovník katastru opravit. Pokud by nebylo možné chyby opravit (pro extrémě vysoký počet chyb, nebo pro naprosto zásadní nesoulad mezi kresbou GP a katastrální mapou), nezbyde než požádat o nové podklady pro geometrický plán a GP vyhotovit znovu.

Informace – Výměnný formát obsahuje jednu nebo více parcel, které nemají přiřazen mapový list DKM

Buď se jedná o zakázku z lokality mimo DKM, anebo mapový list DKM nebyl součástí číselníku mapových listů v podkladech z katastru.

Nemělo by být překážkou odevzdání GP (nebo PÚ).

Informace – Výměnný formát obsahuje jednu nebo více parcel KN, které nemají přiřazen mapový list

Požadovaný mapový list zřejmě nebyl součástí číselníku mapových listů v podkladech z katastru.

Pokud požadovaný mapový list nebyl součástí podkladů, musí jej po naimportování souboru změnových vět dodatečně přiřadit pracovník katastru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *