PROLAND - přehled změn

Tento přehled obsahuje pouze změny týkající se funkcí pro zpracování pozemkových úprav.
Ostatní změny lze nalézt v přehledu změn KOKEŠ.

16.55

 • Ceny BPEJ a SLT: doplněna novela 434/2023 Sb., přibylo 540 nových kódů BPEJ, které se dosud nepoužívaly.
 • Manažer chyb – PÚ-RSS, PÚ-PSZ: u duplicitních linií a ploch doplněna volba pro rušení vybraného prvku.
 • Ukládání výpisů do RTF, XLS, CSV, MDB: opraveno zadání názvu souboru s delší cestou než je adresář aplikace (chyba verze 16.53).
 • Oprava navržené parcely: doplněny informace o počtu jiných právních vztahů převedených na parcelu a tlačítko na podrobný výpis informací o navržené parcele.

16.53

 • Soupis nových pozemků, Informace o navržené parcele: doplněna podpora nových břemen.
 • Soupis nároků, Soupisu nových pozemků: opraveno nabízení připraveného názvu souboru při uložení do RTF (chyba verze 16.52).
 • Návrh nové parcelace, Oprava navržené parcely: doplněna možnost zadat poznámky „pozemek určený pro realizaci spol. zař.“ a „zákaz změny druhu poz.“.
 • Přehled souhlasů: oprava výpočtu % souhlasů pro vlastnické celky.
 • Spojení výstupů: opraveno spojování pro účastníky, kteří spoluvlastní LV ve vlastnickém celku.
 • Technologie RSS16, RSS18 a RSS22: doplněn nepovinný atribut ozn k drenážnímu odvodnění – závlaze

16.52

 • Kontroly dat: nová kontrola, zda vybrané důvody zařazení parcely do režimu §3 odst. 3 zákona o PÚ odpovídají údajům SPI KN.
 • Přehled stávajících břemen: doplněna možnost exportovat zobrazené údaje do souboru ve formátu CSV, XLS nebo HTML.
 • Soupis nových pozemků: opraven výpočet nezaokrouhleného nároku pro LV 10002 hlavního k.ú., pokud je zadáno zvýšení nároku státu.
 • Průnik map, Definice parcel: do změn parcel doplněny změny způsobů ochrany.
 • Kontrola VFP – Manažer chyb: doplněny možnosti procházet pouze chyby nebo jen nerozhodnutá varování.
 • Manažer chyb: u chyby nepřevedení jiného právního vztahu nebo jeho převedení na pozemky jiného vlastníka doplněna možnost spustit Převod JPV a v něm zobrazit aktuální břemeno (právo).
 • Oprava navržené parcely: při změně k.ú. se aktualizuje nabídka pracovních parcelních čísel.
 • Vlastnická mapa: opraveno nerušení kresby v cílové vrstvě (chyba verze 16.16).
 •  

16.16

 • Převod jiných právních vztahů: doplněn podíl povinných osob, explicitně vynechána poznámka ‚166 zahájena obnova katastrálního operátu‘, volitelně lze roztřídit břemena na LV (část C a část D výpisu LV).
 • Spojení výstupů, Přehled souhlasů: doplněna podpora vlastnických celků.
 • Přehled souhlasů, Seznam vlastníků nad určité % výměry: doplněna podpora osob, které mají nadřízenou i podřízenou osobu.
 • Nároky a bilance: doplněn sloupec s číslem vlastnického celku.
 • Kontrola výskytu prvků polohopisu v záboru pro cestu: zvětšení tolerance z 1 cm na 14 cm.
 • Kontroly dat – existence LV navržené parcely v nárocích: doplněna podpora vlastnických celků.
 • Kontroly dat – atributy prvků PSZ: doplněna kontrola atributu nad (nadřízený prvek).
 • Kontroly VFP: součástí topologických chyb jsou opět „duplicitní body“, do protoku ERR doplněny další sloupce (hodnota, souřadnice).
 • Manažer chyb: u nedodržení tolerance ceny u břemene doplněno zobrazení konkrétního břemene v dialogu Převod JPV a tlačítka Schválit a Zamítnout varování.
 • Soupis nemovitostí pro zjišťování průběhu hranic: doplněno přídatné spoluvlastnictví.
 • Technologie PU_ZADV: doplněn prvek „šetřené hranice porostů“.
 • Technologie GP23, ZPH15: doplněny návrhy změn hranic správních celků.
 • Vlastnická mapa – návrh: opravena tvorba legendy (chyba verzí 16.12, 16.13 a 16.14).
 • Vlastníci a účastníci: u volitelného seznamu přibyla možnost omezit výpis na konkrétní typ adresy.
 • Průnik map, Definice parcel: doplněn test, zda v databázi SPI KN nechybí někdo z jiných oprávněných či povinných (např. vlastníci oprávněné či povinné nemovitosti z jiného k.ú.).
 • Soupis nároků: opraven výpis důvodů §3 odst. 3 u parcel zjednodušené evidence.

16.14

 • Seznam vlastníků pro zjišťování hranic: doplněna podpora přídatného spoluvlastnictví
 • Kontroly dat – PÚ-návrh II: kontrola přiměřenosti cen u vybraných břemen.
 • Návrh nové parcelace – tisk snímků: opraveno použití výstupního adresáře pro PDF soubory a pamatování zadaných doplňovacích textů.

16.13

 • Manažer chyb – duplicitní linie a plochy: ošetřena možnost zrušit při opravě linie či plochy oba prvky.
 • Atributy prvků RSS: opraven souhrnný protokol pro RSS dle TS PSZ 2022.

16.12

 • Návrh nové parcelace: opraveno automatické číslování parcel (omylem se vynechávaly parcely lesní půdy).
 • Kontroly VFP: opravenovolání kontroly 427 (součet podílů na LV).
 • Kontroly dat – PÚ-návrh I: kontrola, zda vlastník v návrhu existoval v nárocích, zohledňuje vlastnické celky.
 • Vlastnická mapa: pokud zadaná výplň ploch neexistuje, parcely daného LV se nevyplní, nicméně v nastavení se tato hodnota zachová.
 • Technologie RSS22: opravena definice plošného interakčního prvku navrženého, biocentra a biokoridory kreslené linií (starší způsob) přesunuty do jiné vrstvy (kvůli odlišení od plošné varianty).
 • Expert: opraveno kreslení linií a ploch, u kterých jsou uvedeny parametry pro anotaci.

16.11

 • Seznamy vlastníků a jiných oprávněných: doplněna možnost generovat přílohy k 1. rozhodnutí pro účastníky z jiných právních vztahů (oprávněné a povinné osoby).
 • Oprava navržené parcely: do nabízeného seznamu LV doplněny LV, které sice nemají nárok, ale jsou součástí vlastnického celku.
 • Kontroly VFP: opravena kontrola změny vzdáleností navržených parcel mezi 1. a 2. rozhodnutím a kontrola výskytu prvků polohopisu v záborech PSZ.
 • Nastavení cen a výstupů: doplněna novela 337/2022 Sb. oceňovací vyhlášky (dosavadní ceny BPEJ a SLT se nemění, přibyly nové kódy BPEJ).
 • Technologie PU_ZADV: změny hranic správních celků přesunuty do extra vrstev.

16.10

 • Podpora technického standardu PSZ 2022.
 • Kontrola VFP: doplněny kontroly navýšení nároku státu a vlastnických celků, kontrola přiměřenosti návrhu respektuje vlastnické celky, do dialogu s přehledem chyb doplněna informace o případném neprovedení všech kontrol.
 • Převod jiných právních vztahů: zohledněna práce s jinými právními vztahy zasahujícími do parcel více listů vlastnictví.
 • Dělení spoluvlastnictví, Návrh nové parcelace: doplněna podpora vlastnických celků.

15.59

 • Import VFP, Export VFP: podpora VFP verze 4.5.
 • Atributy prvků PSZ: opraveno neukládání atributu pop u vybraných tříd prvků výkresu dle TS PSZ 2016.
 • Nastavení cen a výstupů: při výpočtu opravného koeficientu se na samostatném řádku vypíše případná hodnota větší než 1.
 • Soupis nových pozemků: opraven soupis pro vlastnický celek.
 • Kontroly dat – PÚ-návrh I: doplněna kontrola seznamu vlastníků u vlastnických celků.
 • Vstupující parcely: ošetření zadání chybného kódu zdůvodnění zařazení parcely pod režim §3 odst. 3 zákona (chyba verze 15.58).
 • Seznamy parcel: opraven úvodní dotaz pro projekty, které obsahují příznaky §3 odst. 3 bez zadaného důvodu (chyba verze 15.58).
 • Export VFP: v případě chybějící povinné hodnoty nelze povolit vlastní export (chyba verzí 15.57 a 15.58).

15.58

 • Soupis nároků: podpora konkrétních zdůvodnění §3 odst. 3 (zadávají se ve funkci Vstupující parcely).
 • Seznamy parcel: doplněn volitelný seznam parcel s určitým důvodem §3 odst. 3.
 • Seznam vlastníků dotčených rozdělením spoluvlastnictví: omezení na LV dle zadaného filtru (nebo na LV v obvodu poz. úprav).
 • Výpis objektu – stávající parcela: doplněna zdůvodnění zařazení parcely pod režim §3 odst.3 zákona o PÚ.
 • Návrh nové parcelace – seznam navržených parcel: doplněno sčítání výměra a cen vybraných parcel.
 • Návrh nové parcelace – přehled vstupujících parcel: doplněna možnost označit všechny parcely hromadně nebo invertovat výběr.
 • Manažer chyb: opraveno procházení chyb výkresu RSS (chyba verzí 15.53 až 15.57).
 • Přehled souhlasů: v rozdělovníku vynecháni navržení oprávnění a povinní.
 • Spojení výstupů: volba „sudý počet stran“ nově hlídá i celkový počet stran PDF, soupisy lze volitelně vložit do PDF dvakrát, sudý počet stran lze nastavit i pro přehledku.

15.57

 • Import VFP: automaticky vyplní název úprav (z číselníku PÚ) a výchozí hodnotu dodatku k Soupisu nároků („Vyjádření vlastníků…“).
 • Export DGN: doplněn zakládací výkres seed_sks_3D.dgn, pro možnost exportovat zaměření polohopisu i s výškami (zadává se v nastavení konverze).
 • Seznam vlastníků pro zjišťování průběhu hranic: opraven výpis pro případy, kdy se nepodaří některé osoby odtajnit.
 • Rozdělovník: do CSV/XLS výstupu lze volitelně vypsat kontakty účastníků (telefon, e-mail…).

15.56

 • Oprava navržené parcely: opraveno ukládání změny příznaku „stavba součástí pozemku“.
 • Převod jiných právních vztahů, Návrh nové parcelace: opraveno volání aktualizace účastníků – oprávněných navržených a povinných navržených.
 • Import VFP: opraven import seznamu účastníků z jiných právních vztahů v návrhu.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: volitelně lze vypsat zpracovatele úprav a platnost dat SPI KN.

15.55

 • Průnik map – přehled změn vlastníků: doplněna podpora přídatného spoluvlastnictví.
 • Import PÚ z VFP: do úvodního dialogu doplněny data platnosti údajů SPI KN zjištěná z VFK i z VFP.
 • Kontroly dat: doplněna kontrola, zda je zastupovaný účastník zastupován na všech LV.
 • Kontrola VFP: opraven test, zda omezení vlastnického práva není převáděno na parcelu na LV, kde není žádný z původních povinných vlastníků.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: úpravy vzhledu dle vyhlášky 452/2021 Sb.
 • Nároky a bilance: zvýšení počtu LV, pro které lze hromadně generovat výstupy nebo zobrazení v grafice.
 • Šetření hranic pozemků: opraveno náhodné neuvádění některých typů věcných břemen v soupisu nemovitostí pro zjišťování hranic.
 • Spojení výstupů: volitelně lze zapnout, aby soupisy i přílohy začínaly na liché stránce.

15.54

 • Změna druhu pozemků: navržený stav lze volitelně převzít z mapy návrhu.
 • Kontroly dat: kontroly RSS přesunuty do extra záložky.
 • Kontroly dat: nová kontrola výskytu prvku polohopisu uvnitř záborů PSZ, nová kontrola zadání finálního parcelního čísla navržené parcely.
 • Import VFP: opraven import převáděných věcných břemen a práv u VFP pro 1. nebo 2. rozhodnutí.
 • Kontroly VFP: ošetřeny případy, kdy všechny uvedené řešené parcely ve VFP jsou ze zjednodušené evidence.
 • Nároky a bilance – snímek mapy: doplněna další varianta mimorámových údajů, vhodná pro dlouhé nadpisy.
 • Přehled souhlasů: rozdělovník je generován z aktuálního stavu v tabulce dialogu.
 • Export VPF: typ výkresu PSZ (původní nebo aktualizaci) lze volit ve všech etapách (dosud bylo možné jen pro etapy 8 a 9).

15.53

 • Ceny BPEJ a SLT: doplněna novela 424/2021 Sb., jen kvůli možnosti nabízet a vypisovat aktuální vyhlášku. Žádné ceny BPEJ ani SLT se nemění.

15.52

 • Tvorba výkresu PSZ: doplněna podpora anotací.
 • Export PÚ do VFK: doplněna možnost zadat k.ú. vícekrát (kvůli dalším číslům ZPMZ a exportu souřadnic polohy).

15.51

 • Doplněna podpora databází ve formátu SQLite.
 • Nároky a bilance: opraven výběr všech LV konkrétního k.ú. a v nastavení lze zadat adresáře pro ukládání exportovaných snímků a přehledek.
 • Atributy prvků RSS, Atributy prvků PSZ: nepovinné atributy ozn a naz přidány k dalším typům prvků.
 • Šetření hranic pozemků: v rámci zadání šetřené linie lze identifikovat také plochu s vnitřními plochami.
 • Spojení výstupů: v případě výstupů pro návrh pozemkových úprav lze volitelně spojit jen osoby a LV bez zadaného souhlasu.

15.25

 • Nároky a bilance: tisk přehledek umožňuje zvýraznit parcelní čísla pomocí TrueType fontů.
 • Nároky a bilance: opraveno zobrazování původních parcel z jiných LV odlišnou barvou než původní parcely aktuálního LV.

15.22

 • Nastavení projektu pozemkových úprav: doplněna možnost přidat Zadavací výkres veřejné zakázky PÚ, který pak bude součástí témat projektu.
 • Formulář charakteristiky pozemkových úprav: nově se samostatně počítá i délka hranic čistě mezi neřešenými parcelami.
 • Průnik map, Definice parcel, Import VFP: opraveno plnění LV k jednotlivým typům účastníků řízení přebíraných z ISKN.
 • Soupis nároků a Soupis pozemků: opraven výstup do RTF, v rámci úplných znění jiných právních vztahů se vypisuje také kód JPV, k listinám doplněna informace o uložení na konkrétním pracovišti.
 • Dělení spoluvlastnictví: opraveno nezobrazování některých podílů vlastníka (chyba verze 15.21). LV, které jsou mimo obvod a není na ně převáděn nárok z jiného LV, se při kontrole podílů vynechají.
 • Kontroly dat – PÚ-návrh I: doplněna kontrola přístupnosti parcel mimo ZPF.
 • Kontroly dat – PÚ-návrh II: v rámci kontroly přiměřenosti ceny navržených parcel opraveno rozpoznávání LV ve výhradním vlastnictví kraje, u kterých není nutný souhlas Ústředí SPÚ.
 • Manažer chyb – PÚ-PSZ: u duplicitních linií doplněna možnost zrušit objekt.

15.21

 • Import VFP: opraven import účastníků s neúplně vyplněným rodným číslem (uvedeno jen datum narození, např. dědicové).
 • Průnik map, Definice parcel, Šetření obvodů – odtajňování pseudonymizovaných osob: ošetřen opakovaný výskyt téže osoby (může nastat v případě více vstupních VFK).
 • Průnik map: volitelně lze odtajnit také pseudonymizované vlastníky parcel mimo obvod, které se dotýkají obvodu úprav.
 • Atributy prvků PSZ – souhrnný protokol: do přehledu cen doplněny nové objekty na stávajících cestách a brody, mostky a propustky mimo cestní síť.
 • Dělení spoluvlastnictví: pokud se typ právního vztahu v návrhu liší od typu právního vztahu v nárocích, lze hodnotu v návrhu sjednotit s nároky.
 • Kontroly dat – nárok: doplněny kontroly výskytu duplicitního vlastnictví nebo přídatného spoluvlastnictví mezi řešenými parcelami.
 • Export VFP: doplněna kontrola vytvořeného VFP vůči XSD.
 • Nároky a bilance: snímky a přehledy lze exportovat do PDF, s možností rozdělit podle vrstev výkresu nebo podle připravené definice grafických prvků.

15.16

 • Seznamy parcel, Podklady k 2. rozhodnutí: opraven výpis původního k.ú. stávajících parcel.
 • Soupis nemovitostí pro zjišťování hranic: opraven výpis vlastníků s nadřízenou právnickou osobou.
 • WSDP: implicitně zapnuta varování o zaúčtování ceny sestav u placených služeb.

15.14

 • Import PÚ z VFP: opraven import VFK verze 5.5.
 • Soupis nároků, soupis nových pozemků: přidán nepovinný dodatek pro LV s řešenou nebo navrženou parcelou se stavbou.
 • Návrh nové parcelace: ošetření příznaku neocenění porostu u plochy, kde není porost definován.

15.12

 • Seznam LV: opraven výpis PSČ a čísla domovního (chyba verze 15.11).

15.11

 • Export PÚ do VFK: kresba BPEJ se exportuje po jednotlivých k.ú., ale musí být takto připravena (samostatné výkresy BPEJ po k.ú. nebo informace X u linií a textů BPEJ ve výkrese budoucího stavu KM).
 • Oprava navržené parcely: oprava změny LV u parcel bez budovy.
 • Import VFP a Kontroly VFP: opraven import parcel rozdělených na části, opravena kontrola vzdáleností takových parcel.
 • Ceny BPEJ a SLT: doplněna novela 488/2020 Sb. oceňovací vyhlášky kvůli výpisu aktuální vyhlášky.

15.10

 • Podpora VFP verze 4.4.
 • Kontroly dat – PÚ-podklady II: doplněny nepovinné kontroly výkresu zaměření výškopisu.
 • Export PÚ do VFK: doplněna podpora exportu více k.ú. najednou.
 • Oprava navržené parcely: doplněna možnost přidávat nebo rušit vnitřní plochy parcely.

14.75

 • Atributy prvků RSS, Atributy prvků PSZ: v případě zákazu editace výkresu nelze měnit údaje v tabulce.
 • Návrh nové parcelace – úpravy navržených parcel: oprava vyzvedání způsobu využití parcel, hromadné přiřazení způsobu využití respektuje nabízené způsoby pro daný druh pozemku.
 • Kontroly dat – PÚ-podklady I: opravena kontrola pokrytí obvodu mapou BPEJ, ve které se vyskytují kruhové oblouky.
 • Export PÚ do VFK: doplněna kontrola kódů ochrany nemovitosti u měněných a nových parcel.
 • Manažer chyb – PÚ-PSZ: opraveno procházení chyb výkresu PSZ-Aktualizace.
 • Soupis nemovitostí pro ZPH: zvětšení (rozšíření a zvýšení) prostoru pro zápisy poznámek.

14.74

 • Účastníci řízení: doplněna evidence oprávněných a povinných osob v návrhu poz. úprav.
 • Rozdělovník – export XLS a CSV: do listu Rozdělovnik doplněn seznam typů účastníků, do listu Prezence doplněn seznam LV.
 • Průnik map, Definice parcel: do přehledu změn jiných oprávněných a povinných a vlastníků staveb na cizím pozemku doplněno číslo LV parcely v obvodu úprav.
 • Doplnění LV do náčrtu: v případě požadavku na doplňování LV k nevlastnickým KN parcelám se doplní také k nevlastnickým budovám.
 • Celková bilance: funkce je nově dostupná i v projektech, které zatím neobsahují navržené parcely (kvůli sumárním hodnotám nároků na jednotlivých LV).

14.73

 • Plná podpora objektových katastrálních map.
 • Import VFP: při importu VFP pro 1. nebo 2. rozhodnutí toleruje, aby předchozí VFP bylo ze shodné fáze.
 • Import VFP: do úvodního dialogu doplněna použitá oceňovací vyhláška.
 • Kontrola VFP: při nesouladu mezi výměrou parcely v SPI KN a uvedenou výměrou parcely v obvodu se nárok kontroluje vůči výměře parcely v obvodu.
 • Kontroly dat: doplněna automatická oprava nekreslených úseků linie výkresů RSS a PSZ.
 • Přidán nový volitelný výkres PSZ-aktualizace: umožňuje zachovat výkres PSZ ve stavu, jak bych schválen v etapě 5 a aktualizaci PSZ v rámci etapy 8 řešit ve výkresu PSZ-aktualizace.
 • Nastavení cen a výstupů: doplněna možnost definovat výchozí adresář pro ukládání RTF, XLS a CSV seznamů parcel, LV, vlastníků budov nebo soupisů nároků a nových pozemků.
 • Soupis nároků, Soupisy nových pozemků – pro jeden LV: při ukládání do RTF je nabízeno jméno souboru dle k.ú. a LV.
 • Návrh nové parcelace: doplněna možnost hromadné editace údajů navržených parcel.
 • Vlastnosti: u přímo otevřených souborů VFP lze zobrazit hlavičku VFP.

14.52

 • Panel Výběr obsahu mapy – seznam projektů: doplněno tlačítko Odebrat.
 • Šetření obvodů: opraveno odtajňování pseudonymizovaných údajů osob mimo obvod poz. úprav.
 • Průnik map: opraveno nerozlišování GP parcel z jiného původního k.ú.
 • Seznamy parcely: opraveny předpřipravené odkazy na přehledy BPEJ parcel zemědělské půdy, v seznamu parcel s JPV doplněn kód právního vztahu a výpis břemen zapsaných k osobě jednoho z manželů.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: doplněn výpis břemen zapsaných k osobě jednoho z manželů.
 • Manažer chyb – Oprava navržené parcely: doplněn výběr budovy identifikací řešené parcely, doplněna možnost rušit parcely.
 • Nároky a bilance – snímek, přehledka: opraveno nepamatování si zadaných doplňovacích textů (chyba verzí 14.50 a 14.51).

14.51

 • Nároky a bilance: opravena nedostupnost tlačítek Snímek a Přehledka (chyba verze 14.50).
 • Průnik map: opravena práce s KN mapou obsahující kružnice dané třemi body.
 • Průnik map, Definice parcel, Šetření obvodů, Doplnění údajů: ošetřen výskyt příliš starých pseudonymizovaných dat VFK (získání osobních údajů z pseudokódu je časově omezeno).
 • Vstupující parcely – hromadné úpravy údajů: doplněna tlačítka Vše a Opak pro výběr bloku.
 • Formulář Charakteristiky PÚ: opraven výpočet počtu účastníků před zahájením.
 • Přehled stávajících věcných břemen, Převod jiných právních vztahů: opraven výpis povinné nebo oprávněné jednotky.

14.50

 • Nová funkce Vizualizace cen.
 • Kontroly dat: nová kontrola, zda byli odtajněni všichni pseudonymizovaní vlastníci, jiní povinní a oprávnění parcel, staveb a práv stavby v obvodu úprav.
 • Kontroly VFP: zavedeny tolerance pro kontroly celkových nároků na LV.
 • Přehled stávajících věcných břemen: doplněna možnost vybrat břemeno v grafice (hranicí břemene nebo parc. číslem povinné parcely).
 • Seznamy parcel: doplněn filtr listy vlastnictví (lze zadat jedno nebo více čísel LV).
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: doplněna možnost zobrazit díly řešených parcel resp. navržené parcely konkrétního druhu pozemku.
 • Soupis nároků a Soupis nových pozemků pro všechny LV: vygeneruje se pro LV, na kterých je řešená, neřešená nebo navržená parcela (tj. Soupis nároků se vygeneruje i pro nově založené LV, Soupis nových pozemků se vygeneruje i pro zcela rozdělené LV).
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků, Seznam parcel s věcným břemenem, Výpis informací o navržené parcele: opraven výpis povinné nebo oprávněné jednotky.
 • Přehled souhlasů: doplněn import stavu odsouhlasení návrhu z jiné verze projektu.
 • Atributy prvků PSZ: doplněn závěrečný protokol (XLS) s podklady pro závěrečný výkaz, k prkvům sítí tech. infrastruktury doplněn nepovinný atribut spr (správce).
 • Atributy prvků RSS: doplněny nepovinné atributy k technickému opatření pro ochranu ZPF, ke stabilizacím strže a protierozním příkopům a průlehům a k prvkům sítí tech. insfrastruktury.
 • Technologie PSZ16 a PSZ18: k prvkům technické opatření-stav, protierozní příkop-stav a stabilizace strže-stav doplněny atributy dle odpovídajících prvků RSS16/RSS18 (ozn, zpf1, zpf2 aj.).

14.33

 • Nastavení projektu: doplněno volitelné téma pro hranice věcných břemen ve stávající katastrální mapě.
 • Nastavení cen a výstupů: tabulka cen porostů obsahuje i neoceňované porosty, kvůli možnosti jejich zobrazení v grafice.
 • Šetření obvodů: doplněna podpora pseudonymizovaných dat SPI KN.
 • Doplnění atributů k mapě dílů: přidány atributy DALSI_UDAJE, POZNAMKA, POZN_NAROK, P3O3.
 • Přehled věcných břemen: doplněna možnost filtrovat záznamy v tabulce podle typu právního vztahu.
 • Průnik map: opraveno duplicitní vyzvedávání údajů SPI KN u parcel, které jsou oprávněné z věcného břemene (chyba verze 14.32).
 • Soupisy nároků, Soupisy nových pozemků: opraven RTF-výstup u LV s poznámkou obsahující znak % (chyba verzí 14.31 a 14.32).

14.32

 • Nová funkce Přehled věcných břemen.
 • Průnik map: opraveno zachování informace o tom, že budova bude součástí navržené parcely.
 • Průnik map, Definice parcel, Export VFP, Import PÚ z VFP: doplněna podpora pseudonymizovaných dat SPI KN.
 • Export PÚ do VFK: doplněna možnost vybrat LV z nabídky, neexistující (pracovní) LV se při prvotním naplnění tabulek měněných a nových parcel neuvedou.
 • Technologie pro kresbu PSZ a RSS: k významným krajinným prvkům doplněny nepovinné atributy naz a ozn.
 • Ceny BPEJ a SLT: doplněna novela 188/2019 Sb. oceňovací vyhlášky kvůli výpisu aktuální vyhlášky.
 • Podpora protokolu TLS 1.3 pro WSDP a WSGP
 • Další opravy a vylepšení.

14.31

 • Export VFP: doplněna podpora verze VFP 4.3.
 • Kontrola VFP: kontrola topologie ploch BPEJ pro 2. rozhodnutí a jejich překrytu omezena jen na plochy, které zasahují do obvodu pozemkových úprav.
 • Atributy prvků PSZ – protokoly: upřesněno třídění a slučování prvků podle atributu ozn.
 • Nároky a bilance: doplněn výběr LV dle stavu odsouhlasení zadaného funkcí Přehled souhlasů.
 • Nároky a bilance – snímky mapy a přehledky: doplněno ukládání zadaných doplňovaných textů (nadpis snímku) do souboru projektu.
 • Přehled souhlasů: doplněn rozdělovník pro návrh podle stavu odsouhlasení návrhu jednotlivými vlastníky na konkrétních LV.
 • Vstupující parcely: doplněn filtr „parcely dotčené §3″

14.30

 • Seznam změn druhů pozemků: doplněno vyrovnání grafických výměr dílů na výměry parcel dle SPI KN, do rozšířeného seznamu změn doplněny výměra parcely a číslo listu vlastnictví.
 • Šetření hranic pozemků: doplněno ukládání zadaných linií pro šetření (včetně data šetření a čísla protokolu) do nového výkresu šetřených linií.

14.21

 • Nastavení cen a výstupů: doplněna možnost zobrazit bonitu nebo porost v grafice.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: lze vypsat dodatek k podpisu právnické osoby, doplněna poznámka o nevypisování jiných právních vztahů u parcel mimo obvod.
 • Atributy prvků PSZ – souhrnný protokol: opraven výpočet staničení interakčních prvků a doplněn výpočet jejich cen.
 • Kontroly dat – PÚ: do automatické opravy topologie doplněno rušení prázdných objektů.
 • Kontroly dat – PÚ-PSZ: doplněny kontroly bodových a textových prvků, automatická oprava topologie rozdělí objekty s více prvky (liniemi, plochami, texty či symboly) na samostatné objekty, doplněna možnost kontrolovat jen prvky PSZ kontrolované při přejímce VFP na SPÚ.

14.20

 • Vyhledávání adresních míst a parcel: doplněno zobrazení hranic budov resp. parcel.
 • Atributová tabulka – hromadné operace: doplněn výpočet těžiště plochy a definičního bodu plochy.
 • Čtení DWG – podpora verze 2018.
 • Import VFP: opraven import nároků u LV s církevními i necírkevními parcelami.
 • Návrh nové parcelace, Oprava navržené parcely, Kontroly dat: u parcel návrhu menších než 0.5 m2 se uvádí výměra 1 m2
 • Kontroly dat, Manažer chyb: k vypisovaným parcelním číslům doplněna čísla LV.
 • Kontroly dat-návrh II: nová kontrola, zda pro LV navržených parcel existují vstupní nároky, a nová kontrola nebonitovaných dílů BPEJ pro 2. rozhodnutí na zemědělské půdě.
 • Tvorba náčrt zjišťování hranic: jako šetřené se označí i vnější hranice neřešeného území a linie z výkresu šetřených hranic mimo obvod.

14.13

 • Export VFP: opraveno ukládání kódů kvality u nešetřených bodů mapy obvodu (chyba verzí 14.11 a 14.12), opraven zápis dělení spoluvlastnictví při současném dělení a slučování spoluvlastnictví na jednom LV.
 • Přidání listů vlastnictví do náčrtu: nová volba „parcely šetřených hranic“.
 • Export REF: opraven export WMS a WMTS připojených do témat projektu.
 • Kontroly dat – PÚ-PSZ: opravena kontrola umístění prvků uvnitř záborů.

14.12

 • Seznamy parcel: k výchozímu třídění vzestupně dle parcelních čísel doplněna možnost třídit seznamy podle LV a k oběma variantám přidáno sestupné třídění. Zrušena možnost vypisovat seznamy parcel mimo obvod s omezením vlastnického práva nebo s jiným právem.
 • Soupisy nároků, Soupisy nových pozemků: doplněna možnost zadat vlastní vysvětlivky (text, který se vypíše před vysvětlení typů parcel, kódů způsobu využití pozemku a kódů způsobu ochrany nemovitosti). U parcel mimo obvod se nově nevypisují odkazy na jiné právní vztahy.
 • Kontroly dat – PÚ-návrh I: u kontroly kódu v mapě porostu je za chybu považováno neuvedení příslušného kódu mezi písmeny D, V, O a P.
 • Průnik map, Definice dotčených parcel, Nastavení projektu, Import VFP: doplněn test, zda databáze SPI KN obsahuje osobní data.

