Geoportál GEPRO - přehled změn

16.71

 • Modul pro práci s pasporty a katastrem – možnost individuálního nastavení zvýraznění, měřítka a mazání kreseb
 • Možnost dohledat a zvýraznit sousedy k vybraným parcelám
 • Zobrazení adres ve vyhledání adresních míst dle vyhlášky 359/2011 Sb.
 • Zobrazení podrobných informací z RÚIAN v informaci o adresním místě

16.60

 • možnost hromadného přidání parcel vybraných v modulu Katastr v pasportech
 • hlášení o používání cookies při startu
 • přidání doplňkových informací o parcele v pasportech (např. výměra, druh pozemku, využití pozemku)
 • zvýraznění parcel plochou v pasportech
 • dialog pasportů si pamatuje poslední stav při zavření
 • vyplochování parcel přiřazených k objektu pasportu
 • možnost volby formátu pro výpis informací
 • pasport hřbitova – zobrazení více fotek k jednomu objektu, upravený výpis
 • možnost zobrazovat zprávy pouze přihlášeným uživatelům, nastavení nadpisu zpráv
 • přidání bodových ikon pro vkládání v poznámkové kresbě
 • zobrazení délek úseků u měření délek a u hranic v měření ploch
 • pasport závad – možnost rozesílat emaily na různé adresy podle typu závady
 • interaktivní ovládání grafů v modulu pro příjem dat ze senzorů
 • možnost omezit poznámkovou kresbu jen pro přihlášené uživatele
 • zjišťování seznamu kreseb je rozšířené o automatické stránkování
 • kontrola max. počtu povolených objektů včetně již vybraných v modulu pasportů
 • mazání vybraných objektů v modulu pasportů již maže pouze objekty daného pasportu nebo modulu Katastr (a ne vše jako doposud)
 • modul pro nahrávání souborů – přenos přídavných souborů k rastrům
 • modul územních plánů – zvýrazňování plochou, možnost předdefinovat barvy
 • automatické generování legendy při změně zobrazované hodnoty v grafech
 • modul tisk – úprava logiky ovládání
 • administrace uživatelů – doplnění zobrazení zpráv ze serveru
 • centrování otevřené kresby v poznámkových kresbách
 • data GeoJSON – rozšíření zobrazení o natočení textů
 • modul územních plánů – možnost pracovat nad bodovými vektorovými daty (texty)
 • modul pro otevření externí aplikace na zadané souřadnici – možnost prokliku do Mapy.cz Panorama
 • pasport hřbitova – rozšíření nastavení povolení duplicit (celý projekt, v rámci hřbitova, v rámci oddílu)
 • pasport dřevin – přidání nastavení Zobrazit průmět koruny
 • v modulu Katastr lze při hromadném výběru parcel Z klávesnice zadat i typ evidence parcely
 • možnost vyhledávání objektů pasportu podle vlastností dokumentů přiřazených k objektům pasportu
 • vybrané pasporty – možnost převzetí údajů ze vzoru pomocí identifikace existujícího objektu
 • zprávy uživatelům – průběžná aktualizace zpráv za běhu
 • grafy v modulu pro příjem dat ze senzorů – možnost nastavení gradientu barev, načítání nastavení z inicializačního souboru
 • chytání se na body výkresu i pro vrstvy ze vzdálených serverů
 • webové pasporty – nové zobrazení seznamu objektů do tabulky, doplnění odkazu do mapy a možnosti tisku seznamu objektů

16.11

 • Drobné změny

16.10

 • Přidána možnost hromadného výběru objektů kružnicí o daném poloměru v pasportech a v katastru.
 • Přidána možnost hromadného přidání parcel vybraných v pluginu katastr v pasportech.
 • Čtení všech nastavení pro pasporty.
 • Přidáno nové připojení WFS.
 • Doplnění pluginu connect pro připojení KMZ.
 • Přidány nové legendy s možností tisku.
 • Přidána možnost potlačení zobrazení checkboxů v dialogu nastavení pasportů
 • Přidán oddělovač uzlů ve stromu témat.
 • Přidána možnost omezit vyhledávání v atributech hodnotou atributu podle přihlášeného uživatele.
 • Dialog pasportů si pamatuje poslední stav při zavření.
 • Plugin cemetery – zobrazení více fotek k jednomu objektu, upravený výpis.
 • Přidána možnost zobrazovat zprávy pouze přihlášeným uživatelům, nastavení nadpisu zpráv.
 • Přidána možnost přepnutí barvy pozadí grafické plochy z aplikace.

