Hlášení při importu VFK do ISKN

Bod nelze vytvořit – k řízení není přiřazeno ZPMZ

 1. Chybné číslo bodu (použito neexistující ZPMZ apod.).
 2. Číslo bodu je správné (odpovídá aktuálnímu ZPMZ, anebo staršímu ZPMZ, jehož body z nějakého důvodu nejsou v ISKN) a příslušné ZPMZ pracovníci katastru zapomněli před importem přiřadit k řízení na potvrzení GP.
Řešení:
 1. Opravte čísla bodů ve výkresu změnových vět. Budete-li napřed opravovat seznam souřadnic, můžete pro opravu výkresu použít funkci Výkres/Hromadné operace/Oprava bodů podle SS, varianta ztotožnění podle polohy, oprava čísla bodu.
 2. Požádejte pracovníka katastru, aby před importem správně přiřadil čísla ZPMZ a import zopakoval.
zpět nahoru

Bod se ZPMZ 0 nebo s vazbou na TL nesmí být lomovým bodem kresby

U některého z bodů nových nebo měněných prvků výkresu změnových vět je uvedeno číslo bodu bodového pole (např. 943010250 nebo 613835000000501).

Řešení:
Od listopadu 2007 nesmí být kresba vázána na body bodových polí a změny bodů bodových polí není od té doby možné předávat do ISKN pomocí změnových vět VFK. Zkontrolujte a případně opravte čísla bodů a zopakujte export změnových vět. Stávající body bodových polí se při založení zakázky ukládají do zvláštního seznamu souřadnic, který je vhodné před kontrolami a opravami čísel bodů vypnout. Pro hromadnou opravu čísel bodů výkresu lze použít funkci Oprava bodů podle SS.

zpět nahoru

Chyba při importu do transportních tabulek

 1. Naprosto špatné pojmenování souboru (nejčastěji znak mezera v názvu souboru nebo v cestě k souboru).
 2. Soubor vůbec neobsahuje změnové věty s výsledkem GP či PÚ (např. pokus zpětně importovat podklady z katastru).
 3. Chybná struktura předávaných dat.
Řešení:
 1. Zkontrolujte cestu a název importovaného souboru ve Výpisu žurnálu (druhý řádek v části „Parametry běhu”). Pokud je v názvu znak mezera, použijte jiný název. Pokud je znak mezera v cestě k souboru, požádejte pracovníka úřadu, ať data nekopíruje do adresářů, kde se v cestě vyskytují mezery.
 2. Název souboru změnových vět by měl odpovídat požadavkům katastrální vyhlášky. Případně zkontrolujte řádek „PUVOD:” ve Výpisu žurnálu. pokud je na řádku „PUVOD” uvedeno „ISKN”, požádejte pracovníka úřadu, ať import zopakuje, ale tentokrát se správným souborem.
 3. Překontrolujte a případně odstraňte vlastní zásahy do souboru určeného k importu na úřadě
zpět nahoru

Chybný typ prvku

V linii hranice parcel (HP) máte použitý typ spojení C nebo NC (křivka)

Řešení:
Zkontrolujte typy spojení ve vrstvě 1 (např. funkcí Hledání prvků, typ spojení „Cc”)

zpět nahoru

Instance je v řízení

 1. Jedná o opakovaný import téhož souboru (nebo téže zakázky) a pracovník katastru nezrušil předchozí import (anebo při rušení došlo k chybě).
 2. Uvnitř souboru změnových vět VFK se nějaký řádek (záznam) vyskytuje opakovaně
Řešení:
 1. Požádejte pracovníka katastru, aby řádně zrušil předchozí nedokončené importy
 2. Zkuste odhalit příčinu duplicit (chyba podkladů), případně můžete zkusit zrušit duplicitní řádky.
zpět nahoru

Kód BPEJ neexistuje v číselníku

Text kódu BPEJ neodpovídá žádnému platnému kódu BPEJ ani „neBPEJ” (např. 99).