14.11

 • Seznamy parcel: do volitelných seznamů doplněna podmínka na zadání poznámky u parcely (či její části).
 • Export PÚ do VFK: opraven export čísel listů vlastnictví a způsobů ochrany nemovitosti (chyba verze 14.10).
 • Rozdělovník – export CSV, XLS a MDB: doplněna tabulka Posta pro možnost importu do služby České pošty „Podání Online“.

14.10

 • Seznam změn druhů pozemku: doplněna zjednodušená souhrnná tabulka.
 • Kontroly dat – PÚ-nároky: u nezastupovaných účastníků bez rodných čísel se rozlišuje, zda jsou zastupováni alespoň na nějakém listu vlastnictví. V Manažeru chyb nabídnuta možnost automatického rozšíření existujícího zastupování na ostatní LV.
 • Upozornění: při instalaci této verze po vás bude vyžadován souhlas s instalací Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015.

13.74

 • Přehled souhlasů: procento celkového souhlasu se počítá z výměr navržených parcel a z výměry řešeného území v mapě zájmu (upřesnění postupu výpočtu Ústředím SPÚ).

13.73

 • Export VFP: přechod na VFP verze 4.2.
 • Kontrola VFP: doplněna možnost převzít předchozí stav schválení varování, upraven výpis chybových hodnot, doplněno zapamatování polohy a rozměru okna s přehledem chyb (včetně šířek sloupců v tabulce).
 • Kontroly dat – PÚ-PSZ: opravena kontrola umístění záborů vůči navrženým parcelám.
 • Nároky a bilance: doplněna možnost vybrat všechny listy vlastnictví s řešenými, neřešenými či navrženými parcelami.
 • Převod jiných právních vztahů: opraveno hledání břemene (práva) pro zadanou parcelu u LV s větším počtem břemen (práv).
 • Šetření hranic pozemků: opraven export seznamu parcel do CSV (chyba verzí 13.28-13.72).
 • Technologie tvorby RSS16 (RSS18) a PSZ16 (PSZ18): k vodním tokům, občasné vodoteči, melioračním zařízením a odvodněné ploše doplněny nepovinné atributy naz (název) a spr (správce).

13.72

 • Kontroly VFP: dočasné vypnutí kontroly vícenásobného výskytu bodu (smyčky) na obvodu plochy.
 • Kontroly dat: úprava formátu výpisu výsledků kontroly na konzolu (zarovnání do bloku, barevné odlišení kontroly bez chyb), doplněna volitelná automatická oprava díry začleněné do vnějšího obvodu ploch a automatická oprava (rušení) totožných bodů linií a ploch.
 • Kontroly dat – PÚ-PSZ: kontrola částečné duplicity linií se netýká všech typů linií, ale jen vybraných (např. polní cesty, jejich odvodnění, vodní toky, erozní linie apod.).
 • Kontroly dat – PÚ-návrh I: v rámci doplnění čísel bodů se převezmou i kódy kvality.
 • Kontroly dat – PÚ-návrh II: opravena kontrola neoceňovaných porostů.
 • Manažer chyb – PÚ-návrh I: doplněna možnost manuálního umístění chybějící značky druhu pozemku (včetně možnosti natočit symbol).
 • Průnik map: opraven průnik s mapou BPEJ či porostu s kruhovými oblouky.
 • Návrh nové parcelace – Editace čísel parcel: doplněna možnost převzít finální čísla z textů parcelních čísel vybraného výkresu.
 • Návrh nové parcelace: opraveno třídění tabulky (chyba verze 13.71).
 • Import VFP: opraveno nepřebírání šířky textu z tabulky funkce Expert (týká se výkresů polohopisu, RSS a všech výkresů PSZ).
 • Technologie tvorby PSZ18, RSS18: opraveno doplňování atributu tob_id ve funkcích mimo Expert, opravena tvorba výkresu RSS z mapy dílů a doplňování navrženého využití území do výkresu PSZ z výkresu kostry.

13.71

 • Informace o parcelách v mapě, Informace o parcelách, Výpis listu vlasnictví: opraveno nezobrazování ikon pro zvýraznění parcel v mapě (chyba verze 13.70).
 • Průnik map: opraven výpočet vzdáleností u map KN a PK s kruhovými oblouky a u parcel s více samostatnými plochami (chyba verze 13.70).
 • Návrh nové parcelace: doplněny sloupce se zbývající výměrou a cenou pro LV, doplněna možnost exportovat obsah tabulku do CSV, HTML, MDB či XLS.
 • Návrh nové parcelace – Vytvoření katastrální mapy: vzniká jedna mapa DKM společná pro všechna katastrální území, doplněno rozlišování správních hranic uvnitř obvodu.
 • Import VFP: pokud se nenajdou nové technologie tvorby PSZ18, RSS18 nebo PU_SKS17, použijí se předchozí technologie tvorby PSZ16, RSS16 resp. PU_SKS; opraveno načítání údajů účastníků s vyplněnou položkou ‚stát‘.
 • Kontroly VFP: opravena kontrola umístění záborů PSZ vůči navrženým parcelám.
 • Kontroly dat – PÚ-podklady I: nová kontrola zadání názvu solitéru.
 • Atributy prvků PSZ: opraven podrobný protokol (chyba verze 13.70).

13.70

 • Změna struktury tabulek pracovní databáze: Stávající projekty se při otevření automaticky převedou na novou strukturu; ve starších verzích SW PROLAND je bude možné otevřít pouze pro čtení.
 • Import VFP: podpora výměnného formátu VFP verze 4.2.
 • Export VFP: opraven zápis neřešených parcel s výměrou menší než 0.5 m2.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: volitelně lze vypsat datum platnosti dat SPI KN.
 • Nároky a bilance: doplněn sloupec s datem poslední změny nároků, spoluvlastníků nebo jejich podílů na LV a možnost generovat Rozdělovník pro vybrané listy vlastnictví.
 • Průnik map – přehled změn parcel: do sloupce stav přidána varianta „parcela není v mapě“, u parcel s výměrou v mapě menší než 0.5 m2 se uvádí výměra 1 m2.
 • Návrh nové parcelace, Soupis nových pozemků Podklady pro 2. rozhodnutí: u LV ve výhradním vlastnictví ČR nebo obce se neuvádí případný doplatek.
 • Návrh nové parcelace: pamatuje si poslední aktivní LV.
 • Návrh nové parcelace, Oprava navržené parcely, Podklady pro 2. rozhodnutí: doplněna podpora bonitních dílů určených z mapy BPEJ pro 2. rozhodnutí.
 • Kontroly dat: nová kontrola duplicity prvků výkresů RSS a PSZ.
 • Kontrola VFP – nepoužití jiného právního vztahu v návrhu: omezeno na JPV, která nejsou ze sekce D výpisu LV.
 • Nové technologie tvorby PU_SKS17 (rozšíření stávající technologie PU_SKS o pojmenované názvy vrstev), PSZ18 a RSS18 (do názvů vrstev doplněno číslo skupiny prvků).

13.28

 • Tvorba výkresu HPJ: Nově se vytváří i text s kódem HPJ.
 • Kontrola VFP: Pro úspěšnou přejímku je nutné rozhodnout (schválit) všechna varování, doplněn přehledný seznamem chyb umožňující hromadně schválit (zamítnout) vybraná varování, přidán dotaz na zdůvodnění zamítnutých varování.
 • Kontroly dat: Nová záložka PÚ-podklady II pro kontrolu mapy HPJ, mapy erozně hodnocených ploch a mapy C-faktoru.
 • Kontroly dat: PÚ-podklady I: urychlení kontroly souvislosti území (parcely, bonity).
 • Kontroly dat: PÚ-návrh I: za duplicitu parcelních čísel je považován výskyt podlomené a nepodlomené parcely se stejným kmenovým číslem (např. 10 a 10/1).
 • Kontroly dat: PÚ-návrh II: oprava výměr a cen parcel aktualizuje i příznak neocenění porostů.
 • Formulář Charakteristiky PÚ: Opraven výpočet délky hranic neřešených parcel u projektů využívající označení zájmového (řešeného) území kódem větším než 2 (týká se projektů s řešeným územím rozděleným na více zájmů).
 • Atributy prvků RSS, Atributy prvků PSZ: Doplněno tlačítko Zrušit prvky.
 • Atributy prvků PSZ – Souhrnný protokol: Pokud cena prvků není zadána v atributu cen, může být určena na základně jednotkové ceny a délky, výměry nebo počtu prvků.
 • Technologie tvorby RSS16: Doplněny atributy sve resp. poz k prvkům, které se převádějí do PSZ a mají v něm takový atribut (stávající propustek, polní cesta, navržené biocentrum).
 • Import VFK: Opraven import neúplného VFK se zákresem BPEJ pocházející z SPÚ (chyba verzí 13.20 – 13.26).
 • Prezentace dotazů – nastavení: Opraveno vykreslování vzorové výplně ploch pro stávající parcely při změně v editačním políčku.
 • Převod náčrtu na GP: Volitelně lze převádět i jiné výkresy než náčrt zjišťování hranic, při převodu náčrtu na náčrt ZPMZ nebo grafické znázornění GP se k parc. číslům ZE parcel doplní závorky.

13.26

 • Nová funkce Doplnění informací k parcelnímu číslu.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: Opraveno nevypisování informace o nenalezení řešených parcel u LV jen s neřešenými parcelami a vlastníkem SJM (chyba verzí 13.23 až 13.25).
 • Ceny bonit a SLT: Doplněna novela 457/2017 Sb. oceňovací vyhlášky, jen kvůli číslu předpisu (žádné ceny BPEJ ani SLT se nemění).
 • Manažer chyb: Opraveno rušení osamoceného prvního bodu linie.

13.25

 • Rozdělovník, Šetření obvodů – výstup do XLS (CSV, MDB): Nová tabulka Rozdělovník pro využití v hromadné korespondenci.

13.23

 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: Do výpisu dělení spoluvlastnictví doplněn proklik na Soupis nároků původního nebo cílového LV.
 • Import VFP: Opraven import dělení spoluvlastnictví z Pozemu.
 • Export VFP: Oprava zápisu grafické výměry u parcel menších než 0.5 m2.
 • Kontroly dat – PÚ-návrhI: Nové kontroly, zda dělený LV s neřešenými parcelami, parcelami mimo obvod či budovami (jednotkami, právy stavby) je rozdělen zcela a zda nově vytvořený LV nemá shodné vlastníky (a podíly) s již existujícím LV.
 • Navrácení výstupu do XLS (současně ponechán i výstup do CSV).
 • Formulář Charakteristiky PÚ: Doplněn počet účastníků před zahájením.
 • Průnik map: Opravena aktualizace LV účastníků řízení (chyba verzí 13.17-13.22).
 • Rozdělovník, Šetření obvodů – výstup do XLS (CSV, MDB): V tabulce DMS je vynecháno PSČ a neexportuje se účastník „Česká republika“.