15.57

 • Možnost vyhledávání atributů i v podřízených uzlech spojených vrstev.
 • Použití hraničního měřítka při zvýrazňování objektů do mapy.

15.51

 • Zobrazení přepínače na inverzní vrstvu podle barvy pozadí u uzlu v tématech.
 • Automatické rozmístění textů na linii v liniových pasportech.
 • Ikona pro zobrazení vybraných záznamů do mapy ve vybraných pasportech vedle nadpisu (jako v modulu katastr).
 • Vylepšení minimalizace dialogu do tlačítka.
 • Možnost editace atributů.
 • Možnost zobrazit a zkopírovat souřadnice přímo z tooltipu.
 • Možnost ukládání pohledů.
 • Implicitní databáze pro poznámkové kresby a odkazy do mapy je SQLite.
 • Úprava konzole a řádku se souřadnicemi, rozšíření pravého panelu.
 • Chytání se na body výkresu (snap) rozšířeno i na lokální kresby.
 • Oprava snapování v měření vzdáleností a ploch, lze měřit z bodu již nakreslené linie.
 • Zobrazování novinek při startu aplikace.
 • Tlačítko pro nezávaznou poptávku Geoportálu GEPRO Premium.
 • Hromadný výběr parcel a objektů pasportu doplněn o výběr kresby.
 • Připojení WMS a WMTS serverů s autorizací v pluginu pro připojení externích dat.
 • Možnost kreslení polygonů s dírou v poznámkové kresbě.
 • Doplnění možnosti grafického omezení výběru o plošnou kresbu a aktuální výřez ve vyhledávání atributů.
 • Rozšíření funkce pro sběr dat z externích senzorů IoT (internetu věcí).
 • Oprava kopírování textu z konzole.
 • Možnost editace přídavné kresby v pasportech.

15.22

 • Řada drobných změn a vylepšení. Zvýšení výkonu.

15.21

 • Možnost připojení více WMTS vrstev z jednoho serveru najednou.
 • Podpora zobrazování legend WMS vrstev, které podporují GetLegendGraphics.
 • Možnost volby datového zdroje vrstvy podle barvy pozadí.
 • Copyright vrstev v tisku.
 • Změna stylování pro měření délek a ploch.
 • Výškový profil trasy.
 • Možnost měření délky identifikované linie.
 • Možnost změnit velikost dlaždice vrstvy.
 • Možnost smazání uživatele v administraci uživatelů.
 • Výstup do PDF v tisku s diakritikou.
 • Možnost zasílání e-mailových zpráv na libovolnou adresu (zprávy radnici, úřadu).

15.10

 • Katastr on-line v Geoportále GEPRO.
 • Nastavení výpisu pasportů.
 • Odznačení všech položek a inverzní výběr v seznamu vybraných objektů pasportů a v modulu pro práci s územními plány.
 • vyhledávání adresních míst z RÚIAN rozšířeno o omezené vyhledání podle kódu obce.
 • Plugin pro otevření externí aplikace na zadané souřadnici.
 • Možnost zvětšit panel témat na dvojnásobnou šířku.
 • Přesunutí tlačítek pracujících s grafikou do grafické plochy.
 • Proklik do Nahlížení do KN a do Google Street View v tooltipech.
 • Možnost nastavení barevného filtru u vrstvy v treeview.
 • Zasílání zpráv uživatelům.
 • Možnost maximalizace tooltipu.
 • Propojení s portálem IoT společnosti České Radiokomunikace.
 • Plugin pro výpočet výměr parcel.
 • Možnost identifikovat prvky TOP pasportů v grafice i přes výkres s plochami.
 • Komplexní přepracování práce s atributy, jejich hledání, třídění, zobrazení v grafice a export do CSV.
 • Grafické omezení linií s obalovou zónou v práci s atributy.
 • Rozšířený grafický vstup bodu (chytání na body výkresu, zaměřovač, souřadnice, GPS).
 • Měření vzdáleností a ploch doplněno o zobrazení naměřených úseků do přehledné tabulky a export úseků do CSV.
 • Modul pro práci s územními plány (hledání ploch, výpis regulativů).
 • Odkazy s redukovanými JSON daty.
 • Možnost nastavení poduzlů v treeview jako radiobuttony.
 • Měření výměr klikem do parcely, klikem do dílčí plochy parcely, klikem do plochy.

