Nové verze 16.10

Připravili jsme pro vás nové verze 16.10 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru.


Obecné změny ve všech produktech

Nové funkce

 • Nyní si aplikace ukládá polohy a rozměry dialogových oken.
 • Nová funkce Registrace klíče je dostupná v menu Help.

Práce s daty

 • Nová funkce Připojení výkresu (v menu Kopie a přesuny).
 • Nové funkce Import JVF DTM a Export JVF DTM jsou dostupné v menu Aplikace > Technická mapa.
 • Nové technologie tvorby pro DTM-DMVS verze 1.4.2.1 (ZPS, TI, DI, souhrnná).
 • Atribut do textu v def. bodě: doplněna možnost zahrnout do zpracování liniové prvky (popis se dá do poloviny délky linie).
 • Opravy výkresu: ošetření vícenásobné identifikace téže části složeného prvku (kóta, šipka, legenda).
 • Kontroly dat - plochy: kontrola pokrytí území.
 • Expert, Tisk tabulky Expert: doplněna podpora nového XML-formátu definice technologie tvorby; podpora stávající definice TAB (plus případně SAT) zůstala zachována.
 • Připojení tabulek k výkresu, Smazání tabulek z výkresu, Selekce objektů, Přerastrování, Ořezání rastrů a Přehledky transformace: zjednodušen výběr více výkresů (rastrů, souborů) přidáním tlačítek Vše a Opak.
nahoru

KOKEŠ

 • Doplněna podpora práce s projekty systému MISYS (Otevření projektu, Výběr obsahu mapy, Zavření projektu).

Geodetické funkce

 • Statistika linií: doplněna možnost počítat také šikmé délky.
 • Zpracování měřených dat: volitelné potvrzování správnosti výpočtu, nová kategorie počítaných bodů "kontrolní bod".

Geometrické plány

 • Formulář souřadnic: doplněna varianta pro vytyčovací náčrt.
 • Tvorba divanic věcného břemene od osy: doplněna možnost tvorby záznamu výpočtu průsečíků hranic břemene s hranicemi parcel.
nahoru

MISYS

Katastr

 • Nová funkce Import katastrální mapy z SHP (ČÚZK).
 • Konfiguraci WSDP lze zavést z externího souboru wsdp.ini. Přihlašovací údaje mohou být na jednom místě (třeba na UNC dráze).

Pasporty

Obecné změny v TOP pasportech

 • Mezi TOP pasporty nově zařazeny: Pasport budov, Pasport věcných břemen, Pasport dokumentace, Pasport územně analytických podkladů, Pasport památkových objektů a Pasport výkopových prací.
 • V pasportech s přídavnou kresbou byla k přídavné kresbě přidána položka 'výměra přídavné kresby'. Ta se automaticky spočítá po vytvoření či editaci přídavné kresby.
 • V pasportech PspDpZn, PspVO2, PspVpusti přidána možnost zadat úsek komunikace, ke kterému se má objekt přiřadit, identifikací v grafice i v divomadné editaci objektů pasportu.
 • Přidána možnost vyhledávat objekty pasportů, ke kterým jsou nebo naopak nejsou přiřazeny dokumenty.
 • Změna ve funkci 'Uložení kresby pasportů' - do atributů výsledného výkresu se zapisují kódy i názvy položek pasportu.
 • TOP pasporty s přídavnou kresbou - oprava pořadí vykreslování (symbol se kreslí nad přídavnou kresbu).
 • U skinů doplněna možnost zadat počet des. míst (u reálných čísel) pro výstup položky do formulářů pasportu.
 • Přidána možnost předpisem v refu stanovit u každého pasportu, jak prohlížet dokumenty pasportu - do refu se může zadat seznam přípon souborů, které se prohlížejí jako fotografie. Soubory ostatních přípon se budou zobrazovat způsobem, který se používá pro dokumenty, které nejsou fotografiemi.
 • TOP pasporty typu DPS, jejichž objekty mají souřadnice X,Y - souřadnice přidány do výstupu seznamu objektů pasportu do CSV formátu.

Pasport svislého dopravního značení, veřejného osvětlení a vpustí

 • Přidána možnost zadat úsek komunikace, ke kterému se má objekt přiřadit, identifikací v grafice i v divomadné editaci objektů pasportu.

Pasport dopravního značení

 • Na Geoportálu přidána volba Zobrazovat značky v sestavě a seznamech tabulí.

Pasport hřbitovů

 • Přidána možnost přídavné kresby k objektům pasportu.
 • Přidání cen typu položek platby, možnost zaokrouhlování položek platby.
 • Rozšíření možností tisku platby o informace týkající se názvů položek platby a jejich cen.
 • Přepočet cen za m2 na pevné ceny podle aktuální plochy divobu.
 • V editačním formuláři platby je možné místo začátku a konce období zadat začátek období a počet roků (podle toho se automaticky určí konec období).
 • Doplnění souřadnic X, Y do CSV výstupu seznamu objektů pasportu.

Pasport mobiliáře

 • Přidána možnost přídavné kresby k objektům pasportu.
 • Přidání rezervních textových položek u objektu pasportu.

Pasport nájmů

 • Přidání možnosti tisku nájemních smluv.

Pasport pokosu trávy

 • Přidání přídavné kresby včetně importu do přídavné kresby z výkresu a z pasportu plošné údržby.

Pasport rozvaděčů

 • Přidání možnosti popisovat podružný rozvaděč číslem a typem podružného rozvaděče. Předpis pro popis se zapíše do refu.
 • Editační formulář hlavního a podružného rozvaděče - zrušení kontroly, že v položce příští revize není rok menší než je aktuální rok.

Pasport ulic

 • Rozšíření údajů vedených u parcel a zavedení možnosti přidávat k úseku komunikace parcely divomadně.

Pasport vodorovného dopravního značení

 • Přidána možnost přeskinovat číselník stavů.
nahoru

Geoportál GEPRO

 • Přidána možnost hromadného výběru objektů kružnicí o daném poloměru v pasportech a v katastru.
 • Přidána možnost hromadného přidání parcel vybraných v pluginu katastr v pasportech.
 • Čtení všech nastavení pro pasporty.
 • Přidáno nové připojení WFS.
 • Doplnění pluginu connect pro připojení KMZ.
 • Přidány nové legendy s možností tisku.
 • Přidána možnost potlačení zobrazení checkboxů v dialogu nastavení pasportů
 • Přidán oddělovač uzlů ve stromu témat.
 • Přidána možnost omezit vyhledávání v atributech hodnotou atributu podle přihlášeného uživatele.
 • Dialog pasportů si pamatuje poslední stav při zavření.
 • Plugin cemetery - zobrazení více fotek k jednomu objektu, upravený výpis.
 • Přidána možnost zobrazovat zprávy pouze přihlášeným uživatelům, nastavení nadpisu zpráv.
 • Přidána možnost přepnutí barvy pozadí grafické plochy z aplikace.
nahoru

PROLAND

 • Podpora technického standardu PSZ 2022.
 • Kontrola VFP: doplněny kontroly navýšení nároku státu a vlastnických celků, kontrola přiměřenosti návrhu respektuje vlastnické celky, do dialogu s přehledem chyb doplněna informace o případném neprovedení všech kontrol.
 • Převod jiných právních vztahů: zohledněna práce s jinými právními vztahy zasahujícími do parcel více listů vlastnictví.
 • Dělení spoluvlastnictví, Návrh nové parcelace: doplněna podpora vlastnických celků.
nahoru