Řešení:
Opravte text s kódem BPEJ: zadejte platný kód BPEJ či náhradní kód pro nebonitovanou plochu.

zpět nahoru

Není rezervováno číslo parcely

 1. V tabulce nových parcel jsou uvedeny již existující parcely, které nebyly součástí podkladů.
 2. Nové parcely jsou chybně přiřazeny do jiného katastrálního území než měly být.
 3. Chybně nastavený typ parcely (stavební x pozemková; týká se území, kde jsou dvě číselné řady).
Řešení:
 1. Zkontrolujte tabulku nových parcel, může obsahovat pouze parcely, které v daném GP nově vznikají, a zopakujte Export VFK.
 2. V grafice změňte kód k.ú. (informaci X) u textu parcelního čísla, aktualizujte seznamy nových parcel a zopakujte Export VFK.
 3. Ověřte ve výkresech, zda parcelní čísla nových stavebních i pozemkových parcel mají správný kreslicí klíč, a zkontrolujte v tabulce nových parcel, zda stavební parcely mají před číslem parcely mínus (musí dojít k souběhu chyby ve výkrese i tabulce, neboť při nesouladu výkresu s tabulkou se soubor VFK nevytvoří).
zpět nahoru

Souřadnice bodu mimo limity k.ú.

 1. Nějaký bod výkresu změnových vět má chybné číslo (týká se prvního trojčíslí úplného čísla bodu, tedy pracovního čísla k.ú.).
 2. V ISKN jsou chybně nastaveny limity pro dané katastrálního území (může se projevit. pokud se v rámci zakázky navrhuje změna hranic k.ú.).
Řešení:
 1. Zkontrolujte a případně opravte čísla bodů a zopakujte export změnových vět.
 2. Požádejte pracovníka KP aby zkontroloval limity k.ú. a případně zařídil jejich opravu.
zpět nahoru

Varování – Importovaný soubor neobsahuje data v bloku SOBR

Soubor zřejmě neobsahuje žádnou grafiku (výjimečně může být žádoucí, např. při rebonitaci).

Řešení:
Pokud se jedná např. o rebonitaci, trvejte na tom, že je to tak v pořádku. V opačném případě znovu spusťte Tvorbu změnových vět a následně Export VFK.

zpět nahoru

Varování – Importovaný soubor neobsahuje data v bloku PAR

Soubor zřejmě neobsahuje žádné změny popisných údajů parcel, k čemuž může zcela korektně dojít u GP pro vyznačení průběhu věcného břemene.

Řešení:
Pokud GP opravdu nemění popisné údaje parcel, trvejte na tom, že je to tak v pořádku. V opačném případě spusťte znovu Export VFK a v dialogu „Údaje pro změnové věty ve formátu VFK” zadejte rušené, změněné a nové parcely včetně údajů SPI měněných a nových parcel.

zpět nahoru

Informace – Parcela není v objektech řízení

Pracovník katastru uvedenou parcelu nezahrnul do seznamu parcel dotčených danou akcí (geometrický plán, pozemková úprava, rebonitace).

Řešení:
Nemělo by být překážkou odevzdání GP, PÚ nebo rebonitace, pracovník katastru může uvedenou parcelu doplnit do seznamu parcel dodatečně.

zpět nahoru

Informace – Prvek navržený ke zrušení již byl zrušen jiným řízením

V období mezi poskytnutím podkladů VFK z katastru pro zpracování GP (resp. PÚ) a importem změnových vět VFK s výsledkem GP (resp. PÚ) do ISKN došlo díky zplatnění nějakého GP (resp. PÚ) ke zrušení nějakého prvku, který je rušen i v aktuální zakázce. (Například mohl předchozí GP vložit na hranici parcel nové trojmezí, které je v aktuální zakázce využito, ale protože v podkladech ještě trojmezí nebylo, je předáváno jako změna hranice parcel.)

Řešení:
Rušený prvek bude importem ignorován a pracovník katastru by měl pokračovat kontrolami grafiky (topologie). Tyto kontroly mohou odhalit nějaké duplicitní linie nebo průsečíky, které by měl pracovník katastru opravit. Pokud by nebylo možné chyby opravit (pro extrémně vysoký počet chyb, nebo pro naprosto zásadní nesoulad mezi kresbou GP a katastrální mapou), nezbyde než požádat o nové podklady pro geometrický plán a GP vyhotovit znovu.

zpět nahoru

zpět na Znalosti