14.52

 • Možnost startu aplikace s přednastavenými vrstvami, tématy a ikonami, vytvořenými pomocí odkazu na mapu.
 • Možnost nastavení poduzlů v treeview jako radiobuttony
 • Rozšířená datová vrstva Chráněná území v Geoportálech Premium
 • Nové datové vrstvy Geologická mapa ČR, Půdní mapa ČR a Klimatická mapa ČR v Geoportálech Premium

14.50

 • Aliasy výkresů u výpisu objektů nad sebou.
 • Modul pro práci s atributy s kombinací grafických a textových výběrů.
 • Grafické omezení linií s obalovou zónou pro pasporty a katastr.
 • Rozšířený grafický vstup bodu (chytání na body výkresu, zaměřovač, souřadnice, GPS).
 • Import a export objektů pasportů z a do souboru.
 • Možnost ručního zobrazení rastrových podkladů na zadanou pozici.
 • Měření vzdáleností a ploch doplněno o zobrazení naměřených úseků do přehledné tabulky a export úseků do CSV.
 • Nová datová vrstva Lesní hospodářský plán v Geoportálech Premium.
 • Modul pro práci s územními plány (hledání ploch v grafice, výpis regulativů).
 • Pasport hřbitovů – grafické odlišení volných hrobových míst

Verze 14.30

 • Možnost importu/exportu parcel v modulu katastr
 • Možnost administrace WSDP pro uživatele s příslušným oprávněním
 • Vyhledávání v RUIAN – zobrazování hranic okresů, obcí, k.ú., parcel a stavebních objektů
 • Animované ikony pro vizualizaci načítání vrstev v treeview
 • Možnost zobrazení údajů z DMR5G, resp. DMP1G
 • Výběrový obdélník v pasportech a katastru se zadává klikáním (není tažený obdélník), pro možnost funkčnosti na mobilních zařízeních.
 • Webové pasporty – možnost náhledu na fotografie před jejich uložením
 • Webové pasporty – zobrazení geoinformací formou diagramu (koláčový [3D], prstencový, sloupcový)

Verze 14.21

 • Pasportní plugin – přímé vypisování parcel ze seznamu, uchovávání vybraných objektů po zavření, možnost přesměrování výstupu z plovoucího okna do nového okna per klient
 • Zobrazování bodů výkresu v identifikační lupě
 • Automatické odhlášení při dlouhodobé nečinnosti nebo při ztrátě spojení
 • Nová administrace uživatelů a rolí
 • Legendy pro uzly na spojených vrstvách
 • Startovací obrazovka během nahrávání aplikace
 • Možnost přidávání nových objektů pasportů přímo z toolbaru pasportu
 • Možnost zobrazení informací o připojené vrstvě WMS/WMTS

Verze 14.20

 • Pasportní plugin – přímé vypisování parcel ze seznamu, uchovávání vybraných objektů po zavření, možnost přesměrování výstupu z plovoucího okna do nového okna per klient.
 • Zobrazování bodů výkresu v identifikační lupě
 • Automatické odhlášení při dlouhé době nečinnosti nebo při ztrátě spojení
 • Nová administrace uživatelů a rolí pro Geoportál
 • Legendy pro uzly na spojených vrstvách
 • Startovací obrazovka během načítání aplikace
 • Možnost přidávání nových objektů pasportů přímo z toolbaru pasportu
 • Možnost zobrazení informací o připojené WMS nebo WMTS vrstvě

Verze 14

Přihlašování a administrace

 • Možnost hromadného mazání uživatelů.
 • Zobrazení jména přihlášeného uživatele do odhlašovací ikony.
 • Nové formuláře a nový způsob administrace aplikace.

