Nové verze 16.71

Připravili jsme pro vás nové verze 16.71 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru.


KOKEŠ

Obecné

 • Vlastnosti: doplněna možnost zapnout zobrazení výkresu bez symbologie.
 • Informace o prvku výkresu, Identifikace prvku, Výpis prvků: doplněn název WFS zdroje
 • Selekce vrstev: doplněna speciální volba pro zahrnutí/potlačení všech rastrů.
 • Nová funkce Import dat VFR ÚÚP, pro import dat územních účelových prvků.

Práce s daty

 • Převod prvků objektů do technologie: doplněna podpora zadávání atributů, pokud jsou u cílového prvku definovány, a opraveno zadávání vzoru z výkresu v XML-technologii
 • Nová funkce Body SS do DTM.
 • Nová funkce Generování trojúhelníkové sítě (z bodů seznamu souřadnic).
 • Práce s výškami DMT: doplněna podpora dalšího zdroje – výkres trojúhelníkové sítě.
 • Atributová tabulka – kalkulačka: opraven výpočet těžiště kružnice dané středem a poloměrem.
 • Atributy hromadně – lze vybrat, který atribut se mění.
 • Atribut do textu v definičním bodě: opraveno generování popisů linií do samostatné vrstvy původního výkresu.
 • Import DGN, Import DXF: výběr cílového prvku dialogem doplněn i pro výkresy v XML-technologii (např. DTM).
 • Aktualizace technologií pro DTM-DMVS verze 1.4.3

Geodetické funkce

 • Vstup souřadnic, reakce na shluk: možnost zvolit informace, které definují totožnost bodů. U shlukové lupy se po dosažení maximálního zvětšení nebo při shodě souřadnic nabídne dialog na výběr bodů.
 • Statistika linií, Statistika textů, Statistika symbolů, Statistika výplní ploch: do výpočtu se zahrnout i výkresy typu WFS.
 • Statistika linií: doplněn výpis počtu bodů linií.
 • Nová funkce Zprůměrování bodů SS.
 • Připojení vzoru: doplněna vzorová rozpiska pro DTM.
 • Klady map: aktualizovány názvy listů ZMVM SR.

Geometrické plány

 • Podpora WSGP verze 2.10.
 • Export VFK, Popis zpřesněného bodu číslem, Vytyčovací protokol a souhlasné prohlášení, Vyrozumnění o označení bodu, Formulář souřadnic: při zadání bodu číslem bodu se doplní skupinové číslo bodu.
 • Zpřístupnění souborů ZPMZ: doplněny další možnosti zadání seznamu ZPMZ bodem nebo oblastí, doplněna možnost stáhnout soubory více ZPMZ hromadně.
 • Tvorba změnových vět: opravena kontrola symbolů druhu pozemku.
MISYS

Katastr

 • Nativní podpora UTF-8.

Pasporty

 • TOP pasporty:
  • Přidání možnosti vypisovat předchozí a následující objekt ze seznamu objektů pasportu Budov, Věcných břemen, Dokumentace, Svislého dopravního značení, Hřbitova, Mobiliáře, Nájmů, Odpadkových košů, Odvodnění, Památkových objektů, Pokosu, Rozvaděčů, Svozu odpadu, Studen, Ulic, Veřejného osvětlení, Vodorovného dopravního značení, Kabelů veřejného osvětlení, Vpustí, Zdí.
  • Přidána možnost vést položku „souřadnice Z“ a vyhledávat podle ní v pasportu Dešťové kanalizace, Svislého dopravního značení, Dřevin, Hřbitova, Kanalizace, Mobiliáře, Odpadkových košů, Pokosu, Rozvaděčů, Studen, Vodovodů, Vodorovného dopravního značení, Veřejného osvětlení, Vpustí.
  • Ve funkci „Uložení kresby pasportů“ zrychleno ukládání atributů do výkresu a zavedena kategorie rozšířených atributů, které se ukládají při označení této volby v úvodním dialogu. Rozšířené atributy má zatím pasport Ulic a jsou v nich údaje o pruzích úseků komunikací.
  • Výkresy pasportů se implicitně kreslí vždy podle kreslicích klíčů. Do seznamu referencí je možné zadat kreslení výkresu pasportu podle vrstev.
  • TOP pasporty s přídavnou kresbou – změna výměry přídavné kresby z celých m2 na des. číslo. Týká se nově zadávaných přídavných kreseb.
 • Pasport Hřbitova – přidáno rozlišení dokumentů pasportu na fotografie a ostatní dokumenty.
 • Pasport nájmů – přidání plateb do pasportu.
 • Pasport pozemků – nativní podpora UTF-8.
Geoportál GEPRO
 • Modul pro práci s pasporty a katastrem – možnost individuálního nastavení zvýraznění, měřítka a mazání kreseb
 • Možnost dohledat a zvýraznit sousedy k vybraným parcelám
 • Zobrazení adres ve vyhledání adresních míst dle vyhlášky 359/2011 Sb.
 • Zobrazení podrobných informací z RÚIAN v informaci o adresním místě
PROLAND
 • Kontroly dat – PSZ: u kontroly zadání atributu cen u navržených cest je tolerována možnost odvození hodnoty z jednotkových cen.
 • Kontroly dat – PÚ-návrh II – kritérium přiměřenosti ceny vlastnických celků: opraven zápis chyby do kontrolního protokolu u překročení vyžadující souhlas ústředí.
 • Seznamy vlastníků a jiných oprávněných, Seznam LV, Vlastníci a účastníci, Rozdělovník, Přehled souhlasů (a další): do výpisu adres účastníků doplněno odlišení čísla evidenčního.
 • Přehled souhlasů: opraveno ukládání poznámek.
MISYS-VIEW
 • Doplněna technologie tvorby DTM_DMVS_1_430.
 • Doplněna technologie tvorby AOPK_WFS_TECH.