13.22

 • Kontroly VFP: V etapě 8 se nově nekontroluje částečná duplicita linií.
 • Manažer chyb – PÚ-PSZ: Do procházení chyb doplněna volba pro skrytí vrstev, které se dané chyby netýkají.
 • Export VFP: Opraven test, zda body oblouku neleží na přímce (oprava se týká obvodů vnitřních ploch).
 • Převod prvků objektů do technologie: Opraveno zachování atributů při přesunu mezi příbuznými prvky (např. polní cesta stav -> polní cesta návrh apod.),
 • Tvorba výkresu PSZ: Z mapy RSS se převezmou i atributy, které jsou uvedené v tabulce PSZ16.TAB (např. atribut ozn, u polních cest i šířka, rychlost nebo typ povrchu).
 • Atributy prvků RSS: Doplněn souhrnný protokol.
 • Technologie tvorby RSS16: K vybraným prvkům (silnice, vodní toky, vodní nádrže, prvky ÚSES) doplněn nepovinný atribut ozn.
 • Technologie tvorby PSZ16: K stávajícím vodním tokům, nádržím, hrázím a mokřadům doplněn nepovinný atribut ozn, k vybraným prvkům návrhu doplněn atribut „cen“ s významem předpokládaná celková cena realizace a atribut „vho5″ pro zařazení vodohospodářských opatření mezi opatření na stávajících vodních dílech či melioracích.
 • Technologie tvorby ZPH15: Doplněny červené a černé popisy využití pozemků a staveb a popis zpřesněného bodu.
 • Export do XLS nahrazen exportem do CSV.

13.18

 • Vlastnická mapa: Opraveno neuvádějí nově založených LV v legendě (chyba verze 13.17).
 • Dělení spoluvlastnictví: Doplněno obarvování všech řádků aktuálního vlastníka či aktuálního LV (podle způsobu třídění tabulky).
 • Dělení spoluvlastnictví – Kontrola: Doplněn test součtu podílů podřízených osob vůči podílu nadřazené osoby a test shody podílů vlastníka na LV v navrženém stavu.
 • Přehled souhlasů: Opraven výpis zástupce, jehož adresa obsahuje v čísle domovním písmeno.
 • Kontroly dat – PÚ-návrh I: U kontroly sousedních parcel stejných paramterů se zohledňují i věcná břemena a jiná věcná práva, z kontrol celkových nároků vynechany listy vlastnictví s původní nulovou výměrou, které nově žádný nárok nemají.
 • Kontroly VFP – soulad výměr dílů bonit a dílů porostu navržených parcel s grafikou: Opravena hodnota mezního rozdílu, nově 2 m2 (podle VFP 4.1).
 • Šetření obvodů: Číslo protokolu může být až osmimístné, doplněna kontrola zadaných čísel protokolů.
 • Technologie ZPH15: U zvýraznění zájmového prostoru použit světlejší odstín fialové, u parcelních čísel nastavena implicitní výška 1.7 mm.
 • Podklady k 2. rozhodnutí: Opraveno třídění nově nabývaných parcel (chyba verze 13.17).
 • Převod jiných právních vztahů: Opraveno odvolání rušení břemene.
 • Export VFP: Opraven export celkových nároků LV u projektů s více k.ú. (chyba verze 13.17).

13.17

 • Změněna struktura tabulek pracovní databáze: Stávající projekty se při otevření automaticky převedou na novou strukturu; ve starších verzích SW PROLAND je bude možné otevřít pouze pro čtení.
 • Průnik map, Vstupující parcely, Kontroly dat, Kontrola VFP: Upřesněn výpočet vzdáleností parcel, které mají více samostatných ploch.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: Upraven výpis dělení spoluvlastnictví (převáděné výměry, ceny a vzdálenosti se počítají z nezaokrouhlených nároků), přidáno volitelné doplnění dodatku pro LV s neoceňovanými porosty.
 • Nová funkce Dělení spoluvlastnictví, zrušena funkce Editace nároků (vstupní nároky se aktualizují automaticky, po Průniku map nebo Nastavení cen).
 • Kontroly VFP, Kontrola dat – topologie ploch: Dopolněna kontrola částečné duplicity linie.
 • Kontroly VFP, Kontrola dat – PÚ-návrhII: nová kontrola převodu jiných právních vztahů.
 • Kontroly VFP: pro výměru navržených parcel přidána tolerance, převedení všech budov se nekontroluje u pracovní verze návrhu, nová kontrola souladu čísla PÚ a kódu k.ú. s číselníkem poz. úprav.
 • Technologie PSZ16 a RSS16 – zapracování dílčí aktualizace TS PSZ v souvislosti s VFP 4.1.
 • Atributy prvků PSZ: K protierozním opatřením doplněno rozlišení, zda se jedná o opatření proti vodní erozi nebo proti větrné erozi (nebo oběma), upraveny přehledy opatření ke zpřístupnění pozemků a k ochraně ZPF v souhrnném protokolu.

13.15

 • Nastavení projektu – rastr eroze: Opraveno připojení rastru typu PNG.
 • Průnik map, Vstupující parcely: Opraven výpočet vzdáleností parcel, které mají více samostatných ploch.
 • Nároky a bilance: Doplněn výběr LV s parcelami dotčenými §3 odst. 3 zákona o PÚ.
 • Seznamy parcel: Opraven výpis navržených parcel s věcným břemenem.
 • Soupis nových pozemků: Doplněn výpis věcných břemen a jiných práv převedených na navržené parcely, úplná znění jiných právních vztahů respektují převod povinných či oprávněných parcel z nároků do návrhu.
 • Informace o navržené parcele: Doplněny převáděné jiné právní vztahy.
 • Kontrola VFP: Doplněna kontrola nesouvislého území vlastnické mapy, opravena kontrola šířky záborů (chyba verze 13.14), opraveno porovnání seznamů parcel na LV mezi aktuální a předchozí verzí návrhu.
 • Přehled souhlasů: Opraven výpočet celkové výměry (týká se případu, kdy je shodný vlastník na dvou po sobě jdoucích LV).
 • Technologie tvorby PSZ16 a RSS16: Zvětšení tloušťky zdůrazněné vrstevnice na obrazovce.

13.14

 • Nová funkce: Převod náčrtu na GP.
 • Nároky a bilance: Přidán další vzorový výkres s nadpisem (k.ú., LV) a měřítkem pro snímky mapy a přehledky.
 • Nastavení cen a výstupů: Doplněna možnost zvolit barvu pozadí zvýrazněných řádků či buněk při uložení výpisu do RTF.
 • Formulář souřadnic: Doplněn počet věcných břemen parcel v obvodu úprav.
 • Seznam parcel s jiným právním vztahem: Opraven export do MDB.
 • Nová funkce: Převod jiných právních vztahů.
 • Seznamy parcel: Doplněn výpis seznamu navržených parcel s jiným právním vztahem.
 • Export VFP: Doplněny nevlastnické KN parcely bez vlastnických ZE parcel v daném místě, doplněn export rušených a převáděných břemen.
 • Export VFP: Doplněna možnost vyhledat číslo pozemkových úprav v číselníku.
 • Import VFP: Doplněn pomocný import využívající již existující databáze SPI KN (vhodné pro kontrolu vytvořeného VFP u zpracovatele).
 • Kontrola dat – PÚ-PSZ: Zrychlení kontroly topologie linií a ploch.
 • Manažer chyb – PÚ-PSZ: U chyby linie s více výskyty daného bodu doplněna možnost automatického zrušení duplicitních bodů.
 • Export PU do VFK: Opraven export kresby BPEJ (chyba verze 13.13).

13.13

 • Kontrola VFP – PÚ-PSZ: Výpis nevyhovující šířky záboru doplněn o označení prvků, pro které šířka nevyhovuje.
 • Manažer chyb – PÚ-PSZ: Pro objekt s více plochami doplněna možnost automatického rozdělení na více objektů, u linií s nekreslenou spojnicí (např. přerušená vrstevnice kvůli jejímu popisu) lze automaticky zrušit nekreslené spojnice (vznikne-li více linií, dojde k rozdělení objektu).
 • Ceny bonit a SLT: Doplněna novela 443/2016 Sb., jen kvůli možnosti nabízet a vypisovat aktuální vyhlášku – žádné ceny BPEJ ani SLT se nemění.
 • Formulář charakteristiky PÚ: Doplněn počet bodů vnitřního a vnějšího obvodu.
 • Statistika šetřených hranic: Opraveno nezapočítání délky poslední úsečky uzavřené linie.
 • Prezentace dotazů: Při uložení prezentace do výkresu lze založit nový výkres.
 • Tvorba výkresu PSZ: Doplněna možnost převzít navržené využití území z mapy kostry.
 • Nároky a bilance – snímek mapy: Doplněn výpis aktuálního k.ú., LV a pořadového čísla snímku na stavový řádek.