Ovládání aplikace

 • Různý opsaný obdélník při startu geoportálu podle přihlášeného uživatele.
 • Detaily a posuny v mapě s animacemi.
 • Možnost automatického zobrazení přihlašovacího dialogu.
 • Možnost zobrazit po startu rozbalený nadřízený uzel v treeview.
 • Mazání předchozích pomocných kreseb (zvýrazněných objektů) v katastru a v pasportech.
 • Nová lupa.
 • Možnost minimalizovat okno výpisu.
 • Možnost nastavení přesahu zobrazované grafiky pro nedlaždicované vrstvy.
 • Výpisy objektů nad sebou (lupa x zobrazení seznamu).
 • Omezení výběru katastrálních území při hledání parcely pro více obcí najednou.
 • Současné zobrazováním dat v různých souřadnicových soustavách.
 • Formátovaný výpis po identifikaci více objektů nad sebou.
 • Sledování polohy při změně polohy zařízení.
 • Možnost uložení zaznamenané trasy při sledování polohy.
 • Zvýrazňování identifikovaných objektů v uživatelské identifikaci.

Moduly a pasporty

 • Zhasínání dialogu při editaci liniových pasportů a jeho obnovení po uložení nebo stornu.
 • Práce s dokumenty ve webovém pasportu.
 • Lišta pro editaci liniových pasportů.
 • Plugin pro připojení externích dat doplněn o výkres VYP.
 • Možnost volby projekce ručně připojovaných externích zdrojů pro formáty WMS, WMTS, WKT, GML a GeoJSON.
 • Možnost editace a administrace pasportů přes GetFeatureInfo (pokud má přihlášený uživatel příslušná práva)
 • Možnost zobrazovat některé dokumenty pasportu jen uživateli s oprávněním ADMIN.
 • Možnost přednastavení stylů pro zvýrazňování v katastru a v pasportech z referenčního souboru.
 • Možnost zadávat v pasportech na mobilních zařízeních při zakládání nového objektu polohu z GPS.
 • Plugin pro výpis věcných břemen – výpisy a zvýraznění objektů nad sebou.
 • Detail (opsaný obdélník) na přidávanou kresbu (např. při zobrazení kresby v poznámkové kresbě).
 • Možnost modifikovat parametry kresby v poznámkové kresbě.
 • Možnost generovat odkazy do externích aplikací (Seznam.cz, Google Maps, Google Earth, Google Street View).
Webové pasporty
 • Zobrazení náhledů a názvů přiložených souborů.
 • Barevné podbarvení fontových ikon v treeview.
 • Možnost uložení a inicializace nastavení výběrů objektů v odkazech na aplikaci.
 • Možnost vzdáleného volání pasportů a výpisu věcných břemen.
 • Zoom v clusteru po kliku na shluk objektů v jednoduchém pasportu.
Pasporty
 • Možnost zobrazovat některé dokumenty pasportu jen uživateli s oprávněním editace.
 • Pasport hřbitovů – cenu za 1m2 mohou mít všechny typy položek platby.
 • Zvýrazňování parcel přiřazených k objektům pasportu pomocí modulu Katastr.
 • Dohledávání parcely z mapy u vybraných pasportů.

Katastr

 • Zrychlení výpisu z SPI-KN díky přechodu na novou technologii.
 • Možnost výpisu parcely přes WSDP (i bez vlastního SPI-KN)
 • Možnost zobrazovat výpis z katastru do plovoucího okna.
 • Zobrazení jména přihlášeného uživatele na výpisu z katastru.

Tisky

 • Možnost vypnutí směrové růžice v tisku.

Datové sady

 • Nová datová vrstva BPEJ v Geoportálech Premium.
 • Nová datová vrstva Věcná břemena v Geoportálech Premium (spolu s pluginem pro výpis věcného břemene).

MISYS-WEB (verze bez dlaždicování)

 • Výpis jména přihlášeného uživatele do horní části treeview.
 • Aplikace přebírá všechny novinky na straně serveru.

Webhosting

 • Verze 14 implementována na všech službách.

13.52

Systém

 • Možnost připojit do orientační přehledky jakýkoliv mapový podklad.
 • Uložení/načtení ručně připojených dat.
 • Lze použít mapové podklady v různých souřadných soustavách současně.
 • Možnost zakázat klik nad uzlem v treeview.
 • Rozbalený uzel v treeview.
 • Zvýrazňování objektů při výpisu atributů.
 • Modifikace kresby v poznámkovém výkresu.
 • Zoom na kresbu při otevírání poznámkové kresby.
 • Možnost vytvářet aliasy URL adres pro routování na klientovi.