13.12

 • Nastavení projektu: Doplněn nepovinný výkres C-faktoru a rastrů erozního smyvu.
 • Doplnění vlastníků k parc. číslu: Sloučení vlastníků do jednoho řádku u právnických osob s nadřazeným subjektem (např. ŘSD a Česká republika), doplněna možnost náhrady názvu vlastníka definovanou zkratkou.
 • Atributy prvků PSZ: Doplněno minimální měřítko záběru, doplněny další prvky (silnice, místní komunikace, stávající biocentra, biokoridory a interakční prvky).
 • Import VFP: Opraven výpočet počtu stabilizací, doplněno vynechávání duplicitních bodů, doplněny nepovinné rastry erozního smyvu, u výkresů dle technologie tvorby se výšky a šířky textů berou z tabulky funkce Expert.
 • Kontroly dat – PÚ-návrh: Nová kontrola souladu značek druhu pozemku v mapě návrhu s údaji pracovní databáze, včetně možnosti automaticky opravit značky dle databáze (nebo doplnit chybějící značky).
 • Kontrola dat – PÚ-PSZ: Nová kontrola atributů prvků PSZ, která se týká atributů nad rámec VFP, do kontrol topologie ploch doplněn test, zda objekt obsahuje obvodovou linii plochy, doplněn test šířky záborů.
 • Kontrola VFP: Do překrytu ploch parcel mimo obvod doplněna tolerace 1 m2, parcela hlavního k.ú. chybějící v mapě je opět varování, doplnění topologických kontrol (duplicitní linie, opakovaný výskyt vrcholu v linii).
 • Manažer chyb: Oprava zobrazení stávajících parcel u chyby „stavba není v návrhu“, u nedodržení kritéria pro cenu ve prospěch vlastníka se vypíše i největší doplatek.
 • Export VFP: Při uložení katastrální mapy s chybou v topologii nevznikne nevalidní VFP, doplněn test na soulad atributu tob_id a typu prvku (linie/plocha/bod/text) u výkresu RSS.
 • Návrh nové parcelace – Editace čísel parcel: Opraveno zadávání stavebních parc. čísel, třídění tabulky a možnost vybrat parcelu v grafice (chyby verzí 12.66 až 13.11).
 • Tvorba výkresu PSZ: Doplněn dotaz pro nahrazení již existující kresby ve výkrese PSZ a ověření, zda výkres RSS nemá zcela chybnou technologii tvorby.
 • Formulář charakteristiky PÚ: Doplněn počet vlastníků parcel před zahájením a počet vlastníků na 1 ha výměry obvodu.
 • Technologie tvorby RSS16 a PSZ16: Doplněny převodní tabulky pro import z DGN, doplněny vzory legendy výkresů G1 až G5 (pro funkci Připojení vzoru; nově dostupné i z funkce Expert), dílčí oprava definic pro funkci Přeskupení vrstev.

13.11

Novinky verze 13:
 • nová funkce Atributy prvků Plánu společných zažízení
 • do funkce Seznamy parcel doplněna omezující podmínka pro parcely dotčené §3 odst. 3 zákona o PÚ
 • podpora neoceňování porostů a kontrola nesměňování neoceněných porostů
Novinky zapracované v průběhu letošního roku:
 • podpora VFP verze 4.0
 • nové technologie tvorby pro rozbor současného stavu a plán společných zařízení (dle nového technického standardu PSZ)
 • nové kontroly výkresu plánu společných zařízení (topologie linií a ploch, umístění záborů v řešeném území, nepřekrývání záborů)
 • nová funkce Převod kódů na typ stabilizace
 • funkce Tvorba náčrtu zjišťování hranic doplněno o zákres zvýraznění zájmového území a o rozlišování vlastnických a nevlastnických hranic KN parcel
 • podpora stavebních pracovních čísel navržených parcel

12.67

 • Mapa druhů pozemků a porostů: lze přidat příznak, že porost nemá být oceněn.
 • Kontroly dat – PÚ-PSZ: doplněna kontrola překrytu záborů a jejich umístění v řešeném území, opraveno rušení prázdných objektů a dělení objektů s více liniemi.
 • Kontrola VFP: Oprava testu, zda jsou vstupující parcely uvedeny v SPI KN (chyba verzí 12.64 až 12.66), doplněna kontrola použití starého a nového TS PSZ zároveň.
 • Návrh nové parcelace – Automatické očíslování parcel, Editace čísel parcel: Opravena kontrola duplicity finálních čísel (chyba verze 12.66).
 • Dílčí aktualizace technologií tvorby PSZ16, RSS16.

12.66

 • Statistika šetřených hranic: Doplněna kategorie „hranice parcel mimo obvod“ (požadavek VFP 4.0).
 • Import VFP: Doplněna podpora stavebních pracovních parcelních čísel v návrhu, do protokolu doplněn výpis informací o délkách šetřených hranic a počtech stabilizací.
 • Kontroly VFP: Rozlišení chyb 504 a 506 – nepokrytí obvodu bonitami a nespojitost mapy bonit, doplněna kontrola topologie linií a ploch PSZ, při nalezení chyby bránící Průniku map se provedou ty další kontroly, které s Průnikem nesouvisí, tolerování dílů SLT na vodní, zastavěné a ostatní půdě v návrhu.
 • Export VFP: U projektů JPÚ nejsou vyžadovány výkresy RSS a PSZ ani zadání počátku vzdálenosti, opraven zápis pracovních parcelních čísel u navržených parcel nových LV.
 • Kontroly dat – PÚ podklady: Do testu kódu mapy druhu pozemku a porostu doplněna kontrola souladu mezi druhem pozemku a způsobem využití pozemku.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: K cenám bonit doplněna poznámka a informace o použité oceňovací vyhlášce (viz Nastavení cen a výstupů).
 • Technologie tvorby PSZ16: Doplněna definice exportu do DGN, opravena vrstva pro „mokřad mimo obvod“.

12.65

 • Export VFP, Import VFP: podpora VFP verze 4.0.
 • Export VFP, Kontroly dat: zohlednění typu stabilizace šetřených bodů (číselník).
 • Nová funkce Převod kódu na typ stabilizace.
 • Import VFP – kontrola VFP: doplněna kontrola neprázdnosti výkresu zaměření skutečného stavu a kontrola rodných čísel nezastupovaných účastníků, při uložení schvalovacího protokolu ošetřen výskytu znaku ; v názvu zhotovitele
 • Návrh nové parcelace – Kontrola: opravena nedostupnost topologického začištění a vložení bodů po 200 m (chyba verze 12.64).
 • Aktualizace technologií tvorby PSZ16, RSS16, PU_SKS.

12.64

 • Manažer chyb – nesoulad parcelního čísla navržené parcely s pracovní databází: doplněny možnosti opravit údaje parcely v dialogu a převzít parcelní číslo z mapy.
 • Nové technologie tvorby RSS16 a PSZ16 pro kresbu map rozboru současného stavu a plánu společných zařízení dle aktualizovaného Technického standardu PSZ.
 • Ceny bonit a SLT: doplněna novela 53/2016 Sb., kvůli možnosti nabízet a vypisovat aktuální vyhlášku. Žádné ceny BPEJ ani SLT se nemění.
 • Šetření obvodů: opraveno nevypisování staveb na nevlastnických KN parcelách, doplněno průběžné číslování stránek v rámci jednoho protokolu.
 • Tvorba náčrtu zjišťování hranic: doplněn zákres zvýraznění zájmového území.
 • Doplnění LV do náčrtu: opraveno generování LV parcel ZE.
 • Kopie a přesuny symbolů: doplněno implicitní nastavení pro technologii tvorby ZPH15.

12.63

 • Import VFK: zohlednění změny původu data (SPÚ místo VÚMOP) u VFK obsahujícího jen kresbou bonit.
 • Import VFP: opraven import adres účastníků řízení.
 • Kontrola VFP: opravena dostupnost kontroly souřadnic a výšek, opravena kontrola souladu pracovních čísel navržených parcel s databází (chyby verze 12.61) .
 • Tvorba náčrtu ZPH: u parcel KN doplněno rozlišování vlastnických a nevlastnických hranic a hranic správních celků.

12.62

 • Seznamy vlastníků a jiných oprávněných : do výběru omezení na druh pozemku doplněna volba „zemědělská půda“.
 • Tvorba náčrtu zjišťování hranic: doplněno nepřebírání případné informace L (mohla ovlivnit vzhled náčrtu).
 • Pasporty/Výpis objektu: přidána možnost vypsat parcelu z předchozí verze návrhu(včetně zobrazení v grafice).
 • Kontrola VFP: porovnání změn návrhu mezi aktuální verzí (pro 1. nebo 2. rozhodnutí) a předchozí verzí, opravena kontrola zpřístupnění parcel ZPF v návrhu.
 • Manažer chyb – oprava chybné výšky: doplněna nabídka výšek ostatních bodů na téže pozici, doplněna akce „nová parcela“ pro nepokrytí obvodu navrženými parcelami.

12.54

 • Soupis nároků: dodatek k soupisu rozšířen o text týkající se §3 odst. 3 zákona, pokud některá z parcel na LV je tímto § dotčena.
 • Průnik map, Soupis nároků: opraveno přebírání ochran nemovitosti řešených parcel z mapy druhu pozemku a porostu (chyba verzí 12.51 až 12.53).
 • Nároky a bilance: výběr seznamu listů vlastnictví lze uložit do souboru a zpětně jej načíst.
 • Kontroly dat – PÚ-podklady: nová kontrola chybných souřanic nebo nadm. výšek bodů.
 • Čtení VFP, Import VFP: opraveno nenačítání čísel bodů, kódů kvality a popisů stabilizace bodů na vyšetřených hranicích mimo obvod (chyba verze 12.53).
 • Kontrola VFP: nové varování pro překročení přiměřenosti ceny na LV, které vyžaduje souhlas ústředí SPÚ, navrácena tolerance teček u kódu bonit, nová kontroly souvislosti mapy BPEJ, uspokojení nároků a vzdálené body na hranici navržených parcel se kontrolují až od verze pro vystavení návrhu.
 • Kontrola VFP: v případě nalezení chyb je spuštění funkce Kontrola dat nedostupné, dokud se nedokončí procházení chyb nalezených v rámci přejímky dat při importu VFP.
 • Návrh nové parcelace, Oprava navržené parcely: do seznamu nabízených budov doplněny nevlastnické budovy z nevlastnických KN parcel a doplněna informace, zda je budova součástí řešené parcely.
 • Návrh nové parcelace – kontrola: opraveno nový výpočet cen a vzdáleností (chyba verzí 12.51-12.53).
 • Přehled souhlasů: při ukončení funkce doplněn dotaz na uložení zadaných hodnot, pokud uloženy nebyly.
 • Nastavení cen a výstupů: doplněna novela 345/2015 Sb. (jen kvůli možnosti nabízet aktuální vyhlášku, ceny BPEJ ani SLT se nemění).

12.53

 • Podpora VFP verze 3.2.
 • Nový výkres pro šetřené hranice parcel, které netvoří obvod pozemkových úprav.
 • Vstupující parcely – úprava údajů: doplněna možnost zadávat hodnoty pro vybraný blok parcel.
 • Solitéty: doplněna možnost neoceňovat nesměňované solitéry.
 • Návrh nové parcelace, Oprava navržené parcely: při rušení parcely se zruší správné díly BPEJ (chyba verze 12.52).
 • Soupis nových pozemků: doplněna možnost neuvádět pracovní parcelní čísla u navržených parcel, které již mají finální parcelní číslo.
 • Kontrola VFP: doplněny kontroly mapy bpej pro 2. rozhodnutí, kontroly popisných údajů navržených parcel a kontroly uspokojení návrhu, opraveno nekontrolování kódů v mapách BPEJ a druhu pozemku a porostu u etap 7 a 8.
 • Export VFP: opraven zápis výkresu bpej pro 2. rozhodnuti.
 • Kontroly dat: nová kontrola „chybně zadané rodné číslo nebo datum narození“.