Pasporty

 • Výpisy objektů nad sebou (lupa vs zobrazení seznamu).
 • Možnost minimalizovat okno výpisu.
 • Možnost zobrazovat některé dokumenty pasportu jen uživateli s oprávněním ADMIN (dokumenty s předponou adm_)
 • Možnost dvojího skinování.
 • Možnost přednastavení stylů pro zvýrazňování v katastru a v pasportech z referenčního souboru.
 • Zvýrazňování parcel přiřazených k objektům pasportu pomocí modulu Katastr.
 • Dohledávání parcely z mapy při zakládání nového objektu u vybraných pasportů.
 • Možnost zadávat v pasportech na mobilu polohu z GPS.
 • Zobrazování objektů pasportu v seznamu a zobrazení ze seznamu do mapy.
 • Shlukovaná data v jednoduchých pasportech.

Katastr

 • Nový design ikon (sladění s pasporty).
 • Omezení výběru katastrálních území z RÚIAN při hledání parcely pro více obcí najednou.
 • Podmínky v katastru akceptují číslo tělesa.

Data

 • Mapová vrstva Majetek významných vlastníků rozšířena o parcely KRNAP a NPŠ.
 • Věcná břemena do všech webhostingových projektů.

Mobilní verze

 • Možnost sledování polohy a průběžné zobrazování v mapě.
 • Možnost uložení zaznamenané trasy při sledování polohy do GPX.

13.10

 • poznámkový výkres, nové funkce
  • tvorba a editace poznámkového výkresu – bod, čára, obdélník, plocha, text, kružnice
 • plugin pro uživatelské připojení WMS
 • upload vlastních souborů (přímo nebo konverzí) a připojování externích zdrojů dat různých formátů (WMS, WMTS, WFS, GeoJSON, GML, GPX, KML, TopoJSON, WKT, DGN, DWG, DXF, SHP, VYK)
 • připojování externích zdrojů v jiných souřadnicových systémech např. veřejně dostupné mapy OSM (OpenStreetMap), Seznam.cz
 • výpis připojených informací přes GetFeatureInfo (WMS, WMTS, WFS)
 • připojování vrstev v rozsáhlých projektech jako skupina vrstev. Skupina vrstev má stejné vlastnosti pro všechny vrstvy (např. ÚAP)
 • propojení s VITA včetně editace bodů ISUI
 • pasporty a Katastr
  • editace geometrie objektů v bodových i liniových pasportech
  • zvýrazňování uložených selekcí v pasportech a katastru, pamatování (výběrů), nastavování barev a šířek (prezentací), zobrazování výpisů (selekcí)
  • přebírání polohy z GPS – zobrazení polohy v mapě, zadávání polohy z GPS v pasportech
  • pasport závad – možnost odesílání mailů zadavateli a správci
  • možnost připojení vzdáleného serveru s SPI-KN (odkaz na vzdálený server např. RÚIAN)
  • práce s dokumenty v jednoduchém pasportu. Kromě obrázků i jakýkoliv jiný dokument
  • pasport dřevin – formulář pro pokácení stromů
 • nový způsob autorizace
  • společná služba pro režim bez i s přihlášením
  • různé datové sady pro oba režimy
  • možnost nezávislé autorizace pro každý pasport a uživatele (v rámci jednoho geoportálu může být definováno více uživatelů svým jménem/heslem. Každý z uživatelů může mít právo editovat jiný pasport).
 • Katastr (práce s daty SPI)
  • podpora hromadných výběrů parcel pro klienty VERA a VITA
  • výpis věcných břemen pomocí pasportního pluginu v Geoportálu GEPRO
 • ovládání
  • tlačítka pro procházení v historii v dialozích i tooltipech
 • zobrazování copyrightu k datové vrstvě
 • možnost startování aplikace v minimalizované formě
 • vyhledávání v RÚIAN jako webové službě – možnost schování panelu
 • možnost nastavení DPI v tisku a změna přednastavených tiskových hodnot DPI