12.52

 • Import VFP: doplněn import 2. VFP s předchozí fází návrhu, opraven import VFP bez vlastnické mapy (chyba verze 12.51), opraveno neschválení starší verze VFP u etap 0 až 6.
 • Kontrola VFP: opravena kontrola neuvedení kódu kvality u bodu obvodu, do protokolu ERR doplněn výpis názvu a verze programu, ve kterém proběhla kontrola dat .
 • Export VFP: opraven export dělení spoluvlastnictví a export etapy 1 u zjednodušených projektů .
 • Průnik map: opraveno vyrovnání bonitních dílů parcel ZE u projektů s neúplnou mapou druhu pozemku a bonitních dílů a dílů porostu parcel, které jsou rozdělené obvodem (chyby verze 12.51) .
 • Návrh nové parcelace: opraveno vyrovnání výměr dílů u parcel s více díly porostu a opraveno nové ocenění parcel v kontrole (chyby verze 12.51) .
 • Kontroly dat: doplněn test neprázdnosti objektů map BPEJ, druhu pozemku a porostu, obvodu úprav a návrhu, vnitřní plocha se může dotýkat vnějšího obvodu plochy, opraveno ohlášení výskytu více chyb údaje šetřených bodů na jednom bodě (např. „není kód kvality“ a „není popis stabilizace“).

12.51

 • Změna struktury pracovní databáze projektu: při otevření projektu se databáze automaticky upraví, upravený projekt lze otvírat v nižších verzích jen pro prohlížení.
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: výměry dílů bonit a výměry dílů porostu se vyrovnávají nezávisle na sobě (požadavek VFP).
 • Vstupující parcely, Definice dotčených parcel: doplněna evidence parcel dotčených ustanovením §3 odst. 3 zákona o pozemkových úpravách (včetně úpravy Soupisu nároků a možnosti zadat vysvětlení v Nastavení cen a výstupů.
 • Export VFP: ošetření výskytu totožných bodů na obvodu plochy, oprava výšky textu o vztažné měřítko výkresu, test hodnoty rodného čísla podporuje i datum narození a hlídá minimální a maximální délku textu čísla resp. data narození.
 • Technologie tvorby PSZ: opraveno zobrazování linií cest s kruhovými oblouky.
 • Výpis listu vlastnictví: ošetření neplaných vazeb na související jiné právní vztahy (tj. chyb v podkladech VFK)

12.50

 • Spojení výstupů: opraveno nespojování nově založených LV, do spojování podle LV doplněn test, zda LV aktuálně existuje
 • Export VFP: ošetřeno neuvedení vzdálenosti u parcely nároku v KoPÚ v etapě 7

12.42

 • Export VFP: opraven zápis způsobu využití u dílů BPEJ řešených parcel
 • Import VFP, Kontroly dat: urychlení kontroly překrytu sousedních ploch a kontroly pokrytí řešeného území

12.40

 • Informace o parcelách zjednodušených evidencí: opraveno současné zobrazení parcel EN a pozemkových PK do mapy
 • Nová funkce Spojení výstupů
 • Nová technologie tvorby PU_VYS pro výkresy zaměření výškopisu
 • Tvorba náčrtu zjišťování hranic: při přebírání DKM či KMD se k parcelním číslům doplní značky orné půdy dle údajů SPI KN a na vnitřní kresbu se automaticky doplní slučky
 • Export VFP: opraven zápis parcelních čísel s díly
 • Export VFP, Kontroly dat – údaje šetřených bodů: doplněn test obsahu čísla bodu
 • Import VFP: opraveno nepřebírání poznámek pro nároky a cen porostu určených znalcem
 • Nároky a bilance: při tisku přehledek se zachovává stočení výřezu
 • Manažer chyb: doplněny možnosti oprav vybraných chyb (zrušení objektů bez linie, totožných bodů nebo samostatných bodů bez symbolu, převzetí nově vypočítaného opravného koeficientu aj.)
 • Statistika šetřených bodů: opraveno zapínání témat

12.34

 • Plná podpora VFP 3.1 (např. extra kontrola pokrytí obvodu řešených parcel a extra kontrola pokrytí obvodu neřešených parcel, totéž platí pro překryt ploch, umístění parcelního čísla uvnitř plochy)
 • Rozdělovník: do exportu XLS doplněn list se seznamem účastníků s daty narození a adresami (např. pro prezenci na jednání)
 • Vstupující parcely – Nastavení: opraven seznam druhů pozemku v nabídce filtru (chyba verzí 12.31 až 12.33)
 • Šetření hranic pozemků – výstup do XLS a MDB: přidána tabulka DMS obsahující seznam vlastníků uložený ve struktuře Skupina adresátů
 • Export VFP: fázi 7 (nároky) lze exportovat i bez návrhu PSZ
 • Import VFP: opravena kontrola výskytu kódu SLT na zemědělské půdě, opravena kontrola souladu výměr porostů s mapou u parcel s více druhy porostu, součástí validace XSD je i test hodnoty rodného čísla

12.33

 • Export VFP – mapa návrhu: doplněn příznak, zda je stavba součástí parcely.
 • Import VFP – opravena kontrola parcelních čísel, ošetřeno uvedení téhož účastníka řízení ve VFP opakovaně.

12.32

Práce s daty

 • Import VFK – seznam souřadnic: opraven import nezplatněných bodů (budoucnost), k bodům zaměřeným (vytyčeným) s přesností 0.14 m v jiném ZPMZ než jsou číslovány doplněn kód s číslem ZPMZ zaměření.
 • Statistika – změna vztažného měřítka: opraveno překreslení šrafování s vyříznutými texty.

Ostatní

 • Nová funkce Statistika šetřených hranic.
 • Nová technologie tvorby NAZVOSLOVI15 určená pro Přehled místních názvů a pomístních jmen (dle nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod).
 • Průnik map, Definice parcel, Vstupující parcely, Export PÚ do VFP, Rebonitace: opravena práce s čísly PK parcel v závorkách (chyba verze 12.31).
 • Export VFP: opraveno nerozlišování typu šetřených hranic (vnější obvod, vnitřní obvod, neřešené parcely), opraven export údajů o zastupování vlastníků na jednotlivých LV.
 • Import VFP – kontrola: opraven test hodnoty parcelního čísla ve VFP u parcel s díly (chyba verze 12.31).
 • Nároky a bilance: opravena možnost zadat výšku textu pro přehledku menší než 0.6 mm.

12.31

 • Nové funkce Tvorba výkresu HPJ a Export do modulu EROZE, umožňují připravit část podkladů pro výpočet plošné eroze v programu Atlas DMT.
 • Import VFP: doplněna validace vůči XSD.
 • Import VFP – kontrola dat: doplněno upozornění, pokud nějaké testy nebylo možné provést kvůli chybě v datech.
 • Import VFP, Čtení VFP: opraveno nenačítání šetřených bodů (chyba verze 12.30).
 • Soupis nových pozemků: opraven výpis stavebních parcel u soupisu řazeného dle finálních parcelních čísel.

12.30

 • Export VFP, Import VFP: podpora VFP verze 3.0.
 • Import VFP, Kontroly dat: při nalezení chyb v topologii jednotlivých ploch se případné testy průniku sousedních ploch, umístění ploch v území nebo pokrytí území nepustí a vypíše se informace, že daný typ nelze kontrolovat.
 • Export VFP: kódy BPEJ se automaticky exportují bez případných teček mezi číslicemi.
 • Nová technologie tvorby ZPH15 určená pro náčrt zjišťování průběhu hranic a k němu příslušný měřický náčrt (dle nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod).
 • Tvorba náčrtu zjišťování hranic, Doplnění LV do náčrtu: přizpůsobení technologii ZPH15.
 • Vstupující parcely: opraveno nevypisování parcel neuvedených v mapě pro některá omezení výběru parcel.
 • Rozdělení pracovního výkresu, Export VFP: opraveno převádění prvků „vodní nádrž stávající – popis“, „agrotechnické opatření – popis“ (chyběly v mapě eroze-návrh) a druhů pozemků (nepatří do mapy průzkumu).
 • Návrh nové parcelace – Export DKM: opraven kreslicí klíč parcelních čísel stavebních parcel.
 • Export PÚ do VFK: opraveno nepamatování skupinového čísla, předčasné ukončení tvorby změnových vět při kontrole dat neobsahujících hranice parcel a načítání nových parcel z projektu aktuální verze.

12.22

 • Import VFP: do protokolu doplněno rozlišování varování a nepřevzatelných chyb, v případě chyby ve formátu dat další kontroly neproběhnou, do schvalovacího protokolu doplněny název kraje a adresa pobočky, protokoly se ukládají do zvláštního adresáře.
 • Export VFP: opraveno neexportování mapy porostů (chyba verze 12.21).
 • Soupis nároků: volitelně lze potlačit výpis jiných právních vztahů u parcel mimo obvod, k řešeným ZE parcelám doplněny informace o stavbách na nevlastnických KN parcelách.
 • Soupis nových pozemků: volitelně lze třídit navržené parcely podle finálních parcelních čísel.
 • Seznam jiných oprávněných: doplněni vlastníci staveb, které stojí na nevlastnických KN parcelách.
 • Oprava navržené parcely: opraveno rušení parcely (chyba verzí 12.20 a 12.21).
 • Šetření hranic pozemků: vzhled Soupisu nemovitostí přizpůsoben novému Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod.
 • Technologie PU_SKS: aktualizována definice priorit pro funkci Přeskupení vrstev, vytvořena převodní tabulka pro export do DGN.
 • Technologie PU_ZADV pro zadávací dokumentaci: vytvořena převodní tabulka pro export DGN.

12.21

 • Export VFP – etapy 0 a 1: doplněn zákres vlastnických parcel neřešených a mimo obvod.
 • Do projektu PÚ přidány seznamy souřadnic šetřených bodů (zvlášť pro vnější obvod, vnitřní obvod a hranice neřešených parcel).
 • Export PÚ do VFK: opraveno kódování češtiny v souboru změnových vět VFK.

12.20

 • Podklad pro 2. rozhodnutí: opraveno třídění nových parcel a výpis původních k.ú. u PK parcel z jiného původního k.ú.
 • Import VFP: doplněna možnost převzít cílový adresář z umístění a názvu souboru VFP.
 • Export VFP: opraven export map bonit, porostu a zájmu, pokud nemají vnitřní plochy (ostrovy) vložené k vnějším (obvodům).
 • Technologie PU_SKS: doplněna převodní tabulka pro import z DGN.
 • Technologie tvorby PSZ: odtoková linie, erozní linie, odvodnění příkopem a odvodnění drenáží mají značku pouze na konci linie.

12.12

 • ImportVFP: ošetřen import nevalidního souboru VFP.
 • Import VFP:opraven import projektu s vlastnickou mapou (chyba verze 12.11).
 • Editace nároků, Návrh nové parcelace, Přehled souhlasů: opraven výpis hodnot (vstupních nároků resp. jejich uspokojení) pro LV, na kterém je řešená resp. navržená parcela s více solitéry.
 • Technologie PU_SKS: výškové šrafy lze kreslit jako složený prvek, zapracováno i do exportu VFP.

12.11

 • Podklady pro 2. rozhodnutí: doplněna příloha č.3 (doplatky).
 • Nastavení cen: zapracována novela 199/2014 Sb. oceňovací vyhlášky (ceny BPEJ a SLT se nemění).
 • Podpora VFP verze 2.0.

11.82

 • Soupis nároků: opravena úprava celkového nároku koeficientem ze zaměření skutečného stavu (chyba verze 11.80).
 • Soupis nároků: opravena hodnota celkové vzdálenosti po úpravě spoluvlastnictví.
 • Přehled souhlasů: opraven výpis procentního uspokojení ceny v případně nezaokrouhlených nároků (chyba verzí 11.75 a 11.80).

11.80

 • Návrh nové parcelace: oprava výpočtu výměry parcely s vnitřní parcelou zadané klikem do plochy a chybné zaokrouhlování výměry navržených parcel (chyby verze 11.75).
 • Soupis nároků: koeficient úpravy dle zaměření skutečného stavu se uvádí i pokud je roven 1 (v souladu s výkladem aktuální vyhlášky o poz. úpravách), doplněno zaokrouhlování ceny celkového nároku po úpravě spoluvlastnictví a opravena hodnota celkové vzdálenosti po úpravě spoluvlastnictví.
 • Přehled souhlasů: doplněno propojení vlastníků typu „Česká republika“ s podřízenou složkou typu „ŘSD“.
 • Technologie PU_SKS, opraven symbol „ostatní bodová značka“ dle metodiky VFP.

11.75

 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: doplněny obecné poznámky, které se zobrazí na závěr soupisu.
 • Rozdělovník-export do XLS: v listu „DMS“ se vyplní také sloupce Příjmení, Jméno a PSČ.
 • Výměry navržených parcel a výměra upravovaného území (při výpočtu koeficientu) se počítají jen z lomových bodů (tj. dle GPU).
 • Nastavení cen a výstupů: nová volba pro potlačení zaokrouhlování cen ve vstupních nárocích (kvůli rozpracovaným úpravám s projednanými nároky dle předchozí legislativy).
 • Soupis nároků, Soupis nových pozemků: přizpůsobení vyhlášce 13/2014 Sb. (včetně zaokrouhlování celkových cen na desítky Kč nahoru a rozpočítání doplatků po osobách), doplněny obecné poznámky, které se zobrazí na závěr soupisu.
 • Návrh nové parcelace: barevné zvýraznění procent ceny respektuje rozdělení doplatku mezi spoluvlastníky (tj. jsou-li všechny doplatky do 100 Kč).

11.73

 • Rozdělovník: opraven export do DMS (setřídění čísel LV).
 • Vstupující parcely – filter „nesoulad v poznámce“: doplněny kódy 180 a 181 (dle nového číselníku ISKN).
 • Připojení vzoru: doplněn výkres s jednotlivými částmi legendy PSZ.

11.70

 • Export PÚ do VFK: doplněna podpora VFK verze 5.0 a 15místných čísel bodů.
 • Soupis nároků: do výpisu úplných znění jiných právních vztahů doplněny listiny a čísla řízení
 • Rozdělovník – přidána volba „rodné číslo nahradit datem narození“

Práce s daty

 • Expert, Opravy výkresu: prodloužení délky čísla bodu v protokolu na 15 cifer (chyba verzí 11.65 až 11.67)
 • Čtení STX: opraveno načítání kódů obsahujících mezery (chyba verzí 11.65 až 11.67)
 • Rozšíření, doplnění a opravy exportů/importů měřených dat.

11.55

 • Seznamy parcel: přidán volitelný seznam parcel s určitou bonitou nebo určitým druhem pozemku.
 • Návrh nové parcelace: zrušeno zvýrazňování doplatku více než 10000 Kč u překročení kritéria pro cenu (reakce na zákon 280/2013 Sb.).
 • Návrh nové parcelace, Nároky a bilance: opraveno zadávání LV číslem z příkazového řádku (chyba verzí 11.45 až 11.48).
 • Seznam řešených vlastníků nad zvolené procento výměry: opraven výpočet celkové výměry vlastníka při exportu do RTF.
 • Přehled souhlasů je dostupný přímo z menu, doplněno zobrazování parcel aktuálního LV a opraveno zadávání souhlasu při vícenásobném výskytu téhož vlastníka na LV (např. v případě podílu v SJM a zároveň dalšího podílu mimo SJM).

11.46

 • Export PÚ do VFK – pro export kresby bonit není nutné, aby podklady z ISKN obsahovaly skupinu „BPEJ“.
 • Formulář Charakteristiky PÚ – doplněno rozlišení délky a výměry obvodu na část řešenou a neřešenou, obdobně upraven i výpis délek hranic parcel.
 • Do Soupisu nových pozemků doplněn výpis existujících jiných právních vztahů (věcná břemena, zástavní práva aj.) pro neřešené parcely a parcely mimo obvod a také výpis omezeních vlastnického práva týkajících se konkrétní osoby (exekuce).
 • Šetření obvodů – funkce je dostupná i ve zjednodušeném projektu (lze vybrat všechny řešené nebo neřešené pozemky nebo parcely určitého zájmu), oprava výpisu seznamu vlastníků (chyba verze 11.35).
 • Editace vstupních nároků – opraven výpočet vstupního nároku pro LV s parcelami, které jsou v grafice rozděleny obvodem.
 • Návrh nové parcelace – nová volba Přehled souhlasů, umožňuje určit procento odsouhlasené výměry a prezenovat souhlasy v mapě návrhu.
 • Aktualizace technologie tvorby pro zaměření skutečného stavu.

11.35

 • Seznam LV dotčených PÚ rozšířen o tabulku se seznamem LV v návrhu.
 • Výpisy informací SPI KN o parcele a o LV – doplněny odkazy na webovou službu dálkového přístupu k ISKN (umožní výpis aktuálních údajů, služba vyžaduje registraci a platbu za každou stránku výpisu).
 • Soupis nemovitostí pro zjišťování průběhu hranic – opraveno uložení do RTF (chyba verze 11.31).
 • Nové definice výplní ploch dle atributů KULTURY_STAV.TAC a KULTURY_NAVRH.TAC, které odpovídají technologii PSZ.
 • Technologie PSZ – opraven kód výplně u ploch zobrazených jen obvodem (např. obvod poz. úpravy) a doplněn předpis pro funkci Přeskupení vrstev, která upraví prioritu zobrazování prvků.

11.31

 • Nová funkce Staničení cest (týká se výkresů PSZ).
 • Nová funkce Doplnění vlastníků k parc. číslu.
 • Reakce na novelu zákona o poz. úpravách: v Soupisu nových pozemků opraven výpis doplatku do 100 Kč, v Podkladech pro 2. rozhodnutí upraven nabízený text záhlaví (SPÚ místo MZe; zadaný text se ukládá do pracovní databáze pro příští využití).
 • Doplnění LV do náčrtu – volitelně zahrne i nevlastnické KN parcely (místo čísla LV napíše znak mínus), volitelně podporuje úpravu šířky textů LV (optické sjednocení velikosti kroužků).
 • Vstupující parcely – při exportu parcel do formátu *.xls a *.mdb uloží do samostatného listu (resp. samostatné tabulky) také díly těchto parcel.
 • Prezentace dotazů – doplněna možnost nerušit zapamatovaná zvýraznění při načtení seznamu zvýraznění ze souboru.
 • Definice parcel – opraveno zobrazování názvů k.ú. v seznamu k.ú. (název k.ú. neodpovídal seznamu parcel v tabulce).
 • Nastavení projektu – opraveno zadávání souborů s cestou delší než 80 znaků (chyba verze 11.22) a odebrání k.ú.
 • Vztahy účastníků, Rozdělovník – opraveno neuvádění čísla orientačního v exportu do formátu *.xls.
 • Opravena editace adres účastníků řízení (omylem se mohla zrušit adresa z ISKN).
 • PSZ.TAB – upraven vzhled symbolů staničení a konce polní cesty.
 • Nová převodní tabulka PSZ2DGN pro export výkresů PSZ do formátu DGN verze 8.

11.22

 • Nová funkce Rozdělení pracovního výkresu PSZ, která převádí prvky do přehledové mapy, mapy průzkumu, hlavního výkresu PSZ a map eroze (stav, návrh).
 • Průnik map – nabízí vstupním výkresům, které mají být objektové ale nejsou, převod na objektovou mapu, a také ověřuje, zda vrstvy parcelních hranic a parcelních čísel u map KN a BPK obsahují nějaká data.
 • Kontrola – funkce přejmenována na „Vstupující parcely“, nově podporuje zobrazení více dílů parcely najednou.
 • Šetření obvodů – v dialogu Komise opraveno rušení osob.
 • V RTF výpisu soupisu nároků opraven text u 2. koeficientu
 • Editace vstupních nároků – opraven výpočet vzdálenosti při oddělení podílu menšího než 0.5 m2.
 • Návrh nové parcelace – automaticky založí nový výkres projektu, pokud zatím nebyl zadán (nebo pokud neexistuje), dále opravena práce se vzdáleností, pokud není zadán počátek vzdáleností (např. u JPÚ)
 • Export PÚ do VFK – kontroluje, zda importem podkladů z ISKN nedojde k přepsání databází v projektu poz. úpravy (pracovní databáze, SPI KN).
 • Katastr – Přehledné sestavy – rozšířeny o rejstřík vlastníků (volba „osoby“).
 • Do tabulky funkce Expert PSZ.TAB doplněny hranice navržených parcel pro opatření ke zpřístupnění pozemků, na ochranu ZP, na tvorbu a ochranu životního prostředí a pro vodohospodářská opatření, dále doplněny legenda výkresu a grafické měřítko a upraven vzhledu linií polních cest.